Randenburg

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Zuid-Holland

randenburg_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Randenburg ligt rond de Randenburgseweg, NW van Reeuwijk-Dorp, NO van Waddinxveen, ZO van Boskoop. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Randenburg ligt rond de Randenburgseweg, NW van Reeuwijk-Dorp, NO van Waddinxveen, ZO van Boskoop. (© www.openstreetmap.org)

randenburg_randenburgseweg_vanaf_de_gouwedreef.jpg

Buurtschap Randenburg, zicht op de Randenburgseweg vanaf de Gouwedreef

Buurtschap Randenburg, zicht op de Randenburgseweg vanaf de Gouwedreef

randenburg_zuidwijkerbrug.jpg

Direct N van het N uiteinde van buurtschap Randenburg ligt de ophaalbrug de Zuidwijkerbrug, N van de grens met het dorpsgebied van Boskoop.

Direct N van het N uiteinde van buurtschap Randenburg ligt de ophaalbrug de Zuidwijkerbrug, N van de grens met het dorpsgebied van Boskoop.

randenburg_buurtschapsgezicht.jpg

Randenburg, buurtschapsgezicht

Randenburg, buurtschapsgezicht

Randenburg

Terug naar boven

Status

- Randenburg is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

- De buurtschap Randenburg valt onder het dorp Reeuwijk-Dorp, maar voor de postadressen liggen beide plaatsen 'in' Reeuwijk.

- De buurtschap Randenburg heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de straatnaambordjes Randenburgseweg kunt zien dat je in deze buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1284 Randenborch, 1284 kopie 15e eeuw Randenborch, Randenburch, 1321 Randeburch, 1330 / 1525 / 1639 Randenburch, 1847 Randenburg of Raamburg.

Naamsverklaring
"Samenstelling van burg 'versterkte plaats, burcht' en rand 'rand, zoom', naar de perifere ligging, in tegenstelling tot Middelburg."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Randenburg ligt rond de Randenburgseweg, aan de O oever van de rivier de Gouwe, NW van het dorp Reeuwijk-Dorp, O van het dorp Boskoop, N van de stad Gouda, NNO van het dorp Waddinxveen, WZW van het dorp Bodegraven, ZW van het dorp Zwammerdam en Z van de kern Alphen aan den Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Randenburg 30 huizen met 224 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Randenburg vormde vroeger met Reeuwijk een ambacht, geografisch van elkaar gescheiden door Middelburg.

Ontginningsgeschiedenis
"Dit gebied behoorde sinds de laatste ijstijd tot een omvangrijk veenmoeras dat een groot deel van Midden-Holland in beslag nam en dat vanaf de vroege middeleeuwen planmatig werd ontgonnen. De bebouwingslinten van Randenburg en Middelburg fungeerden als ontginningsassen van waaruit het moeras in cultuur werd gebracht door middel van een karakteristiek dicht netwerk van evenwijdige sloten. Deze ontginning resulteerde uiteindelijk in de kenmerkende slagenverkaveling, de naamgever van het typisch Hollandse slagenlandschap. Aanvankelijk waren de veenpolders deels in gebruik ten behoeve van de akkerbouw. Na verloop van tijd daalde het maaiveld echter aanzienlijk en stagneerde de ontwatering. Als gevolg hiervan zijn de veenweidepolders tegenwoordig grotendeels in gebruik als grasland.

In de omgeving van Boskoop worden echter al sinds de middeleeuwen bomen gekweekt, in eerste instantie vooral fruitbomen, maar later ging men zich toeleggen op sierteeltproducten. Doordat met de verkoop van bomen ook veel grond met de kluiten verloren ging, was er een voortdurende vraag naar grond. Deze vraag werd onder meer aangevuld met slootbagger, maar ook werd veel grond van elders aangevoerd, onder meer uit het Reeuwijkse plassengebied. Naast de specifiek regionale vraag naar veen als ophooggrond voor de boomteeltgebieden, zijn grote delen van het veenweidegebied vanaf de 17e eeuw afgegraven voor de winning van turf als brandstof. Vooral het veenmosveen, dat gedurende duizenden jaren was gegroeid onder voedselarme omstandigheden, was zeer geschikt als brandstof.

Het bosveen, dat sinds de laatste ijstijd was ontstaan op de meer voedselrijkere gronden langs de rivier, was hiervoor veel minder geschikt en is daardoor grotendeels niet ontgraven. Ook de zone langs de Gouwe maakt deel uit van een dergelijk bosveenzone. Direct daarachter zijn echter de polders Middelburg en Tempel afgegraven. De hier ontstane veenplassen zijn in 1870 respectievelijk 1878 weer drooggemalen tot een diepe droogmakerij. Vanwege de hoge grondwaterstand en de toestroom van zoute kwel zijn deze droogmakerijen alleen bruikbaar als grasland." (bron: het onder Recente ontwikkelingen gelinkte Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Sierteeltgebied Randenburg (2012).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Direct N van het N uiteinde van buurtschap Randenburg ligt de ophaalbrug de Zuidwijkerbrug, N van de grens met het dorpsgebied van Boskoop.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Landschappelijke hoofdstructuur. Structuurbepalend in Sierteeltgebied Randenburg is de Gouwe en de evenwijdig aan dit kanaal gelegen bebouwingslinten. Binnen het plangebied vormt het netwerk van sloten en smalle grasland- of sierteeltpercelen de belangrijkste structuurdrager. De Middelburgseweg vormt een scherpe overgang tussen het besloten sierteeltgebied en de zeer open, laaggelegen droogmakerij Middelburg.

Landschapstype en landschapsbeeld. Het plangebied behoort tot het slagenlandschap. Beeldbepalend zijn de smalle, langgerekte percelen gescheiden door sloten. Bijzonder is het intensieve, kleinschalige gebruik als sierteeltgebied hetgeen de omgeving van Boskoop sterk doet afwijken van de rest van het Nederlandse veenweidegebied. Tussen het lint van Randenburg en de Gouwe is nu nog een grotendeels open graslandpolder aanwezig, doorsneden door enkele sierteeltpercelen. Het grondgebruik is zeer gevarieerd door de grote diversiteit aan sierteeltproducten. De brede watergangen zijn visueel dominant in het relatief besloten sierteeltlandschap. Het landschapsbeeld wordt in toenemende mate beïnvloed door teeltondersteunende voorzieningen waaronder een steeds groter areaal staand glas. Doorzichten door de bebouwingslinten zijn door deze voortdurende ruimtelijke verdichting schaars geworden. Verder zijn vrijwel alle oevers langs sierteeltpercelen verhard met hoge beschoeiingen.

Uitgangspunten. - Behoud van structuurbepalende elementen zoals de bebouwingslinten en het netwerk van structuurbepalende sloten. - Behoud van restanten van vroegere houtakkers. - Behoud van netwerk van waterlopen (de richting en de samenhang van de kavelsloten)." (bron: het onder Recente ontwikkelingen gelinkte Bestemmingsplan)

Terug naar boven

Links

- Waterzuivering: - Direct ZW van de buurtschap, op grondgebied van Waddinxveen, ligt afvalwaterzuiveringsinstallatie AWZI Waddinxveen Randenburg. Sinds een recente uitbreiding zuivert de AWZI met moderne meet- en regeltechniek efficiënter en energiezuiniger het afvalwater van 35.000 huishoudens en ca. 20.000 bedrijven uit Waddinxveen, Boskoop en Reeuwijk. De firma Mobilis heeft hiervan de volgende onderdelen uitgevoerd: beluchtingstank met anaërobe ruimte / voordenitrificatieruimte en nitrificatieruimte met bellenbeluchting; nabezinktank; blowergebouw met met laagspanningsruimten en pompenruimte; retourslibgemaal; zandvanger; verdeelwerk; effluentbeluchtingsput; 4 geurfilters.

Reactie toevoegen