Reeth

Plaats
Buurtschap
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

Reeth richtingbord (Kopie).jpg

In Valburg staan richtingborden naar de buurtschap Reeth, maar ter plekke stonden geen plaatsnaamborden, zodat je maar moest gokken wanneer je er was aangekomen. Gelukkig heeft de buurtschap in 2019 alsnog plaatsnaamborden gekregen.

In Valburg staan richtingborden naar de buurtschap Reeth, maar ter plekke stonden geen plaatsnaamborden, zodat je maar moest gokken wanneer je er was aangekomen. Gelukkig heeft de buurtschap in 2019 alsnog plaatsnaamborden gekregen.

Reeth

Terug naar boven

Status

- Reeth is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Elst.

- De buurtschap Reeth valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Elst.

- "In de omgeving staan, heel attent, wel richtingborden naar deze buurtschap (in ieder geval in Valburg, zie foto), maar ter plekke staan geen plaatsnaamborden, zodat je maar moet gokken wanneer je er daadwerkelijk bent aangekomen. Wij zouden zeggen wees eenduidig en doe het allebei óf allebei niet, maar niet half..." Zo schreven wij. Kennelijk heeft men dat gelezen, want op verzoek van de inwoners heeft de buurtschap in 2019 plaatsnaamborden gekregen. En nog heel fraaie ook, namelijk borden in zogeheten Cortenstaal, met daarin de tekst 'buurtschap Reeth' uitgefreesd. Volgens het artikel onder de link mochten de borden niet lijken op de plaatsnaamborden die voor bebouwde kommen gebruikelijk zijn (namelijk blauwe 'komborden'). Het moest een eigen ontwerp zijn. Bij buurtschappen buiten de bebouwde kom zijn witte borden met blauwe of zwarte letters gebruikelijk, maar wij vinden deze ook veel mooier hoor. :-) Wat ons betreft verdient dat wel navolging (bijvoorbeeld bij buur-buurtschap Eimeren? Hint...) De borden zijn overigens betaald door het Omgevingsfonds dat naar aanleiding van het windpark (waarvoor zie het hoofdstuk Links > Duurzaamheid) in het leven is geroepen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Eind 11e eeuw Redh, 1e kwart 13e eeuw Rede, Rith, 1415 GN Reet, 1840 (1) 'Reet of Rheet'. Er is (of was?, ons is niet bekend of dit pand er nog is) ook een huis in deze buurtschap genaamd Reet.

Naamsverklaring
De naam stamt wellicht van het Oudnederlandse redh 'weg', vergelijk het Nieuwengelse road. Vergelijk echter ook Rheden.(2)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Reeth ligt Z van Elst, rond de Reethsestraat en de Wolfshoeksestraat, en grenst in het Z aan de Betuweroute met daar achter de A15.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Reeth 20 huizen met 132 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen - waarvan ca. 25 aan de Reethsestraat en ca. 15 aan de Wolfshoeksestraat - met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Langs de Rijksweg-Zuid bij Reeth is bij archologisch onderzoek in april 2022 een drieduizend jaar oude sikkel gevonden. Het laat zien dat er hier ruim duizend jaar voor Christus al agrariërs actief waren. De vondst van de zogeheten eenknoppige sikkel is volgens archeologe Annemarie Kooi heel bijzonder: "We wisten al dat er in de bronstijd mensen in dit gebied woonden, maar het vinden van landbouwgereedschap uit die tijd is toch heel bijzonder." De sikkel is gevonden op de punt van het weiland langs de Rijksweg-Zuid, nog voor het talud van het viaduct over de A15. "Dus we weten dat het om een vondst in originele grond ging en niet om aangevoerde grond." Naast de sikkel zijn er ook scherven van aardewerk gevonden. Daarbij gaat het om scherven uit de Romeinse tijd en uit de middeleeuwen. Dat de grond rondom deze buurtschap veel archeologische sporen bevat was al bekend. Het terrein is om die reden ook als Monumentterrein en Rijksmonument aangewezen. Die status houdt de aanleg van een nieuwe fietspad tussen Overbetuwe en Nijmegen niet tegen. En als de Raad van State later in 2022 instemt met de aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG), komt ook de nieuwe ontsluitingsweg naar die RTG er te liggen. Dat is ook de reden dat de provincie er, vooruitlopend op die eventuele aanleg, archeologisch onderzoek heeft laten doen.

Stopplaats
Van 1879 tot 1919 was er een stopplaats Reet* aan de spoorlijn Arnhem-Nijmegen.
* In die tijd werd de plaatsnaam gespeld zonder h aan het eind.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Infrastructuur-ontwikkelingen
De leefbaarheid in buurtschap Reeth wordt bedreigd door de mogelijke komst van een containerterminal langs de Betuweroute, het zogeheten Container Uitwissel Punt. Verder heeft de buurtschap al overlast van de Betuweroute en de A15, en dreigen er ook nog 150 meter hoge windmolens langs de A15 te komen in de 'achtertuin' van de buurtschap. Er gingen dan ook steeds meer geluiden op om de inwoners van deze buurtschap een aanbod te doen om hun huizen op te kopen, omdat de leefbaarheid in de buurtschap met al deze ontwikkelingen steeds ernstiger in het geding komt. Aanvankelijk voelden veel inwoners daar ook wel voor. Maar de laatste tijd is tij gekeerd, in die zin dat men hier toch wel graag wil blijven wonen en zich nu inzet om de overlast van de genoemde infrastructuren zoveel als mogelijk te beperken. Daarvan getuigt ook (de beschrijving van) de buurtvereniging hieronder.

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Belangenorganisatie: - "Buurtvereniging Leefbaar Reeth heeft hart voor leefbaarheid van de buurtschap. Gezelligheid, buurmanschap en belangenbehartiging is waar wij voor staan. De buurtschap heeft door haar ligging te maken met diverse plannen van overheden en bedrijven: aanleg van een Railterminal met ontsluitingsweg bij onze buurtschap, verbreding van de A15, Aanleg van 4 nieuwe windmolens naast de al bestaande 4 windmolens, opvoering van het aantal treinen op de Betuweroute van 6 naar 40 per uur, en ontwikkeling van logistiek terrein Park15, waar 17.000 verkeersbewegingen per dag naartoe gaan. Wij maken ons sterk voor behoud van de leefbaarheid in onze buurtschap. We willen gewoon graag prettig blijven wonen."

- Duurzaamheid: - "De buurtschap Reeth, die strijd voerde tegen de komst van Windpark Nijmegen-Betuwe, wil nu met opbrengsten uit de windmolens een eigen zonnepark bouwen. Een aantal buurtbewoners heeft dit plan opgevat en Zonnecoöperatie Reethse Veld opgericht. Het park met ruim 9.000 zonnepanelen gaat stroom opwekken voor zo’n 1.000 huishoudens. Genoeg om te voorzien in de energiebehoefte van de buurtschap en nog heel veel huishoudens daarbuiten. De inwoners van de buurtschap ontvangen jaarlijks een bedrag van ruim 5.000 euro uit een Omgevingsfonds, als compensatie voor de overlast die ze ervaren door de windmolens. Van elke opgewekte MWh gaat 25 eurocent naar de buurtschap. Dit bedrag wil een aantal inwoners van de buurtschap nu in een eigen zonnepark steken. Daarom hebben ze hun eigen coöperatie opgericht, waar inwoners van de buurtschap lid van kunnen worden. 'Veel van de huizen in onze buurt zijn oud en lastig te isoleren, maar we willen wel graag bijdragen aan meer duurzaamheid. Zo kwamen we op het idee om onze eigen energie op te wekken met zon. Eerst dachten we aan zonnepanelen op het dak van een schuur, tot een varkenshouder ook een stuk grond beschikbaar stelde', vertelt Rob Schleper, een van de initiatiefnemers.

Zonnepark Reethse Veld komt aan de Wolfhoeksestraat, tussen de snelweg A15 en de Olympiasingel in Elst. Nog eens 120 panelen komen op een varkensschuur van de grondeigenaar, die ook lid is van de coöperatie. 'Met het park willen we meer dan alleen energie opwekken. We willen het mooi inrichten, met hagen, nestkasten en andere landschapselementen, zodat het leidt tot meer biodiversiteit. Het moet een goed en inspirerend voorbeeld zijn voor anderen.' Bureau Oostzee uit Elst heeft een ontwerp voor Zonnepark Reethse Veld gemaakt.

Voor de realisatie van het zonnepark werkt Leefbaar Reeth samen met Stichting Wiek-II, dat ook Windpark Nijmegen-Betuwe heeft ontwikkeld. In 2015 stonden de partijen nog tegenover elkaar bij de Raad van State, toen de buurtvereniging de komst van de windmolens had aangevochten. Nu vinden ze elkaar in de strijd voor een betere leefomgeving. 'Vanaf het eerste begin, toen het plan voor het windpark nog een plan was, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Ook toen de windmolens er eenmaal stonden hebben we contact gehouden en is het onderlinge vertrouwen gegroeid. We zijn heel blij met de samenwerking met Wiek-II. Om ons plan te kunnen realiseren hebben we mensen nodig met knowhow. Die hebben zij in huis. Met dit project laten we zien dat je samen verder komt. Ook daarin wil buurtschap Reeth met dit project graag een voorbeeld zijn.'

Zonnepark Reethse Veld wordt een onderdeel van Energielandschap de Grift, dat Wiek-II langs de A15 wil realiseren. Pim de Ridder van Wiek-II: 'Op de Grift bouwen we aan een nieuwe duurzame energievoorziening in handen van burgers. Naast de vier windmolens wil Energiecoöperatie WindpowerNijmegen hier Zonnepark de Grift aanleggen. De leden leggen geld in om het project te realiseren en worden zo samen eigenaar van de zonnepanelen. De opbrengsten uit de stroomverkoop komt in de vorm van rendement bij hen terug. Het initiatief uit Reeth, dat ook uitgaat van lokaal eigenaarschap, past daar uitstekend bij.'

Zonnepark Reethse Veld wordt aangesloten op de infrastructuur van het windpark. 'De opgewekte elektriciteit gaat vanuit Reeth via de kabels van de Nijmeegse windmolens naar het elektriciteitsnet. Zo maken we optimaal gebruik van het bestaande netwerk, besparen we kosten en werken we samen aan de verduurzaming van de regio.' De stroom van de windmolens en de zonnepanelen zal via De Groene Stroomfabriek worden doorverkocht aan de 17 gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. Over enige tijd branden de straatlantaarns in de buurt dus deels op energie van Reethse bodem. Als alles volgens planning verloopt en de benodigde vergunningen binnen zijn, kan het park begin 2021 worden gebouwd." (bron: Burgers Geven Energie, "een nieuw netwerk voor burgers in de regio Arnhem-Nijmegen die actief willen bijdragen aan duurzame energie. Binnen het netwerk wisselen we kennis, ervaring en ideeën uit. Samen werken we aan bijzondere, lokale, energieprojecten. Onze troeven zijn samenwerking, betrokkenheid en weinig commercie.")

Reactie toevoegen