Regio Zwolle

Streek
Regio Zwolle
Overijssel

zwolle_regio_kaart_kopie.png

Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle, gelegen in vier provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland). Op deze kaart ontbreken de later toegetreden gemeenten Elburg en Hoogeveen.

Regio Zwolle is een bestuurlijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle, gelegen in vier provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland). Op deze kaart ontbreken de later toegetreden gemeenten Elburg en Hoogeveen.

Regio Zwolle

Terug naar boven

Status en ligging

- Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 22 gemeenten in een wijde straal rond Zwolle.

- De 22 aan het samenwerkingsverband Regio Zwolle deelnemende gemeenten zijn Dalfsen, De Wolden, Dronten, Elburg (sinds 2016), Hardenberg, Hattem, Heerde, Hoogeveen (sinds 2018), Kampen, Meppel, Noordoostpolder, Nunspeet (sinds 2020), Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Urk, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle.

- De Regio Zwolle ligt in 4 provincies: Overijssel, Gelderland, Drenthe en Flevoland. Dat staat de samenwerking in het geheel niet in de weg. Want: vraagstukken zijn grensoverschrijdend, dus oplossingen ook. Daarom kiezen deze gemeenten voor een ‘grenzenloze regio’. De overheden werken samen met ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen aan gezamenlijke vraagstukken op het gebied van economie, menselijk kapitaal (human capital), leefomgeving, bereikbaarheid en energie. Daarmee wordt een goede infrastructuur voor groei geboden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Regio Zwolle heeft ruim 300.000 huizen met ca. 780.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Rijk en Regio hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. In juli 2020 heeft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal aan de Tweede Kamer aangeboden. De Regio gaat aan de slag met het grootste investeringsprogramma ooit voor deze regio. Een Regio Deal waarvoor het Rijk €22,5 miljoen beschikbaar stelt en de Regio minimaal eenzelfde bedrag investeert om bij te dragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio.

“De Regio Deal Regio Zwolle is rond! Dat is een ongelooflijke mooie mijlpaal in ons nog jonge bestaan als regio. De Regio Deal versterkt de economie, innovatie, werkgelegenheid en leefbaarheid van onze regio. Een investering in de samenleving vanuit een langjarige samenwerking tussen Rijk en onze regio. De komende jaren gaan duizenden ondernemers en 780.000 inwoners daar heel direct en zichtbaar de effecten van merken”, aldus Regiovoorzitter Peter Snijders. In de komende drie jaar investeren Rijk en Regio gezamenlijk in meerdere programma’s en projecten die bijdragen aan het versterken van de brede welvaart: economische groei én persoonlijk welbevinden. Nu de handtekeningen zijn gezet, starten in het najaar van 2020 de eerste projecten.

“De hele regio plukt hier de vruchten van; we kunnen met de Regio Deal knelpunten binnen onze regio sneller oppakken en kansen verzilveren. We zijn blij met het afgesproken langjarig commitment en het partnerschap van het Rijk. Hiermee tillen we de samenwerking in de Regio Zwolle naar een nieuw niveau”, aldus Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel. Totaalimpuls voor de toekomst van de Regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk €22,5 miljoen beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De Regio legt ook €22,5 miljoen in. Dat geeft een solide basis voor de Regio Deal en dit bedrag wordt de komende jaren naar verwachting nog vermeerderd met investeringen door en bijdragen van gemeenten, provincies, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Trudy Huisman, voorzitter Economic Board Regio Zwolle: "Met de Regio Deal investeren we onder meer in een wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het mkb en versterking van de recreatieve sector in balans met de omgeving om straks sterker uit de crisis te komen. We maken onze samenleving en de manier waarop we ons geld verdienen klaar voor de toekomst. Verder zet de Regio Deal in op het opvangen van klimaateffecten en het versterken van de samenwerking in de regio. Kortom: een krachtige totaalimpuls voor de toekomst van deze regio."

Bundeling van krachten. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de 22 gemeenten in de Regio 4 provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is deze deal tot stand gekomen. “Opnieuw laat de Regio Zwolle zich van haar sterkste kant zien. Deze Regio Deal betekent een erkenning van het Rijk voor de opgaven in de Regio, én voor onze regionale aanpak. Ik ben trots op het gezamenlijk bereikte resultaat dat in korte tijd tot stand is gekomen. En nu op naar de uitvoering! En ook die pakken we, zoals deze regio typeert, samen voortvarend op”, aldus Peter Snijders." Videoboodschap. Om hun trots en vertrouwen op én in de Regio Deal niet onder stoelen en banken te steken, hebben de leden van de Stuurgroep Regio Deal een videoboodschap ingesproken waarin ze de betekenis van de Regio Deal onderstrepen." (bron: Regio Zwolle, juli 2020)

- "Regio Zwolle Bureau heeft in 2019 haar Toolkit vernieuwd. De toolkit is een spreekwoordelijke gereedschapskist met allerlei instrumenten om je snel wegwijs te maken in deze licht bestuurlijke samenwerking. Ook als je al een tijd werkzaam bent in en voor deze Regio is het handig om regelmatig de toolkit te raadplegen. We zijn een dynamische netwerkorganisatie en bieden je graag steeds actuele informatie over het reilen en zeilen binnen de Regio en wat dat voor jouw organisatie betekent. Kees Praamstra, secretaris van de Regio: ”Het is een ‘gereedschapskist’ die laat zien wat Regio Zwolle is, wat onze ambitie is en hoe we daar naar toewerken. Speciale aandacht vraag ik voor de tien meest gestelde vragen. Een handig instrument voor raadsleden, statenleden en medewerkers van regiopartners zoals gemeenten, provincies, bedrijfsleven en onderwijs. Tip: attendeer nieuwe collega’s en bestuurders op de instrumenten in de toolkit. Op deze manier helpen we hen om zich snel thuis te voelen in de Regio.”

Daarnaast zijn onder meer de Atlas van de Regio, de praatplaat van de Regio en het Jaarverslag 2019 toegevoegd. Meer weten? Lees dan ook het rapport ‘Regio Zwolle stapt over eigen grenzen’ en de uitgebreide uitleg over onze governance: hoe de Regio als samenwerkingsverband is ingericht. Denk aan taken, rollen en verantwoordelijkheden. Ook de begroting ‘regiobudget 2020’ wordt toegevoegd. Mocht je een idee hebben dat ook in de toolkit zou passen, laat het ons dan weten via regiozwolle@zwolle.nl."

- "Wie in deze regio werkt, woont of recreëert, zal in de allereerste, in juli 2019 verschenen Atlas Regio Zwolle de regio herkennen als een inspirerende weergave ervan. De Atlas is een uniek boekwerk met kaarten en beelden die laten zien hoe rijk en gevarieerd de regio is. Van cultuur tot cohesie, van ruimte tot recreatie, van wegen tot water. De atlas is een kennisbank en vraagbaak tegelijkertijd. Zij brengt een schat aan kengetallen, waarden, ruimtelijke en landschappelijke systemen en structuren in beeld.

Peter Snijders, vicevoorzitter van de Regio, stelde bij de presentatie van de atlas: “Met kaarten kun je de regionale schaal onderzoeken en verbeelden. Ook maken we dat inzichtelijk hoe zich dat verhoudt tot omringende regio’s en Europa. Hoewel Regio Zwolle van oudsher geen culturele eenheid is, is het ons gelukt om de regio weer te geven met respect voor de eigenheid én de overeenkomsten van de verschillende gebieden. De Atlas is dan ook het resultaat van een prima samenwerkingsproces tussen provincie en gemeenten.” Naast de provincie en gemeenten heeft het CIBAP, de regionale mbo voor de kunsten, haar medewerking verleend. Vijf studenten hebben de regio op een creatieve wijze in beeld gebracht. Deze jeugdige blik op de regio is opgenomen in de Atlas. “Mooi om te zien waar de jongeren van het CIBAP hun accenten op leggen, van food truck festivals tot favoriete koffietentjes bij stations in de buurt. Dit is een originele verrijking voor de Atlas”, aldus Snijders."

- Regio Zwolle is economisch gezien een succesvolle regio in Nederland. Dit blijkt onder meer uit een constante top-3 positie van de gemeente Zwolle en haar directe omgeving in de ranglijst van regio's, zoals gepresenteerd in het jaarlijks onderzoek Toplocaties van Elsevier en Bureau Louter. Hoe kan dit succes in de toekomst worden gecontinueerd en uitgebreid? Door samen te werken binnen de regio. De eerste stap is op 10 september 2011 gezet, toen 17 gemeenten de 'Intentieovereenkomst samenwerking economie Regio Zwolle' met elkaar sloten. Hun doelstelling is een regionale economische investeringsagenda te ontwikkelen, die wordt gedragen door de vier O's: ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Hiermee hebben de inmiddels 21 aangesloten samenwerkende gemeenten niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het bedrijfsleven een uitdaging geformuleerd.

- De gemeenten zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek. Er voltrekt zich een groeiproces van herkenning en erkenning. Herkenning van gemeenschappelijke vraagstukken. Erkenning dat men elkaar kan helpen bij de oplossing ervan. Zo ontstaat geleidelijk regionaal partnerschap. Een nieuwe (bestuurlijke) beweging is ontstaan. De as Zwolle / Kampen / Meppel laat sterke economische prestaties zien, maar ook andere gemeentelijke combinaties in de regio werken al succesvol samen in projecten als: Hanzelijn Verbindt (Lelystad, Dronten, Kampen Zwolle) / Project IJsseldelta (Zwolle, Kampen, Zwartewaterland, provincie Overijssel / H2O (Hattem, Heerde, Oldebroek) / Talentenregio.

De opgave voor Regio Zwolle is het slim op elkaar afstemmen van plannen en het gezamenlijk optrekken om de regio aantrekkelijk en vitaal te laten zijn. Daarvoor werkt de regio aan het opstellen van een dynamische regionale strategische agenda. Kansrijke thema’s voor een regionale agenda: Stimulering van de regionale economie / In- en externe bereikbaarheid als regionale opgave / Versterking van toerisme en recreatie / Regionaal relatienetwerk en positionering / Bedrijfsvoering en dienstverlening.

Terug naar boven

Evenementen

- "In 2017 organiseerden wij de succesvolle 1e editie van Social Impact Dinner en Social Impact Day, hét event over ondernemen met een positieve impact op mensen, maatschappij en milieu. Omdat we het vertrouwen en de energie hebben om samen nog veel meer positieve impact te kunnen creëren in de Regio Zwolle, zetten we op 19 november 2019, tegelijk met Regio Twente, de 2e editie van Social Impact Day neer. Social Impact Day is hét evenement over ondernemen met economische en maatschappelijke meerwaarde. Sociaal en duurzaam ondernemen is het nieuwe ondernemen. Consumenten verwachten het, werknemers willen het, jij ook?

Het doel van Social Impact Day Zwolle is om het sociaal ondernemerschap in de Regio Zwolle te versnellen. Met inspirerende best practices, handige tips & tricks en uitwisseling van nieuwe ideeën realiseren we de volgende stap in ondernemen met sociaal-economische meerwaarde. Toonaangevende regionale, nationale en internationale bedrijven en experts delen hun successen, hun ondernemerslessen en hun ideeën over het nieuwe ondernemen. Hoe combineren zij maatschappelijk met financieel rendement? En wat betekent de gerealiseerde impact van hun bedrijf? In diverse workshops, panels en lezingen maken experts de praktische slag van denken naar doen. Social Impact Day is voor alle ondernemers en organisaties die deze slag willen maken en hun impact op sociaal en duurzaam vlak willen vergroten. Met Regio Zwolle richting een sociaal en circulair 2030. Doe jij mee?" Gezien het succes van de eerste twee edities komt er ongetwijfeld een 3e editie. Check de Facebookpagina onder de link voor wanneer de volgende editie is.

- Met ca. 800 deelnemers is het Regio Zwolle Congres (december) inmiddels hét congres van de Regio geworden. Jaarlijks wordt hier o.a. de Regio Monitor gepresenteerd. De Monitor geeft een beeld van de stand van de economie in de Regio. Er wordt specifiek ingezoomd op de werkgelegenheid. En net als ieder jaar is er een hoofdstuk gewijd aan het congresthema. Voor 2019 was dat: Hoe presteert de regio in de platformeconomie? Alle edities van de Regio Monitor zijn hier te downloaden. Het onderzoek dat aan de Monitor ten grondslag ligt, wordt onder leiding van het Lectoraat Area Development van Hogeschool Windesheim verricht door een onderzoeksteam, waar ook Rabobank Groep Economisch Onderzoek, Kamer van Koophandel Oost-Nederland, de 21 gemeenten en Provincie Overijssel aan bijdragen. Dit unieke samenwerkingsverband verzamelt informatie, stemt deze op elkaar af en vertaalt ze naar bruikbare indicatoren. Deze indicatoren worden aan de hand van drie pijlers in de Monitor inzichtelijk gemaakt: staat van het bedrijfsleven, demografische en sociaal-economische index en economische cultuur in beeld.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van het samenwerkingsverband Regio Zwolle. - Nieuws van de Regio op Twitter.

- Media / nieuws: - "De missie van Regio Zwolle TV is het inzichtelijk maken van al het goede wat deze regio te bieden heeft, met de focus op Ondernemen, Onderwijs, Overheid en Sport. De techniek voor deze revolutionaire zender is ontwikkeld in de eigen regio, door TradeCast, een Zwolse tech startup die is opgericht in 2015 en op internationale schaal interactieve TV zenders wil faciliteren. Een startup met de potentie om de publishing en tv markt te disrupten. Regio We bieden een interactief en digitaal TV kanaal dat 24/7 beschikbaar is, zowel via de live programmering als via On Demand. Druk simpelweg met je vinger op het scherm en interactieve functies als maps, shopping & meer info worden automatisch voor je beschikbaar. Het unieke is dat je als kijker ook zelf gemakkelijk content kan insturen. Stuur een eigen (bedrijfs)video op of stel jouw vraag of opmerking in videovorm via je smartphone of tablet, en jouw input wordt direct doorgezet naar de zender."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "MKB Nederland Regio Zwolle heeft als missie: Het verbeteren van het ondernemersklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in de Regio. Onze visie: Een brug bouwen tussen MKB-ondernemers, de overheden en andere stakeholders in de Regio. Strategie: Onze doelstellingen bereiken wij door: - ondernemers en ondernemersverenigingen op regionaal niveau bij elkaar te brengen en gericht te overleggen met marktpartijen en overheden, met als doel de economie in de Regio te versterken; - specifieke thema’s aan te jagen en kracht bij te zetten (samenwerking in de regio). Hiervoor overleggen wij structureel met de provincie en bezoeken wij de 21 gemeenten in het samenwerkingsverband van de Regio; - een schakel te zijn in de verbinding van de landelijke en regionale lobby; - landelijke thema’s uit te rollen in de regio; - het creëren van ledenvoordelen; - businessontwikkeling stimuleren, door leden in contact te brengen met regionale partijen als Tradeoffice en Kennispoort; - succesverhalen een podium te geven, door bijvoorbeeld het organiseren van de ondernemersprijs Regio Zwolle. De vereniging heeft een ondernemend bestuur met een groot netwerk, een ruime knowhow en kan het luisterend vermogen omzetten in daadkracht. Kortom: slagvaardig en creatief!"

- Kennispoort Regio Zwolle is hét innovatienetwerk in deze regio. Dankzij de toename van innovaties presteert deze regio economisch en maatschappelijk steeds beter. Daarom stimuleert en ondersteunt Kennispoort ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en organisaties die bijdragen aan de verbetering van het maatschappelijk en economisch rendement van de Regio.

- "Het in 2018 gestarte Regio Zwolle Connect is een online platform voor alle ondernemers in deze regio. Door middel van deze community kunnen we snelle en krachtige connecties maken tussen alle individuele ondernemers uit de regio. 24/7. Het digitale netwerk is voor alle ondernemers te gebruiken. Wel even een account aanmaken. Zo gereed! We bieden een krachtig platform met voor ondernemers relevante onderwerpen als vestigingsklimaat, arbeidsmarkt, energietransitie, bereikbaarheid en internationalisering. Vanuit het kennen van de juiste mensen, het vinden van elkaar op kennis en kunde, grijpen we nog sneller kansen in de regio. Meer samenwerking tussen ondernemers zorgt ook voor een betere samenwerking met gemeenten, provincies en scholen. We hebben ondernemers voorop staan, maar staat open voor connectie met iedereen die een bijdrage kan geven aan ondernemen en ondernemerschap."

- "Medewerkers en studenten van internationaal georiënteerde bedrijven in de 22 gemeenten van Regio Zwolle kunnen voor vragen en advies terecht bij Expat Center East Netherlands. Dit nieuwe dienstverleningspunt heeft in september 2020 haar balie geopend in het Stadskantoor in Zwolle. “Een mooi initiatief dat past bij de groeiende internationalisering die de Regio nastreeft. Makkelijker je weg weten te vinden als ondernemer of medewerker in een vreemde omgeving, is uitnodigend”, aldus René de Heer, wethouder Zwolle en voorzitter Human Capital Agenda van de Regio. Vestigingsklimaat versterken. Deze Regio is een van de sterkste en meest innovatieve economische regio’s van Nederland. Bij een verdere groei past ook een sterke profilering buiten de landsgrenzen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en instellingen. De vestiging van een Expat Center in deze regio, waar (tijdelijke) internationale medewerkers en studenten terecht kunnen voor allerlei diensten, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Wegwijs maken. De medewerkers en studenten die van buiten Nederland voor kortere of langere tijd in de Regio komen werken of studeren, komen in een voor hen (en soms ook hun gezinsleden) totaal vreemde omgeving. Ze spreken de taal niet, hebben nog geen netwerk en zijn voor al hun vragen en wensen op derden aangewezen. Zij kunnen dus wel wat ondersteuning gebruiken. Een aantal bedrijven of onderwijsinstellingen begeleidt deze medewerkers zelf, anderen kunnen nu terecht bij Expat Center East Netherlands. De toename van het aantal internationale medewerkers en studenten in onze Regio maakt dat het tijd is voor het openen van een eigen Expat Center. De dienstverlening richt zich op officiële en praktische zaken als het helpen bij vragen over inschrijving, werkvergunningen, huisvesting, gezondheidszorg en verzekeringen. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale partijen voor sociale activiteiten en taaltraining." (bron: Regio Zwolle, augustus 2020)

- Arbeidsmarkt: - "Voor het stimuleren van de samenwerking tussen sectorale en regionale arbeidsmarktpartijen op het gebied van (strategisch) arbeidsmarktbeleid is de Tafel van de Regio Zwolle ingericht, mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het Ministerie van SZW. Een tijdelijke taskforce die zich focust op het vormgeven van een sociaal-economische agenda waarin Human Capital een rode draad vormt. Investeren in mensen, met als doel het voorkomen van werkloosheid én tekorten op de arbeidsmarkt.

- "Een aantrekkelijke en sterke arbeidsmarkt. Met ruimte voor ieders talent. Daar werken we aan in Regio Zwolle en we zijn al ver gekomen. Samen kunnen we écht sprongen maken en dat is hard nodig. We lopen namelijk tegen grenzen aan. Bedrijven hebben personeelstekorten, terwijl mensen werkloos thuis zitten. Jongeren trekken naar de Randstad, terwijl er volop uitdagende banen zijn in de regio. Upgrade Jezelf. Het is daarom tijd voor een upgrade van onze regionale arbeidsmarkt. Daarvoor is Upgrade Jezelf in het leven geroepen: een initiatief van de 19 samenwerkende gemeenten in de Regio, ontstaan vanuit de Human Capital Agenda. Deze agenda richt zich op het investeren in mensen. Binnen dit initiatief zijn er acht sectortafels, waar afspraken zijn gemaakt tussen werkgevers, onderwijs en het UWV. Om echt sprongen te maken, moeten we het samen doen en ieders talent benutten. Hoe? Door gezamenlijk te investeren in mensen en ieders talent optimaal te benutten. Om te kunnen groeien hebben we ál het talent nodig. Ongeacht opleidingsniveau, leeftijd, loopbaan en relatie tot de arbeidsmarkt. Alleen dan ontstaat er een krachtige en vitale arbeidsmarkt die tegen een stootje kan.

Upgraden. Daarom roepen wij werkgevers en werknemers op om in beweging te komen. Dit begint bij werkgevers, door te investeren in (toekomstige) werknemers en om hen te upgraden. Oftewel: je talenten ontdekken, nieuwe kennis opdoen en vaardigheden aanleren, bijvoorbeeld door her-, bij- of omscholing. Inspiratie en tools. Wij helpen hierbij. Met een platform vol inspirerende verhalen, handige tools, een netwerk van specialisten en een financieel steuntje in de rug vanuit Ontwikkelfonds Regio Zwolle. Kom in beweging! Werkgevers, mkb’ers, zzp’ers: kom dus in beweging! Steun dit initiatief. Gebruik onze tools, vertel ook je verhaal en inspireer anderen. Zo gaan we van praten naar dóén en groeien we naar een vitale en veerkrachtige arbeidsmarkt."

- "Weet je welke stap jouw organisatie moet zetten om bij te blijven in deze snel veranderende arbeidsmarkt? De arbeidsmarkt verandert in een snel tempo. Ook in Regio Zwolle. Beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de inhoud van functies verandert. Dit vraagt om andere vaardigheden van je medewerkers. Ben jij op de hoogte van wat dit betekent voor jouw organisatie en de eventuele bij- en/of omscholing van medewerkers? Beantwoord de 6 vragen van de Upgrade Scan, ontdek waar je nu staat en welke volgende stap je kunt zetten."

- Bereikbaarheid: - "De eerste Bereikbaarheidsambitie van het samenwerkingsverband Regio Zwolle is een feit. Met het uitvoeren van de Bereikbaarheidsambitie richt de Regio zich op het behoud van goede verbindingen via weg, spoor en water naar de Randstad en naar Duitsland. Dat is belangrijk voor een blijvend goed vestigingsklimaat en de economische ontwikkeling in en van de Regio. “Het is een unieke prestatie om in regionaal verband een gezamenlijke Bereikbaarheidsambitie te ontwikkelen. Ik nodig alle deelnemers uit, gemeenten groot en klein, onze provincies, ondernemers én onderwijsinstellingen om met de Bereikbaarheidsambitie aan de slag te gaan. Doe mee en samen maken we dit waar! In het belang van onze duizenden ondernemers en 780.000 inwoners”, aldus Martijn Dadema, voorzitter bestuurlijke tafel Bereikbaarheid.

Bij de uitvoering hebben de zogeheten corridors een rol. Een corridor is een aantal gemeenten rondom een snelweg of spoorlijn. In de Regio Zwolle zijn dat er zes, zoals Corridor Vechtdal met Dalfsen, Ommen en Hardenberg rondom een spoorlijn, de N34 en de N340. De corridors gaan aan de slag met het verkennen van de haalbaarheid van projecten om de verplaatsingsbehoefte en -afstand te verminderen, het aantrekkelijker maken van duurzame vervoerwijzen als (elektrische) fiets en openbaar vervoer en het slim en duurzaam wijzigen van mobiliteitsgedrag. Met de uitvoering van de Bereikbaarheidsambitie sluit de Regio aan bij haar ambitie om een nadrukkelijke rol spelen in de economische hoofdinfrastructuur van Nederland als vierde economische regio van ons land.

Dadema vervolgt: "Onze Regio is ook de ideale proeftuin om te experimenteren met de hele vervoersketen. Dé plek om nieuwe zaken te testen en uit te proberen op het gebied van bereikbaarheid. We kijken graag vooruit: als regio willen we met het Rijk en Brussel verder werken aan een slimme én groene aanpak van gecombineerd goederenvervoer. Dit zal de bereikbaarheid van de regio verder versterken en we dragen tegelijk bij aan de realisatie van de klimaatdoelen. Wat werkt in onze Regio kan daarna worden opgeschaald naar de rest van Nederland.”" (bron en voor nadere informatie zie Regio Zwolle, juli 2020)

- Energie: = "Regio Zwolle is in juni 2020 formeel gestart met de laatste van de vijf opgaven van de Regio: energie. Vijf wethouders uit vijf verschillende zogeheten RES-gebieden ontmoetten elkaar op 18 juni 2020 aan de Bestuurlijke tafel Energie. De ontwikkeling van de opgave Energie staat onder leiding van Erica van Lente, burgemeester van Dalfsen: “Ik heb veel zin in deze klus en wil graag de schouders eronder zetten. Dat doe ik samen met enkele andere bestuurders uit de Regio. Energie vind ik een belangrijk onderwerp en ik verheug me erop om de verbindingen te bevorderen tussen al die verschillende betrokkenen op dit thema. Denk aan netbeheerders, ondernemers, onderwijsinstellingen, bestuurders en medewerkers van overheden en waar kan inwoners. Mooi om mijn bestuurservaring én mijn bagage vanuit enkele energiebedrijven te combineren om de opgave Energie te mogen begeleiden.”

Opdrachtformulering Regiegroep. Vanuit de Regiegroep Regio Zwolle heeft de tafel Energie de opdracht gekregen verbindingen te leggen over de grenzen van de RES-gebieden, om zo kansen en bedreigingen te signaleren. Ook het initiëren van acties is een belangrijke taak, met name daar waar de transitie op het gebied van energie grote impact kan opleveren voor de andere opgaven van de Regio: Economie, Leefomgeving, Bereikbaarheid en Menselijk kapitaal. Alle ontwikkelingen vanuit de tafel Energie gaan uiteraard in overleg en afstemming met netwerkpartners die bij deze andere regionale opgaven betrokken zijn.

Andere deelnemers. RES staat voor de Regionale Energie Strategie, die elk RES-gebied moet ontwikkelen om uiteindelijk te voldoen aan de doelstellingen van de energietransitie. “Het is fijn dat alle RES-gebieden vertegenwoordigd zijn aan onze regionale tafel”, aldus Van Lente. De andere deelnemers aan de tafel Energie zijn Ton van Amerongen (Dronten, RES Flevoland), Bob Bergkamp (Oldebroek, RES Noord-Veluwe), Jaap van der Haar (Meppel, RES Drenthe), Wolbert Meijer (Heerde, RES Clean Tech) en Alwin Mussche (Staphorst, RES West-Overijssel). Mogelijk wordt dit nog verder uitgebreid. De leden van de tafel zien de nodige onderwerpen waarop afstemming nodig is, zoals het omgaan met de schaarste op het hoogspanningsnet en de discussie over velden met zonnepanelen. Van Lente: “We zoeken vooral praktische oplossingen, waarbij we van elkaar leren belangrijk vinden.”" (bron: Regio Zwolle, juni 2020)

Reactie toevoegen