Reusel-De Mierden

Gemeente
Reusel-De Mierden
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Reusel-De Mierden

Terug naar boven

Status

- Reusel-De Mierden is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Kempen. De hoofdplaats van de gemeente is Reusel.

- De gemeente is in 1997 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Reusel en Hooge en Lage Mierde.

- De gemeente Reusel-De Mierden omvat de dorpen Hooge Mierde, Hulsel, Lage Mierde en Reusel, en de buurtschappen Braakhoek, De Hoef, De Hoek, Heikant (Hulsel), Heikant (Reusel), Kippereind, Kuilenrode, Mispeleind, Vloeieind en Vooreind. In totaal zijn dat 4 dorpen en 10 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Reusel-De Mierden.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Reusel-De Mierden.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Reusel-De Mierden grenst in het Z en W aan België, in het Z aan buitengebied van de Belgische plaats Mol, in het W aan de Belgische plaatsen Arendonk, Ravels, Weelde en Poppel, in het N aan Esbeek en Diessen, in het NO aan Middelbeers en in het O aan Netersel en Bladel, en ligt ZO van Baarle-Nassau en de Belgische plaats Baarle-Hertog, ZZO van Goirle en Tilburg, Z van Hilvarenbeek, W van Eersel, Veldhoven en Eindhoven, NW van de A67 (die Z van de gemeente overgaat in de Belgische E34) en Bergeijk, NO van de Belgische plaats Retie en O en NO van de Belgische plaats Turnhout. De gemeente heeft een zeer kleine enclave, behorend tot het dorpsgebied van Reusel, aan de Belgische grens en rond het punt waar de A67 overgaat in de Belgische E34. De hoofdplaats Reusel ligt centraal-zuidoostelijk in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Reusel-De Mierden omvat ca. 5.500 huizen met ruim 13.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van het grondgebied van de huidige gemeente Reusel-De Mierden op de site van Parochie Sint Clemens.

- Verhalen over de geschiedenis van Reusel-De Mierden op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Winterfeesten Reusel-De Mierden organiseert jaarlijks de Winterfeesten (begin december tot begin januari) in het centrum van Reusel. Het bestuur bestaat uit een club enthousiaste mensen die enorm veel energie krijgen van dit mooie evenement. Het bestuur kan dit werk niet doen zonder de steun van een heel leger vrijwilligers, zo’n 200 in totaal. Zij zijn veelal afkomstig uit het Reuselse verenigingsleven en vormen daarmee het levende bewijs hoezeer de Winterfeesten een verbindend element in de dorpsgemeenschap vormen. Al met al worden de Winterfeesten gedragen door een grootse samenwerking tussen ondernemers, inwoners, vrijwilligers, gemeente en het stichtingsbestuur. Zonder meer een punt waarmee de gemeente zich positief onderscheidt. Sinds de Winterfeesten 2016 hebben ze gekozen voor een nog grotere opzet met meer faciliteiten. Zo is er een Foodcourt toegevoegd en hebben ze de grootste buitenijsbaan van Brabant met 700m2 ijsplezier.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Bij TIP Reusel-De Mierden kun je terecht voor informatie over mooie wandel- en fietsroutes en waar je daarna een hapje kunt eten of een drankje kunt doen. Ook voor een cadeautje is er van alles te vinden, zoals de diverse streekproducten, denk aan de Reuselse biertjes en chocolade. Graag tot ziens! De vrijwilligers staan je graag te woord. Je vindt ons aan de zij-ingang van Cultureel Centrum de Kei."

- "Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden is opgericht in 1996. Het doel van de vereniging is om de weidevogels in onze gemeente te beschermen. Wij beogen dit te bereiken door de broed-, foerageer- en rustgebieden van weidevogels zo goed mogelijk te beschermen. Dit vindt voornamelijk plaats tijdens het broedseizoen, van begin maart tot eind juni. Naast het beschermen van de biotoop geven wij ook voorlichting aan scholieren en andere belangstellenden. De vereniging zet zich daarnaast al jaren vrijwillig in voor het behoud van de natuur in het algemeen. Naast het beschermen van weidevogels creëren we extra broedplaatsen voor de grote gele kwikstaart en de ijsvogel. Ook zetten wij ons in voor inventarisatie en onderhoud van poelen, knotwilgen en heidevelden. We werken daarvoor samen met agrariërs, terreinbeheerders, het waterschap en de gemeente.

Mede door de grote inzet, zelfstandigheid en professionaliteit van onze zelf opgeleide leden is Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel-De Mierden in 2001 tot de beste Brabantse beschermingsgroep van het jaar gekozen. Onze vereniging geniet een goede reputatie onder de inwoners van de gemeente. Het ledental neemt dan ook jaarlijks toe. Iedereen is welkom in onze vereniging. Dit blijkt wel uit de grote diversiteit onder onze leden. Zo zijn zowel mannen als vrouwen en leken als vogelkenners vertegenwoordigd. Ook de leeftijd varieert sterk, van begin dertig tot gepensioneerden." In februari 2021 heeft de provincie Noord-Brabant vrjiwilliger van deze vereniging Ruud van Cuijk met deze reportage in het zonnetje gezet.

- In 2008 en 2009 is door Waterschap De Dommel aan het project Beekherstel Reusel-De Mierden gewerkt. Omdat er nog onvoldoende gronden in eigendom waren en omdat de financiering van grondaankopen in de ecologische hoofdstructuur EHS (tegenwoordig Natuurnetwerk Brabant, NNB) werd gestopt, is destijds besloten om het project tijdelijk stil te leggen. In 2015 is er een vrijwillige ruilverkaveling uitgevoerd (Verkaveling voor de Toekomst, VVT ) tussen boeren, waterschap, gemeenten en andere overheden in de gemeente. Daarbij is het gelukt om meer gronden langs de beek vrij te krijgen voor realisatie van het Natuurnetwerk en realisatie van waterdoelen, én tegelijk te komen tot een betere verkaveling in het gebied ten gunste van de landbouw. Dit was aanleiding om het beekherstelproject weer op te pakken.

De Reusel nabij Hooge en Lage Mierde is een belangrijke afwateringsbeek voor de Kempen en heeft daarnaast een belangrijke natuurfunctie vanwege zijn ligging tussen het Beleven en de landgoederen Wellenseind en De Utrecht. In het verleden is de Reusel gekanaliseerd (rechtgetrokken) waardoor de natuurwaarden grotendeels zijn verdwenen. Waterschap De Dommel gaat daarom de beek en het beekdal herinrichten, als onderdeel van het project 'Beekherstel Reusel-De Mierden', zodat de natuur in en rond het water verbetert en de Reusel weer voldoet aan de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen.

Om de te verwachten extremere weersomstandigheden in de toekomst te kunnen opvangen, zijn ingrijpende veranderingen nodig. De voorheen kaarsrechte streep water tussen de velden wordt heringericht tot een natuurzone met een kronkelende beek, bosjes, poelen en een moerasgebied. Bij het beekherstel worden de Belevense Loop (W van Reusel) en de Reusel tot aan de landgoederen Wellenseind* en De Utrecht boven Lage Mierde aangepakt. De herinrichting is een oplossing voor wateroverlast door afvoerpieken in de winter, verdroging in de zomer en verbetert tevens de omstandigheden voor de natuur in en rondom de beek.
* Dit landgoed wordt beschreven op de pagina van Lage Mierde.

Een 'natte natuurparel' is een belangrijk nat natuurgebied met bijzondere natuur die afhankelijk is van voldoende grondwater en een goede waterkwaliteit. De meeste gebieden van Natte Natuurparel De Utrecht waren de afgelopen jaren verdroogd. Om de gewenste natuur te behouden of terug te laten keren, moet het gebied meer en langer water vasthouden en de waterkwaliteit moet worden verbeterd. Het doel van het project in De Utrecht is de verdroging tegen te gaan en de waterkwaliteit waar mogelijk te verbeteren. Op die manier wordt ongeveer 797 hectare natuur hersteld. Het betreft 324 hectare in De Utrecht en 473 hectare in de Mispeleindse en Neterselse Heide. De beschreven herinrichtingsprojecten rond de Reusel en De Utrecht zullen naar verwachting medio 2019 gereed komen.

Deze projecten zijn overigens een mooi voorbeeld van 'integrale gebiedsontwikkeling', zoals de waterschappen en andere instanties tegenwoordig in toenemende mate te werk gaan. Keken de instanties voorheen voornamelijk, op zich begrijpelijk, voornamelijk naar hun eigen belang (bijvoorbeeld; het waterschap ging voor het waterbelang en de landbouw voor het landbouwbelang, wat nog weleens kon 'botsen'), als tegenwoordig een gebied 'op de schop moet', bijvoorbeeld om te voldoen aan doelstellingen van waterbeheer, worden de belangen van landbouw, natuur en recreatie gelijk 'meegenomen' en als het even kan wordt er naar win-wins gestreefd en zo veel mogelijk aan ieders belangen tegemoet gekomen.

In dit geval is er sprake van een integraal project waarbij aandacht wordt gegeven aan beekherstel, verbetering waterkwaliteit, water vasthouden in het gebied, GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime), natuurontwikkeling, ecologische verbinding en landschap. Daarnaast willen de samenwerkingspartners de agrarische structuur verbeteren, kansen voor toerisme/recreatie ontwikkelen en de cultuurhistorie in het gebied behouden en beleefbaar maken. Onze complimenten dus voor Waterschap De Dommel voor deze geïntegreerde aanpak! Op de kaart beheertypen Reuseldal heeft het waterschap gedetailleerd aangegeven welke gebiedjes rond de Reusel welke landschappelijke bestemming krijgen. Voor nadere informatie over deze projecten zie de pagina Beekherstel Reusel-De Mierden op de site van het waterschap.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Reusel-De Mierden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Reusel-De Mierden. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - KempenTV is de lokale omroep voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. - Nieuws uit deze gemeente op Facebook. - Nieuws uit deze gemeente door Jan Wijten.

- Jeugd en jongeren: - Jong Nederland Reusel is een vereniging voor jongens en meisjes in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar uit de gemeente Reusel-De Mierden.

- MuzIek: - Muziekcollectief Reusel-De Mierden is een initiatief van voormalig Pulz-docenten uit deze gemeente. Uitstekende musici bundelen hier hun krachten om op een nieuwe manier muziekonderwijs aan te bieden. De docenten staan open voor vernieuwing, creatieve ideeën en spelen in op de vraag van de markt. Het Muziekcollectief maakt met korte lijntjes verbinding tussen ouder en leerling, muziekverenigingen en het basisonderwijs. Met een ruim aanbod van instrumentaal onderwijs, theorielessen en AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) op de bassischolen bereikt het een breed publiek. De docenten hebben allemaal een conservatorium opleiding en zijn ervaren musici.

Naast muziekles biedt dit Muziekcollectief verschillende workshops, cursussen en gelegenheid om samen muziek te maken. In samenwerking met de muziekverenigingen Sirena, Concordia en O.N.A. is samenspel mogelijk en een volwaardig onderdeel van de opleiding. Voor jongeren van 6 t/m 18 jaar, woonachtig in de gemeente Reusel-De Mierden, biedt de gemeente de mogelijkheid om subsidie aan te vragen.

Reactie toevoegen