Scharsterbrug

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

scharsterbrug_collage.jpg

Scharsterbrug, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Scharsterbrug, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Scharsterbrug (2).JPG

De kom van het dorp Scharsterbrug

De kom van het dorp Scharsterbrug

Scharsterbrug (4).JPG

De Scharsterbrug

De Scharsterbrug

Scharsterbrug (3).JPG

Vanaf de Scharsterbrug zien we de Scharsterrijn, met rechts de Nestléfabriek (vroeger Hollandia) en in de verte de Skarrenmoune

Vanaf de Scharsterbrug zien we de Scharsterrijn, met rechts de Nestléfabriek (vroeger Hollandia) en in de verte de Skarrenmoune

Scharsterbrug (5).jpg

Dorpsgezicht Scharsterbrug, vanaf de Hollandiastraat

Dorpsgezicht Scharsterbrug, vanaf de Hollandiastraat

Scharsterbrug

Terug naar boven

Status

Scharsterbrug is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Skarsterbrêge.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Scharsterbrug ligt ZO van het meer De Langweerder Wielen en het dorp Langweer, Z van de A7, ZW van het dorp Joure, WZW van de dorpen Haskerhorne, Oudehaske en Nijehaske, W van de A6 en het dorp Heerenveen, NNW van de dorpen Ouwsterhaule, Sintjohannesga en Rottum, NW van het dorp Rohel, NNW van de dorpen Oldeouwer, Delfstrahuizen en Echtenerbrug, N van het Tjeukemeer, NNO van het dorp Oosterzee, NO van de dorpen Sint Nicolaasga, Idskenhuizen, Doniaga, Follega, Eesterga, Tjerkgaast en de stad Sloten en O van het dorp Dijken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Scharsterbrug heeft ca. 325 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Fryslân krijgt € 50 miljoen voor het vervangen van de brug Skarster Rien in de A6 bij Scharsterbrug door een Aquaduct. Het realiseren van een aquaduct in de A6 tussen Joure en Lemmer is een jarenlange wens van de provincie. Op deze manier wordt het Tjeukemeer bereikbaar voor staande masten. Ook de verkeersveiligheid neemt toe, omdat er geen kop-staart botsingen meer door de brug veroorzaakt kunnen worden. Het Rijk stelt het geld beschikbaar per 2020. Het ministerie biedt de mogelijkheid om het project door de provincie te laten voorfinancieren, zodat het samen met het knooppunt Joure aangepakt kan worden. Gedeputeerde Sjoerd Galema: “Het college zal samen met de Staten kijken hoe we het aquaduct kunnen voorfinancieren. We zetten er op in om het aquaduct te realiseren samen met de vervanging van de rotonde bij Joure vanaf 2013. Al met al betekent dit een nog betere oplossing voor Joure.”

- Windmotor Scharsterbrug is weggehaald bij de verbouwing van Knooppunt Joure. Hij stond ruim een kilometer ten oosten van het dorp, direct W langs de A6. De Amerikaanse windmotor was gemaakt door de firma Mous uit Balk en had een windrad van 18 bladen, met een diameter van 4,5 meter. Ten westen van het dorp staat een grotere windmotor.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Scharsterbrug heeft 3 rijksmonumenten.

- De Skarrenmoune/Skarrenmolen langs de Scharsterrijn bij Scharsterbrug (bij Hollandiastraat 7) is gebouwd in 1888. Het is een achtkante grondzeiler. De huidige functie is poldermolen (vroeger is het ook een korenmolen geweest). De molen is nog altijd maalvaardig en wordt bediend door een vrijwillig molenaar. Eigenaar is Stichting Penninga's Molen te Joure. - Nieuws van de Skarrenmoune op Facebook. De molen is wanneer hij draait, geopend voor bezoek. Molenaar Jesse Molenkamp heet je welkom en vertelt enthousiast over de geschiedenis van en het draaien met de molen, die bereikbaar is via de steeg tussen de eerste huizen over de brug.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bregepop Festival (weekend in april, in 2019 voor de 6e keer) begint al een begrip te worden in de wijde omtrek. Voor iedere feestganger is er wat wils: pop, rock, dance, entertainment en nog veel meer. Bregepop Festival is niet zomaar een festival, maar een cross-over festival waar vele muziekstijlen bij elkaar komen in 8 verschillende area’s. Er wordt veel aandacht besteed aan decor en aankleding om de sfeer nog meer te verhogen. Het publiek wordt volop betrokken en meegenomen in een compleet ingericht festivaldorp. Sinds 2016 is Bregepop Festival uitgebreid met een camping. Speciaal voor hen die het maximale uit het weekend willen halen, geen minuut willen missen en de totale sfeer willen proeven.

- Dorpsfeest (gedurende 4 dagen begin juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Scharsterbrug.

- Belangenorganisatie: - "Als Plaatselijk Belang Scharsterbrug hebben wij bestaansrecht omdat we gezamenlijk, als organisatie, gecoördineerd meer kunnen bereiken voor het dorp dan wanneer iedereen zonder overkoepelende structuur acties zou ontplooien. We hebben ons verenigd in Plaatselijk Belang om gezamenlijk de behartiging van het collectieve belang vorm en inhoud te geven. Onze primaire functie is behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in het dorp. Wij willen dit primair realiseren voor zowel de huidige bewoners als toekomstige bewoners. We gaan ervan uit dat we daarmee indirect ook de belangen behartigen van een ieder die voor kortere tijd in ons dorp verblijft of daar doortrekt. Wij willen bijdragen in de vervulling van fundamentele behoeften van ieder mens, zoals beweging, ontspanning, veiligheid, stabiliteit, sociale contacten, erbij horen, jezelf kunnen zijn en waardering en erkenning.

Huidige ontwikkelingen op velerlei gebied (onderwijs, gezondheid en zorg, natuur en milieu, veiligheid, individualisering, participatie etc.) raken uiteraard ook Scharsterbrug. Ze hebben invloed en de vraag is op welke wijze Plaatselijk Belang in een veranderende samenleving haar meerwaarde blijft behouden of zelfs kan verbeteren. Een aantal ontwikkelingen willen we hier heel beknopt noemen: Zorg: het traditionele concept van een verzorgingshuis is aan het verdwijnen. Ouderen willen (en in een aantal gevallen ‘moeten’) langer thuis wonen en dat betekent meer thuis- en mantelzorg en ook burenhulp. Jongeren zijn erg bezig met social media, bewegen minder, zijn minder vaak lid van een vereniging;

Individualisering en Participatie: in een samenleving waar men in toenemende mate individualiseert en minder gemeenschappelijk doet is het moeilijker om mensen bereid te vinden die voor en langere periode hun tijd en energie willen steken in het organiseren van activiteiten in het dorp. Dat betekent dat we wegen moeten zoeken waarmee we mensen voo kortere perioden, op projectbasis aan ons weten te binden. Gezondheid: recent onderzoek heeft uitgewezen dat de jonge generatie een stuk ongezonder leeft dan oudere generaties. Wat betekent dat voor de druk op de gezondheidszorg in de toekomst en waar zitten onze mogelijkheden om dat te beïnvloeden? Natuur en Milieu: Onze omgeving staat steeds meer onder druk. Verlies van biodiversiteit, verdwijnen van de weidevogels en nog vele tientallen andere ontwikkelingen die invloed hebben op de kwaliteit van ons landschap en daarmee ook op ons. Onderwijs: Op dit moment zit de basisschool van Scharsterbrug nog niet in de gevarenzone, maar het hart van het dorp is de school, waar kinderen samen leren en samen spelen en waar ouders elkaar ontmoeten. De school levert een uitermate belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van ons dorp.

Woningbouw: door een gestage aanwas van het aantal woningen blijft het dorp voldoende kritische massa houden om diverse voorzieningen in stand te houden. Diversiteit in het type nieuw te bouwen woningen betekent ook diversiteit in de bevolkingsopbouw en dat is o.i. goed voor het dorp. Vluchtelingen: ook Scharsterbrug kent een aantal vluchtelingen die in ons dorp gehuisvest zijn. Wat is onze rol om deze mensen goed te laten integreren en onderdeel te laten zijn van onze dorpsgemeenschap? De kern van een leefbaar en actief dorp is een brede groep mensen die zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor zijn/haar directe omgeving en zich op verschillende terreinen in wil zetten voor de gemeenschap. Dat kan op individuele basis (bijv. burenhulp), maar ook in groeps-of verenigingsverband. Op de ontwikkelingen zoals die om ons heen plaatsvinden, zullen we ook als Plaatselijk Belang in moeten spelen. Hoe bereiken we onze dorpsgenoten? Wat maakt iemand enthousiast? Waar hebben mensen behoefte aan? Hoe organiseren we dat of hoe faciliteren we dat? Hoe zorgen we ervoor dat we er voor elkaar zijn als dat nodig is?

We zijn van mening dat we juist nu mensen in beweging moeten krijgen, mobiliseren om in wat voor vorm dan ook een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap. Hoe breder het draagvlak des te beter dat is voor de sociale cohesie in Scharsterbrug. Plaatselijk Belang is slechts een onderdeel. Er zijn allerlei sociale verbanden: de school, de kerk, de sportvereniging, een ouderencommissie, een jongerencommissie etc., die elkaar kunnen versterken. Onze ambitie is om met al die andere sociale verbanden die er zijn een goed contact te onderhouden, ze te faciliteren zodat ze hun activiteiten uit kunnen breiden en ons te laten inspireren door ideeën die elders ontstaan.

Vitaliteit is een belangrijke kernwaarde. Vitaliteit betekent energie hebben om dingen te doen en te ondernemen. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om je vitaal te voelen. Daarom willen we als PB allerlei initiatieven die bijdragen aan vitaliteit graag ondersteunen. Zo zijn er gratis fitnesslessen in het outdoor fitnesspark in het dorp en hebben we in samenwerking met de school hier ook een aantal gymlessen laten verzorgen. Duurzaamheid is eveneens een belangrijke kernwaarde. Ook de toekomstige generaties, mens en dier, moeten een goede kwaliteit van leven hebben, ook in Scharsterbrug en dat betekent dat we bij de activiteiten die we ondernemen of ondersteunen kijken in hoeverre deze duurzaam zijn. Zo hebben we een fitnesspark met erg duurzame materialen en is recentelijk een nieuwe aanlegsteiger en damwand gemaakt van gerecycled kunststof, wat erg duurzaam en onderhoudsarm is. Duurzaamheid betekent ook aandacht voor de instandhouding van biodiversiteit op zijn minst door het leveren van een bijdrage daaraan. We doen dat onder andere door het realiseren van een bijenweide-en bijenpark, in combinatie met aandacht op school over het belang van bijen."

- Onderwijs: - "Basisschool De Brêge is een levend onderdeel in de samenleving en natuurlijk in het bijzonder die van Scharsterbrug. We doen mee aan activiteiten die de saamhorigheid op het dorp bevorderen, bijvoorbeeld dorpsfeest, contacten met de tennisvereniging, bezoeken van bedrijven en overleg met Plaatselijk Belang. In samenwerking met bedrijven organiseren we voor de bovenbouw korte stages waarbij de leerlingen praktijkervaring opdoen. De stageperiode wordt afgesloten met een presentatie voor ouders en bedrijven. We organiseren binnen- en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld excursies, feestelijke ouderavond, intocht van Sinterklaas, laatste schooldag. De laatstgenoemde drie activiteiten zijn voor het hele dorp toegankelijk. Daarnaast organiseren wij excursies naar musea, bibliotheek en/of boerderij. De school doet ook actief mee aan het programma 'Groen doen' van de gemeente. Zij organiseren voor de scholen veel ”maak kennis met de natuur”-excursies en activiteiten voor alle groepen." Lees hier de missie en visie van de school. Na een zorgvuldig en succesvol doorlopen fusietraject zijn de leerlingen van OBS De Beuk uit Sint Nicolaasga na de zomervakantie van 2019 gestart op hun nieuwe school OBS De Brêge in Scharsterbrug.

- Sport: - "Tennisvereniging De Skarslach in Scharsterbrug is opgericht in 1990. Ze heeft de beschikking over 3 kunstgrasbanen die het hele jaar bespeelbaar zijn. Bovendien zijn alle 3 de banen verlicht, zodat er ook 's avonds tot ca. 23.00 uur een balletje kan worden geslagen. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB . Hierdoor ben je als lid van de vereniging automatisch ook lid van de KNLTB en kun je gebruik maken van alle faciliteiten van de bond. Dat betekent o.a. dat je je kunt inschrijven voor de bonds- en districtcompetitie of voor de recreatiecompetitie. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan KNLTB-toernooien die door andere verenigingen georganiseerd worden. Om het spel op een steeds hoger peil te krijgen worden er trainingen gegeven. Dat kan zowel 's middags als 's avonds voor zowel de jeugd- als de seniorleden. Daarvoor betaal je alleen de lessen en geen baanhuur."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Scharsterbrug kerk.

Reactie toevoegen