Scheveningen

Stadsdeel
Dorp in de stad
Den Haag
Haaglanden
Zuid-Holland

scheveningen_plaatsnaambord_stadsdeel.jpg

Scheveningen is een voormalig dorp, tegenwoordig stadsdeel in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Den Haag. Aan deze witte bordjes 'stadsdeel Scheveningen' is te zien dat je binnen Den Haag dit stadsdeel binnenkomt. (© H.W. Fluks)

Scheveningen is een voormalig dorp, tegenwoordig stadsdeel in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Den Haag. Aan deze witte bordjes 'stadsdeel Scheveningen' is te zien dat je binnen Den Haag dit stadsdeel binnenkomt. (© H.W. Fluks)

Scheveningen

Terug naar boven

Status

- Scheveningen is een voormalig dorp, tegenwoordig stadsdeel in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden, gemeente Den Haag.

De gemeente Den Haag heeft bij de invoering van het huidige postcodesysteem (1978) geen eigen postcode en plaatsnaam aangevraagd voor Scheveningen, daarom ligt deze plaats voor de postadressen 'in' Den Haag en is het ook formeel geen 'woonplaats' in de zin van de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de praktijk is er echter nog wel degelijk sprake van een door inwoners en instanties als zodanig beleefde kern/woonplaats, althans voor het oudere gedeelte. Wij rekenen dat deel van deze plaats daarom tot de categorie 'dorp in de stad' (vergelijkbaar met Loosduinen).

- In tegenstelling tot de meeste dorpen in ons land, is dit dorp nooit een zelfstandige gemeente geweest. Bij de grenscorrecties van Den Haag met omliggende gemeenten in 2002, is een proefballonnetje opgelaten om van Scheveningen een gemeente te maken (en om van Loosduinen weer een gemeente te maken), maar dat heeft geen doorgang gevonden. De plaats is dus nooit zelfstandig geweest, heeft altijd onder Den Haag gevallen en was vanouds met slechts één zetel vertegenwoordigd in de Haagse schepenbank.

- Het stadsdeel bestaat uit de volgende (CBS-)wijken: wijk 01 Oostduinen, wijk 02 Belgisch Park, wijk 03 Westbroekpark en Duttendel, wijk 06 Van Stolkpark en Scheveningse Bosjes, wijk 07 Scheveningen (bestaand uit de buurten Vissershaven [Havenkwartier], -Dorp of Oud-Scheveningen, -Badplaats, Visserijbuurt, Rijslag en Norfolk), wijk 08 Duindorp, wijk 09 Geuzen- en Statenkwartier, wijk 10 Zorgvliet en wijk 11 Duinoord.

- De inwoners wonen niet 'in' maar 'op' Scheveningen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280-1287 Scevenighe, Scevenighen, 1345 en 1370 Sceveninghen, 1387 Sceveninghe, 1527 Sceveninge, 1573 Scheuerijnge, 1615 Scheuelyng, 1670 Schevelingen, 1725 Scheveningen.

Naamsverklaring
Misschien datief meervoud (met plaatsaanduidende functie) van Scevening, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Sceven* (ontstaan uit Scufino), met als betekenis 'de lieden van de persoon Sceven'. De latere variant Schevelingen berust op dissimilatie. Ter plaatse zijn sporen van een nederzetting uit de 7e-8e eeuw gevonden.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Scheveningen ligt (in het) NW van Den Haag en grenst in het W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Scheveningen 489 huizen met 5.903 inwoners. Dat is met gemiddeld 12 mensen in 1 huis ook voor die tijd uitzonderlijk hoog. Gangbaar in die tijd was gemiddeld 6 tot 8, hooguit 10 mensen in 1 huis. Tegenwoordig heeft het stadsdeel ca. 25.000 huizen met ca. 56.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan
Het huidige Scheveningen heeft een voorganger gehad in een buurtschap, die volgens sociaal geograaf dr. J.K. de Cock vermoedelijk in de 12e of 13e eeuw door langdurige zandverstuivingen onder het zand is verdwenen. De huidige nederzetting is gebouwd op relatief jonge duinen die zich rond de 12e eeuw langs de Noordzeekust hebben ontwikkeld. De residentie van de graven van Holland, die zich in de loop van de 13e eeuw bij de buurschap Die Haghe heeft ontwikkeld, is vermoedelijk de aanzet geweest tot het ontstaan van het latere vissersdorp. Mogelijk heeft een toenemende vraag naar zeevis van de nieuwe, rijke nederzetting tot gevolg gehad dat vissers zich hebben gevestigd aan de dichtstbijzijnde kuststrook. Het dorp is tot halverwege de 17e eeuw slechts met Den Haag verbonden door een duinpad, het Westerpad, dat uitkomt bij het Haagse Noordeinde. In 1665 komt de - naar een ontwerp van Constantijn Huygens aangelegde - lange rechte straatweg Scheveningseweg gereed, waardoor de verbinding aanzienlijk verbetert.

Visserij
De visserij is eeuwenlang bepalend voor de bedrijvigheid in het dorp. Van de 917 inwoners in 1680 houden ca. 250 zich bezig met de visvangst. Daar komen de visserijgebonden ambachten nog bij zoals afslager, lijndraaier, scheepstimmerman en vishakker. Omdat Scheveningen tot 1904 niet over een zeehaven beschikt, worden de vissersschepen, de zogeheten bomschuiten, tot dat jaar het strand op- en af gesleept. Met de aanleg van de eerste haven in 1904 komt ook een nieuw type schip, de logger, die geleidelijk ook steeds vaker gemotoriseerd wordt. Rond 1930 komt er een tweede haven, met o.a. een sleephelling en een visafslag. Er groeit een wijkje bij waar o.a. rokerijen, kuiperijen en vishandelaren zich vestigen. Na de Tweede Wereldoorlog neemt de betekenis van de visserij geleidelijk af en verdwijnen de kleinere vissersschepen. De tweede haven krijgt steeds meer een recreatieve en toeristische functie. De eerste haven is nog steeds in gebruik als vissershaven.

Badplaats
Reeds sinds begin 19e eeuw heeft Scheveningen zich geleidelijk ontwikkeld tot badplaats. Zo laat de gemeente er in 1828 het Stedelijk Badhuis bouwen, dat in 1884 wordt vervangen door het bekende Kurhaus hotel. Andere hotels volgen vanaf begin 20e eeuw. De aanleg van de Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan vanaf midden 19e eeuw dragen bij aan de verdere ontsluiting van het oorspronkelijk geisoleerd gelegen dorp, evenals het station, dat van 1907 tot 1953 eindpunt is van de Hofpleinlijn.

Tweede Wereldoorlog
De Duitse bezetters bouwen in de Tweede Wereldoorlog de Atlantikwall, een verdedigingslinie langs de hele Westeuropese kust. Een groot deel van het dorp wordt tot Sperrgebiet (verboden gebied) verklaard en het grootste deel van de inwoners wordt geëvacueerd. Veel panden zijn toen afgebroken om plaats te maken voor de verdedigingslinie. Door de schade die de Duitsers hier in de Tweede Wereldoorlog hebben aangericht, is er niet veel van het oude dorp meer over. Het meest karakteristieke nog bestaande oudere gedeelte vind je bij en achter de Oude Kerk. Dit zogeheten Scheveningen-Dorp, met een eigen cultuur, dialect en klederdracht (hoewel de beide laatste door nog maar weinigen gepraktizeerd worden), is een beschermd stadsgezicht.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Scheveningen, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen (HGVS) heeft als doel het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten rond de studie van de lokale geschiedenis en vooral van Scheveningse families. De vereniging is in 1982 opgericht als “Centrum voor Familiegeschiedenis” door vooral genealogen die onderzoek deden naar Scheveningers en hun families. In de loop der tijd groeide het inzicht dat genealogie niet los kan worden gezien van de lokale geschiedenis. Steeds meer leden verrichten onderzoek naar aspecten van de lokale geschiedenis. Daarom zijn in 2000 de statuten gewijzigd. De vereniging wil een plaats zijn waar iedereen die de lokale geschiedenis een warm hart toedraagt terecht kan.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 17,50 per jaar, samen met echtgenoot of partner bedraagt het € 25,00 per jaar. Wat krijg je voor de contributie?: gratis toegang tot de documentatie en bibliotheek*; contact met andere genealogen; abonnement op het periodiek 'Praaiberichten' (3X per jaar); abonnement op digitale Nieuwsbrief; deelname aan activiteiten als de jaarlijkse contactdag en genealogische cafés; gratis toegang tot Muzee Scheveningen tijdens de openingstijden van het HGVS-centrum op vertoon van de lidmaatschapskaart aan de balie."
* De vereniging bezit een omvangrijke bibliotheek die door leden kan worden geraadpleegd. Daarnaast heeft de vereniging een belangrijke verzameling van genealogische gegevens aangelegd. Zie de Catalogus bibliotheek en documentatie HGVS.

- "Muzee Scheveningen heeft twee collecties onder beheer: een cultuurhistorische collectie van het voormalige Museum Scheveningen en een zeebiologische collectie van het voormalige Zeemuseum. In 2006 zijn beide musea samengegaan onder de huidige naam. De huidige collectie van Muzee is hierdoor te verdelen in een cultuurhistorisch deel en een zeebiologisch deel. In het geheel gerestaureerde schoolgebouw uit 1877 wordt de geschiedenis van het vissersdorp en de badplaats getoond, samen met het wonderbaarlijke dierenleven onder de zeespiegel. De vaste presentatie biedt een overzicht van de visserij en het dagelijks leven in vroeger tijden. Ook de geschiedenis van de bad- en strandcultuur sinds het begin van de 19e eeuw wordt getoond. In de Zeezaal waan je je onder water. Hier krijg je een indruk van het onderwaterleven zoals dat te vinden is in de wereldzeeën. Korte informatieve filmpjes over verschillende diergroepen zoals haaien, inktvissen en koralen sluiten hierop aan. In deze zaal staan ook de vier tropische aquaria met koralen, anemonen, zee-egels, zeesterren en prachtig gekleurde vissen.

Muzee Scheveningen is sinds 2013 ook het cultuuranker van het stadsdeel. De cultuurankers in de gemeente hebben een veelzijdige taak: zij bieden informatie over culturele activiteiten in de gehele stad en daarnaast bieden zij faciliteiten aan scholen en culturele instellingen in het kader van binnenschoolse cultuureducatie. Ook bieden zij cursusruimte en podia aan en bemiddelen ze voor verschillende vormen van actieve cultuurparticipatie. Tot slot leggen zij verbindingen met maatschappelijke organisaties en bewonersgroepen in het stadsdeel teneinde een groter publiek te bereiken."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Kustversterking en herinrichting strandboulevard
De afgelopen jaren is de strandboulevard van Scheveningen heringericht. De kust alhier, die bekend stond als een zwakke schakel in de kustlijn, is versterkt met een dijk die op sommige punten 12 meter hoog is. Ook de boulevard is verfraaid om de badplaats aantrekkelijker te maken voor het publiek. Onder de vernieuwde boulevard is een kilometerlange dijk aangelegd. Deze moet de komende 100 jaar de veiligheid van de badplaats garanderen. Sinds 2009 is het strand al verbreed. Met 2.500.000 kubieke meter zand is deze 40 tot 70 meter breder geworden. Het bredere strand is nodig om de hoger wordende golven te breken.

Herontwikkeling Noordelijk Havenhoofd
De gemeente Den Haag, ondernemers van het viscluster op het Noordelijk Havenhoofd en vastgoedontwikkelaar VolkerWessels Vastgoed hebben in november 2013 hun samenwerking voor de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het Noordelijk Havenhoofd wordt de komende jaren getransformeerd naar een modern en duurzaam bedrijfsterrein voor de visserij aan de 1e Visserijhaven. Ook is, aan de strandzijde, een leisureprogramma voorzien met een hotel, parkeergarage en op termijn een indoor sportcluster, zodat in alle seizoenen een levendig gebied ontstaat. In de publiekstrekker ‘Fish' worden de verhalen over de visserij verteld en beleefd. Hier worden enorme schaalmodellen van de schepen getoond en vangsttechnieken ‘onder water' uitgelegd. Geleerd kan worden hoe vis wordt klaargemaakt en natuurlijk kan er geproefd worden. Duidelijk wordt wat er allemaal op, in en onder de Noordzee gebeurt. Zo komen op het Noordelijk Havenhoofd vis, strand en Noordzee bij elkaar. De realisatie van de gebiedsontwikkeling zal tussen 2014 en 2020 in fasen plaatsvinden. Eind 2018 heeft de Visafslag zich vooralsnog teruggetrokken uit het samenwerkingsverband, omdat zij de voor hen tegenvallende kosten niet kan opbrengen. De gemeent blijft met hen in overleg om een passende oplossing te vinden.

Zeekant
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in mei 2019 de randvoorwaarden vastgesteld voor de ontwikkelingen die de gemeente Den Haag heeft gepland voor de Zeekant. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om een ‘Wereldstad aan Zee’ te worden. In het verlengde daarvan vinden in Scheveningen meerdere ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Een van de ontwikkelingen is een alternatieve ontsluiting van de Gevers Deynootweg voor de nieuwe parkeergarage Noordboulevard. Bovendien heeft de gemeente de wens om de strandopgang Zeekant te verlagen. Omdat de projecten plaatsvinden in de duinen (zeewering) heeft Delfland specifieke voorwaarden opgesteld, zodat de waterveiligheid nu en in de toekomst niet in het geding komt. Voorafgaand aan de besluitvorming van het college is in constructieve sfeer gesproken met de bewoners rondom de Zwolsestraat en de Gevers Deynootweg. Dit heeft geresulteerd in waardevolle input voor de bepaling van de specifieke voorwaarden. (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, mei 2019)

- De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in de positie van Scheveningen Haven als een krachtig maritiem en toeristisch gebied.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Oude Kerk (Keizerstraat 8) is het oudste monument van het oude dorp. De Oude Kerk is tegenwoordig een kerk van de Protestantse Gemeente te Scheveningen en biedt plaats aan haar Wijkgemeente Oude Kerk en aan de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor. Sinds het midden van de 14e eeuw had het dorp reeds een eigen kerkje, maar voor een doop of huwelijk moesten Scheveningers naar Den Haag en er was ook geen begraafplaats bij. Toen het dorp in het midden van de 15e eeuw een zelfstandige parochie werd, kwam er een echte kerk, de huidige Oude Kerk. In 1570 verwoestte de Allerheiligenvloed een groot deel van het vissersdorp. De kerk stond daarna niet meer in het midden van het dorp, maar aan de rand. In 1578 verdween de roomse geestelijke uit het dorp en werd hij vervangen door een reformatorische predikant. In 1778 is op een duin bij de hoek van de huidige Duinstraat en Prins Willemstraat de begraafplaats Ter Navolging aangelegd, de eerste begraafplaats in Nederland die buiten de bebouwde kom was gelegen.

In 1893 wordt er een tweede kerk in Scheveningen gebouwd, in de Duinstraat. Vanaf dat moment wordt de kerk in de Keizerstraat de Oude Kerk genoemd en de kerk in de Duinstraat de Nieuwe Kerk. Tussen 1957 en 1959 is de Oude Kerk gerestaureerd. De kosterwoning is aan het kerkgebouw aangebouwd. In 1765 bouwt G. Steevens een eenklaviers orgel met aangehangen pedaal en na diverse uitbreidingen is het orgel in 1845 voorlopig klaar. In 1935 is weer een uitbreiding aangebracht. In 1973 heeft Flentrop restauraties uitgevoerd en in 2006 is een deel van het pedaalwerk vervangen. De Oude Kerk heeft nog een luidklok gemaakt door Coenraet Anthoniszoon. Een tweede klok kreeg een barst en is in 1798 verkocht. In 1975 krijgt de kerk een carillon, gemaakt door Koninklijke Eijsbouts uit Asten. Iedere donderdag- en zaterdagochtend speelt de beiaardier van 11-12 uur op het carillon. De huidige stadsbeiaardier is Gijsbert Kok. In de toren bevond zich vroeger het uurwerk waar Christiaan Huygens de slinger op uitprobeerde. Voor die tijd liepen torenuurwerken minder precies, met een balans die boven het uurwerk de tijd liet ontsnappen. Nadien werden de meeste torenuurwerken omgebouwd met deze Scheveningseslinger, zoals de uurwerkmakers deze noemen.

- In 2014 zijn de lokale Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente te Scheveningen en is de voorheen Gereformeerde Bethelkerk uit 1971 onderdeel geworden van de wijkgemeente Centrum. - Site van de Bethelkerk.

- De Nieuwe Badkapel (Nieuwe Parklaan 90) is een kerk van de Protestantse Gemeente te Scheveningen. Nadat de kerk van de Hervormde gemeente op het Gevers Deynootplein was afgebroken voor de herinrichting van het plein, kreeg de Scheveningse kerkgemeente van de gemeente Den Haag een stuk grond aan de Nieuwe Parklaan om een nieuwe kerk te bouwen. De Nieuwe Badkapel is gebouwd in 1916, en is uit baksteen opgetrokken. Aan de voorgevel twee torens met een ronde bovenkant. Het ontwerp van de Scheveningse architect W.Ch. Kuijper is in rationalistische stijl, met invloeden van H.P. Berlage en Jugendstil. De basisvorm is als een Grieks kruis, waarbij de armen gelijke lengte hebben.

Het interieur van de kerk is ruim en licht. De plafonds zijn houten tongewelven, waaraan zeven koperen lampen hangen. De grote rondboogramen hebben een neorenaissance stijl. De kerkbanken zijn in de jaren zestig vernieuwd en bieden plaats aan 700 personen. In 1989 zijn een nieuwe avondsmaaltafel, doopvont, lessenaar en stoel voor de predikant ontworpen. De eerste jaren heeft de kerk een noodorgel van de firma Van Gelder gebruikt. Boven de preekstoel is in 1926 het eigen orgel geplaatst. Een deel van dat orgel is van orgelbouwer P. van Dam & Zn uit Leeuwarden, die tijdens de bouw failliet ging, zodat het orgel is afgemaakt door de firma Van Leeuwen. De houten kast is in 1973 gemaakt door Van der Zwan. De laatste restauratie is uitgevoerd in 1982, door de firma Tiggelman. Van 2012-2014 heeft de laatste restauratie van de kerk plaatsgevonden, waarbij twee rondboogvensters, het voegwerk, zandsteen in de torens en arcade alsmede delen van het leien dak onder handen zijn genomen.

- De Hervormde (PKN) Prinses Julianakerk in de Scheveningse wijk Duindorp (op de hoek van de Nieboerweg, Tesselsestraat en Vlielandsestraat) is in 1928 gebouwd naar een ontwerp van architect W.Ch. Kuijpers, die ook de Nieuwe Badkapel heeft ontworpen. De kerk is gebouwd in een zakelijk-expressionistische stijl. - Nieuws van de Prinses Julianakerk op Facebook.

- De RK Antonius Abtkerk in Scheveningen (Scheveningseweg 235) is in 1926-1927 gebouwd door architect Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr. in een zakelijk-expressionistische stijl met een rijk versierd art-deco-interieur. De kerk is gebouwd ter vervanging van de voorganger uit 1857, die te klein en bouwvallig was geworden. De kerk heeft een 50 meter hoge, vierkante toren, bekroond met een kleine lantaarn met puntdak, die van veraf zichtbaar is. In de vrij donkere kerk trekt vooral de apsis het oog van de bezoeker. Deze koorafsluiting is gedecoreerd met een groot, kleurrijk mozaïek dat de cholera-epidemie van 1848 herdenkt. Het is ontworpen door Antoon Molkenboer. In het mozaïek, dat 12 meter breed is en ruim 17 meter hoog, zijn 2.000.000 steentjes verwerkt, door atelier Mauméjean Frères uit Parijs. Het is het enige grote mozaïek in Nederland en het grootste ten noorden van Parijs. Andere opvallende elementen zijn het bronswerk van de gebroeders Brom, het glas-in-loodwerk van Chris de Moor en een tweeënhalf meter hoog Heilig Hartbeeld van Willem van der Winkel. In de kerk worden regelmatig concerten gegeven.

- "De RK kerk van O.L. Vrouw van Lourdes in Scheveningen (Tweede Messstraat 108) wordt aan twee zijden omgeven door woonhuizen. Tussen 1912 en 1913 zijn naar ontwerp van architect Kropholler de torenvoet met portaal, links daarvan de Lourdeskapel en rechts de pastorie (Berkenbosch Blokstraat 9) uitgevoerd. De kerk zelf kwam in 1924-1925 gereed; C.M. van Moorsel voltooide in 1965 de toren, naar de plannen van Kropholler. Het in baksteen uitgevoerde gebouw draagt een hoog met pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels. Naast het priesterkoor staat aan de Tweede Messstraat een slanke angelustoren met een zadeldak met puntgevels. Hierbij aansluitend de kosterij, Tweede Messstraat 110. Dit pand is door C.M. van Moorsel gebouwd en telt vier bouwlagen onder een plat dak.

Het brede schip van de kerk wordt in de zijwanden verlicht door reeksen van vier houten rechthoekige vensters per travee. Aan de Berkenbosch Blokstraat staat naast de toren de Lourdeskapel. Deze heeft een met leien gedekt zadeldak waarop een vierkant torentje met inzwenkende spits is geplaatst. In de bakstenen gevel is onder meer opgenomen een tondo met een gebeeldhouwd reliëf van Mendes da Costa als zinnebeeld van Christus en tegen de dakgootlijst is een boogfries geplaatst. Via een uitbouw die rechthoekig qua vorm is en geplaatst is tegen het pand Berkenbosch Blokstraat no. 11 kan men de dagkapel bereiken. Het is met een leien zadeldak gedekt. Tegen de zijbeukwanden zijn in 1952 kruiswegstatie's aangebracht. Deze zijn vervaardigd door A. Termotte. Tegen de pijlers van het schip bevinden zich op tegels afbeeldingen van de 12 apostelen naar ontwerp van A.C. Ninaber van Eyben. De vensters van het schip bevatten onder meer gebrandschilderde ramen van glazenierster J. Braendle uit 1963, uitgevoerd door atelier A.N. de Lint. De met houten bekapping overdekte Lourdeskapel bevat een kopie van de grot Massabielle bij Lourdes.

De pastorie (Berkenbosch Blokstraat 9) telt twee bouwlagen en heeft een trapgevel met daarachter een met pannen gedekt zadeldak. Waardering. Kerk met inventaris, pastorie en kosterswoning deel uitmakend van het complex aan de Tweede Messstraat, Neptunusstraat en de Berkenbosch Blokstraat zijn van belang als voorbeeld van bouwen in de trant van het traditionalisme. Tevens van belang binnen de ontwikkeling van het oeuvre van architect A.J. Kropholler. Een typologische en ensemblewaarde vormt het bijzondere gegeven van woonhuizen en kerk in een totaalontwerp. Een toegevoegde waarde is de belangrijke stedebouwkundige situering aan de Berkenbosch Blokstraat." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- De Christelijke Gereformeerde Thaborkerk (Prins Mauritslaan 15) dateert uit 1955. - Site van de Thaborkerk.

- Museum Beelden aan Zee is in 1994 gesticht door het verzamelaarsechtpaar Theo en Lida Scholten en richt zich exclusief op de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst. Aan de boulevardzijde heeft Beelden aan Zee in 2004 een fascinerend terras met bronzen beelden geopend dat 24 uur per dag gratis toegankelijk is: SprookjesBeelden aan Zee. In 2004 is het museum ook uitgebreid met het Sculptuur Instituut, een gespecialiseerd onderzoeksinstituut op het terrein van de moderne en hedendaagse internationale beeldhouwkunst dat bibliotheek-, documentatie- en archivalische collecties beheert. Het instituut entameert onderzoeksprojecten, publiceert wetenschappelijke publicaties en catalogi, en organiseert symposia en lezingen.

- Vuurtoren uit 1875 (Zeekant 12). Woensdag- en zaterdagmiddag om 14.00 uur is het mogelijk de vuurtoren van Scheveningen te beklimmen al dan niet in combinatie met een bezoek aan Muzee. Het gaat door als er minimaal 6 personen zijn. Reserveren is noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met de balie van het museum: tel. 070-3500830. Bij de receptie van het museum wordt bijgehouden of er voor een bepaalde datum voldoende belangstelling is. Kinderen onder de 5 jaar worden om veiligheidsredenen niet toegelaten.

- De watertoren in de Oostduinen bij Scheveningen, ter hoogte van de Pompstationsweg, is ontworpen door architect Bert Brouwer en civiel ingenieur Theodor Stang, en is in 1874 gebouwd door het Haagse Duinwaterleidingbedrijf (tegenwoordig Dunea genaamd). Door zijn twee reservoirs van respectievelijk 1000 en 1200 m3 kan deze toren van alle watertorens in Zuid-Holland het meeste water opslaan. Hij is gebouwd omdat men begon met water te winnen in de duinen en heeft een hoogte van 48,74 meter. Aan het eind van de 20e eeuw is de toren gerestaureerd. Hij is nog altijd in gebruik. Het ontwerp van de achthoekige toren is een voorbeeld van het eclecticisme: de architect maakte gebruik van motieven die zijn ontleend aan romaanse architectuur en de renaissance. De uit baksteen en deels hardsteen opgebouwde gevels met verticale nissen en geblokte rondboogfriesen hebben onder meer in baksteen gebosseerde hoekpilasters met gebeeldhouwde korintische kapitelen. De toren is het eerste voorbeeld in Nederland waar het waterreservoir werd 'ingepakt' met een bakstenen muur. Boven op de toren rust een koperen koepeldak.

- Gemaal drs. P.H. Schoute (Houtrustweg 12), voorheen Gemaal Scheveningen, is een boezemgemaal. Het gemaal is in 1977 gebouwd, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het boezemwater wordt - vanuit het Afvoerkanaal, ook wel Verversingskanaal genaamd - rechtstreeks geloosd op de Noordzee. Bij oplevering had het gemaal een capaciteit van 700 m3/min; na uitbreiding in 2003 is de capaciteit vergroot tot 1000 m3/min. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de overlevingskansen van Europese aal in haar beheersgebied. Er is geïnvesteerd in het vispasseerbaar maken van kunstwerken en het verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit. Ook is met de lokale beroepsvisserij overeengekomen te stoppen met aalvisserij in het gehele beheergebied van Delfland voor de periode 2017 t/m 2022.

Het is nog niet bekend hoeveel glasaal het beheersgebied op natuurlijke wijze binnenkomt, waar de aal heen gaat en hoe groot het aalbestand is. Delfland heeft dan ook besloten om in de periode 2017 t/m 2022 onderzoek te doen naar de intrek van glasaal en de aalpopulatie in het beheergebied. De beroepsvisserij wordt betrokken in deze onderzoeken. Dankzij het onderzoek ontstaat een goed beeld van de hoeveelheid glasaal die vanuit de geboorteplaats in de Sargassozee bij Mexico uiteindelijk Delfland intrekt, de groeisnelheid van de aal, de opbouw van de aalpopulatie in het gebied, de hoeveel volwassen aal (schieraal) die in potentie weer naar zee terug zwemt om zich voort te planten in de Sargassozee en mogelijk ook van de zwemroutes van de aal in het gebied.

De studie 'Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: efficiëntie van glasaalintrek bij gemaal Schoute' (WUR, 2018) betreft een analyse van het aanbod en de intrekefficiëntie van glasaal bij een van de prioritaire intrekpunten van Delfland: gemaal Schoute in Scheveningen. Het complex bij gemaal Schoute bestaat uit een jachthaven, een keersluis (barrière 1), een tussenpand en een gemaal (barrière 2). Het is gebleken dat glasalen zich verzamelen nabij de keersluis en hier een lange verblijftijd hebben tot wel minimaal 20 dagen voor een deel van de lokale populatie. Ook in het tussenpand is een verblijftijd van 43 dagen waargenomen. Aanbevolen wordt de migratiemogelijkheden bij de keersluis verder te verbeteren door bijvoorbeeld kieren of kattenluiken. Daarnaast kan de reguliere bemaling wellicht zo afgestemd worden dat er in de nacht een opening wordt gecreëerd door de keersluis. Deze aanbevelingen worden medio 2018 uitgevoerd.

- Begraafplaats Ter Navolging.

- Het beroemde en imposante Kurhaus hotel is niet alleen een hotel maar ook een bezienswaardigheid op zich.

- Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen (SAMS) - overigens is er ook nog een Atlantikwall Museum in Hoek van Holland en in Noordwijk - en drinkwaterbedrijf Dunea hebben in mei 2019 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om publieksactiviteiten rond het bunkercomplex mogelijk te maken. Het gaat om een beperkt aantal excursies per jaar met een gecontroleerde aanmelding. Structurele openstelling is onder andere vanwege natuurwetgeving niet haalbaar: de bunkers liggen in Natura2000-gebied en hebben een belangrijke functie als verblijfplaats voor beschermde vleermuizen. Gezien de belangrijke functie van de bunkers voor vleermuizen - in het complex huist de grootste kolonie meervleermuizen van West-Europa - worden de activiteiten van SAMS afgestemd met Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland.

De samenwerking sluit geheel aan bij de visie van Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. In die stichting werken Dunea, Staatsbosbeheer en provincie Zuid-Holland samen met gemeenten, terreinbeheerders en anderen, om stad, natuur, cultuur, landschap en zee te verbinden voor iedereen. Dunea-directeur Wim Drossaert: "De bunkers van de Atlantikwall en de daarin levende vleermuiskolonies verdienen onze bescherming. Tegelijkertijd willen wij het bewustzijn bij het publiek voor het aanwezige erfgoed en de natuurwaarden vergroten. Samenwerking tussen verschillende organisaties in het gebied is daarbij essentieel. Ik zou graag zien dat de overeenkomst die we nu gesloten hebben de opmaat is voor een sterkere samenwerking van verschillende partijen om erfgoed beter beleefbaar te maken binnen Nationaal Park Hollandse Duinen." Ook Gustaaf Boissevain, voorzitter van Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen, is verheugd over de samenwerking: "Onze samenwerking doet recht aan de betekenis van dit erfgoed uit de oorlog en aan het huidige belang van de natuur in dit gebied."

- Gevelstenen in Scheveningen.

- Het intieme Toverlantaarnmuseum biedt een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van de projectietechniek. De collectie bestaat uit honderden lantaarns en duizenden platen in vele vormen en formaten. Dat beweging in het beeld altijd geliefd is geweest bewijzen de vele platen met hendels en tandwieltjes om bewegingen op het doek te suggereren. Je vindt hier voorbeelden van uitvindingen die uiteindelijk tot de film en de beamer zouden leiden. Het museum is alleen geopend op de landelijke Open Monumentendagen (weekend in september) en verder op afspraak voor groepen. Zie ook de videoreportage over het Toverlantaarnmuseum te Scheveningen.

- In juni 2019 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Visafslag in Scheveningen op de rijksmonumentlijst gezet. Het nieuwe rijksmonument is aangewezen in het kader van het aanwijzingsprogramma voor monumenten uit de Wederopbouwperiode (1940-1965). Ook de gemeente Den Haag heeft hierover positief geadviseerd. De Visafslag (1962-1964) geldt als een essentieel toonbeeld van de cultuurhistorische ontwikkelingen uit de wederopbouwperiode in Nederland. Het is een evidente mijlpaal in de ontwikkeling van de architectuur en ruimte gebonden kunst in Nederland. Wethouder Robert van Asten (Monumenten) is trots op deze erkenning: "De visafslag is onlosmakelijk verbonden met Den Haag als stad aan zee. Niet alleen tijdens Vlaggetjesdag, als de komst van de Hollands Nieuwe gevierd wordt: Dagelijks veilen hardwerkende vissers in dit architectonisch meesterwerk hun vangsten. De visafslag als monument staat niet alleen symbool voor de wederopbouwperiode, maar ook voor het dagelijkse leven op Scheveningen." Architect Sjoerd Schamhart (1919-2007) was de architect van de Visafslag. Schamhart hield in zijn werk rekening met de bestaande stedenbouwkundige structuur en richtte zich sterk op de gebruiker. Beide eigenschappen keren terug in de Visafslag. Het voor de Visafslag beschikbaar gestelde terrein wist de architect met 25 meter uit te breiden door op palen in het water te bouwen. Aldus ontstond een breedte van 105 meter. Met een totale lengte van bijna 400 meter bracht Schamhart de combinatie van opslag, afslag en bedrijfsfuncties onder één dak. Voor laden en lossen was de havenkade gereserveerd. De kosten van de bouw bedroegen in de vroege jaren zestig 9 miljoen gulden (ruim 4 miljoen euro).

Het oorspronkelijke gebouw van de Visafslag is in vrijwel alle onderdelen goed herkenbaar gebleven en vervult nog steeds de oorspronkelijke functie. Per jaar wordt hier 9.000 ton vis verhandeld. Het gebouw is in hoge mate beeldbepalend door de enorme lengte en is bijna even lang als het landhoofd waarop het werd gebouwd. Het rijksmonument staat symbool voor de naoorlogse schaalvergroting van de zeevisserij. Sjoerd Schamhart ontwierp gebouwen met zeer uiteenlopende functies. Andere belangwekkende gebouwen van zijn hand zijn het wooncomplex Couperusduin (1975) en het Nationaal Archief (1979), beide in Den Haag. De monumentale kunst van de Visafslag is ontworpen door Aat Verhoog (1933) en bestaat uit eenvoudige, gestileerde betonreliëfs in en om de entreehal van het bedrijfsgebouw. De nieuwe status van de Visafslag maakt het mogelijk dat bij verdere ontwikkeling van het monument, de cultuurhistorische waarden behouden blijven. Een ander voordeel is dat bij de instandhouding van het monument een beroep kan worden gedaan op het Rijk en/of de provincie. Het complex in de Scheveningse haven omvat een bedrijfsgebouw, veilingzaal, opslagruimtes, kade en laadperron. (bron: RCE)

De sfeer van het Scheveningse vissersleven van dichtbij meemaken? Doe dan een rondleiding over de Visafslag! Elke eerste vrijdagochtend van de maand kun je onder leiding van een gids een kijkje nemen achter de schermen van de dynamische Scheveningse Visafslag waar hardwerkende vissers hun vangsten veilen. Speciaal voor vroege vogels die iets bijzonders willen meemaken, want de rondleiding start namelijk om 06.30 uur. Je wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, waarbij er een film over de Visafslag wordt getoond. Na de film gaat de rondleiding van start. De gids vertelt je alles over de visserij en het leven van de vissers van vroeger en nu. Wat maakt Scheveningen uniek? Welke vissoorten worden er aangevoerd? Hoe wordt de vis gesorteerd? En hoe gaat het veilen in zijn werk? Je gaat ook zien hoe het 'mijnen' op de klok verloopt. En waar gaat al die vis naartoe?

- Het Oranjehotel, de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog, opent op 7 september 2019 zijn deuren als Herinneringscentrum. De gevangenis, waar tussen 1940 en 1945 ruim 25.000 Nederlanders werden verhoord en berecht, veelal omdat ze in verzet kwamen tegen de Duitsers, was altijd onderdeel van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden. Om die reden was het slechts beperkt toegankelijk tijdens een jaarlijkse herdenking. Vanaf september 2019 zijn bezoekers zes dagen per week welkom in het gerestaureerde cellencomplex. Een vaste presentatie, de Doodencel 601, filmmateriaal en een tijdelijke tentoonstelling geven dan een beeld van de geschiedenis, de verschillende groepen gevangenen en het gevangenisleven in deze belangrijkste Duitse gevangenis op Nederlands grondgebied. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Nieuwjaarsduik Scheveningen begint in 1960 met 28 deelnemers. Tegenwoordig is het met ca. 10.000 deelnemers de grootste Nieuwjaarsduik ter wereld.

- Duinenmars (weekend in april, in 2020 voor de 69e keer).

- Landelijke Reddingbootdag (op een zaterdag in mei).

- Zeilwedstrijden North Sea Regatta (eind mei).

- Aircooled Scheveningen (eind mei) is een oldtimer autoshow van alles dat Volkswagen én luchtgekoeld is: Brilkevers, Ovaalkevers, Ragtops, Cabriolets, Resto-look, Ratlook, Custom build, Spijlbussen, Sambabussen, Campers, T2a/b windows, T2b windows, Pick-Up’s, Kubels, Strandbuggy’s.

- Vlaggetjesdag (juni, in 2020 voor de 73e keer).

- Mud Masters Obstacle Run (weekend in juni).

- Salsa Beach Festival (weekend in juli).

- "Schollenpop (begin augustus, in 2020 voor de 24e keer) is een popfestival op het Zuiderstrand te Scheveningen. In 1997 begonnen als een strandfeestje voor een paar vrienden is Schollenpop uitgegroeid tot een festival van formaat, tot ver over de landsgrenzen bekend. De organisatie is nog steeds in handen van 6 vrienden, die één gezamenlijke hobby hebben: Schollenpop! Doelstelling van de stichting is om in de programmering een aantal regionale bands mee te nemen zodat zij een kans krijgen zich op een groot podium met professioneel geluid en licht te laten zien, en horen, aan een groot publiek. Als middel om de doelstelling te verwezenlijken organiseren we jaarlijks het Schollenpopfestival, een laagdrempelig popfestival met minimaal de helft van het programma lokaal talent, aangevuld met meerdere landelijk of internationaal bekende bands. Deze acts, de publiektrekkers, moeten de aandacht voor het opkomend lokaal talent hierbij genereren. Een publieksevenement waar jong en ouder van kan genieten.

Schollenpop draagt graag bij aan het imago van Den Haag als festivalstad. Temidden van alle andere festivals die Den Haag rijk is heeft Schollenpop door de jaren heen een vaste plek verworven. Gezien de locatie zelfs een unieke, ook landelijk gezien. Belangrijk bij de organisatie van Schollenpop is de betrokkenheid van de lokale bevolking bij het festival wat tot uitdrukking komt in het feit dat zo’n 120 vrijwilligers, uit Scheveningen en Den Haag, het evenement in goede banen leiden in de dagen voor, tijdens en na het festival. De combinatie van zon, zee, strand en muziek en natuurlijk de inzet van al die vrijwilligers hebben Schollenpop gemaakt tot wat het nu is geworden. Namelijk een van de gezelligste zomerfestivals van de Haagse regio. De locatie van het festival, het Zuiderstrand van Scheveningen, maakt het festival extra aantrekkelijk!" En ook de gratis toegang is natuurlijk een pluspunt.

- Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen (augustus).

- Ooievaarsrun (2e zaterdag in september).

- "Op zaterdag 26 september 2020 is er weer de Korendag “Terug naar de Kust’ (van 11.30-18.00 uur). Alweer de 5e editie van het grootste korenfestival van Den Haag/Scheveningen. Georganiseerd door Popkoor YMCA. Het thema voor 2020 zijn de 4V’s: Verbinden, Vrijheid, Vrede en Vieren. Koren en vocalgroepen vanaf 4 personen kunnen zich inschrijven. Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden. Omdat de organisatie diversiteit van het aanbod nastreeft kan er wel op genre worden geselecteerd. Hoe ziet het festival eruit?: 10 Podia van Kerk tot Kroeg op Scheveningen dorp tot spectaculair duurzaam strandpodium; de podia zijn verdeeld in 6 soorten genres koren en vocalgroepen; zo’n 2000 koorleden zowel amateur als professional brengen uiteenlopende genres o.a. pop, musical, shanty, folklore, jazz, gospel, klassiek, close harmony, operette, projectkoren; elk koor of vocalgroep krijgt 2 x 20 minuten optreedtijd of 1 x een half uur; alle podia hebben een piano w.v. 2 met vleugel, verder geluidsversterking met technicus; minimaal 1 nummer van een koor gaat over Verbinden of Vrijheid of Vrede; algehele presentatie: Gregor Bak; speciale (gast)koren/artiesten uit heel Nederland; gratis masterclass MAESTRO o.l.v. Gregor Bak; mini singalong bij opening en finale. Geniet ook van het strand en de zee. Tevens is er op deze dag het jaarlijkse Vliegerfestival."

- Vliegerfeest (laatste weekend van september).

- Van half november tot half januari is er het Cool Event Scheveningen, met een 600 m2 grote schaatsbaan voor het Kurhaus Hotel, het 'Kurhausplein on Ice', en vanaf begin december een 30 meter lange ijsglijbaan, de 'Roetsjbaan', vanaf De Pier op de boulevard.

- Op een zaterdag in november komt Sinterklaas aan in de haven. Hij wordt verwelkomd door de burgemeester en de Spaanse ambassadeur. In Den Haag pakken ze de Sinterklaasintocht groots aan: na de aankomst is er een 3 km lange optocht met unieke voertuigen en meer dan 500 pieten door de straten van Scheveningen en Den Haag. De pieten delen tijdens de rijtoer meer dan 2000 kilo snoepgoed, 10.000 mandarijnen en ca. 10.000 tasjes gevuld met kleine geschenkjes uit aan de kinderen langs de route.

- Het strand van Scheveningen was in een weekend in november 2015 voor de 1e keer het decor van de zwaarste en grootste beachcross strandrace ter wereld; de Red Bull Knock Out. Welke motocrosser blijft het langst overeind en haalt de finish? Om de Red Bull Knock Out te halen, hebben de rijders lef, uithoudingsvermogen en snelheid nodig. De race is loodzwaar vanwege het mulle zand, de lengte van de race en het opkomend tij. De uitdaging? Zorgen dat je de snelste bent óf doorgaan totdat je knock out bent. Na de 2e editie in 2016, was de 3e editie van de Red Bull Knock Out in 2018. Vanaf dan beoogt het een 2-jaarlijks evenement te worden.

- "Wandelend op ontdekkingstocht door onze badplaats? Dat kan! Schrijf je in voor het spectaculaire wandelevenement de Scheveningen Light Walk (december). Vier afstanden brengen de wandelaars door onze prachtig verlichte badplaats. Het is een avondwandeling met uitgestippelde routes van 5 km (Kids Light Walk), 7,5 km, 12,5 km en 18,5 km. Onderweg zijn er vele spectaculaire (licht)acts te bewonderen en kun je genieten van verschillende lekkernijen die passen bij de tijd van het jaar. Bij het concept van de Light Walk draait het om de unieke ervaring van het parcours in combinatie met de verschillende acts en de winterse sferen. Het wedstrijdelement ontbreekt tijdens dit wandelevenement, waardoor de wandelaars in alle rust kunnen genieten van hetgeen het vernieuwde parcours te bieden heeft. Dit wandelevenement is laagdrempelig waarbij de focus ligt op de beleving van de highlights van onze badplaats.

Het Scheveningse reddingstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is niet alleen onderdeel van onze wandelroute; het is tevens het goede doel van de Light Walk. De vrijwillige redders van KNRM Scheveningen komen jaarlijks tussen de 100 en 150 keer in actie. Voor zwemmers en watersporters, maar ook voor de beroepsvaart. Dag en nacht, zomer en winter en onder alle (weers)omstandigheden. Tot 2017 deden zij dat in relatieve unanimiteit. Ook veel deelnemers van de 1e editie van de Lightwalk kenden de KNRM niet af nauwelijks. Bij het uitvoeren van de reddingen is de KNRM voor haar voorbestaan volledig afhankelijk van goede gevers: donateurs en sponsors. De KNRM ontvangt geen overheidssubsidie. Help mee dit levensreddende werk in stand te houden door een kleine bijdrage te doen als onderdeel van jouw inschrijving. En toon daarmee ook jouw waardering voor de Scheveningse redders. Als alle Lightwalk-deelnemers meedoen, kunnen we als evenement een geweldige bijdrage overhandigen aan de redders." Voor een indruk van dit evenement, zie hier de aftermovies van vorige edities.

- Ieder jaar organiseerde Vreugdevuur Scheveningen op oudjaarsnacht een groot vreugdevuur op het Noorderstrand. De opbouw van dit vreugdevuur vond jaarlijks plaats van 27 t/m 31 december, waarbij men de strijd aanging met de zuiderburen op Duindorp wie het hoogste en grootste vreugdevuur kon bouwen. De winnaar van deze traditie van generatie op generatie maakte een jaar lang aanspraak op de titel 'hoogste vreugdevuur van Nederland'. Deze gigantische vreugdevuren werden allebei gelijktijdig op 31 december rond middernacht aangestoken om de jaarwisseling te vieren.

Vreugdevuur Scheveningen is in 2014 op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst. Het Vreugdevuur editie oudjaar 2014 is vanaf dat moment officieel 'het grootste vreugdevuur ter wereld'. Dat is bevestigd door het Guinness Book of Records. De houtstapel was ca. 4.000 kuub groot. Dat komt neer op 30.000 pallets. Het oude record, ongeveer 1.700 kuub, stond sinds 2007 op naam van een groep Sloveense bouwers. Editie 2018 is nogal uit de hand gelopen, door een combinatie van te grote/hoge stapels in combinatie met harde wind. Dit heeft de nodige brandschade opgeleverd aan huizen, auto's en dergelijke in de omgeving. Voor editie 2019 is geen vergunning verstrekt. De organisatoren zetten zich in om voor editie 2020 de traditie weer nieuw leven in te blazen, uiteraard met inachtneming van de randvoorwaarden die daar dan voor gelden.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De huidige beroemde Pier van Scheveningen dateert uit 1961. Anno 2013 stond de Pier te koop, omdat toenmalig eigenaar Van der Valk geen mogelijkheden meer zag om het rendabel te krijgen. In het artikel onder de link pleit de auteur voor een status als rijksmonument. Er moest in ieder geval wel snel iets gebeuren, omdat de constructie niet meer in optimale staat verkeerde. Gelukkig is het tij inmiddels weer ten goede gekeerd; sinds juli 2015 is De Pier weer open voor het publiek, nadat KondorWessels Vastgoed en Danzep deze in oktober 2014 kochten. De vernieuwde Pier is heringericht tot een ware foodboulevard met een eigentijds en hoogwaardig aanbod van streetfood, restaurants, bars, terrassen, winkels en zelfs een reuzenrad en luxe suites. Op De Pier is altijd wat te doen en er zijn het hele jaar door festivals, culturele events, markten en muzikale optredens. De Pier is het hele jaar open en dagelijks gratis toegankelijk.

- In Sealife Scheveningen kom je oog in oog met haaien, roggen, zeesterren, zeeschildpadden en nog veel meer dieren. Neem een duik zonder nat te worden en loop in de onderwatertunnel.

- Pierewaaien Scheveningen is 1x per 7 weken een fikse strand- en duinwandeling naar Wassenaar voor singles.

- Redding Maatschappij Scheveningen, tegenwoordig onderdeel van de KNRM, is opgericht in 1824.

- De firma Merlin Entertainments, die ook eigenaar is van o.a. het naastgelegen Sealife, heeft in 2019 het Legoland Discovery Centre - een kleinere ‘indoorvariant’ van het Deense attractiepark - gerealiseerd naast het Kurhaus, op de plek van het voormalige thermencentrum Vitalizee, later casino, dat hiervoor is gesloopt. Naast een miniatuurversie van Den Haag zijn er vooral heel veel bakken met Lego, om zelf dingen mee te bouwen. Het ontwerp is van architectenbureau Filip Mens. Hoewel het metrage van de nieuwbouw bijna 6.000 m2 bevat, is het grootste deel niet zichtbaar, dit is ondergronds gebouwd vanwege de beperkte ruimte op boulevardniveau. Een in het oog springend element is de gebogen glazen gevel, zodat mensen die op de boulevard lopen als het ware om het gebouw heen kijken richting het Kurhaus. Andersom geldt dat men door de ronde vormen vanaf de achterkant van het gebouw ook sneller langs het gebouw naar de zee kijkt. Het creëert één gevel, in plaats van een voorgevel en een zijgevel. Naar verwachting wordt de attractie in het voorjaar van 2020 geopend.

- "Het Zuiderstrandtheater in Scheveningen is de tijdelijke vervanging van De dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. Het spiksplinternieuwe theater is het enige podium direct aan de Nederlandse kust. Je geniet hier in een bijzondere omgeving met uitzicht op de Scheveningse haven en de Noordzee van culturele hoogtepunten uit binnen- en buitenland. Jazz, pop, dans en spektakel: elke voorstelling tovert het stille strand om in een spetterende branding. Combineer een strandwandeling met een prachtige zonsondergang en het eten van een lekker visje met een avond vol bijzondere muziek en dans. Moderne dans, klassiek ballet, opera, spectaculaire shows, pop- en klassieke muziek: maak het mee aan zee in het Zuiderstrandtheater!"

- Op een bepaald deel van het strand van Scheveningen komen zeehonden regelmatig even uitrusten. In oktober 2020 is daar een zeehond door een loslopende hond doodgebeten. "Een dag daarvoor hebben de twee nog samen in zee gezwommen en ging het goed", vertelde de hondeneigenaar aan een ooggetuige. Raadslid René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep stelde naar aanleiding hiervan: "Het is een strandje waar honden mogen komen. Het probleem is dat zeehonden regelmatig even komen uitblazen op dat stuk. Je ziet ze gewoon zitten. Wat je dan mankeert om je hond los te laten, vraag ik me af. Triest, eigenlijk. Mensen laten ook hun kinderen ertussen spelen, maken selfies. Dan denk ik: het gaat goed met de natuur op Scheveningen, laten we er zuinig op zijn." In 2019 zijn op verzoek van Oudshoorn bordjes geplaatst die mensen erop wezen wat wel en niet oké is in de omgang met zeehonden. In 2020 bleken die verdwenen. Oudshoorn heeft verzocht de borden terug te plaatsen.

- "Ieder voorjaar komt een nieuwe generatie aaltjes aan voor de Nederlandse kust, de piek ligt daarbij in april. Deze doorzichtige ‘glasaaltjes’ van circa zeven centimeter proberen vanuit zee de zoete wateren te bereiken, maar stuiten op veel plaatsen op sluizen, dammen, stuwen en gemalen. Een van de belangrijke intrekpunten voor glasaal ligt in Scheveningen, waar water vanuit het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Delfland via Gemaal Schoute en de Keersluis uitkomt op de Noordzee. Delfland heeft hir in 2011 een vispassage aangelegd, naar aanleiding van eerder onderzoek door de ’s Gravenhaagse Hengelsport Vereniging, VisAdvies en Visserijbedrijf W.J. den Boer (VdB), waaruit bleek dat glasaal zich voor het complex ophoopte. Sindsdien wordt er onderzoek gedaan naar de glasaalintrek en de werking van de vispassage (i.s.m. RAVON, Wageningen Marine Research (WMR), ATKB en VdB. De passage bleek voor een deel van de glasaal te werken. In 2018 en 2019 heeft Delfland het complex daarom verder verbeterd voor vismigratie, voor glasaal en andere soorten, zoals driedoornige stekelbaars. Sinds 2020 staat de Keersluis vrijwel altijd open, draait er een lokstroompomp bij Gemaal Schoute en kunnen vissen vaker naar binnen via de vispassage, die werkt als een ‘vissluis’. Tussen de Keersluis en het gemaal zijn zogeheten ‘aalriffen’ aangelegd, waar glasalen tijdens de intrek kunnen schuilen en uitrusten.

Glasaalmonitoring door vrijwilligers maakt effect maatregelen zichtbaar. Voorjaar 2020 zou een uitgebreid ‘Passagecheck’-onderzoek plaatsvinden, dat de effecten van de maatregelen moest meten. Door de coronacrisis is het onderzoek echter verplaatst naar 2021. De vrijwilligersmonitoring van glasaal (het project ‘Samen voor de Aal’) kon gelukkig wel doorgaan. Daar komen nu hoopgevende signalen vandaan. De ophoping van glasaal die zich voorheen voordeed bij de Keersluis in Scheveningen lijkt geminimaliseerd en glasaal lijkt nu sterk aangetrokken richting Gemaal Schoute. Ook bij het gemaal beginnen de aantallen na de intrekpiek terug te lopen, naar alle waarschijnlijkheid als gevolg van de verbeterde vispassage, waarbij glasaal in korte tijd door kan zwemmen naar het zoete water. Komend voorjaar wordt via het ‘Passagecheck’-project alsnog in detail onderzocht hoeveel en hoe snel glasaal via de Keersluis en de vispassage in Gemaal Schoute doortrekt naar de zoete Haagse wateren.

De paling: een bijzonder dier met een bedreigde status. De Europese aal (paling) kent een complexe levenscyclus. Voortplanting vindt plaats in de Sargassozee en na een reis van bijna 6000 kilometer groeien jonge aaltjes op in de Europese kust- en binnenwateren. De aal heeft het moeilijk, onder andere door blokkades op de trekroutes. In heel Europa is de soort de afgelopen vijftig jaar met ongeveer 90 procent afgenomen. De intrek van glasaal (jonge paling) is rondom de Noordzee met ongeveer 98 procent afgenomen. Aal wordt daarom beschouwd als ‘ernstig bedreigd’. Alle EU-lidstaten hebben daarom sinds 2009 een Aalbeheerplan met maatregelen om de populatie te beschermen en te herstellen. Hoogheemraadschap van Delfland geeft vanuit het streven naar vrije vismigratie en schoon, gezond en levend water extra aandacht aan onderzoek naar aal. Stichting RAVON en de Good Fish Foundation zetten zich vanuit het project Red Onze Paling in voor een beter leefgebied en instandhouding van de aal, mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. (bron: RAVON, mei 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Scheveningen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Site met foto's van alle straten in Scheveningen, met verklaring van de straatnamen.

- De 10 live HD webcams van Scheveningen Live - onderin het scherm kun je switchen tussen de diverse webcams - geven je een goed beeld van de diverse delen van het strand en de boulevard. Zodat je bijvoorbeelt thuis van tevoren al kunt zien of het geschikt weer is om naar het strand te gaan, te winkelen of te vissen. - Live webcam vanaf surfschool HeartBeach.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Scheveningen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Scheveningen.

- Lokale links: - Scheveningen linkspagina.

- Media / nieuws: - "Stichting Omroep Scheveningen bestaat uit een groep enthousiasten vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor het kustdorp en voor de stad Den Haag. Met onze werkzaamheden willen wij positief nieuws naar buiten brengen. Wij bieden onze vrijwilligers een uitgebreid werkveld met diverse leermogelijkheden. Binnen de stichting is er altijd de mogelijkheid te groeien. Wij maken video items van nieuwswaardigheden. Daarnaast verzorgen wij verschillende diensten voor ondernemers. Ook maken wij videoverslagen van feesten en andere grote evenementen, zoals Parkpop en Schollenpop. Wij kunnen ook voor artiesten videoclips ontwerpen en uitwerken. Wij beschikken over de meest geavanceerde technieken en kunnen hierdoor van elke productie een waar pareltje maken." - Nieuws van huis-aan-huisblad De Scheveninger op Facebook. - Nieuws van de Scheveningsche Courant op Facebook. - Nieuws uit Duindorp op Facebook.

- Belangenorganisaties en wijkverenigingen: - Wijkoverleg Scheveningen-Dorp. - "Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) heeft een werkgebied dat wordt begrensd door de Kranenburgweg, de zee, de Vissershavenstraat, Korbootstraat, Zeesluisweg en de Westduinweg. De BOH houdt zich onder meer bezig met: ondersteuning van sociale projecten in de wijk; overleg met Stadsdeelkantoor Scheveningen m.b.t. het onderhoud van de wijk; het kritisch volgen van diverse nieuwbouwplannen en -projecten in het Havenkwartier; overleg met de gemeente m.b.t. verkeer en parkeren in de wijk; overleg over wijkoverstijgende zaken met andere Scheveningse bewonersorganisaties (GSBO); communicatie met achterban via de website en wijkblad “Rond de haven”; overleg met wethouders en gemeenteraadsleden." - Wijkvereniging Scheveningen.

- Muziek: - "Popkoor YMCA is in 2008 van start gegaan. Dit koor bestaat uit ruim 50 enthousiaste leden, aangevoerd door onze charismatische dirigent Marc Peter van der Maas. Het repertoire bestaat uit covers van popmuziek, die wij op geheel eigen wijze vertolken. We treden op op vele locaties in ons eigen Scheveningen, maar trekken er ook op uit in de regio, zoals Paradiso Amsterdam, Haarlem, het Westland en Het Paard in Den Haag. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat ons koor initiator is van het grootste korenfestival van Den Haag onder de naam 'Terug naar de Kust'." Zie daarvoor het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen. Het koor wordt begeleid door Jonathan Corsie op piano en Willem van der Zwan op percussie.

- Welzijn: - "Welzijn Scheveningen vindt het belangrijk om bij te dragen aan de kwaliteit en vitaliteit van het woon- en leefklimaat binnen het stadsdeel en om daarbij, in wisselwerking met en verantwoording aan bewoners en hun organisaties, te investeren in een organisatie die hulp biedt, ondersteunt, stimuleert en faciliteert. Graag willen we de inwoners die dat nodig hebben een steuntje in de rug geven, zodat ze het verder weer zelf redden onder ons motto 'elkaar kennen, elkaar helpen'. Soms gaat het om eenzaamheid en soms gaat het om zelfredzaamheid. Soms gaat het om ontmoeting en soms gaat het om hulp. Maar de rode draad is dat de Scheveningers het zelf of voor elkaar moeten doen en dat Welzijn geen langdurige zorg of hulp met alleen betaalde krachten kan aanbieden. Naast de hulp, het advies en de begeleiding die onze gediplomeerde beroepskrachten de inwoners bieden, zijn ter ondersteuning diverse diensten van vrijwilligers opgezet. Wij staan voor onze bemiddelende rol om te zorgen dat het steuntje in de rug er is. Dat kan alleen in een gemeenschap waar mensen zorg hebben voor elkaar, waar mensen elkaar kennen en elkaar helpen.

Welzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van het stadsdeel. Als brede welzijnsorganisatie biedt zij een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in en om haar vier wijk- en dienstencentra. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare inwoners met het doel hen te faciliteren in het volwaardig participeren in de samenleving. Een vraaggericht aanbod aan dienstverlening wordt hiertoe ingezet vanuit het jongerenwerk, het maatschappelijk werk en het ouderenwerk. Tevens vervullen wij een rol in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het stadsdeel en ook het Vrijwilligerspunt in het stadsdeel valt onder onze organisatie. Ons motto ‘elkaar kennen, elkaar helpen’ wordt met grote betrokkenheid uitgedragen door de circa 50 beroepskrachten en meer dan 500 vrijwilligers die bij ons werkzaam zijn."

- Vrijwilligersorganisatie YMCA Scheveningen, voorheen CJV, is opgericht in 1878. Het YMCA-gebouw is gelegen in het centrum van het oude dorp in de Keizerstraat. YMCA organiseert activiteiten die te maken hebben met participatie, leefbaarheid, cultuur, welzijn en zorg voor alle leeftijden en in het bijzonder voor jongeren. YMCA heeft als inspiratie de christelijke waarden en normen. Ruim 140 vrijwilligers maken alle activiteiten mogelijk. Voor educatieve activiteiten is een aantal freelance vakkrachten actief. Wekelijks trekt deze lokale YMCA ca. 750 leden/bezoekers. Er is regelmatig van alles te doen. Voor de agenda zie de link. Je kunt er ook muziekles volgen, en je kunt er ook lekker eten en drinken voor een zeer schappelijke prijs (wel minimaal 24 uur van tevoren reserveren).

- Duurzaamheid: - "Op een klein stukje Schevenings strand, tussen strandclub Wij en Aloha, ligt sinds april 2017 The Shore Scheveningen. Een duurzame surfschool waar iedereen welkom is voor de goede koffie, lekkere ‘fluffy’ biologische pannenkoeken en een cultureel programma waarbij ze samenwerken met lokale kunstenaars en muzikanten. Duurzaamheid staat bij The Shore centraal. Voor de douches en vaatwasmachine zijn er zonneboilers en alle gerechten en drankjes op de menukaart zijn volledig biologisch. Over alles is nagedacht. De hele bedrijfsvoering ademt duurzaamheid: Leveranciers brengen de koffie in tonnen in plaats van zakken en wordt met de fiets geleverd. De meubels zijn tweedehands. De volgende stap is een composteermachine, die idealiter samen met een paar andere strandpaviljoens wordt aangeschaft. Benieuwd? Initiatiefnemers Hans van den Broek en Geert Verhoeff geven in dit interview tips en inspiratie voor ondernemers die ook duurzaam aan de slag willen!

Een citaat: Wat betekent duurzaamheid voor jullie en hoe voeren jullie dit door in The Shore? Hans: “De heerlijke omgeving van het strand in Scheveningen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Om latere generaties ook te laten genieten van het strand, de golven en onze wereld gaan we heel ver in ons duurzaamheidsprincipe. Dit is hoe we zelf in het leven staan, maar ook hoe we graag ondernemen, met en met dank aan de elementen. Bij alle beslissingen speelt duurzaamheid een rol. Van de keuze van het vaatwasmiddel tot verpakkingen, leveranciers en het ontbreken van de gasaansluiting. We koken op elektrische platen en het water wordt verwarmd door zonneboilers. Onze lampen zijn ledlampen. Al onze ingrediënten zijn biologisch, onze rietjes zijn biologisch afbreekbaar en onze koekjes zijn niet apart verpakt in plastic. Dit zijn voor ons logische duurzame keuzes, maar voor veel strandtenteigenaren is dit iets waar ze nooit eerder over nadachten.

Op het strand van Scheveningen heerst er nog heel erg de cultuur: 'veel voor weinig'. Dit is zonde, want we merken dat mensen echt bereid zijn om een eerlijke prijs te betalen voor goede ingrediënten. Met The Shore willen we mensen laten zien hoe het anders kan, hoe onze mede-ondernemers laaghangend fruit kunnen plukken. Het strand en de zee zijn onze grootste asset, hier moeten we goed voor zorgen. Je kan dan simpelweg geen rietjes of koekjes in plastic serveren, met een beetje wind waait dit direct de zee in. Het zit niet alleen in groen en duurzaam maar ook hoe je met je omgeving omgaat." (bron: Duurzaam Den Haag)

- "De vraag naar zeewier groeit. En niet voor niets! Het kan op een duurzame manier verbouwd worden en zit vol hoogwaardige eiwitten. Met een proefboerderij in Scheveningen en een platform voor ondernemers laat Stichting Noordzeeboerderij zien hoe zeewierteelt werkt. Het gaat daarbij vooral om kweken op open zee: daar liggen grote kansen. Kweken gebeurt nu namelijk vooral op land en op beschutte gebieden, terwijl onze ruige Noordzee ook zeer geschikt is. Koen van Swam is sinds 2014 actief betrokken bij de stichting. Enkele citaten uit de reportage onder de link: 'Dit had ik niet durven dromen. Het is heel bijzonder wat voor een grote stappen er afgelopen jaren zijn gezet. Er gaat geen feestje voorbij zonder dat mensen met oprechte interesse vragen: en hoe gaat het nu?' ‘Met het zeewierplatform organiseren we workshops en hebben we het over thema’s als productkwaliteit, teeltlocaties en consumentenacceptatie. In 2014 waren er 14 ondernemers aangesloten, anno 2020 zijn dat er 73! Het mooie is dat zij zich over de hele waardeketen verspreiden en dat er ook nog verschillende topsectoren zijn aangesloten. Bijvoorbeeld de energiesector met vier windpark-operators. Zij houden een vinger aan de pols om te kijken of er een combinatie gemaakt kan worden van zeewier en offshore.‘

‘Nederland heeft een hele goede agrifood- en maritieme sector. Als je die twee over elkaar legt heb je het over akkerbouw op zee. Ik geloof dat daar een hele grote kans ligt voor Nederland. Er gebeurt nu al van alles, maar dat beperkt zich in Europa vooral tot wildoogst. Dat betekent dat je met een bootje langs vaart en zeewier uit het water plukt. Wij willen met onze proefboerderij in Scheveningen oogsten én zaaien. Ik denk dat we in Nederland moeten blijven pushen om te laten zien dat we hier toonaangevend in kunnen worden. We hoeven niet de grootste te zijn, maar met onze kennis en techniek kunnen we wel de beste zijn! De reden dat we met zeewier bezig zijn heeft natuurlijk te maken met de groeiende wereldbevolking en de vraag naar voedsel. Nu wordt er vooral voedsel verbouwd op land, met zoet water en kunstmest. Dat heb je voor zeewierteelt allemaal niet nodig. Je kunt dan gebruik maken van de voedingsstoffen die uitstromen uit de Rijnmond, die worden opgepakt door het zeewier en zo ontstaat er een circulaire economie.' (bron: Duurzaam Den Haag)

- "TrashUre Hunt Scheveningen brengt milieuproblemen op een toegankelijke, effectieve en ludieke manier onder de aandacht van het publiek. In uiteenlopende spelvormen wordt met groepen kinderen, tieners en volwassenen op zwerfafval gejaagd. Naast deze activiteiten verzorgt TrasHure Hunt onder meer lezingen, masterclasses en workshops voor bedrijven, scholen en particulieren. TrashUre Hunters zijn de piraten, de schatzoekers! Alles wat niet in de natuur hoort zijn de schatten... Wij zijn trots, maken avonturen mee, genieten van onze natuur en... we redden dieren! Wil jij ons ook helpen de dieren en de natuur te redden? Meld je aan als vrijwilliger, boek een van onze activiteiten of word snel donateur. Meer informatie vind je op onze website."

- Veiligheid: - "Officiële Facebookpagina van Politiebureau Scheveningen. Voor het melden van incidenten bel je 0900-8844, of 112 als elke seconde telt." - "Kazerne Scheveningen is onderdeel van Brandweer Haaglanden en Veiligheidsregio Haaglanden."

Reactie toevoegen