Schimmert

Plaats
Dorp
Beekdaelen
Heuvelland Parkstad
Limburg

gemeente_schimmert_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Schimmert anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Schimmert anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Schimmert

Terug naar boven

Status

- Schimmert is een dorp in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Beekdaelen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981. In 1982 over naar gemeente Nuth, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen.

- Wapen van de voormalige gemeente Schimmert.

- Onder het dorp Schimmert vallen ook de buurtschappen De Kling (grotendeels), Haasdal, Kruis, Oensel en Op de Bies.

- Bijzonder aan het dorp met omgeving is dat buurtschappen in ons land doorgaans in het buitengebied liggen en mede gezien hun doorgaans schaarse bebouwing meestal 'buiten de bebouwde kom' liggen, maar dat dit dorp met een aantal omliggende buurtschappen - die bovendien vaak betrekkelijk dichtbebouwd zijn - zodanig is aaneengegroeid dat het geheel als 'bebouwde kom Schimmert' wordt beschouwd. Toch hebben die buurtschappen nog altijd wel een eigen identiteit, zowel gezien de ligging als maatschappelijk gezien. Het is dan ook legitiem om de buurtschappen ook in situaties als deze van eigen plaatsnaamborden te voorzien, zodat hun eigenheid ook ter plekke herkenbaar blijft.

Als je van buiten het dorpsgebied de bebouwde kom binnenkomt, heeft men dat opgelost door een blauw plaatsnaambord (kombord) Schimmert, met daaronder een wit bord met de naam van de buurtschap (met name bij Kruis en Op de Bies is dat het geval), om aan te geven dat je binnen de bebouwde kom van het dorp buurtschap X binnenkomt. Als je vanuit de dorpskern een buurtschap binnenkomt, heeft men dat opgelost door een wit plaatsnaambord te plaatsen (in ieder geval bij Op de Bies en wellicht ook bij Kruis). Bij (Groot en Klein) Haasdal en Oensel had men er ook voor kunnen kiezen om dat op dezelfde manier te doen, maar men heeft er voor gekozen om deze buurtschappen - in ieder geval qua bebording - een eigen bebouwde kom te geven, dus met eigen blauwe plaatsnaamborden.

Iets soortgelijks doet zich overigens voor bij het dorp Nuth. Dat beschrijven wij op die pagina ervan.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Sjömmert.

Oudere vermeldingen
Midden 11e eeuw kopie 18e eeuw de Scinmottera, 1145 de Squimorte, 1152 Schinmortera, 1154 de Skimorte, 2e helft 16e eeuw Schumert.

Naamsverklaring
- Het Romaanse mortârius betekent ‘modderpoel’. Het eerste lid is misschien een waternaam Schin.(1)

- Anderen stellen dat de naam al in 847 voor het eerst vermeld zou zijn als Schimortera. De abdij van Reims had hier in die tijd bezittingen. Ook rond 50 v. Chr. zou hier al een nederzetting zijn geweest van de Sunici of Schineks.

Plaatsnaam-legende
De naam zou volgens een oude legende afkomstig zijn van Karel de Grote, die tijdens een trektocht zou zijn verdwaald. Plots zag hij een licht schijnen (Schinnen) en een licht schimmeren (Schimmert). Als dank voor het weer terugvinden van zijn geplande route liet Karel de Grote op de plaatsen waar hij beide lichtschijnselen waarnam een kapel bouwen. Ook Sittard claimt op deze wijze aan haar naam te zijn gekomen.(2)

Terug naar boven

Ligging

Schimmert ligt ZW van Nuth, ZZW van Spaubeek, Z van Genhout, ZO van Beek en Geverik, O van Ulestraten, NO van Meerssen, NNO van Houthem, N van Valkenburg, NW van Hulsberg en W van Wijnandsrade.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Schimmert 257 huizen met 1.350 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 38/215 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Op de Bies 55/291, Groot Haasdal 78/388, Klein Haasdal 54/270, Kruis 18/109 en Oensel (deels) 14/77.

Per 1 januari 1982 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar Nuth: 835 hectare met 3.507 inwoners;
naar Beek: 53 onbewoonde hectare.

Tegenwoordig heeft Schimmert ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Uit de naam van de patroonheilige van de parochiekerk, St. Remigius, is al een groot deel van de geschiedenis van dit dorp af te leiden. Remigius was een Franse bisschop, die zetelde in de stad Reims. Daar liggen ook de eerste wortels van de huidige parochie. In het oudste gedenkboek (847), een zogeheten polypticum van de abdij van St. Remigius te Reims, staat Schimmert vermeld als “Schimorta”. Uit dit register blijkt dat deze abdij hier cijnzen en andere bezittingen had. Deze bezittingen breiden zich nog verder uit als in 968 koningin Gerberga de palts van Meerssen met de omliggende dorpen en landerijen aan de aartsabdij van Reims schenkt.

De Remigiuskerk wordt vanaf dat moment een filiaalkerk van de proosdij van Meerssen. De proost van de proosdij heeft aanvankelijk ook wereldlijke macht te Schimmert. Zo was hij er bijvoorbeeld tevens rechter. In de late middeleeuwen is het dorp een onderbank geworden en voor de hogere jurisdictie toevertrouwd aan de schepenbank Klimmen. Het dorp met dries is dus ontstaan in de vroege middeleeuwen. In het noorden van het dorp was eveneens een dries, Bies genaamd. De twee kernen zijn in de vroege 19e eeuw door bebouwingslinten aan elkaar gegroeid. (bron: centrum voor regionale geschiedenis Rijckheyt)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Heemkundevereniging Schimmert. De vereniging inventariseert, beschrijft en archiveert onder meer oude foto's van het dorp en zijn inwoners. In 2018 hebben zij weer ca. 300 foto's mogen ontvangen. Je kunt je foto's en andere archiefstukken aan hen afstaan, maar als je de originelen wilt behouden, kunnen zij ze ook inscannen en daarna de originelen aan je retourneren.

- Boerderij- en Heemkundemuseum Schimmert is in 2007 van start gegaan. Het museum herbergt een omvangrijke na-oorlogse collectie tractoren, machines en gebruiksvoorwerpen. In de bijhorende tuin en op de achterliggende akker groeien bloemen, groenten en (ook oude) gewassen, zoals men die op een boerderij zou kunnen aantreffen. Je kunt er getuige zijn, hoe ooit het seizoen bepaalde wat er in een boerengezin die dag gebeuren moest. Als de tijd er rijp voor is, zal gedemonstreerd worden hoe er in vroegere dagen geploegd, gezaaid, gebinderd en gedorst werd. Maar ook kan er geholpen worden bij het stroopstoken, vlaaienbakken in de leemoven, wecken en nog meer van die arbeidsintensieve klussen, die ooit heel gewoon waren. Daarmee herbeleeft jong en oud een stukje Limburgse historie. Een bijzonder aspect aan het museum is dat mensen met een beperking een belangrijke rol spelen bij de bedrijfsvoering. Zij voeren de Public Relations, serveren de koffie en verrichten het restauratiewerk. Zij bemensen de receptie, heten de gasten bij aankomst welkom en verzorgen de rondleidingen. Tevens onderhouden ze de grote tuin en helpen ze mee op themadagen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schimmert heeft 11 rijksmonumenten.

RK kerk
We weten dat voorafgaand aan de huidige neogotische St. Remigiuskerk (Hoofdstraat 86) en haar voorgangers, in Schimmert een kapel toegewijd aan H. Catharina heeft gestaan. In 1583 zijn namelijk door de bisschop van Roermond goederen aan deze kapel geschonken. Vervolgens vinden we in 1716 gegevens over de restauratie van de toenmalige kerk. In 1832 verrijst een nieuwe kerk. Een waterstaatskerk. De kwaliteit van deze kerk is bijzonder slecht en vertoont al snel mankementen. Aan het einde van 19e eeuw groeit de bevolking van het dorp aanmerkelijk waardoor de kerk te klein wordt. Ook komen er steeds meer mankementen aan de kerk. Daarom vat het kerkbestuur in 1909 het plan op om een nieuwe kerk te bouwen. De nieuwe kerk zou voor een groot deel op het oude kerkhof komen te staan. De mensen hebben toen toestemming moeten verlenen voor het verplaatsen van de stoffelijke resten naar het nieuwe kerkhof. Een deel van de stoffelijke resten is blijven liggen. Aldus kan men zeggen dat de kerk letterlijk en figuurlijk werd en wordt gedragen door de inwoners.

In 1924 is met de bouw begonnen. Bij de bouw van zulk een gebouw kwamen de nodige handen kijken. Handen in de vorm van vele inwoners die grond, mergel of andere zaken transporteerden met kar en paard. Handen in de vorm van hand- en spandiensten. En dat natuurlijk pro deo. Handen in de vorm van vaklieden: timmermannen, metselaars, blokbewerkers, steenkappers enz. Door allerlei tegenslagen* is de kerk, naar ontwerp van architect Joseph Cuypers (zoon van de bekende Pierre Cuypers), pas in 1926 gereed gekomen. De toenmalige burgerlijke gemeente Schimmert wilde er toch wel graag een toren bij en heeft daarom de kosten daarvan voor haar rekening genomen. Van binnen is de kerk aangekleed met spullen uit de oude kerk, o.a. beelden, godslamp, kruisweg, doopvont, hoofdaltaar en de altaren van Maria en St. Remigius. Nieuw waren de altaren van St. Joseph en St. Gerardus, de preekstoel, het triomfkruis en een derde luidklok. (bron: Sint Remigius Parochie)
* Waar je meer over kunt lezen op de site van de parochie, zie de link hierboven.

"De St. Remigiuskerk is een gigant die doet vermoeden dat de architect persiflerend is bezig geweest. De structuur is die van de kruiskerk. Er zijn dwarsgeplaatste zijbeuktraveeën en er is een enorme westelijke toren met als voorbeeld de romaanse westwerken. Deze heeft als bekroning een dwars zadeldak én een spits middenop, alsof de goede oude Cuypers er het zijne nog van heeft mogen zeggen - ofschoon tijdens de nieuwbouw van deze kerk de jaren van deze meester al voorbij waren. Ons bekruipt het gevoel dat men in Schimmert teveel geld te besteden had. Door het duivengaas voor alle vensters - gelijkliggend met het muuroppervlak - maakte het geheel een overdreven massieve indruk, omdat het alle diepte ophief. Inmiddels is het gaas verwijderd. Het gebouw is gezet op de fundamenten van de oude kerk uit 1832. De aannemer was Turlings uit Pey-Echt, maar de bevolking heeft een groot deel meegebouwd (zie hierboven). Het gebouw is ook grotendeels door de inwoners gefinancierd."(3)

- De pastorie dateert uit 1898.

- Paterskerkhof.

Watertoren
- De markante massieve watertoren*, gelegen tussen de noordelijke uiteinden van Groot en Klein Haasdal, is voor de verre omtrek een oriëntatiepunt. De toren domineert vanuit alle richtingen het beeld van het plateau tussen Meerssen, Beek en Valkenburg. Daarom wordt het enorme gebouw in de volksmond vaak aangeduid als de Reus van Schimmert. De grote hoogteverschillen maakten het bij de aanleg van de streekwaterleiding in het midden van Zuid-Limburg mogelijk om de bouw van watertorens tot slechts één exemplaar te beperken. Meestal was er in de buurt wel een hogergelegen plaats te vinden waar in de bodem een hoogreservoir kon worden aangelegd. Alleen in het midden van het gebied, op het hoogste punt in de omgeving, verrees een grote watertoren.
* Specificaties: bouwjaar 1926/1927, hoogte 38 meter, hoogste punt 178 meter boven de zeespiegel. Het betonnen vlakbodemreservoir heeft een inhoud van maar liefst 1.150 m3 (oftewel 1.150.000 liter, een van de grootste van het land), een doorsnede van 13,5 meter en is 7,90 meter diep.

Architect Jos Wielders volgde bij zijn ontwerp de Amsterdamse School na, wat onder meer blijkt uit de horizontale banden met ramen, de vorm van de ramen (veel breder dan hoog) en het gebogen metselwerk, afwisselend hol en bol. Naast de toren werden tegelijk een kantoortje en een dienstwoning gebouwd. Bovenin de toren was het Oranje-Restaurant gevestigd, van waaruit men een riant uitzicht had over geheel Zuid-Limburg. Daarom heeft de toren niet één maar twee aangebouwde traptorens. Via de ene trap (met 156 treden) kwamen de bezoekers boven, de andere was voor het personeel van de waterleiding. Na de oorlog is het restaurant niet heropend.

De toren is destijds gebouwd voor ca. ƒ 85.000. In de jaren zeventig en negentig zijn opknapbeurten uitgevoerd, die aanzienlijk duurder waren dan de oorspronkelijke bouwkosten. Eind 2008 heeft wederom een restauratie plaatsgevonden. WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) heeft de toren in 2015 verkocht aan de Schimmertse ondernemer Nico Eurelings. In 2018 kondigt hij aan er een marktplaats van te willen maken waar lokale producten centraal staan. De producten worden er te koop aangeboden, en zijn er ook te proeven in een brasserie. Eerder lanceerde de ondernemer nog een plan voor een datacenter in de watertoren. De warmte van dit datacenter zou worden gebruikt voor het verwarmen van huishoudens in de buurt. Dat plan is afgeketst omdat het niet rendabel bleek te krijgen. In 1998 is het boekje 'De watertoren van Schimmert / Baken in het landschap' verschenen, naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).

"De voormalige watertoren wordt een platform waar streekproducten en regionale producenten op de kaart worden gezet met als motto: eten en drinken van zover je kunt kijken. De voormalige watertoren biedt rondom uitzicht op de Euregio tot ruim 46 kilometer afstand. Vanaf eind 2020 vindt hier ook op kleine schaal het telen en de verkoop van streekproducten plaats. Ook zijn er arrangementen, workshops en educatieve activiteiten en wordt er een brasserie geëxploiteerd. Het Smaaktheater, waarvoor in 2020 LEADER-subsidie is toegekend, is gerealiseerd en ingericht in het voormalige watervat van de watertoren. Hier worden de streekproducten interactief gepresenteerd. Dit alles beleeft de gast in 4 dimensies: met gebruikmaking van beeld, geluid, smaak en reuk." (bron: Provincie Limburg, juli 2020)

"Op 4 november 2021 heeft voorzitter Peter Nijhoff van de Nederlandse Watertoren Stichting de Watertorenprijs 2021 uitgereikt aan Nico Eurelings. De bevlogen initiatiefnemer en eigenaar van de watertoren van Schimmert is volgens het unanieme oordeel van de jury de overtuigende winnaar. De kracht van de herbestemming van deze watertoren zit vooral in het idee om de toren in te zetten als centrum van een regionaal netwerk rond de thema’s voedsel en duurzaamheid. De imposante toren heeft een breed scala aan functies ondergebracht die allemaal gericht zijn op de promotie van streekproducten die geproduceerd worden in het gebied zover je dat kan zien vanuit de toren, een cirkel met een straal van 60 kilometer. Op slimme wijze wordt ingespeeld op de kwaliteiten van de toren: zijn zichtbaarheid vanuit de verre omgeving, zijn prachtige architectuur en zijn grootte. Niet voor niets staat de toren bekend als de Reus van Schimmert, waardoor de toren voldoende ruimte biedt voor een interessante mix aan functies.

Iconisch. De schitterende watertoren van Schimmert wordt door de Nederlandse Watertoren Stichting gewaardeerd als een van de 10 meest waardevolle torens van ons land, het is dan ook een rijksmonument. Bijna negentig jaar lang was de toren niet alleen een belangrijk onderdeel van de drinkwaterleiding van Zuid-Limburg, het was ook hét symbool van de publieke drinkwatervoorziening in de regio. Ze staat in het glooiende Limburgse landschap op het hoogste punt van het Plateau van Schimmert, 178 meter boven NAP. Het is een karakteristiek herkenningspunt voor de wijde omgeving. De toren zelf is 38 meter hoog en herbergt een reservoir dat met een inhoud van 1150 m3 tot de grootste in Nederland behoort. Ze is in 1927 gebouwd naar het winnend ontwerp van Jan Joseph (Jos) Wielders voor de prijsvraag die de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) uitschreef. Het ontwerp betreft de toren en een aangebouwde dienstwoning in de stijl van de Amsterdamse School. Wielders was stadsarchitect van Sittard en had daar later een architectenbureau.

Regionaal bereik. De functies die nu in de toren gehuisvest zijn brengen producenten en consumenten bij elkaar. Deze ingenieuze programmering van de toren biedt de producenten een herkenbare etalage waarin ze hun producten op verschillende manieren kunnen promoten. Voor de consumenten heeft de toren een aantrekkelijk programma. Onder in de toren zit een restaurant waar gekookt wordt met verse lokale ingrediënten, helemaal bovenin zit een drukbezochte skybar. Vanaf de omloop heeft men een panoramisch uitzicht over de wijde omgeving en met de Augmented Reality app op de telefoon kan men zien waar de leveranciers zich bevinden. Op de tussenliggende verdiepingen bevinden zich een ‘smaaktheater’, een brouwerij, streekproducten presentatieruimtes, workshopruimten en een winkel. In de kelder bevinden zich de technische installaties van de energieneutrale toren. Dat laatste is al een prestatie op zich.

Schoolvoorbeeld van herbestemming. De toren past als een handschoen voor de gehuisveste functies. Dat betekent ook dat er geen grote ingrepen nodig waren in het uiterlijk en de basisopzet van de toren. In het innerlijk van de toren zijn enkele krachtige basisingrepen gedaan. Er is een lift toegevoegd, er zijn vloeren en installaties aangebracht, maar in hoofdzaak is de bestaande structuur benut. En de toren kreeg een nieuwe naam: De Reusch. De initiatiefnemer heeft een bijzonder robuuste herbestemming ontwikkeld en gerealiseerd. Een schoolvoorbeeld van hoe een bijzonder bouwwerk en een substantiële nieuwe functie elkaar kunnen inspireren. Alles bij elkaar is er een hecht, samenhangend concept gerealiseerd dat van betekenis is voor de hele regio. Hiermee is de bevlogen initiatiefnemer en eigenaar van de toren van Schimmert, Nico Eurelings, dan ook de terechte en overtuigende winnaar van de Watertorenprijs 2021." (bron: Nederlandse Watertoren Stichting)

- Gevelstenen in Schimmert.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Taarbreuk. - CV De Groate.

- Doel van kunstroute Rondje Watertoren (laatste zondag van april) is bekendheid te geven aan kunstenaars, kunst, cultuur en cultureel erfgoed rondom de watertoren, bijgenaamd 'De Reus van Schimmert'. Naast vaste locaties, zoals galeries en ateliers, worden ook andere locaties die uit beeldbepalend of cultuurhistorisch perspectief interessant zijn, voor een bezoek geselecteerd. Je vindt er zowel werken van professionele en reeds gearriveerde kunstenaars als van aanstormend talent. In totaal ca. 60 kunstenaars op ca. 30 locaties. Een selectiecommissie selecteert op kwaliteit en veelzijdigheid.

- De Trampelkeu is de wandelvereniging van Schimmert en is in 1980 ontstaan uit een vriendenclub. Sinds 1985 organiseert de vereniging jaarlijks een tweetal wandeltochten en wel de Lentewandeltocht in mei en de Herfstwandeling in oktober. Deze dagen zijn specifiek gekozen om de wandelaars optimaal te laten genieten van de lenteperikelen, zoals bloesems, en de herfstpracht. Naast een mooie route over bos en veldwegen hebben de Trampelkeu een naam opgebouwd wat betreft het selecteren en verzorgen van de controleposten. De wandelaar kan hier genieten van een heerlijke kop koffie, een echt stuk Limburgse vlaai en de nodige frisdranken. De opbrengsten van de wandeltochten van de Trampelkeu worden besteed aan het sociale verenigingsleven in het dorp.

- Op een zondag in juni (in 2019 voor de 10e keer) is er de Child Learn Marathon, over diverse afstanden (7 km / 14 km / halve marathon / hele marathon / estafette / Kidsrun). De opbrengsten zijn voor het goede doel; kinderen in India laten leren. Er worden ronden van 7 km gelopen over verharde en onverharde wegen. Op het parcours zijn twee verzorgingsposten waar water, sportdrank en cola te verkrijgen is. Aangezien het parcours een lus van 7 km is, is er om de 3,5 km een verzorgingspost.

- Tijdens het evenement Kerststallendorp Schimmert (rond Kerstmis) kun je genieten van vele bijzondere kerststallen en voorstellingen. Deze komen uit verre landen, van lokale volkskunst en zijn deels vervaardigd door professionele kunstenaars. Via wandelroutes door het dorp kun je elk jaar weer andere prachtige kerstgroepen en stallen bewonderen. Daarnaast is er een tentoonstelling in de kerk van vele kunstwerken die een relatie hebben met Kerstmis. Er zijn ook verschillende optredens zowel in de kerk als in de wandelroutes. De kerststal van de parochie is ieder jaar uniek. Telkens een nieuw ontwerp, dat door een groep enthousiaste bouwers wordt gerealiseerd. Het idee voor het Kerststallendorp is rond 2000 ontstaan en wordt gerealiseerd door een gedreven groep van ca. 15 vrijwilligers, gesteund door kunstenaars en particulieren die belangeloos kerstvoorstellingen beschikbaar stellen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schimmert, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Schimmert.

- Nieuws: - Nieuws uit Schimmert op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging 't Kirkeveldsje organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, zoals jaarlijkse barbecue en/of feestavond, wandeltocht, paasactiviteit voor kinderen, kienen/kaartavond en bloemstukje maken met Kerst of Pasen.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis Schimmert.

- Onderwijs: - "Basisschool 't Kirkeveldsje is een van de ruim 40 scholen van onderwijsstichting Innovo. Het is een fijne, sfeervolle dorpsschool met ongeveer 275 leerlingen. Door eigentijds en kwalitatief hoogstaand onderwijs helpt ‘t Kirkeveldsje leerlingen zich optimaal te ontwikkelen. Waar nodig met extra uitdaging of ondersteuning. In een rijke leeromgeving worden leerlingen gestimuleerd samen te leren, te werken en te spelen. Basisschool ‘t Kirkeveldsje staat garant voor een heerlijke basisschooltijd: De start voor een goede toekomst dus! Basisschool ‘t Kirkeveldsje maakt deel uit van brede school Schimortera. Je kiest natuurlijk de basisschool die het best bij jou en je kind past. Een echt beeld van een school krijg je pas na een bezoek. Kom daarom vooral eens langs. Een gesprek en een rondleiding zijn altijd mogelijk."

- Jeugd: - Jeugdraad Schimmert organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten en evenementen voor de jeugd.

- Jong Nederland afd. Schimmert is een vereniging met ca. 150 leden en ca. 40 vrijwilligers.

- Muziek: - Fanfare St. Caecilia Schimmert is in 1845 opgericht, op voorstel van pastoor Arnoldus Swelsen en kapelaan Jan Joseph Demacker. Tezamen met burgemeester Martinus Eijssen, de verschillende besturen van bestaande verenigingen en de parochianen oordeelde men "dat een hoger staande muziek noodzakelijk was om de jeugd en de parochianen bij feestelijke gelegenheden te vervrolijken en te vermaken en meer nog om de kerkelijke feesten, vooral de grote bronkprocessie, met muziek op te luisteren". De burgemeester werd voorzitter en de koster dirigent.

Sinds 1970 heeft het korps een grote groei doorgemaakt in omvang en kwaliteit door onder meer een goede opleiding van de leden, ondersteuning door bestuur en middenkader, en externe muzikale adviezen in combinatie met een gedreven en bezielende muzikale leiding. Sindsdien heeft het korps een grote reeks indrukwekkende prestaties behaald op de diverse concoursen. De meest recente prestatie is dat het korps zich, n.a.v. het Wereld Muziek Concours 2013 te Kerkade, na een eerdere zelfde prestatie in 2009, wederom 4 jaar lang Vice Wereldkampioen Fanfare mag noemen in de hoogste divisie (de Concertdivisie).

- Het repertoire van het in 1994 opgerichte koor Sing a Song is veelzijdig. Van ballads tot snelle popnummers. Gezongen in het Engels, Nederlands of Limburgs. Sing a Song is geen kerkkoor, maar verzorgt wel met regelmaat de muzikale omlijsting van missen in de kerk van Schimmert. Voor bruiloften en begrafenissen zingt het koor ook in andere kerken.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Schimmert is opgericht in 1940.

- Bij Dansstudio 'Dance it out' doen ze aan streetjazz, dat is een mix van streetdance en jazzdance. Verschillende dance-moves worden uitgevoerd op de nieuwste hits. Er wordt gewerkt aan motoriek, muzikaliteit, samenwerken, coördinatie, evenwicht, lenigheid, houding, conditie, kracht, techniek en expressie. Elke groep op zijn eigen manier en niveau. Maar voor elke groep geldt dat plezier voorop staat. Het is geschikt voor jong (al vanaf peuterleeftijd!) en ouder. Je bent altijd welkom voor een gratis proefles. Ze hebben 2 locaties: een in Schimmert en een in Ulestraten.

- Turnclub Excelsior Schimmert is er voor alle kinderen die willen turnen. Excesior is in 1920 opgericht door de toenmalige kapelaan Peerboom. Hij wilde voor de jeugd een plaats waar zij terecht konden voor spellen en om te ravotten. In die tijd was er nog geen gymzaal, maar werd er geoefend in de fanfarezaal. De typische turntoestellen zoals we die nu kennen, waren in die tijd nog niet beoefend. Het was voornamelijk atletiek (speer- en discuswerpen, kogelstoten en polsstokspringen). In 1928 werd Lei Bouwens (vanwege zijn onderwijzersdiploma “de Meister”) lid van het bestuur. De huidige gymzaal gebouwd in 1972 is naar hem vernoemd. De eerste echte gymzaal is in 1950 door de leden zelf gebouwd op een stukje grond achter de Remigiusschool thans het Remigiushuis. Veel activiteiten die ze als vereniging nu nog altijd doen, stammen uit vroegere tijden. De gang naar de kerk en de rondgang door het dorp stammen al uit de periode rond 1933. Het meedoen met de carnavalsoptocht werd voor het eerst gedaan in 1957. De trommelaars waren reeds aanwezig in 1935. In 1972 verhuist Excelsior van de zelf gebouwde gymzaal achter de school naar de huidige gymzaal.

- Toneel: - Toneelvereniging Crescendo is opgericht in 1928.

- Schutterij: - Een oprichtingsdatum van het eeuwenoude Schuttersgezelschap St. Sebastiaan is niet bekend. Uit de archieven blijkt dat ze in ieder geval reeds bestaat in 1683, want in dat jaar “verzoekt de Baron de Negri den bisschop die van Schimmert te verbieden den vogel te schieten op de kerktoren op Pinksterdag”. Het zal wel onmogelijk blijven het oprichtingsjaar vast te stellen, ook niet aan de hand van de gedateerde koningsplaten. Deze zijn namelijk van jongere datum. De oudste koningsplaat draagt het jaartal 1759, ofschoon burgemeester Bogman schrijft dat de oudste koningsplaat uit 1719 stamt. Tot ver in de 19e eeuw was de schutterij de enige vereniging in het dorp, dat tegenwoordig vele verenigingen telt.

Door de veranderingen in de nieuwe Nederlanden rond 1850, en mindere behoefte aan veiligheidsmaatregelen, bescherming van burgers, have en goed, altaar en haard, was er steeds minder animo om de schutterij trouw te blijven. In 1894 echter wordt de schutterij opnieuw opgericht, met 78 manschappen, waarbij in 1907 de vereniging grotendeels bestaat uit militairen en oudgedienden. Hierdoor waren ze de te kloppen groep in de toenmalige schietwedstrijden en exercitieoefeningen.

Tijdens het luchtbombardement op 5 oktober 1942 wordt het huis van Martinus Pisters, Dorpstraat A 12, nu Hoofdstraat 9, door brand verwoest. De meeste schutteboeken, trofeeën en ook de drapeau gaan verloren. Ook de zilveren koningsvogel wordt beschadigd en van enkele zeer oude koningsplaten blijft slechts een klomp zilver over. Na de Tweede Wereldoorlog leidt de schutterij een kwijnend bestaan en in 1949 gaat zij ter ziele. Bij het feest van St. Sebastiaan op 20 januari 1957 wordt de vereniging weer heropgericht. De destijds - tot aan zijn overlijden in 1983 - in Schimmert woonachtige bekende kunstenaar Charles Eyck heeft de nieuwe, nu nog altijd met trots gedragen uniformen ontworpen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Schimmert, met foto's van de grafzerken, en - idem Montfortanen (zonder foto's van de grafzerken).

Reactie toevoegen