Schoonoord

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

schoonoord_plaatsnaambord_kopie.jpg

Schoonoord is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

Schoonoord is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

schoonoord_op_kaart_openstreetmap.jpg

Schoonoord ligt NW van Emmen en Sleen, W van Odoorn, ZZW van Borger, aan de provinciale weg Sleen-Rolde (N376).

Schoonoord ligt NW van Emmen en Sleen, W van Odoorn, ZZW van Borger, aan de provinciale weg Sleen-Rolde (N376).

schoonoord_dorpskern_op_kaart_openstreetmap.jpg

Close up van de dorpskern van Schoonoord (© van de beide kaarten: www.openstreetmap.org)

Close up van de dorpskern van Schoonoord (© van de beide kaarten: www.openstreetmap.org)

Schoonoord

Terug naar boven

Status

- Schoonoord is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Sleen.

- Dorpsvlag: Vanuit het leaderproject is er de mogelijkheid gekomen om voor het dorp een dorpsvlag te ontwikkelen. Hiervoor is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven en uit diverse inzendingen is uiteindelijk door de inwoners het ontwerp gekozen zoals onder deze link te zien (en te bestellen) is.

- Buurdorp De Kiel is als klein dorp voor veel voorzieningen aangewezen op het grotere Schoonoord. Daarom worden ze soms wel gezamelijk als tweelingdorp beschouwd en beschreven. Maar De Kiel is nog wel degelijk een apart dorp met een eigen identiteit, met bijv. nog een eigen Dorpsbelangen, school en dorpshuis.

- Men woont 'op' en dus niet 'in' Schoonoord.

- Onder het dorp valt ook de buurtschap Kibbelveen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Skonnerd, Schonnerd. Een inwoner van dit dorp is een Skonnerder of Schonnerder.

Oudere vermeldingen
1858 Schoonoord.

Naamsverklaring
Vervener Klijn (zie bij Klijndijk) heeft deze nederzetting gesticht en deze haar naam gegeven. Je kunt de naam in dit geval letterlijk 'vertalen'. Het is evenals bijvoorbeeld Schoonebeek een 'loknaam' die aan de beoogde aantrekkelijkheid van de plaats refereert.(1) Wellicht heeft Klijn zich laten inspireren door de naam van het nabijgelegen dorpje Schoonloo.

Terug naar boven

Ligging

Schoonoord ligt NW van Emmen en Sleen, W van Odoorn, ZZW van Borger, aan de provinciale weg Sleen-Rolde (N376).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In het stichtingsjaar 1854 woonden er in Schoonoord 30 gezinnen met in totaal 148 personen. Een jaar later waren dat al 65 gezinnen met in totaal 363 personen. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met tegen de 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
"Als we de Groninger krant van 20 januari 1854 mogen geloven, is de stichtingsdag van ons dorp precies bekend: 16 januari 1854. In een artikel gedateerd 17 januari 1854 wordt namelijk gesteld: 'Eerst gisteren werd Schoonoord in het aanzijn geroepen'. Volgens de krant verzamelden enkele heren, timmer- en werklieden, voorzien van wagens met bouwmaterialen, zich midden op het Ellertsveld. Gerekend vanaf het centrum werd het kanaaltraject aangegeven, zodat kon worden begonnen met de bouw van de woningen op een ordentelijke manier. De eerste woning was al spoedig klaar.

Hoewel aanvankelijk helemaal niet duidelijk was dat de neergestreken bewoners zich definitief zouden vestigen, bleek dat in de praktijk wel het geval. Het dorp groeide en groeide en al snel was er een grote behoefte aan een kerk, een school en medische voorzieningen. "Landgenoten, 't Is u bekend dat er in Drenthe een nieuw dorp wordt aangelegd, dat den naam Schoonoord draagt. Misschien weet u niet dat daarin reeds 92 kinderen zijn, van 5 tot 12 jaren, die geen schoolonderwijs ontvangen. Evenmin zult gij weten dat deze nederzetting reeds 65 huisgezinnen telt, waarin tezamen 363 zielen, die niet dan op anderhalf uur afstands de openlijke godsdienstuitoefening bijwonen kunnen. Wat moet er van deze 363 zielen worden? Waartoe zullen die kinderen opgroeijen?"

Met deze oproep uit 1855 in de Provinciale Drentsche en Asser Courant probeerden drie predikanten en een aannemer geld in te zamelen voor een school annex kerkgebouw in Schoonoord. Deze werden gerealiseerd in een voorheen leegstaande houten loods. Behalve het school- en kerkgebouwtje bestond het dorp aanvankelijk vooral uit plaggenhutten die zich in een lintbebouwing langs kanaal en weg uitstrekten. De eerste twee kerken werden in 1856 gerealiseerd, al duurde het tot 1866 voordat er een echte (hervormde) kerk werd gebouwd. Een gereformeerde kerk volgde in 1873. Een vaste medicus op het dorp zou pas in de jaren twintig van de 20e eeuw verschijnen. In de tussentijd groeide het dorp: het postkantoor, telefoon, elektriciteit, een tramlijn en auto’s deden hun intrede.

Ontwikkeling
Aanvankelijk was de lay-out van het dorp eenvoudig: een weg en een kanaal kruizen elkaar. De weg ten zuiden van de brug was de weg naar Sleen: de Slenerweg, de weg ten noorden van de weg naar Rolde en heette sinds 1957 Tramstraat. Parallel aan het Oranjekanaal waren vier wegen: de Kerklaan, de Havenstraat, de Brugstraat en de Oude Molenstraat. Rond 1937 ontstond de eerste bescheiden uitbreiding van het dorp aan de weg naar Zweeloo, tegenwoordig bekend als Sportparklaan. Na de oorlog zijn tussen deze woningen en de Brugstraat meerdere straten aangelegd met nieuwe woningen, gebouwd door de woningbouwvereniging. Rond 1966 is aan de noordkant van het dorp een tweede nieuwbouwwijk gebouwd, in het kwadrant Oude Molenstraat en Tramstraat. Schoonoord is een dorp met een bloeiend verenigingsleven: korfbal en voetbal zit de Schoonoorders in het bloed. Ook andere sporten worden beoefend." (bron: Alle Schoonoorders)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- "Stichting Historisch Schoonoord en Omstreken is sinds mei 2016 een officiële stichting en was daarvoor al geruime tijd actief op de gelijknamige (besloten, red.) Facebookgroep. Wij richten ons op het verzamelen en vastleggen van de geschiedenis van het dorp en omstreken op een zo breed mogelijke manier, door publicaties, lezingen en andere initiatieven. Tevens willen we voorwerpen bewaren die te maken hebben met de geschiedenis van het dorp. We hebben sinds 2015 een groot aantal 'inloopscandagen' gehad in het Ellertsveld en op het openluchtmuseum, waar mensen met hun eigen (liefst oude) foto's en documenten langs kwamen om ze te laten inscannen. Op die manier hebben we inmiddels al meer dan 1000 foto's verzameld. Veel van het ingescande materiaal is te vinden op onze website 'Alle Schoonoorders' (waarvoor zie het hoofdstuk Beeld, red).

Op de inloopscandagen (in november 2019 was het al voor de 13e keer!, red.) hebben we ook al diverse contacten gelegd met andere inwoners die bezig waren (en zijn) met de historie van het dorp. Onze stichting was mede betrokken bij de opzet van de tentoonstelling 'Alle Schoonoorders' in het openluchtmuseum Ellert en Brammert. We publiceren vier maal per jaar (voorlopig alleen digitaal) een kwartaalblad onder de naam 'Aold Skonnerd' voor onze donateurs. Secretariaat: Borgerzijtak 17, 7874 TB Odoornerveen, e-mail foto@alleschoonoorders.nl. Steun de stichting door begunstiger te worden door overmaking van een minimum bijdrage van €10,- per jaar op rekeningnummer NL71 RABO 0310129699 t.n.v. Stichting Historisch Schoonoord en Omstreken. Wel graag woon- en e-mail adres vermelden i.v.m. toezending nieuwsbrief e.d." Daarnaast zou een site van de stichting in ontwikkeling zijn, "die uit moet groeien tot een website waar al onze activiteiten op kunnen worden geplaatst", maar anno eind 2021 is deze nog altijd maagdelijk leeg...

- Ook de al langer bestaande Historische Vereniging 't Ellertsveld (p/a dhr. A. Gerbers, Slenerweg 88, tel. 0591-381491, e-mail gerbers@inn.nl) houdt zich bezig met het bestuderen van de geschiedenis van dit dorp.

- Het boek 'Kroniek van Schoonoord' (uitg. Historische Vereniging 't Ellertsveld) omvat informatie over de periode 1854-1954 en is verschenen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het dorp in 2004. Inwoners A. Gerbers, H. de Geeter en A. Maris hebben het boek samengesteld. In dit boek zijn vele krantenberichten uit de eerste eeuw van de geschiedenis van (de inwoners van) het dorp gebundeld. Helaas ontbrak een index op dit ruim 700 pagina's tellende werk. Deze leemte is met de in 2014 door Cor de Graaf vervaardigde Index op de Kroniek opgevuld.

- Enkele artikelen over het verleden van dit dorp plus een aantal mooie oude, kenmerkende foto's en ansichtkaarten m.b.t. het dorp in vroeger tijden, op de dorpssite.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsvisie
"Dit jaar (vermoedelijk bedoelen ze daar 2021 mee, red.) willen we als Dorpsbelang van de inwoners van Schoonoord weten hoe zij de toekomst zien op de volgende punten: - Energie/warmte; - Duurzaamheid/milieu; - Ondernemersklimaat; - Cultuur; - Wonen/leefbaarheid; - Sport en recreatie. Binnenkort kan via de dorpssite een enquêteformulier worden ingevuld met vragen die betrekking hebben op deze 6 punten. Deze enquête heeft ook als doel bij de gemeente Coevorden kenbaar te maken wat onze (inwoners) visie is voor de toekomst, en wat wij daarvoor nodig hebben om dat te realiseren."

Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Waterschap Vechtstromen komt in 2014 tot de conclusie dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) uit 1974 aan de Brugstraat in Schoonoord verouderd is. Om ook in de toekomst blijvend te kunnen voldoen aan lozingseisen en milieu- en ARBO-richtlijnen, is onderzocht welke aanpassingen nodig zijn. Sluiting van de RWZI en aanleg van een persleiding naar Sleen kwam daarbij als beste alternatief naar voren. Op die manier borgt het waterschap een goede waterkwaliteit en de veiligheid van de medewerkers. De capaciteit van de zuivering in Sleen (die in dit kader wel is gerenoveerd en uitgebreid) is bovendien voldoende om ook dit afvalwater te kunnen verwerken. Naast wettelijke vereisten en aspecten van duurzaamheid is doelmatigheid een belangrijk element in de afweging van het waterschapsbestuur. Het gebruik van een persleiding leidt tot lagere kosten. Een persleiding vergt minder onderhoud en het energieverbruik is minder. Met de aanleg van de in 2016 gerealiseerde persleiding was een bedrag van circa 3 miljoen euro gemoeid.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie is gekocht door de anno 2017 28-jarige paardenhandelaar Hero Panman uit het dorp. In oktober 2017 heeft hij het via een veiling weer te koop aangeboden (zie ook deze video over deze beoogde verkoop en zie ook het interview met het veilingbedrijf). Of de verkoop via de veiling wel of niet succesvol was, hebben wij op het internet niet kunnen vinden. Panman had namelijk het recht om het complex niet aan een gegadigde toe te wijzen als hij het bod te laag vond. Hij meldde destijds dat als het complex niet via de veiling verkocht zou worden hij zelf op dit "mooiste plekje van Schoonoord" zou gaan wonen en er een woning met zwembad zou bouwen. In 2020 blijkt een bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op de RWZI te zijn vastgesteld. Er komt dus inderdaad een woning op het complex, al dan niet van dhr. Panman.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
Schoonoord heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de (hierna allemaal beschreven) Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk, en de molenromp. Onder de link staan 4 rijksmonumenten, maar hunebed D49 (Papeloze Kerk) valt onder het dorpsgebied van buurdorp Noord-Sleen.

Voormalige Hervormde kerk
Zoals onder Geschiedenis beschreven, kwam er in 1856 in Schoonoord een zogeheten kerkschool in een houten barak, die doordeweeks als school fungeerde en op de zondagen als Hervormde kerk. Een echte Hervormde kerk kwam er in 1866 (Kerklaan 15). Het is een statige neoclassicistische kerk, genaamd De Fontein. De kerk is in 1950 verbouwd, de dakruiter dateert uit 1976. Bij het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in de afgelopen jaren, zijn in de meeste kleinere dorpen de Hervormde en Gereformeerde kerk gefuseerd en is een van de kerken afgestoten. In dit dorp is die samenwerking mislukt, vooral vanwege cultuurverschillen, aldus de in november 2018 in het Dagblad van het Noorden geïnterviewde Evert Thiele, die in een commissie zat die zich bezighield met de verkoop van het gebouw.

Ook de kerkgebouwen speelden een belangrijke rol; beide gemeenten wilden vasthouden aan hun eigen kerk voor de diensten, terwijl elders vaak bij zo’n fusie een kerk wordt afgestoten. Op papier waren er nog 150 leden, maar er was nog maar een vast groepje van ca. 20 kerkgangers, en soms waren er maar 10, van wie velen rond de 80 waren. Een eigen predikant was er al een tijdje niet meer. Al met al heeft de kerkenraad besloten niet tot een gedwongen einde te wachten maar de kerk te verkopen en de kerkelijke gemeente op te heffen. Het complex (d.w.z. kerkgebouw De Fontein uit 1866 op Kerklaan 14, jeugdgebouw en consistorie uit 1930 op Kerklaan 15, en de kosterswoning uit 1930 op Kerklaan 16) is medio 2019 te koop gezet. De opbrengst is naar goede doelen gegaan. De laatste dienst is gehouden op 5 januari 2020. De kerkleden zijn uitgezwermd over kerkelijke gemeenten in Sleen, Borger en Aalden. Het Pels en Van Leeuwen orgel uit 1970 is verkocht aan een particulier in Duitsland. Ook de overige inventaris is (bij opbod) verkocht.

Het complex is medio 2019 gekocht door de dan 30-jarige paardenhandelaar Hero Panman uit het dorp. Hij vindt de Hervormde kerk "veruit het mooiste gebouw van Schoonoord". Panman heeft oog voor bijzondere gebouwen en locaties; in 2017 kocht hij al de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie in het dorp, waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. In het oude jeugdgebouw komt een sportschool. De kosterswoning wordt verhuurd, en in de kerk, die in 2016 vanwege het 150-jarig bestaan nog voor 200.000 euro is gerestaureerd, zijn vier appartementen gerealiseerd. - Bekijk hier enkele foto's van de verbouwing eind 2021.

Gereformeerde kerk
De Gereformeerde kerk van Schoonoord, ook bekend als De Wijngaard (Kerkstraat 35), is een zaalkerk met geveltoren in eclectische stijl. De huidige kerk is gebouwd in 1915 en verving een eerder gebouw uit 1873. De zaalkerk is vier traveeën breed met een zadeldak. De muren zijn geleed door lisenen en hebben spitsboogvensters. De kerk is van cultuurhistorisch belang als representant van een specifieke geestelijke ontwikkeling; van architectuurhistorisch belang als representant van een specifieke kerkbouw alsmede van belang vanwege de detaillering van het exterieur. Het orgel is in 1929 gebouwd door de fa. Verschueren uit Heythuysen. - Site van de Gereformeerde kerk.

Molen
"De korenmolen van Schoonoord (Tramstraat 22) is in 1903 herbouwd met gebruikmaking van een achtkant dat afkomstig was van een Groninger molen. De molen was de voormalige oliemolen van Faber, later Bakker, die in 1903 vanuit Middelstum hierheen is gebracht en is herbouwd. In 1952 is de molen voor het laatst hersteld en weer in bedrijf genomen. Naderhand definitief stil komen te staan. Op het moment van de onttakeling in 1978 was het binnenwerk al niet meer aanwezig. Een van de roeden was duidelijk tweedehands en veel te zwaar voor deze molen. Bij de onttakeling van 1978 bleek deze min of meer zonder wiggen klem in de askop te zitten. Strijken was onmogelijk: de snijbrander moest worden gebruikt. De molenkap staat keurig in de tuin naast de romp, wachtend op betere tijden." (bron en voor nadere informatie zie de Molendatabase)

Openluchtmuseum
"Tot begin 20e eeuw is Schoonoord niets anders geweest dan een verspreide nederzetting van in hoofdzaak plaggenhutten, die werden bewoond door arbeiders, die vanuit de omliggende provincies hierheen kwamen om te werken, want door ontsluiting door middel van het Oranjekanaal konden de diverse venen geëxploiteerd worden. Deze zeer gemengde bevolking, voor een deel zelfs uit Hannover afkomstig, leefde arm en sober, was wel arbeidszaam, maar ruw en zelfs gevreesd door de bevolking van de omliggende Drentse dorpen. Een pastoor heeft er dan ook van gezegd, dat het geen Duitsers en geen Hollanders waren maar “Wilden” mede door de zeer primitieve huisvesting van deze mensen. Om deze historische situatie weer in herinnering te brengen zijn in 1954, bij de viering van het 100-arig bestaan van het dorp, verschillende van deze plaggenhutten weer opgebouwd. Hiermee wilde men het wonen in vroegere tijden laten zien. De belangstelling was zo groot dat men besloot de hutten een blijvende plaats te geven. In de loop van de jaren hebben diverse uitbreidingen plaatsgevonden en is Openluchtmuseum Ellert en Brammert geworden zoals het nu is.

Het museum dankt zijn naam aan de beide reuzen uit de legende over deze rovers. De legende over Ellert en Brammert heeft zich volgens de overlevering afgespeeld op het Ellertsveld in wat tegenwoordig Schoonoord is. In dit gebied ligt ook het museumterrein. Zij fungeren als blikvangers bij de ingang van het museum. De exploitatie van het museum vindt plaats zonder overheidssteun. Uw bezoek maakt dit mogelijk en wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. Het openluchtmuseum laat het wonen en leven van inwoners van Drenthe in het verleden op diverse manieren zien. Het openluchtmuseum is toegankelijk voor alle leeftijden. Speciaal voor kinderen is een grote speeltuin aanwezig en een kinderboerderij. Het terrein is rolstoelvriendelijk, er zijn rolstoelen te leen bij de kassa, en er zijn aangepaste toiletten. Het openluchtmuseum heeft in totaal 26 objecten. De plaggenhut neemt hier een centrale plaats in. Dit is de meest primitieve huisvesting. De rode draad door het museum laat een steeds `modernere` bewoning zien. Verder zijn o.a. aanwezig een tolhuis, schooltje, café-boerderij, houtzagerij, smederij, Saksische boerderij met stookhok, gevangenis, timmerwerkplaats, kerkje, keuterij en een drietal expositiegebouwen.

Een greep uit wat er te zien en te doen is: - De café-boerderij, halverwege het park, is ingericht als Oude Drentse Boerenherberg, een gezellige herberg met een mooi terras voor een hapje en een drankje. - In het schooltje wordt regelmatig door vrijwilligers de sage van Ellert en Brammert voorgelezen. - De houtzagerij is operationeel en wordt ook regelmatig bemand door vrijwilligers. - In de Saksische boerderij is Ina Ottens-Weggen regelmatig te zien achter haar spinnewiel. - In het kerkje kan getrouwd worden. - In het armenhuis is een ouderwets snoepwinkeltje met heerlijke snoepjes en souvenirs, ook hier vrijwilligers die het bemannen."

Motor en Brommer Museum
"Het Motor en Brommer Museum staat in het hart van Drenthe, Schoonoord. Een reuzendorp met een rijke historie omgeven door hunebedden en natuurlijk het TT Circuit van Assen. In dit Motor en Brommer Museum staat een bijzondere collectie, waar menig motorhart sneller van gaat kloppen. Woorden kunnen niet omvatten wat je hier gaat zien! Het begin van de motorisering van Nederland, toen de wereld groter werd door de komst van motoren en brommers. Maar daarnaast ook meer dan 50 verschillende merken zoals Zündapp, Kreidler, Ducati, Puch, een Scott van 1936, een Batavus uit 1936 en een echte Indian van 2003. Van de laatste zijn er slechts 400 gemaakt. Ook unieke stukken zoals de beroemde motorfiets uit 1982 van Pierre Karsmakers of de Yamaha Grasshopper die al heel veel van de wereld heeft gezien! Op afspraak is er de mogelijkheid om het museum te bezoeken. Tijdens deze rondleiding komen nostalgische verhalen naar voren en wordt er verteld hoe deze collectie is ontstaan. Herinneringen aan vroeger komen naar boven en zoals eigenaar en conservator Louwrens Wigchers dan zegt: “Dit is Het feest der Herkenning”."

Happy Stones
"Je kunt ze maar zo tegenkomen als je buiten aan het wandelen bent. Vrolijk beschilderde stenen in allerlei kleuren vaak met leuke tekeningen erop. Happy Stones worden ze genoemd, oftewel blije keien die creatievelingen overal achterlaten om de vinders een positief gevoel te geven. In Schoonoord is het al een tijd heel populair.* Het slaat enorm aan bij de jeugd. De kinderen uit het dorp gaan maar wat graag naar het bos om op ‘schattenjacht’ te gaan. Ook in Sleen en Oosterhesselen worden al een tijdje stenen neergelegd. Sinds kort kun je ook in Zweeloo en Aalden op zoek naar mooie stenen. Wat je doet met de stenen als je ze vindt moet je zelf weten. Je kunt ze laten liggen, als geluksbrenger in je jas stoppen of ergens anders weer neerleggen zodat iemand anders ze weer kan vinden." * Op die Facebookpagina beschrijven ze het als volgt: "De bedoeling van Happy Stones is om zelf stenen op te fleuren en hier vervolgens een leuk (verstop)plekje voor te vinden. Leuk om te maken, maar ook leuk om op zoek te gaan naar Happy Stones! Wanneer je een Happy Stone vindt mag je hem mee naar huis nemen. Je mag hem houden, maar het is ook leuk om hier weer een ander mooi plekje voor te bedenken zodat de steen op 'reis' blijft gaan." Er zijn in diverse dorpen ook al kastjes bij huizen geplaatst waar je Happy Stones kunt ruilen, vergelijkbaar met de Minibiebs.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Algemeen
Stichting Dorpsactiviteiten Schoonoord (in de volksmond bekend als DAS) is een groep ondernemende jongeren die samen als doel hebben het dorp leefbaar te houden en op de kaart te zetten. Met veel plezier organiseren zij door het jaar heen verschillende activiteiten voor jong en ouder, zoals een spooktocht, een zomerweekend, een oktoberfest en vele andere leuke evenementen.

Wandelen
"Wandelvereniging SEO is eind 2018 gestart met Wandelclub de Stappertjes, een nieuwe loopgroep. Op de maandag- en woensdagavond wordt ongeveer 5 kilometer gewandeld vanaf de brug in Schoonoord. De start is om 19.00 uur. Er zijn heel veel mensen die wandelen, maar we hoorden om ons heen dat er ook mensen zijn die het vervelend vinden om alleen op pad te gaan. Hierdoor ontstond bij ons het idee om hier iets voor te organiseren. Om wandelaars samen te brengen. Het wandelen is geheel vrijblijvend, dus je kunt op zowel de maandag en de woensdag wandelen of een van de twee avonden of 1 keer per twee weken. Wie het leuk lijkt kan gewoon aansluiten. Wel vragen wij de mensen die mee wandelen om een veiligheidshesje te dragen of verlichting of iets dergelijks."

Wandel4daagse
"Wandelvereniging SEO organiseert jaarlijks de Wandel4daagse in Schoonoord en ook willen we graag tal van andere wandelingen gaan organiseren voor een groter publiek."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Schoonoord, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- 'Het gebeurde in Schoonoord' is een Facebookpagina, bedoeld voor iedereen die foto's of andere informatie over het dorp wil plaatsen en bekijken. Foto's van lang geleden zijn welkom, maar ook van 'gisteravond'. Want ook wat gisteren is gebeurd, is al geschiedenis!

- Op de website 'Alle Schoonoorders' zijn heel veel oude foto’s van personen en gebouwen uit het dorp en omgeving te vinden. Dit is het resultaat van verschillende scandagen die Stichting Historisch Schoonoord sinds 2015 heeft georganiseerd. "Deze website is voor (oud-) inwoners van ons dorp en de buurkernen De Kiel, Kibbelveen, Wezuperbrug, Odoornerveen, Voshaar, Zweelerveld en andere voormalige plaatsen in de buurt zoals Ellertsveld en De Voshaar, die op ons dorp zijn gericht. Drie oud-Schoonoorders te weten Henk Timmer, Jaap Hekkema en Cor de Graaf hebben de handen ineen geslagen en willen door middel van deze site per straat (oude) foto’s van huizen publiceren. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de families. Alle afbeeldingen met betrekking tot gebouwen en personen zijn welkom. Op Facebook beheert Jaap de pagina 'Historisch Schoonoord'. Veel (oud-) Schoonoorders zijn daar inmiddels lid van, maar Facebook heeft als nadeel dat systematisch zoeken niet mogelijk is.

Hoe komen we aan de foto’s? Uit verschillende verzamelingen zijn in de afgelopen jaren al afbeeldingen van Schoonoord en omgeving op Facebook geplaatst. Veel afbeeldingen betreffen ansichtkaarten die sinds 1904 van het dorp zijn uitgegeven. Maar de meeste families hebben wel een aantal oude foto's van voorouders of van de huizen waar die voorouders woonden. Soms hangen de foto's aan de muur en worden ze gekoesterd, soms liggen ze in kasten of op zolders. Vooral in die laatste situatie is de kans groot dat ze verloren gaan als niemand meer weet wie op de foto staat of waar woning stond. Dat is jammer, omdat anderen wellicht wél weten wie de afgebeelde personen zijn of welke gebouwen staan afgebeeld.

Het gaat ons niet in de eerste plaats om het bezit van de oude foto’s. Het gaat meer om de afbeelding op zich. Daarom hebben we sinds 2015 diverse scandagen georganiseerd, waar we door mensen meegebrachte foto's direct hebben gedigitaliseerd. Tevens hebben we zoveel mogelijk gegevens over de foto's genoteerd. De originelen zijn direct aan de eigenaren teruggegeven. De afbeeldingen worden bewerkt en - voor zover de eigenaren toestemming hebben gegeven - uiteindelijk op de site gepubliceerd."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schoonoord (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Schoonoord.

- Nieuws: - Dorpskrant Schoonoords Reuzenkrantje heeft een oplage van 1500 exemplaren en komt 6x per jaar uit. De Dorpskrant wordt huis-aan-huis verspreid in het dorp en in de buurkernen Odoornerveen, Wezuperbrug, Kibbelveen en De Kiel. De Dorpskrant is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelang: uw dorp, uw belang. Afgelopen jaren waren voor Dorpsbelang jaren waarin veel is gebeurd. Onze bekende 5 punten hebben veel tijd en energie gekost, maar hebben ook veel opgeleverd. Schoonoord is duidelijker op de kaart komen te staan en de relatie met Ellert en Brammert is beter zichtbaar geworden binnen het dorp. Ook is het dorp opgefleurd met Reuze(n) bloembakken, vlaggen, bloemen in de berm enz. Van april tot september zullen diverse lantaarnpalen in het dorp worden voorzien van toepasselijke kioskvlaggen. Deze geven de doorgaande weg door het dorp een feestelijk en kleurrijk aanzien.

Dorpsbelang wil de leefbaarheid binnen het dorp vergroten zodat de toeristen blijven komen en het leuk vertoeven is in Schoonoord. Voor de komende jaren staat er in ons dorp weer veel te gebeuren zoals: ontwikkelingen betreffende de sporthal – wat gaat er gebeuren met de scholen – misschien wel woningbouw voor jongeren.

De afgelopen jaren hebben we als Dorpsbelang de eerste stappen gezet. De komende jaren komt er veel op ons af, ook zaken die voor het gehele dorp van jong tot oud van belang zijn. De maatschappij verandert en de inwoners wordt gevraagd meer naar elkaar om te zien en meer samen te doen om het dorp leefbaar te houden. Wilt u ook meedenken over de ontwikkeling van ons dorp of een helpende hand geven bij de uitvoering van de ingebrachte ideeën? Heeft u zo af en toe een uurtje over? Geef u dan op bij Dorpsbelang Schoonoord voor een bestuursfunctie of een ondersteunende functie. Zonder de hulp van u als dorpsgenoot, redden we het niet en zal Dorpsbelang op den duur moeten stoppen. Geen dorpskrant meer, geen financiële potjes (stimuleringsfonds), geen dorpsbudget, geen gesprekspartner richting gemeente enz. enz. Dorpsbelang heeft uw hulp nodig, dus geef u op als vrijwilliger."

- Dorpshuis: - "Dorpshuis Schoonoord heeft geen vaste openingstijden. In principe is het dorpshuis ’s middags open van 13.00 tot 16.00 uur. Als er activiteiten zijn in het dorpshuis is de beheerder ook aanwezig. Bibliotheek open met personeel: maandag 14.00-17.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en 18.00-20.00 uur."

- Onderwijs: - "De Burg. S.J. van Royenschool in Schoonoord is een openbare school, wat inhoudt dat de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar onderwijs de basis vormen voor het gehele onderwijsgebeuren in onze school. Het openbaar onderwijs wil een afspiegeling zijn van de totale maatschappij waarin wij leven. Een maatschappij die democratisch is, waarin mensen voor hun mening mogen en durven uitkomen en elkaars meningen en ideeën kunnen respecteren. Het grote belang van het kunnen en willen leven in een maatschappij, waarin niet gediscrimineerd wordt op basis van geloofsovertuiging, culturele achtergronden, nationaliteit of op welke wijze dan ook, staat in het openbaar onderwijs voorop. De Van Royenschool is dan ook een school die open staat voor kinderen uit alle geledingen en geloofsrichtingen uit de maatschappij. Op onze school werken we voortdurend aan onze missie ‘Maximale ontplooiingskansen voor ieder kind’. Onze visie om dit te bereiken is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - Effectief en uitdagend; - Een veilig schoolklimaat; - Ouderbetrokkenheid; - Talentontwikkeling; - Kwaliteit; - Professionaliteit.

Op de Van Royenschool in Schoonoord bieden wij uitdagend onderwijs dat zorgt voor maximale ontplooiingskansen. Ons onderwijs is toekomstgericht en we werken aan een actieve en betrokken houding van onze leerlingen. We gebruiken interactieve en coöperatieve werkvormen. Op onze school leer je in de eerste plaats de basisvaardigheden; goed lezen, rekenen en schrijven. Een rijke taalomgeving met volop aandacht voor de woordenschat draagt bij aan de ontwikkeling van de taalvaardigheid. Niet alleen aandacht voor het Nederlands, ook het leren van de Engelse taal vinden wij waardevol. We bieden onderwijs op maat, elk kind heeft andere mogelijkheden en talenten. De inzet van digitale middelen stelt ons in staat om onderwijs op eigen niveau te bieden. Naast cognitieve en sociale vaardigheden is er op school ook aandacht voor culturele vorming. We vinden het belangrijk dat alle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Ons onderwijs biedt alle mogelijkheden om kunst en cultuur te ontdekken, te onderzoeken en te beoefenen."

- "CBS De Slagkrooie is een open christelijke basisschool in Schoonoord. We werken vanuit de normen en waarden die ons in de Bijbel worden aangereikt. Tijdens onze dagopeningen vertellen we de kinderen verhalen uit de Bijbel en we leren hen daarbij passende liederen aan. We vieren met kinderen en ouders de christelijke feesten en beleven samen de weekopeningen. Zorg en aandacht voor de leerlingen staan bij ons centraal. We hechten aan een goede sfeer op school en zorgen daarom voor een veilige en vertrouwde omgeving. We werken samen met ouders en verzorgers aan de vorming en ontwikkeling van de kinderen die in de toekomst zelfstandig hun plaats in de samenleving zin kunnen geven.

Kinderen verschillen van elkaar, daarom houden we rekening met het niveau en de mogelijkheden. We bieden extra zorg en aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben. Bij het overbrengen van kennis sluiten we aan op hun belevingswereld. We leren onze leerlingen zelfstandigheid en samenwerken en inzicht in hun eigen leerproces. Alle kinderen moeten kansen krijgen zich optimaal te ontplooien en te ontwikkelen. Met plezier naar school gaan is daarbij een belangrijke voorwaarde voor succes. We laten de kinderen daarom voelen en weten dat ze gewaardeerd en geaccepteerd worden zoals ze zijn."

- Sport: - "VV KSC (Voetbalvereniging Kiel Schoonoord Combinatie) is opgericht in 1933. De thuiswedstrijden worden gespeeld op het Sportpark. Het standaardelftal van de club komt uit in de zondagafdeling van KNVB-district Oost, in 2015/16 in de 4e klasse. KSC heeft op zijn hoogst 1e klasse gespeeld."

- "In 1991 werd ik, Geert van Oosten, door Arie Aardema, destijds voorzitter van korfbalvereniging SDO in Schoonoord, gevraagd of ik tezamen met andere leden een werkgroep wilde vormen. De werkgroep zou bestaan uit bestuursleden van de korfbalvereniging en mensen, van wie men dacht dat ze wel belangstelling voor tennis zouden hebben. En zo begon het balletje te rollen. Eerst maar eens kijken of er wel belangstelling was. En dat bleek. Zo'n 130 personen wilden t.z.t. wel een balletje slaan. De doelgroep was er! Nu nog praten over de banen (kunstgras, gravel), de plaats van de banen en natuurlijk... de centen. De firma Ubink zou twee gravelbanen aanleggen; voor de tennisbanen zou een "bosje" gekapt en een gedeelte van het talud weggehaald worden en de RABO-bank in Sleen en de gemeente Sleen werd gevraagd om medefinancier te worden. Langzamerhand kregen de plannen vorm en werd het tijd om potentiële leden voor de tweede keer op een vergadering bij elkaar te roepen. Vele potentiële leden werden echte leden en gaven fiat aan de werkgroep om een vereniging op te richten De werkgroep werd opgeheven (met dank aan de korfbalvereniging!) en het eerste bestuur kon aan de slag.

Op 26 april 1992, de "verjaardag" van de korfbalvereniging werd TV SDO (als onderdeel van de OMNI-vereniging SDO) opgericht en werden de beide banen geopend. Schoonoord was een vereniging rijker! De eerste jaren waren we medegebruiker van de voorzieningen (clubhuis, toiletten) van de korfbal, maar om een of andere reden kwamen de tennissers slechts om te tennissen en niet om gebruik te maken van het clubhuis van de korfbalvereniging. We besloten uit eigen financiën een blokhut neer te zetten. De leden konden nu tijdens de lessen, tijdens een toernooi en bij de clubavonden dichter bij de baan plaatsnemen en het bijkomende voordeel was dat de inkomsten door verkopen stegen. Weer enkele jaren later hebben we een baanverlichting aangeschaft. Het was werkelijk geen doen, dat je in april of september het "wedstrijdje" om acht uur moest afbreken omdat je geen bal meer kon zien. De gemeente verschafte ons een groot deel van de financiën voor deze klus. Via zelfwerkzaamheden en alweer een portie eigen vermogen werd de baanverlichting gerealiseerd. We konden 's avonds tot elf uur tennissen (en op toernooitjes en andere festiviteiten zelfs tot in de kleine uurtjes).

De laatste grote klus die we uitvoerden in de eerste tien jaar was het plaatsen van het nieuwe clubgebouw aan de lange zijde van de baan. Door zelfwerkzaamheid en zelffinanciering (ca. ƒ 25.000) hebben we de aantrekkelijkheid van onze locatie vergroot. Dit clubhuis kreeg bij de opening de naam 'het Theehuisje'. Tot zo ver de informatie over de eerste 10 jaar. Natuurlijk heeft de tijd de laatste jaren niet stilgestaan en hebben we allerlei verdere verbeteringen aangebracht. In de eerste 'groene' blokhut zijn inmiddels een berging en een dames- en herentoilet aangebracht. Bovendien hebben we een gedeelte van het terras overkapt, zodat we bij een klein buitje niet meteen in het Theehuisje hoeven te vertoeven. Bij lage temperaturen zorgen de terrasverwarmers voor een aangenaam verblijf op ons terras. Ook in de naamgeving van de club was er een verandering. Na 13 jaar TV SDO wilden we graag onder een andere naam verder gaan. Tom Hoving was de bedenker van de nieuwe naam van onze vereniging: TV De Return. Tijdens de feestavond op 12 november 2005 werden de naam en het nieuwe logo van de vereniging gepresenteerd en bovendien konden de aanwezige leden voor het eerst kijken naar de website van TV De Return."

- "Korfbalvereniging SDO te Schoonoord is opgericht in 1926 en heeft ca. 120 leden (spelende en niet-spelende). SDO staat voor 'Samenspel door Oefening' en velen hebben daarvan gemaakt 'Samenspel doet Overwinnen'. Onze huidige voorzitter Bert Dalmolen schrijft vaak “plezier hebben in het spel, dan komen de resultaten vanzelf”. Sportief samen spelen staat dan ook hoog in ons vaandel. SDO beschikt over een goede accommodatie. Een veld (met ingang van 2016 in eigen onderhoud door een bezuinigingsmaatregel van de gemeente Coevorden) met clubhuis en kleedkamers. Ook kunnen wij nog steeds beschikken over een sporthal in ons eigen dorp. Een commissie onder aanvoering van SDO en KSC zal de noodzaak van onze sporthal door onderzoek aantonen. De wethouder Sport heeft ons verzekerd dat het gemeentebestuur de sporthal wenst te behouden en dit is een pak van ons hart. In de tijd dat SDO zaalkorfbal ging spelen, werden de thuiswedstrijden in Oosterhesselen gespeeld. Ook trainden we daar in de zaal. We gingen met auto's of met het busje van ome Roef Medema, zoals wij hem noemden.

Een en ander is nogal verschillend met de aanvangsjaren. De eerste ballen werden gegooid over de heidepollen. Later werd er gespeeld op weilanden. Lange tijd werd er achter een café gespeeld. Tijdens kermisdagen kon men daar niet terecht en moesten er uitwedstrijden worden gespeeld. De fiets was daarbij lange tijd het vervoermiddel. Bij regen onderweg werd er geschuild in roggehokken. Ook toen probeerde men de spelregels te ontduiken. Ome Jan speelde een wedstrijd in lange onderbroek met daarover een korte broek. Een speler speelde met een pet op, omdat hij zich schaamde voor zijn kaal geknipt hoofd.

De clubgezelligheid staat bij de SDO-ers hoog in het vaandel. Eertijds was een gratis ritje in de zweefmolen befaamd. Ook de laatste jaren zijn vele leden betrokken bij de nevenactiviteiten. Bieten wieden, bonen plukken, oliebollenacties en Grote Clubacties leveren geld op om de contributie zo laag mogelijk te houden. Stratenkorfbal vroeger, schoolkorfbaltoernooien tot op heden, korfbalkamp voor de jeugd, eind BBQ en vele activiteiten georganiseerd door de activiteitencommissie leveren SDO veel bekendheid en goodwill op. Acties worden dan ook goed door de bevolking gedragen. Extra waardering is er voor de toneelgroep die al vele jaren actief is met rond onze oprichtingsdatum ieder jaar een stuk. Ondanks de bekendheid van SDO kiest met name de mannelijke bevolking van Schoonoord vaker voor voetbal dan voor korfbal. De activiteitencommissie en jeugdcommissie doen er alles aan om leden aan te trekken. Ook dit jaar wordt er weer schoolkorfbal georganiseerd en rond Koningsdag is er een “vriendjes en vriendinnetjes korfbaldag”."

- "GV Vios is al sinds 1952 een belangrijk onderdeel van sportend Schoonoord. Elke week genieten jong en oud van ons gevarieerd sportief aanbod. Zoals de gymnastiekgroepen vanaf de kleuterleeftijd o.l.v. trainster Hilda met daarbij onze springgroep. De bodyfit, sportfit en bootcamp worden verzorgt door Frits, die elke week met veel enthousiasme zijn lessen geeft. Verder verzorgt Romy de streetdancelessen binnen onze vereniging. Voor elk wat wils dus!

Een enthousiast team bestuursleden, goed opgeleide train(st)ers en betrokken leden/ vrijwilligers zorgen er elke dag voor dat er met passie, plezier en positiviteit gesport kan worden en dat er voor iedereen een plek is binnen de vereniging! Met onze website willen we jullie als belangstellenden en/of toekomstige leden kennis laten maken met onze vereniging. Kijk daarom gerust even rond op de website. Je vindt er o.a. lestijden, contributie, agenda en het Vios nieuws dat 4x per jaar uitkomt. Niet de informatie gevonden die je zocht? Laat het ons dan weten via het Contactformulier. We zullen je dan zo snel mogelijk van de nodige informatie voorzien."

Reactie toevoegen