Sellingen

Plaats
Dorp
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

sellingen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Sellingen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde. Het was de hoofdplaats van de gemeente Vlagtwedde, en is nu een van de twee hoofdplaatsen van de gemeente Westerwolde (naast Wedde).

Sellingen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde. Het was de hoofdplaats van de gemeente Vlagtwedde, en is nu een van de twee hoofdplaatsen van de gemeente Westerwolde (naast Wedde).

sellingen_weekmarkt_1.jpg

Sinds mei 2016 is er iedere dinsdagmiddag een gezellige weekmarkt in het centrum van Sellingen. Een aanwinst voor de inwoners en voor de toeristen die in de omgeving verblijven.

Sinds mei 2016 is er iedere dinsdagmiddag een gezellige weekmarkt in het centrum van Sellingen. Een aanwinst voor de inwoners en voor de toeristen die in de omgeving verblijven.

Sellingen

Terug naar boven

Status

- Sellingen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde. Het was de hoofdplaats van de gemeente Vlagtwedde (d.w.z. het gemeentehuis stond in deze plaats), en is een van de twee hoofdplaatsen van de gemeente Westerwolde (naast Wedde).

- Onder het dorp Sellingen valt voor de postadressen ook het dorp Jipsingboertange. Verder vallen onder het dorp ook de buurtschappen Borgertange, Borgerveld, Jipsinghuizen (grotendeels), Lammerweg, Laude, Laudermarke (deels), Leemdobben, Over de Dijk, Overdiep, Rijsdam, Sellingerbeetse (grotendeels), Sellingerzwarteveen, Ter Borg, Ter Walslage, Ter Wisch, Veerste Veldhuis, Wessingtange en Zuidveld. Dit zijn 18 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Zèlng.

Oudere vermeldingen
Ca. 1150 falsum uit latere tijd Sallinge, 1316 Zellynge, 1558 Sellick, ca. 1660 Sellingen, 1825 Zellingen.

Naamsverklaring
Betekent 'bij de lieden van de persoon Selle'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Sellingen ligt ZO van Stadskanaal, NO van Ter Apel, en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Sellingen, exclusief de buurtschappen, 30 huizen met 220 inwoners. Tegenwoordig heeft het formele dorpsgebied (= postcodegebied), inclusief de buurtschappen en het dorp Jipsingboertange, ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners. De dorpskern heeft ruim 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Onderwijs
"Zo omstreeks 1750 is er al sprake van onderwijs in Sellingen. Maar ook daarvoor moet er al onderwijs zijn gegeven. Tot 1806 - de Bataafse Republiek - was het lager onderwijs in handen van de gereformeerde (hervormde) kerk. De schoolmeester was toen tevens koster. Daarna werd het beheer van en het toezicht op het lager onderwijs aan de overheid toegewezen. We komen dan ook het predikaat "openbaar" tegen. "Bijzondere" scholen waren door particulieren opgericht en onderhouden. De Sellinger openbare school stond zo rond 1800 ongeveer op de plaats waar nu de familie G. de Ruiter woont aan de Torenstraat. Het was een zogeheten "winterschool": de kinderen gingen tot palmzondag naar school. In de zomer moesten ze hun ouders helpen op het land en ook de schoolmeester had voldoende andere werkzaamheden. Er waren in die tijd ongeveer 30 leerlingen die de school bezochten.

De kinderen hadden geen tafels. Men schreef op zogenoemde schrijfborden. Zingen, lezen, schrijven en rekenen waren de voornaamste vakken. Het schoolgebouw heeft waarschijnlijk meer op een schaapskooi geleken dan op een school. Wanneer precies een nieuw schoolgebouw is verrezen, is ons niet bekend. Waar deze school heeft gestaan wel, namelijk op de plek waar nu het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis staat. De hoofdenwoning en twee kastanjebomen herinneren nog aan die plaats. Tot 1912 gingen alle kinderen uit Sellingen naar deze school. In dat jaar vond namelijk de opening plaats van de P.C. school, nu bekend als ’t Gebint. Deze school startte toen met ongeveer 50 leerlingen.

In de nacht van 27 op 28 november 1959 is de openbare school met het daarbij behorende gymnastieklokaal volledig afgebrand. Veel oude schoolplaten e.d. zijn toen verloren gegaan. Op "de kop van de Zuid-Esch" in Sellingen is toen de huidige school gebouwd. Ooit heeft daar een boerderij gestaan. Een eik behorend bij deze boerenplaats heeft nog lang op ons schoolplein als klimboom gefungeerd. Tijdens de bouw van de nieuwe school zijn de leerlingen gehuisvest in het gebouw van de P.C. school. De ene school had 's morgens les, de andere 's middags. Later zijn er twee noodlokalen op de bouwplaats gezet, waar toen les werd gegeven. In een van de noodlokalen heeft Stichting Welzijn in de gemeente Vlagtwedde jaren zitting gehad. In november 1961 was de school gereed en konden ruim 60 leerlingen de nieuwe school in gebruik nemen. Het ene noodlokaal werd als kleuterschool ingericht.

Door een toenemend aantal kinderen en i.v.m. de Wet op het Basisonderwijs die in 1985 in werking zou treden, is de school in 1981 verbouwd. De lokalen waar nu groep 1/2 en 3/4 zitten kwamen erbij. De "tussenliggende" ruimte werd overdekt en zo ontstonden de gemeenschaps- en handenarbeidruimte. De openbare kleuterschool “t Lutje Volk" en de lagere school Op d’Esch werden samengevoegd en gingen verder onder de naam Openbare Basisschool Op d’Esch. De school werd heropend in oktober 1981 en telde toen ruim 90 leerlingen. Vanaf 1981 is het leerlingenaantal wel eens teruggelopen tot ongeveer 80. Momenteel gaan er rond de 100 kinderen naar de school Op d’Esch." (bron: Basisschool Op d'Esch). Tegenwoordig maakt het schoolgebouw deel uit van de in 2016 in Sellingen gerealiseerde MFA, waarvoor zie het hoofdstuk Links.

Religie
Naast de onder Bezienswaardigheden beschreven hervormden en gereformeerden, was er van 1947-1995 in het dorp de Vereniging Vrijzinnig Hervormden (VVH) afd. Sellingen e.o., die haar diensten hield in een houten gebouw op Noord-Esweg 6. Na de opheffing van deze kerkelijke gemeente in 1995, is het pand herbestemd tot Dorpshuis De Schaapskooi. In 2001 komt men wederom voor de overweging te staan hoe nu verder met dit pand. Wethouder Timmerman stelt voor om er een jeugdsoos van te maken, maar omwonenden vinden dat geen goed plan, gezien de overlast die ze daarvan verwachten. Kort daarna wordt geconstateerd dat het pand bouwkundig in slechte staat verkeert en niet meer aan de eisen des tijds voldoet, en is het gesloopt.

Streekhistorisch Centrum
In 2011 koopt de gemeente Vlagtwedde een vervallen pandje in het hart van het dorp Sellingen aan om het te behoeden voor verder verval en met als doel er een expositieruimte over de historie van Westerwolde van te maken. Het gaat om de zogeheten Oude Stelmakerij op Dorpsstraat 32, dat na de Hervormde kerk weleens het oudste nog bestaande gebouw van het dorp kan zijn; bouwhistorisch onderzoek wees uit dat de gebinten dateren uit 1697. Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal werd verzocht de inrichting en exploitatie van dit bezoekerscentrum op zich te nemen. Daarbij werd ook samenwerking gezocht met het Toeristisch Informatiepunt Westerwolde. In 2013 zijn de restauratie en Streekhistorisch Centrum (SHC) De Oude Stelmakerij gereed gekomen.

In 2017 is de permanente presentatie in De Oude Stelmakerij gerealiseerd. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van Westerwolde in vogelvlucht. Met het gereedkomen van deze expositie is de Oude Stelmakerij nu met recht een bezoekerscentrum waar men alles te weten kan komen over de geschiedenis van deze streek. Op de begane grond wordt op verschillende themapanelen in woord en beeld het verhaal verteld over o.a. de ontwikkeling van het landschap, de middelen van bestaan en de bijzondere bestuursstructuur. Op de bovenverdieping is de bibliotheek van Historische Vereniging Westerwolde gevestigd, waar iedereen die nog meer wil weten, verder kan lezen in de naslagwerken over het gebied.

In de zomer van 2020 was er in SHC De Oude Stelmakerij de expositie 'Groeten uit Sellingen', met oude ansichtkaarten en foto’s van het dorp en de directe omgeving. De aanleiding voor de tentoonstelling was een schenking door de Rotary aan het SHC van een collectie oude foto’s van ansichtkaartenmaker JosPé uit Arnhem. In deze collectie zaten ook veel foto’s van het dorp uit de jaren zestig. Voor de tentoonstelling is verder dankbaar gebruik gemaakt van de verzamelingen van Geert Drenth en de familie Hoomoedt. Ook werden van de oude foto’s dezelfde situaties in het heden getoond. Bij de expositie is ook een kleurrijk magazine uitgegeven, waarin de tentoongestelde foto’s zijn afgebeeld. Voor wie de tentoonstelling heeft gemist dan wel alles nog eens opnieuw wil bekijken: het magazine is in de Oude Stelmakerij te koop.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het pand Dorpsstraat 19 in Sellingen was t/m 2015 in gebruik bij peuterspeelzaal Lutke Beudels en nog een aantal organisaties op het gebied van zorg en welzijn. Door hun verhuizing naar de nieuwe MFA is dit pand leeg gekomen. In 2016 heeft de religieuze groepering 'De Wijnstok, gemeente in cellen' zich er gevestigd. Wouter en Valerie van der Hee zijn hier in 2012 mee begonnen. "De eerste vestiging in Nederland. Deze christelijke kerk is in 1997 gestart in Brazilië met zo'n 50 mensen. Vandaag de dag zijn wereldwijd 300.000 mensen aangesloten. We zijn een familie van christelijke kerken. We zijn meer familie dan organisatie. We komen samen omdat we samen willen zijn. We erkennen vaderschap en gezag onder ons spontaan, niet vanwege het confessionele opleggen", aldus Wouter van der Hee.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) kerk (Torenstraat 12). Het is een vroeggotisch gebouw, gebouwd omstreeks 1300. Een voorganger van het huidige gebouw komt al voor op de aanvulling op een lijst van kerken van de Abdij van Corvey, die in de 13e eeuw is opgetekend. In de jaren twintig van de 20e eeuw zijn laatgotische schilderingen in de kerk ontdekt, onder meer afbeeldingen van Sint Christoffel en Sint Margareta. Het dak van de kerk bestaat deels uit holle en bolle dakpannen, zogeheten 'monniken en nonnen'. De dakruiter is in 1858 op de kerk aangebracht. Eerder had de kerk een vrijstaande klokkenstoel. De luidklok is na de Tweede Wereldoorlog geplaatst als vervanging van een door de Duitse bezetters geroofde klok. De doopvont dateert, net als de schilderingen, uit de 15e eeuw. De preekstoel is halverwege de 17e eeuw gemaakt, komt uit Scharmer en is pas in de 19e eeuw in de Sellinger kerk geplaatst. Het kerkorgel is in 1952 gebouwd door de orgelbouwersfirma Gebr. Van Vulpen. - Beschrijving van het kerkorgel in tekst en beeld. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Sellingen.

- De Gereformeerde Kerk in Sellingen is geïnstitueerd in 1838. De eerste jaren is er op allerlei verschillende plekken gekerkt. In 1855 is de eerste Gereformeerde kerk gebouwd. Dit gebouw is in 1911 vervangen door de huidige Gereformeerde kerk op Dorpsstraat 11. De voorgevel is gewijzigd. In 2006 waren er plannen om dit gebouw te slopen en ervoor in de plaats appartementen te bouwen met een multifunctionele ruimte die ook voor kerkdiensten gebruikt zou kunnen worden. Tevens zag het er naar uit dat binnen niet al te lange tijd een protestantse gemeente gevormd kon worden die de huidige Hervormde kerk zou gaan gebruiken. Maar vandaag de dag is deze kerk er nog altijd en is het ook nog altijd een eigen kerkelijke gemeente, zij het wel in PKN-verband. T.g.v. het 175-jarig jubileum van de kerkelijke gemeente is in 2012 het jubileumboek ”Gaan, op hoop van zegen” verschenen, waarin ruim 150 gemeenteleden zich met foto’s en interviews aan de lezer voorstellen. Ook bevat het boek een terugblik op de voorgaande 175 jaar en geeft het een kort overzicht van de huidige activiteiten van de gemeente. - Beschrijving van het kerkorgel in tekst en beeld.

Vanuit de wens om ook doordeweeks op enkele momenten gastvrijheid te willen bieden is in 2014 een Stiltecentrum in de Gereformeerde kerk ingericht. Met ingang van de zomertijd (vermoedelijk tot einde zomertijd?, red.) is het Stiltecentrum geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur. "De deur van de kerk staat dan niet alleen open voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van rust en bezinning maar ook voor ontmoeting en gesprek. Er kan een kaarsje aangestoken worden om een familielid of vriend te gedenken of om stil te staan bij een ingrijpende (wereld)gebeurtenis. Tijdens de openingstijden is er altijd iemand van het vrijwilligersteam aanwezig om bezoekers welkom te heten en eventueel een luisterend oor te bieden. In de afgelopen jaren is het voorgekomen dat mensen verrast waren door de openstelling van de kerk op een doordeweekse middag. Dat leidde soms tot fijne gesprekken, zoals met bezoekers van elders die herinneringen hadden aan Sellingen en/of onze gemeente. Het Stiltecentrum heeft dus duidelijk een functie binnen de kerk en het dorp. De kerk is open voor iedereen en niet alleen op zondag!

Om het Stiltecentrum wat op te fleuren hangt er steeds wisselende foto- of schilderkunst van kunstzinnige gemeenteleden. Ook staat er regelmatig een vaas met bloeiende takken of zomerbloemen. Het Stiltecentrum wordt zo een ruimte waar het goed en rustig toeven is. Kom daarom gerust eens langs om dat te ervaren. Voor zomer 2019 wordt gewerkt aan een “expositie” van oude foto’s die betrekking hebben op onze gemeente/kerk. Het is gebleken dat oud-Sellingers die het Stiltecentrum en de kerk bezochten hierin - ook aan de hand van het jubileum-/fotoboek van onze kerk dat ter inzage ligt - geïnteresseerd zijn."

- "Met de aanleg van het 'Theater van de Natuur' (gelegen aan de Dennenweg, direct W van de dorpskern, nabij het zwembad) is in 1995 een begin gemaakt. In dat jaar plaatste Adriaan Nette op een heuvel in de staatsbossen bij Sellingen, aan het riviertje de Ruiten Aa, een kunstwerk met daarop geschreven: “Het is alsof de natuur wacht op het werk van onze handen om geheel compleet te zijn.” De beek Ruiten Aa is in de jaren vijftig van de vorige eeuw gekanaliseerd en kreeg in 1994 in deze omgeving opnieuw de vrije loop. Het omvormen van een kanaal tot beek heeft ingrijpende veranderingen tot gevolg gehad voor zowel het landschap als voor de beleving daarvan door bewoners en bezoekers. Het 'Theater van de Natuur' bestaat uit een heuvel met een draaibaar toneelkader op statief. Dit kader biedt uitzicht op de meanderende beek en het aangrenzende natuurgebied. De bezoeker wordt hier uitgenodigd tot kijken: op dat moment begint de voorstelling. Staatsbosbeheer beschrijft dit als volgt: "In het kleinste theater van Nederland, het Theater van de Natuur, is het elke dag première. Op deze uitkijkheuvel beleef je steeds weer je eigen privé-voorstelling: op elk moment van de dag krijg je een ander landschap te zien."

Bij de feestelijke overdracht van het kunstwerk aan het waterschap in 1996 droeg de heer Kees Stip een toepasselijk gedicht voor: “Hier bepalen / linealen / van kanalen / niet de loop / levend water / komt en gaat er / nu en later / is er hoop”. Dit vers is vervolgens uitgehakt in een Belgisch hardstenen traptrede. Het zou de eerste trede worden van een heuveltrap van in totaal 15 treden, waaraan daarna ieder jaar een trede werd toegevoegd, voorzien van enkele versregels. Op deze wijze zijn naast Kees Stip ook Harry Muskee, Adriaan Morriën, Jean Pierre Rawie, Rutger Kopland, Willem van Toorn, Def P, Lidy van Marissing, H.H. ter Balkt, Hagar Peeters, Lévi Weemoedt, K. Schippers, Ilja Leonard Pfeijffer en Mustafa Stitou onlosmakelijk met het Theater van de Natuur verbonden. Jan Mulder, kind van deze streek, heeft in 2012 de laatste trede van de trap gevuld. Stichting Gebroeders Hesse Fonds heeft het Theater van de Natuur in Sellingen financieel mogelijk gemaakt, vanwege de unieke kans om meer bekendheid te geven aan de streek Westerwolde in het algemeen en aan de Ruiten Aa in het bijzonder. Dat deze eenvoudige heuvel is uitgegroeid tot een geweldige natuurbeleving met hoog cultuurgehalte maakt dat dit project uitstekend past in de doelstellingen van de stichting." (bron: Stichting Gebroeders Hesse Fonds)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Het begint inmiddels een traditie te worden: de 1e donderdag van de maand gezellig koffiedrinken met elkaar in De Hoeksteen in Sellingen (bij en van de Gereformeerde kerk). Een moment waarop iedereen van harte welkom is, gemeentelid of niet, de koffie staat voor iedereen klaar. Om 10 uur is men welkom en tussen 11 en half 12 gaat iedereen weer zijns weegs.

- De Sprankelgroep is een toneelvereniging in Sellingen die jaarlijks in februari en maart een mooi toneelstuk in 3 bedrijven opvoert.

- Voor het Paasvuur op tweede paasdag wordt in de weken voorafgaand met verzamelde takken een grote paasbult opgebouwd. Op tweede paasdag 's avonds kopen de inwoners fakkels bij een kraam bij het gemeentehuis, waar men in optocht mee naar de paasbult gaat en hem daarmee aansteekt.

- Kunstdorp Sellingen organiseert door het jaar heen 3 evenementen: Kunstroute Pinksteren, Schildersfestival Montmartre, en Atelierroute De Beetse - Ter Borg. Zie verder hierna voor een beschrijving van deze evenementen.

- Jaarlijks organiseren 3 kunstenaars de mooie Kunstroute Pinksteren Sellingen-Zuid door het prachtige gebied ten zuiden van het dorp.

- Schildersfestival Montmartre (2e zaterdag van juli, op en rond de Brink) is bedoeld om een breed publiek op laagdrempelige wijze kennis te laten nemen van (amateur)kunst zoals driedimensionale-, schilder-, podiumkunst en straattheater. Kunstenaars kunnen op deze wijze hun 'kunnen' tonen. Er worden verschillende demonstraties en voorstellingen gegeven en je kunt diverse kunst bewonderen en kopen op de markt en op de veiling. Place du Tertre is een sfeervol pleintje met ervaren portretschilders en tekenaars maar ook jonge kunstenaars. Je kunt een tekening laten maken van jezelf of van je evt. kinderen. In de monumentale Hervormde kerk worden rondleidingen en muziekoptredens verzorgd. Op het terrein zijn terrasjes ingericht. Het geheel is uiteraard in Franse sferen.

- In juli en augustus zijn er in Sellingen jaarlijks vier Zomeravondmarkten, met telkens andere live artiesten. De markten worden georganiseerd door de Zomeravondmarkten Activiteiten Commissie. Van 18.00 tot 21.00 uur is er van alles te doen, zoals een braderie, een kinderrommelmarkt en een rondrit met een huifkar. Tijdens de Zomeravondmarkten wordt in de Gereformeerde kerk een boekenmarkt gehouden. De opbrengst is voor een gevulde rugzak voor kansarme kinderen.

- Atelierroute De Beetse - Ter Borg (1e weekend van augustus, in 2021 voor de 14e keer) is 7 km lang en voert je langs ca. 15 ateliers in o.a. de buurtschappen Sellingerbeetse, Borgertange en Ter Borg. De route loopt onder meer door natuurgebied Borgerveld. "Atelierroute De Beetse & Ter Borg is een weekend vol kunst en kunstnijverheid in het decor van het mooie Westerwoldse landschap. Je bent te gast bij kunstenaars en particulieren die hun atelier en tuin voor je openstellen en zo’n 40 deelnemers - amateurs, professionals en cursisten - de gelegenheid geven hun werk te presenteren. De deelnemers staan het hele weekend klaar om je te vertellen over hun inspiratiebronnen en werkwijzen. Op een aantal locaties wordt muziek gemaakt en hier en daar kun je even bijkomen met een hapje en drankje. Hoe het begon. In 2006 kwam een aantal kunstenaars op het idee om hun werk aan het publiek te tonen. Zij deden dit door op verschillende locaties in Sellingerbeetse hun werk te laten zien. De belangstelling en het enthousiasme was groot en aldus werd besloten om deze wijze van ‘kunst laten zien’ meer gestalte te geven. Zie hier het begin van Atelierroute De Beetse & ter Borg. Inmiddels vele jaren verder is de atelierroute een vast terugkerend evenement geworden en niet meer weg te denken in het mooie kunstdorp Sellingen."

- De Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente organiseert op een avond enkele dagen voor Kerstmis een Kerstwandeling door Sellingen. De route is sfeervol verlicht met waxinelampjes, vuurkorven en olielampen. Onderweg zijn er vertolkingen uit het Evangelie in relatie tot de kerst, er zijn midwinterhoornblazers en een kinderkoor zingt kerstliederen. Bij terugkomst kun je genieten van koffie of warme chocolademelk met een vernapering, begeleid door kerstmuziek van het jeugdorkest van Jeduthun. Onder de link vind je het verslag van editie 2019.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Sellingen schaatsen op ijsbaan De Poststruiken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "VBT (Vereniging Bevordering Toerisme) Sellingen bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die o.a. toeristen voorlichting geeft en hun vragen beantwoordt. Je kunt bij ons ook terecht voor wandel- en fietsroutes, diverse kaarten van de regio en een boekje over het dorp (over de geschiedenis van het dorp, de bewoners, oude gebruiken en recepten. Gecompleteerd met twee wandelingen en een fietsroute. Prijs slechts 3 euro). Wij zijn gevestigd op Dorpsstraat 8. Openingstijden: dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-16.00 uur."

- MTB-route Sellingen-Jipsingboertange is 33 km lang en voert door bossen en langs vennen en heide. De route gaat ook langs het beekdal van de Ruiten Aa. De route bevat technische en enkele uitdagende singletracks. Ook zijn er delen waar even de rug gerecht kan worden. De route maakt deel uit van het MTB-netwerk Westerwolde. De route is met een verbindingsroute (zwart gemarkeerd) verbonden met de routes in Ter Apel en Vlagtwedde-Smeerling.

- De Sellingen-Tangeroute voor paardrijders is 30 km lang, maar er zijn ook kortere trajecten vanaf 5 km mogelijk. De route vormt samen met 9 andere de routestructuur van 'Sprong over het Veen'. Vruchtbare landbouwgronden worden afgewisseld met bossen en historische grond met prachtige boerderijen. Samen maken deze elementen de route tot een bijzonder aantrekkelijke route. Sommigen noemen deze route zelfs 'de Koningsroute' van Sprong over het Veen. Maar dat is aan jou om te bepalen. De route leidt je ook naar oude buurtschappen als Laude en Ter Borg, en bij Wessingtange en de Hasse(l)berg kun je de grens over naar Duitsland.

- "Wist je dat hier in de buurt kabouters wonen? Overal zie je kaboutersporen. Kleine voetafdrukken in het zand, wielsporen van een kruiwagentje, en soms zelfs een kabouterdrolletje. Echt waar! Kaboutermannetjes en kaboutervrouwtjes zijn heel aardig en ze zijn de hele dag druk in de weer. Waarmee? Als je het Kabouterpad loopt kom je daar vanzelf achter. Vergeet onderweg niet te zoeken naar kaboutersporen! En met een beetje geluk kom je een echte kabouter tegen... Het Kabouterpad bij Sellingen (alleen voor groepen, voor nadere informatie zie de link) is een paaltjesroute voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. De kinderen krijgen een knapzak mee en een rode puntmuts op. De begeleider krijgt een rugzak met een aantal toebehoren voor onderweg en een Kabouterboek met uitleg en opdrachten."

- Sinds mei 2016 is er elke dinsdagmiddag een Weekmarkt in Sellingen. De markt met ca. 10 standhouders vindt plaats midden in het dorp, tegenover het gemeentehuis. Je kunt er terecht voor o.a. groente en fruit, vlees, vis, kaas, snoep, kleding, noten, boeken en honing, en de organisatie heeft een ‘flexibele plek’ voor wisselende standhouders die niet wekelijks kunnen komen. Dankzij dit initiatief krijgen niet alleen de inwoners een breder ‘winkelaanbod’ met een gezellige ontmoetingsfunctie, ook hoopt de organisatie hiermee nog meer toeristen naar dit sympathieke dorp te lokken. Bovendien houden oudere inwoners op deze manier het zelfstandig boodschappen doen binnen handbereik. Aldus de organisatie in haar persbericht t.g.v. de opening.

- De openluchtzwembaden Moekesgat in Ter Apel en De Barkhoorn in Sellingen hebben 3 bassins en prachtige ligweiden met speeltuin. De zwembaden zijn geopend van eind april tot begin september. Faciliteiten: peuterbad met kleine speeltuin; ondiep bassin (van 0.25 m aflopend naar 1.40 m); waterglijbaan bij ondiep bassin; diep 25 meter bassin (van 1.90 aflopend naar 3.80); lage en hoge duikplank; ligweide met speeltuin; verhuur ligstoelen; kiosk met versnaperingen. Ook zwemlessen zijn mogelijk. Toegang kost slechts 4 euro voor volwassenen en 3 euro t/m 17 jaar. Zie hier voor openingsdagen, -tijden e.d.

- Openluchttheater Sellingen is in 1986 door vrijwilligers gebouwd en wordt sindsdien door een stichtingsbestuur met behulp van vrijwilligers in stand gehouden en geëxploiteerd. Naast het beschikbaar stellen van het theater voor culturele activiteiten organiseert de stichting ook zelf voorstellingen op het gebied van muziek, zang en toneel. Een eigen aan de stichting verbonden toneelgroep geeft jaarlijks, in de zomer, voorstellingen. Het publiekgedeelte is trapsgewijs opgebouwd, waardoor iedereen een goed zicht heeft op het podium. De zitplaatsen bestaan uit houten banken. Wie meer zitcomfort wil, mag een eigen stoel meenemen. Het geheel is ruim opgezet zodat reserveren vrijwel niet nodig is. Er wordt gebruik gemaakt van uiterst moderne geluidstechniek. Tijdens de voorstellingen wordt er een pauze ingelast voor koffie en versnaperingen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - De site van en over Sellingen is, blijkens een melding op de homepage, anno zomer 2020 kennelijk uit de lucht wegens onderhoud. Wij hopen althans dat de site daadwerkelijk in onderhoud is en niet is opgeheven?

- Nieuws: - Nieuws uit Sellingen op Facebook.

- MFA: - In 2016 is in Sellingen de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) De Zuides gerealiseerd. In deze MFA zijn naast de beide plaatselijke basisscholen de sportverenigingen, een gymzaal en Stichting Rzijn (met de Steunstee en de peuteropvang) ondergebracht. Het complex is gebouwd op het terrein van Basisschool Op d’Esch.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Het Gebint. - Basisschool Op d'Esch. - Peuteropvang Lutke Beudels.

- Jongeren: - Jongerenclub Rock Solid en Solid Friends is de jeugdclub van de Hervormde en Gereformeerde gemeente van Sellingen. 1x in de 2 weken op de vrijdagavond van 19:30 tot ca. 21:15 uur.

- Muziek: - Muziekvereniging Jeduthun is opgericht in 1925 en heeft ca. 40 leden. Het is nog altijd een jong en dynamisch orkest met enthousiaste muzikanten. De activiteiten variëren van enkele malen per jaar een concert, deelname aan concoursen en begeleiding van kerkdiensten tot bijdragen aan festiviteiten in het dorp en serenades. Met de activiteiten varieert ook het repertoire: concoursstukken, film- of popmuziek, koralen, licht klassiek en marsmuziek.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Sellingen is opgericht in 1944.

- Bij Gymvereniging SSS Sellingen (daar ga je toch van stotteren ;-) ) kun je terecht voor de volgende soorten lessen: Damesgroep gym, Dance Move Fit, Freerunning 10-18 jaar, Gym jeugdgroep voorgezet onderwijs, Gym onder- en bovenbouw basisschool, Junior plus turnen, Kleuter- en peutergym, Powergroep, Recreatie turnen jeugd, Selectie turnen, en Stuitbal.

- Vrouwen: - Vrouwen van Nu afd. Sellingen heeft ca. 75 leden. Ze komen een keer per maand bij elkaar. Ze hebben geen vaste locatie, ze maken gebruik van alle locaties die het dorp ter beschikking heeft. Ze houden de afdelingsavonden ook niet op een vaste avond, zodat iedereen in de gelegenheid is om een avond te bezoeken. Wil je eens als gast een avond bezoeken dan ben je van harte welkom. Het is een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. Ze organiseren bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in commissies en interessegroepen. Die zijn er bijv. voor handwerken, film, Nordic walking, reizen, tuin, braderie en musea.

- Filmclub: - De makers van de DVD t.g.v. het 1250-jarig bestaan van het dorp hebben al vrij snel na de totstandkoming daarvan besloten om in 2007 als Filmclub Sellingen verder te gaan. Met enige regelmaat komt de club bij elkaar, met als doel het filmen in al haar facetten beter onder de knie te krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan het leren kennen van de camera, het gebruik van belichting en muziek, het filmen middels een draaiboek en vervolgens het monteren van de film m.b.v. de computer. De filmclub heeft na het eerste grote project diverse andere opdrachten binnengehaald, zoals het filmen van musicals, voorstellingen en de film '100 jaar CBS Het Gebint'.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sellingen (Dominee W. Reindersweg), met foto's van de grafzerken.