Slootdorp

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

slootdorp_plaatsnaambord_kopie.jpg

Slootdorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringermeer.

Slootdorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringermeer.

slootdorp_de_meertuin.jpg

In 2014 is in Slootdorp samenwerkingsschool De Meertuin ontstaan, uit een fusie van ABBS De Regenboog en PCB De Zaaier. De verzuiling voorbij, en daar is men trots op. Met hart en hoofd wordt gewerkt aan goed onderwijs in de brede zin van het woord.

In 2014 is in Slootdorp samenwerkingsschool De Meertuin ontstaan, uit een fusie van ABBS De Regenboog en PCB De Zaaier. De verzuiling voorbij, en daar is men trots op. Met hart en hoofd wordt gewerkt aan goed onderwijs in de brede zin van het woord.

Slootdorp

Terug naar boven

Status

Slootdorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringermeer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Slootdorp stond aanvankelijk bekend onder de naam Sluis I. De naam van de lokale tennisvereniging herinnert hier nog aan.

Terug naar boven

Ligging

Slootdorp ligt W van Wieringerwerf, rond een kruising van wegen en waterwegen. Hierdoor zijn qua bebouwing 4 kwadranten ontstaan met ieder hun eigen karakter.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Slootdorp heeft ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Slootdorp is ontstaan vanaf 1930 en is daarmee het oudste dorp in de Wieringermeerpolder. In korte tijd zijn woningen, winkels, een kerk en de eerste school van 'het nieuwe land' opgetrokken. De huizen waren de opvolgers van de woonbarakken van de polderwerkers en hun gezinnen in wat toen weinig romantisch ‘Sluis 1’ heette. Die eerste woningen lagen bij de kruising van verschillende vaarten aan een doorgaande weg en een langgerekt, door gazons en ventwegen omzoomd dorpsplein, de Brink. Allemaal volgens het dorpenplan van de Delftse planoloog en architect Granpré Molière, waarin de indeling van oud-Hollandse brinkdorpen het ideaal was. Aan die brink moesten winkels en kerken staan, iets verder weg de scholen, sportvelden, plantsoentjes en begraafplaatsen. Rondom zo’n dorp zouden de wegen omzoomd worden door groenstroken, bosjes en bomen. En de boerderijen moesten in verschillende traditionele typen gebouwd worden: grote schuren met zadel- of wolfsdaken, met boerenhuizen, en erfbeplanting rondom. In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers de dijken doorgestoken, waardoor het dorp voor een groot deel is verwoest. De huidige bebouwing dateert daarom grotendeels van na die tijd.

De RK kerk van Slootdorp, de Heilige Geest-kerk, dateerde uit 1932 en stond op Brink 1. Het was de oudste kerk van de Wieringermeer. De kerk is in 1945 deels door overstroming verwoest, en daarna hersteld. De kerk is in 2003 aan de eredienst onttrokken en in 2010 gesloopt. Op de locatie zijn 15 nieuwe woningen gebouwd.

Van 2004 t/m 2009 is Slootdorp grootschalig geherstructureerd om het dorp weer aan de eisen des tijds te laten voldoen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2017 is scheurvorming geconstateerd aan de beweegbare Slootsluisbrug in Slootdorp en zijn er noodreparaties uitgevoerd. Tijdens deze reparaties bleek het rijdek zo slecht te zijn, dat is besloten om deze te vervangen. Dat is in maart 2018 - voor het vaarseizoen weer zou beginnen - gebeurd in een fabriek. Het brugdek is daartoe gedemonteerd en daar naartoe getransporteerd. Voetgangers en (brom)fietsers konden wel van de fietsbrug gebruik blijven maken. De brug is opnieuw geconserveerd en ook het val is vernieuwd.

- In 2012 en 2013 is de N240 (Slootweg en Westerterpweg) door en rond Slootdorp heringericht en is er groot onderhoud gepleegd, zodat die weg er voorlopig weer netjes bijligt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Slootdorp heeft 5 rijksmonumenten.

- De aanvankelijk Nederlands Hervormde Kerk van Slootdorp, sinds 1998 Nederlands Gereformeerde Kerk (Brink 55), dateert uit 1932. De zaalkerk is bedekt met hollandse pannen. Na de Tweede Wereldoorlog is de inundatieschade in de kerk door architect G. van Hoogevest uit Amersfoort hersteld. Het kerkorgel dateert uit 1932 en is gebouwd door J. de Koff & Zn. Het kerkgebouw met aangebouwde kosterswoning is sinds 2001 een rijksmonument, van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als vroeg, sober uitgevoerd en gaaf bewaard voorbeeld van de kerkbouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder. De kerk heeft situationele waarde vanwege de stedenbouwkundige situering aan de Brink. De kerk is in 2016 verkocht en is herbestemd tot locatie voor dagbesteding, waarvoor zie verder het hoofdstuk Links > Zorg.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Langeweg 3) dateert uit 1946 en is de opvolger van de kerk uit 1940 die in de Tweede Wereldoorlog (april 1945) door de inundatie van de Wieringermeer is verwoest. Het orgel van de oude kerk is kennelijk wel bewaard gebleven, want dat dateert uit 1940, en is gebouwd door T. Strunk. In de kerktoren is een bijzondere tekening te vinden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de kerktoren een uitkijkpunt voor de Duitsers. Een Duitser was op een dag verveeld en besloot de straat waar hij op uit keek te tekenen vanaf de andere kant van de straat, dus net alsof hij vanaf de andere kant van de straat naar de kerk keek.

- Bij de viering van het 75-jarig bestaan van de Wieringermeerpolder in 2005 is het Pioniersmonument bij de Brinkkerk in Slootdorp onthuld. Het stelt een pioniersgezin voor dat met hun paard op weg is naar hun nieuwe woonplaats.

- Na de tweede drooglegging van de Wieringermeer, eind 1945, waren veel handen nodig voor de wederopbouw van de polder. Om arbeiders onderdak te bieden, is aan de Slootvaartweg in Slootdorp een werkkamp ingericht. Dat bestond uit vijf barakken; vier om te wonen en te slapen en een die diende als kantine met een gaarkeuken, een ziekenverblijf en een badhuis. Anno 2019 staan de barakken er nog altijd. De grond waar ze staan is eigendom van René Koops. Hij wil er voor zijn bedrijf een loods bouwen. Drie van de vijf barakken, waaronder de kantinebarak, staan de nieuwbouw echter in de weg. Koops heeft daarom aan het Historisch Genootschap Wieringermeer laten weten dat ze gratis bij hem kunnen worden opgehaald. Het bestuur is er blij mee, maar het is nog de vraag of en hoe dat kan. Want demontage en transport met professionele apparatuur die gehuurd moet worden, is kostbaar. Die middelen heeft het genootschap niet. Daarom doet het genootschap een oproep aan een ieder die ideeën heeft hoe dit gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld een bouwbedrijf die met zijn apparatuur behulpzaam wil zijn. Het genootschap hecht vooral waarde aan de kantinebarak. (bron en voor nadere informatie zie CTR Hollands Kroon, 30-6-2019)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Slootdorps Belangen organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten voor jong en ouder.

- Brandweer Slootdorp en Slootdorps Belangen organiseren op een zaterdag begin januari de jaarlijkse Kerstboomverbranding aan de Wilhelminaweg. Vanaf 19.00 uur. Met gratis glühwein en chocomel. Inwoners kunnen op deze dag vanaf 15.00 uur kun kerstboom brengen.

- "Toneelvereniging Lely uit Slootdorp is de oudste toneelvereniging in de Wieringermeer en beroemd en berucht vanwege de hilarische komedies en kluchten die in de loop der jaren zijn opgevoerd. Ieder jaar rond januari/februari zetten wij een toneelstuk op de planken. Meestal is dit een blijspel of klucht. De uitvoeringen vinden plaats in de Langewegkerk."

- Koningsdag.

- Het Midzomerfeest (weekend eind augustus / begin september) is naar eigen zeggen het leukste feest van Hollands Kroon.

- De Boerenversmarkt (weekend begin september) is een proef- en beleef-evenement met een grote variëteit aan lokale versproducten.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Slootdorp.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Er zijn 2 wandelroutes rond Slootdorp. De paarse Noordroute loopt door een zogeheten ‘springbosje’ aan de Slootweg, indertijd aangeplant om vogels naar de polder toe te trekken. Langs de rustige Wierweg staan karakteristieke boerderijen. De groene Zuidroute verkent de groenstroken van het dorp en gaat zigzaggend over boerenlandpaden, wat een nieuw fenomeen is in de Wieringermeer. Met dank aan de boeren Frank Hoitink, Ane van Straten, Sam Ruijter, Arno Huybregts en Ben Top’s Poldertours, die toestemming hebben verleend om wandelaars over hun grondgebied te laten lopen.

- "Steeds vaker zaaien boeren een deel van hun land in als wintervoedselakker. Het wintervoedsel is niet voor mensen, maar voor vogels, hazen en muizen. Door de steeds efficiënter geworden landbouw blijft er voor de natuur niet veel meer over, met als gevolg dat veel boerenlanddieren in aantal enorm achteruit zijn gegaan. De wintervoedselakkers helpen het tij te keren. Op het veld van landbouwer Jannes Nieuwhof uit Slootdorp bijvoorbeeld, staan de stoppels van het graan dat hier enkele weken geleden is geoogst. Voor de rest is het kaal en lijkt het waardeloos voor plant en dier, maar collega Wim Tijsen uit Westerland licht toe: "Dit veld is op een andere manier ingezaaid omwille van de natuur. Normaal staan de rijen graan precies 12,5 centimeter uit elkaar. Dat garandeert de grootste opbrengst voor de boer. Hier staan de planten 30 centimeter uit elkaar. Daardoor hebben op deze akker de afgelepen zomer vier paar grote gele kwikstaarten een nest kunnen maken."

De akkerbouwer haalt zo wel ruim de helft minder graan van zijn akker in Slootdorp. Die derving aan inkomsten wordt gecompenseerd door de Provincie Noord-Holland. Toch is het best lastig voor de boer. Nieuwhof: "Er zijn al een paar bollenboeren langs geweest die volgend jaar op ons land bloembollen hadden willen telen. Maar we mogen hier pas weer iets op het land zaaien of planten als het voorjaar lang en breed begonnen is. Dat is voor hen te laat, dus daar konden wij niet in meegaan." Toch ziet Nieuwhof dat niet alles om geld draait. "Kijk, wij hebben er echt wel aardigheid in als er wat meer vogels en hazen zijn. Mijn zoon is een deel van het bedrijf nu aan het omzetten naar biologische teelt. Dat is economisch verantwoord, maar toch ook een keuze voor het niet meer mee willen in de 'Vaart der Volkeren'."

Hazenleger. Als we het stoppelveld verder inlopen, zien we her en der kuiltjes die door hazen zijn uitgegraven. Wim knielt bij zo'n hazenleger van zo'n veertig centimeter lang, twintig centimeter breed en tien centimeter diep. "De haas graaft dit kuiltje met de wind mee, zodat hij zijn kop en voorlijf uit de wind kan houden." Binnen een straal van ongeveer tien meter vinden we zo een paar kuiltjes gegraven op de verschillende windrichtingen van de afgelopen maand: west-oost, noord-zuid, zuid/west-noord/oost. Op diverse delen van het stoppelveld zijn zo een paar kuiltjes te vinden. "Iedere haas heeft in dit veld zijn eigen territorium." Ineens knalt er een haas voor onze voeten er vandoor. Met lange halen schiet hij van ons af, spingt over en sloot en duikt de begroeing in op een perceel verderop. Aan het einde van de dag hebben we er op deze akkere in Slootdorp vier gezien. "Gisteren telde ik hier zes hazen, twee veldleeuwerikken en nog wat andere vogels. Het is goed om te zien dat ons werk zin heeft. De natuur profiteert er van." (bron: NH Nieuws, januari 2021)

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - De voormalige kleuterschool aan de Pastoor Braakstraat is in juni 2018 door de gemeente voor het symbolische bedrag van één euro overgedragen aan Stichting Dorpshuis Slootdorp. Deze stap volgde op het besluit van het college en de gemeenteraad om de stichting in het kader van het accommodatiebeleid te faciliteren in het realiseren van een dorpshuis. Het initiatief voor dit plan kwam van Seniorenvereniging Ons Tweede Thuis, dat het pand al in gebruik had, en Biljartvereniging Wieringermeer '85, die haar thuisbasis had in de voormalige bibliotheek aan de Havenkade in Middenmeer, maar daar 'op de schopstoel' zaten omdat de eigenaar daar appartementen in gaat realiseren. Samen hebben zij de genoemde stichting opgericht, als beheerorganisatie voor het te realiseren dorpshuis.

De doelstelling van het Dorpshuis is als centrale ontmoetingsplaats voor het dorp te functioneren, het sociale contact voor jong en ouder te bevorderen en ruimte te bieden voor activiteiten binnen kleine verenigingen. "Door de financiële hulp van de gemeente en diverse fondsen zoals het Oranje Fonds, Rabobank, Stichting Doen en Vermilion Energy hebben wij ons doel - een eigen dorpshuis in Slootdorp - kunnen realiseren", aldus de stichting. Er is ook veel werk verzet door vrijwilligers (zie de video) en bedrijven uit de regio, waardoor de stichting een enorm bedrag heeft bespaard en de begroting sluitend werd. Het Dorpshuis is op 1 december 2018 feestelijk geopend door wethouder Mary van Gent*, die stelde trots te zijn op dit initiatief: "Eigen initiatief, zelfredzaamheid en burgerparticipatie stimuleren wij in Hollands Kroon. Je kunt gebouwen slopen, maar effectiever is het een gebouw een tweede bestemming te geven. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat in alle kernen binnen onze gemeente dorpshuizen zijn. Na de Cultuurschuur in Wieringerwerf, De Oude School in Wieringerwaard en Cultuurhuis De Kolk in Lutjewinkel is dit het vierde initiatief op dat gebied." Ook Biljartverenging Wieringermeer '85 bedankte alle betrokkenen en besloot met de opmerking: "Wij hopen, na 10 jaar onzekerheid, in ons eigen mooie biljartcentrum nog vele jaren te mogen genieten van de biljartsport in zijn algemeenheid en hopen spoedig hierin ook Nationale Finales te mogen organiseren."
* Zie hier de videoreportage van de opening.

- Onderwijs en kinderopvang: - Samenwerkingsschool De Meertuin is is een zogeheten algemeen bijzondere basisschool, in 2014 ontstaan uit fusie van ABBS De Regenboog en PCB De Zaaier. De verzuiling voorbij, en daar is men trots op. 'Samenleven en samenwerken' zit de betrokkenen in het bloed. De Meertuin is een gezellige dorpsschool aan de groene rand van Slootdorp, waar met hart en hoofd wordt gewerkt aan goed onderwijs in de brede zin van het woord. In 2017 heeft men een gloednieuw, eigentijds gebouw betrokken op sportcomplex De Belboei. Voormalige basisschool De Zaaier aan de Langeweg is in 2018 gesloopt. De intentie is dat op die locatie zorgwoningen worden gebouwd.

- Midden tussen de sportvelden van Slootdorp bevindt zich de gezellige, sfeervolle locatie van BSO De Hoftuin. Een plek waar kinderen graag komen en ouders hun kinderen met een goed gevoel onderbrengen. Een ruime grote groepsruimte met een diversiteit aan speelhoeken en groot aanbod aan speelgoed, zorgt ervoor dat uw kind zich geen moment zal vervelen. Buitenspelen is op deze locatie geweldig. Er is een buitenruimte zo groot als 4 voetbalvelden, zonder verkeer of water in de buurt. Voetballen of rondjes steppen is dus geen enkel probleem. Vele opvangvarianten, kleinschaligheid en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

- Sport: - Voetbalvereniging CV Wieringermeer is opgericht in 1956 en heeft door de decennia heen veel ontwikkelingen meegemaakt, waarover je kunt lezen onder de link.

- Zweefvliegclub Den Helder heette zo omdat de club destijds is begonnen op Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder. T/m 2018 heeft de club vele jaren haar terrein gehad aan de Ulkeweg in Slootdorp. Daar moesten ze wijken voor de aanleg van een windmolenpark. Zweefvliegcentrum Noordkop, zoals ze inmiddels heten, heeft in 2019 een nieuw terrein gekregen aan de Hippolytushoeverweg. Ze zijn daarmee letterlijk van het ene uiterste naar het andere verhuisd; het oude terrein lag namelijk in het uiterste ZW van het dorpsgebied, het nieuwe terrein ligt in het uiterste NO van het dorpsgebied. De opening is verricht door de commissaris van de koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk, en burgemeester Rian van Dam van Hollands Kroon. Zij hadden de doopvlucht: “Spectaculair, dan zie je hoe mooi Noord-Holland is”, reageerde Van Dijk na afloop. Hij komt zeker nog eens terug: “Ik kan me geen betere plek voorstellen.” Voordeel van de nieuwe locatie is dat de vliegers nu een fantastisch zicht op de Wadden hebben, en soms kunnen ze zelfs tot aan Hoek van Holland kijken. Voordeel voor de vereniging is dat ze nu een langere baan hebben, met ook een nieuwe en grotere hangar, waarmee een groei van het ledenbestand goed kan worden gefaciliteerd.

- Tennisvereniging Sluis 1 is genoemd naar de aanvankelijke naam van het dorp Slootdorp. "De vereniging is opgericht in 1980 en is in 1982 (de fondsenwerving voor en de aanleg van de banen had tijd nodig - gestart met 2 gravelbanen. Begin 1983 staan er 63 personen op de wachtlijst en wordt er voorzichtig gesproken over de aanleg van een 3e baan. In oktober wordt het besluit genomen met dan 80 mensen op de wachtlijst. Op 29 december 1984 brandt clubgebouw De Sluis af. Als noodonderkomen wordt een pipowagen neergezet. Dat was behelpen maar wel heel gezellig. Op 25 april 1986 komt het nieuwe, huidige clubgebouw gereed, dankzij veel zelfwerkzaamheid van de leden. In 1988 komt er baanverlichting en is er ook het eerste Open Sluistoernooi. Eind 1993 wordt voorzichtig bij de gemeente geïnformeerd of er ruimte beschikbaar is voor een vierde baan. Met een ledenaantal van 250 personen is dit verantwoord en steken vele leden wederom de handen uit de mouwen." Aldus onze samenvatting van de Geschiedenis van tennisvereniging Sluis 1, door oud-bestuurslid Margreet Kikstra.

- Zorg: - Het karakteristieke kerkje op Brink 55 is in augustus 2016 aan een nieuw leven begonnen. In het uit 1932 daterende gebouw wordt sindsdien dagbesteding geboden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Daarnaast kan de kerk, die is omgedoopt tot Brink 55, worden gebruikt door verschillende plaatselijke verenigingen. Wooncompagnie heeft de verkocht aan Jolanda en Klaas Lengers uit Middenmeer, die in dat dorp een Thomashuis runnen. Zij lichtten hun plannen destijds als volgt toe: ‘Wij bieden kleinschalige huisvesting aan mensen met een verstandelijke beperking. Met acht bewoners vormen wij een gemeenschappelijk huishouden. Wij willen bewoners, naast een warm en veilig thuis, graag nuttige dagbesteding bieden. Zo kunnen ze iets terugdoen voor de maatschappij. Het kerkje in Slootdorp biedt hiervoor talloze mogelijkheden.

Het kerkje ligt midden in het dorp en is een ideale locatie om verschillende activiteiten te organiseren voor onze eigen bewoners en anderen die, om welke reden dan ook, dagbesteding nodig hebben. De kerk is enigszins aangepast. Zo is schilderwerk verricht en heeft het voormalige godshuis een nieuwe, glazen entree gekregen. Want het kerkje is van ons allemaal. Iedereen is er welkom en dat moet het gebouw uitstralen. Mensen kunnen binnenlopen voor een kop koffie of, in overleg, gebruik maken van Brink 55. Zo bieden wij graag een podium aan plaatselijke clubs, maar ook de jaarlijkse ontvangst van Sinterklaas kan gewoon in de kerk blijven plaatsvinden." Directeur-bestuurder John Hendriks van Wooncompagnie vulde daar op aan: "Wij waren meteen onder de indruk van de plannen van Jolanda en Klaas. Zij willen de kerk gebruiken voor dagbesteding en beschikbaar stellen voor uiteenlopende verengingen. Zo blijft de kerk een centrale rol spelen in de gemeenschap van Slootdorp en dat is geweldig. Wij hebben er met elkaar alles aan gedaan om de verkoop van de kerk aan Klaas en Jolanda mogelijk te maken, zodat zij hun geweldige initiatief vorm kunnen geven." (bron: Wooncompagnie)

- Zorgboerderij Meerhoeve (Kooltuinenweg 8, Slootdorp) biedt dagbesteding aan in een veilige, rustige en beschermde omgeving. Het biedt regelmaat en voldoening om actief bezig te zijn. De doelgroep bestaat o.a. uit mensen voor wie een reguliere baan (nog) niet mogelijk is. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met een verstandelijke beperking, mensen met psychische/sociale problemen, maar ook (ex)-verslaafden of mensen die burn-out zijn geraakt. Ze kunnen naast dagbesteding ook arbeidstraining bieden waardoor mensen weer in het arbeidsritme kunnen komen en sociale contacten kunnen leggen. De boerderij is ook geschikt voor mensen die willen bijkomen omdat ze vastgelopen zijn en zich op hun toekomst willen bezinnen. Zorgboerderij Meerhoeve is een plaats waar iedereen ongedwongen zichzelf kan zijn, waar niet wordt gekeken naar beperkingen, maar waar juist de mogelijkheden van iemand tot ontplooiing kunnen komen.

- De Cormeij Hoeve (Hippolytushoeverweg 17, in het uiterste N puntje van het grondgebied van Slootdorp) is een boerderij met heel veel verschillende dieren. Om al deze dieren te verzorgen krijgen ze doordeweeks hulp van volwassenen met een beperking, in het weekend komen er kinderen met bijv. autisme en ADHD logeren of voor dagbesteding. Op de boerderij kun je veel leren en er is veel ruimte om te spelen. Ouderen, bijvoorbeeld met dementie, kunnen op de boerderij genieten van alle dieren. Kleine taken zoals de lammetjes melk geven, hokjes opstrooien, eieren zoeken, dieren voeren. En gezellig samen koffiedrinken en warm eten tussen de middag. Voor de mantelzorger neemt de boerderij even de zorg over, in een kleinschalige, veilige omgeving en met oog voor de belangstelling van de cliënt, persoonsgericht. Ook kinderen mogen meehelpen bij het verzorgen van alle dieren. Omdat er zoveel ruimte is, zijn er veel plekken om te spelen, te knutselen, te skelteren en fietsen. Je kunt bij hen komen logeren, of een zaterdag of een woensdagmiddag meehelpen. In de vakanties zijn ze ook open. Verblijf op de boerderij kan met indicaties en beschikking van de gemeente voor 'logeren', ‘kortdurend verblijf’, ‘dagbesteding’ , ‘begeleiding groep’ of ‘begeleiding individueel’.

- Brandweer: - Brandweer Slootdorp.