Soesterberg

Plaats
Dorp
Soest Zeist
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

soesterberg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Soesterberg is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Soest.

Soesterberg is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Soest.

soesterberg_2.jpg

Voormalige Vliegbasis Soesterberg op een mooie herfstdag

Voormalige Vliegbasis Soesterberg op een mooie herfstdag

soesterberg_3.jpg

Het is nu rust en ruimte alom op de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

Het is nu rust en ruimte alom op de voormalige Vliegbasis Soesterberg.

soesterberg_4.jpg

De natuur heeft nu vrij spel op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. In de verte zien we het nieuwe Nationaal Militair Museum.

De natuur heeft nu vrij spel op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. In de verte zien we het nieuwe Nationaal Militair Museum.

soesterberg_7.jpg

Het is heerlijk wandelen daar in Soesterberg op de voormalige vliegbasis.

Het is heerlijk wandelen daar in Soesterberg op de voormalige vliegbasis.

soesterberg.jpg

Soesterberg, aan het einde van de startbaan van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. De natuur neemt langzaam bezit van de vliegbasis.

Soesterberg, aan het einde van de startbaan van de voormalige Vliegbasis Soesterberg. De natuur neemt langzaam bezit van de vliegbasis.

soesterberg_6.jpg

Ook de omgeving van de voormalige Vliegbasis Soesterberg is prachtig; neem wel een dag de tijd voor een bezoek, er is ontzettend veel te zien.

Ook de omgeving van de voormalige Vliegbasis Soesterberg is prachtig; neem wel een dag de tijd voor een bezoek, er is ontzettend veel te zien.

soesterberg_kontakt_der_kontinenten_kopie.jpg

Soesterberg, de markante gebouwen van voormalig Kleinseminarie Kontakt der Kontinenten en voormalig Klooster Cenakel, tegenwoordig beide conferentieoord

Soesterberg, de markante gebouwen van voormalig Kleinseminarie Kontakt der Kontinenten en voormalig Klooster Cenakel, tegenwoordig beide conferentieoord

Soesterberg

Terug naar boven

Status

- Soesterberg is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Utrechtse Heuvelrug, gemeente Soest.

- Een klein stukje van de bebouwde kom van Soesterberg ligt in de gemeente Zeist (en ligt ook postaal gezien in de plaats Zeist), nl. het Z deel van de Kampweg voorzover W-O lopend tussen de Kerklaan en de Kampdwarsweg. Het betreft de huisnrs. 15 en 120-122*. Ook een klein stukje van de aangrenzende weg Mercury valt onder de gemeente Zeist, maar aan dat stukje staan geen huizen.
* Dit betreft een complex op het Kamp van Zeist, dat van 2014 t/m 2018 in gebruik is geweest als asielzoekerscentrum (AZC).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Berg, den Berg, Soesterberg.

Naamsverklaring
Betekent berg 'terreinverheffing, heuvel' behorend bij Soest.(1)

Terug naar boven

Ligging

Soesterberg ligt Z van Soest, ZW van Amersfoort, NO van Zeist, O van Huis ter Heide, ZO van Den Dolder. Het dorp ligt ingeklemd tussen de A28 in het Z en de Amersfoortseweg, de oude weg van Amersfoort naar Utrecht, in het N. Een klein stukje van het dorpsgebied, grotendeels bedrijventerrein, ligt N hiervan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Soesterberg, dat dan nog maar net ontstaan is, 29 huizen met 253 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 7.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- "Historische Vereniging Soest / Soesterberg is opgericht in 1980 om onderzoek te doen naar de historie van de genoemde dorpen en deze geschiedenis vast te leggen. Dat gebeurt op vele manieren door o.a. ingestelde werkgroepen. Elk jaar wordt er door de evenementencommissie een fietstocht en een bus-excursie georganiseerd, passend bij de doelstellingen van de vereniging. Viermaal per jaar geeft de vereniging een tijdschrift uit met de naam 'Van Zoys tot Soest'. De vereniging werkt nauw samen met het hierboven beschreven musem en de bijbehorende stichtingen. Bijna elke 2e donderdag van de maand (niet in juli en augustus) is er in het gebouw van het museum aan de Steenhoffstraat een verenigingsavond. Leden komen dan bij elkaar om samen aan genealogie-onderzoek te doen, in de bibliotheek van de vereniging te neuzen, of te praten over de historie van onze dorpen. Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering. Een bijzondere avond is de zogeheten Klitsavond (veelal 1e dinsdag in januari), waar gelegenheid is elkaar een goed nieuw (verenigings)jaar toe te wensen."

- Van 1914 t/m 1918 was er in Soesterberg een tijdelijk 'dorp' voor Belgische vluchtelingen, genaamd Alberts Dorp.

- Geschiedenis Vliegbasis Soesterberg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nieuws over actuele ontwikkelingen in Soesterberg op de site van de gemeente Soest.

- "In 2009 is het Masterplan voor Soesterberg verschenen. Dit plan met zo’n 24 verschillende projecten bereidt het dorp voor op de toekomst. De bevolking van het dorp groeit en dat biedt kansen om de leefomgeving aantrekkelijker in te richten. Ook ontstaat er meer ruimte voor betere voorzieningen, zoals winkels, zorg, onderwijs en sport. Om voor verbinding tussen alle verschillende ontwikkelingen te zorgen zijn deze allemaal bij elkaar gebracht in dit ene Masterplan. Het Masterplan is een blauwdruk voor de ontwikkeling van het dorp in de komende jaren. Van destijds zo’n 6000 inwoners zou het dorp moeten kunnen groeien tot 9000 à 9500 inwoners. De nieuwe woonwijken komen onder meer op de vliegbasis en achter het Kontakt der Kontintenten (Apollo-Noord). Een belangrijke impuls voor de verbetering van het dorp wordt verwacht van de verdiepte ligging van de Amersfoortsestraat, de N237.

Centraal wordt de ’campuszone’, een groene strook vanaf de A28 over het dorp naar de vliegbasis. Daarin komen centrale voorzieningen, zoals in de marechausseekazerne die de gemeente graag in handen wil krijgen. Gedacht wordt aan sociaal-culturele activiteiten en de bibliotheek. Het huidige evenemententerrein wordt het nieuwe dorpsplein, bebouwd met woningen. Daar zijn kleinschalige evenementen mogelijk. Voor grotere festiviteiten is het aangrenzende grasveld voor villa Egghermonde beschikbaar. Een andere pijler van het plan is verplaatsing van grote bedrijven uit Soesterberg-Noord naar de Richelleweg." De nieuwe woonwijk Noord is in 2019 gerealiseerd.

"Deze animatie met artist impressies uit oktober 2017 geeft een indruk van de ontwikkelingen in Soesterberg. Het gaat om impressies, niet om hoe het er precies uitziet. Het dorp krijgt stapsgewijs een flinke kwaliteitsimpuls. We behouden het groene en dorpse karakter, maar met meer voorzieningen. En meer woningen en inwoners om die voorzieningen in stand te houden. Het dorp krijgt een echt dorpshart om elkaar te ontmoeten, prachtige recreatiemogelijkheden in Park Vliegbasis en de potentie om toeristen te trekken." (bron: gemeente Soest) - Informatie over woonwijk Vliegbasis, door architectenbureau wUrck. - Hier vind je informatie over alle 5 de nieuwbouwprojecten in het dorp.

- "Het is de afgelopen 100 jaar steeds drukker en voller geworden in midden Nederland met meer bebouwing en meer wegen. Daardoor raakte de natuur versnipperd en kwamen planten en dieren in het gedrang. De provincie Utrecht, gemeenten Zeist en Soest en het Utrechts Landschap roepen sinds 2004 die versnippering een halt toe met het programma 'Hart van de Heuvelrug'. Bebouwde gebieden midden in de natuur zijn teruggegeven aan de natuur en enkele 'versnipperde' groene gebieden, zoals Oude Tempel in Soesterberg, worden bebouwd. Met deze herschikking van bebouwing en natuur en met het bouwen van ecoducten, is er 700 hectare (vergelijkbaar met ruim 1000 voetbalvelden) nieuwe natuur aangelegd. Hierdoor is weer een groot, aaneengesloten natuurgebied ontstaan waar flora en fauna voordeel van hebben. Door de herschikking ontstond er bovendien ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Ook hier is dringend behoefte aan én de opbrengsten hiervan dienen om de natuurontwikkeling te betalen. Hoewel we in het gebied bij Oude tempel woningen gaan bouwen, kiezen we ervoor om het groene en bosrijke karakter van het gebied zoveel mogelijk te behouden.

Achter Landgoed Oude Tempel aan de Oude Tempellaan in Soesterberg komt een nieuw bosrijk woongebied met woningen tussen het groen. Dit betekent dat het bos verandert. De gemeente heeft het bos sinds 2017 tijdelijk opengesteld voor publiek. Een deel van de bomen moet straks ruimte maken voor nieuwe woningen. Dit doen we niet graag, maar wel met een goede reden. Op verschillende plekken in het dorp komen nieuwe woningen. Die gaan ervoor zorgen dat er genoeg inwoners komen, waardoor bestaande voorzieningen (zoals winkels, horeca, zorg en verenigingen) hun hoofd boven water kunnen houden en er nieuwe bij kunnen komen. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven in het dorp voor zowel nieuwe als bestaande bewoners. Hoe gaat Oude Tempel eruit zien? Oude Tempel wordt niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Zoals bij alle nieuwe woongebieden komen ook bewoners van omliggende wijken in het gebied. Om te zorgen dat iedereen ook na de bouw van woningen nog kan genieten van een bosrijke omgeving, staat duurzaam behoud en ontwikkeling van de natuur voorop.

De historische lanenstructuur blijft bestaan. Daaromheen worden nieuwe woningen gebouwd. En rond de woningen behouden we zoveel mogelijk oude, gezonde bomen. Bomen met een slechte gezondheid vervangen we door nieuwe bomen die weer jaren meekunnen. Kansen voor innovatie en duurzaamheid. De nieuwe woningen bij Oude Tempel moeten, zoals alle nieuwe woningen, duurzaam en gasloos zijn. Dit biedt bovendien kansen om de nieuwste technieken toe te passen waar heel Soesterberg van kan profiteren. Solar Runway. De woningen bij Oude Tempel worden straks mogelijk verwarmd met de warmte uit asfalt van de start- en landingsbaan op de voormalige vliegbasis. De landingsbaan krijgt zo een nieuwe functie. De warmte die door de zon in het asfalt komt, gaat via leidingen naar woningen bij Oude Tempel. En misschien ook nog wel andere delen van Soesterberg. Meer informatie vind je op de website van Solar Runway. Waar komen we vandaan? Het project Oude Tempel loopt al lang. Voorheen was het een afgesloten landgoed en over een paar jaar is het een bosrijk woongebied. De eerste afspraken stammen al uit 2004. Maar door de financiële crisis liep het project aanzienlijke vertraging op." (bron: gemeente Soest, 2020)

"Karin van Essen, partner en landschapsarchitect bij MAAK space, werkt met inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden aan een beeldkwaliteitsplan voor Landgoed Oude Tempel in Soesterberg. Ze vertelt: “Natuurinclusief ontwikkelen betekent voor mij gezondheid voor mens en natuur de wijk in brengen. Zo willen we verbindingen vanuit de beukenlanen naar de omgeving maken. Dit is belangrijk voor toekomstige bewoners en omwonenden, omdat er zo een netwerk van voetpaden gekoppeld aan de lanen ontstaat dat stimuleert om naar buiten te gaan, te bewegen en elkaar te ontmoeten. Dat is cruciaal bij de ontwikkeling van een gezonde wijk.

De lanen zijn niet alleen belangrijk voor de mens, maar ook voor dieren en planten. Vooral vogels en vleermuizen gebruiken groene verbindingen om voedsel te zoeken en als veilige overbrugging als zij zich willen verplaatsen. Van elke boom uit de laan weten we welke soort het is, hoe groot en hoe oud hij is, hoe zijn conditie is en wat zijn toekomstperspectief is met en zonder woningen in de buurt. Zo kunnen we per boom de juiste afweging maken. Behoud is hierbij het sleutelwoord. In de bospercelen tussen de lanen, moet een deel van de bomen straks ruimte maken voor nieuwe woningen. Dat biedt ook kansen voor de toekomst van het bos. We proberen waardevolle en gezonde grote bomen te behouden en jonge boompjes de ruimte te geven om uit te groeien. En we planten meer soorten nieuwe bomen, waarvan een deel ook goed tegen droogte kan. Met deze maatregelen proberen we deze nieuwe wijk in Soesterberg ook toekomstbestendig en bestand tegen klimaatverandering te maken.” (bron en voor nadere informatie zie Provincie Utrecht, januari 2021)

- Jeroen Verhoeven, oud-doelman van onder meer Ajax, Volendam en FC Utrecht, en zijn compagnon Hayler Tamboer, oud-directeur van zorginstelling Het Plein der Mogelijkheden in Amersfoort, hebben in 2018 in Soesterberg indoor speelparadijs Plezier gerealiseerd, op de begane grond van het bedrijfspand op Stemerdingweg 1 (onder sportschool StepUp2Fitness). Het speelparadijs wordt gerund door jongeren met een beperking, die extra begeleiding en sturing nodig hebben in een stage of om aan een reguliere baan te komen, die er voor dergelijke jongeren steeds minder zijn.

"We hebben bedacht om zelf iets voor deze jongeren op te zetten en hen in een speelparadijs een veilige werkomgeving te bieden. De jongeren die wij begeleiden zijn een kwetsbare doelgroep. Ze hebben veel teleurstellingen en tegenslagen gehad op hun vorige scholen of arbeidsplekken. Daardoor hebben ze vaak een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen en zijn ze vaak angstig. Wij bieden hen een veilige plek waar ze een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen krijgen waardoor ze gaan groeien op sociaal en emotioneel gebied. Ze leren vaardigheden waar ze de rest van hun carrière veel aan zullen hebben. Wij willen ze een plek geven waar ze op hun eigen tempo kunnen groeien en ontwikkelen. We hopen dat dit project breed gedragen gaat worden." "Wij zijn de meest Sociale, Maatschappelijk georiënteerde en Gezonde Indoorspeeltuin van Nederland. Klauteren, springen, klimmen, glijden, ravotten en spelend leren. Indoorspeeltuin Plezier in Soesterberg is 100% speelplezier."

- In juni 2019 heeft de provincie Utrecht de verkeersregelkast van de verkeerslichten op het (bijna-)kruispunt van de Amersfoortsestraat (N237) met de Richelleweg/Van Weerden Poelmanweg in Soesterberg vervangen. De vervanging was nodig omdat het materiaal in de kast aan het eind van zijn levensduur was. Een nieuw regelsysteem met slimme verkeerslichten beoogt sindsdien te zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. In de nieuwe verkeersregeling is een softwarevoorziening opgenomen die slim en op maat op elke verkeerssituatie kan inspelen. Dus niet alleen op de reguliere situaties overdag en in de spits, maar ook op afwijkende situaties, bijvoorbeeld bij calamiteiten. De nieuwe regeling wordt aangesloten op de regionale verkeerscentrale in Huis ter Heide. Van hieruit wordt het netwerk van verkeerslichten beheerd. (bron: Provincie Utrecht)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Soesterberg heeft 5 rijksmonumenten (onder de link staan er 9, maar 4 ervan hebben betrekking op Landgoed De Paltz en dat valt onder Soestduinen).

- Het in 2014 van start gegane Nationaal Militair Museum is ontstaan uit een fusie van het voorheen reeds in Soesterberg gevestigde Militaire Luchtvaart Museum en het Legermuseum in Delft.

- De Regimentscollectie Technische Troepen (RCTT) is opgericht in 1970. De gelijknamige stichting heeft als doel het instandhouden van een collectie die de bijzondere werkwijze van het personeel van de Technische Dienst-eenheden weergeeft vanaf haar ontstaan in 1941 tot heden, door het exposeren van gereedschappen, voertuigen, foto's, schilderijen, uniformen, maquettes en het aanhouden van een studiebibliotheek. Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan het optreden van TD-eenheden in Nationaal, VN- of NAVO-verband in uitzendgebieden. Het museum is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.15 uur en van 13.15 tot 15.00 uur. Gratis toegang.

- Historische Collectie Bevoorrading & Transport.

- Gemeentelijke begraafplaats. - R.K. Begraafplaats Carolus Borromeus.

- Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) is in 1961 ontstaan uit een initiatief van de missiepaters SVD (Societas Verbi Divini, of Missionarissen van het Goddelijk Woord). Die hadden van 1924 tot 1961 in het toenmalige Missiehuis Sint Jan een klein seminarie: een internaat met gymnasiumopleiding als begin van de priesteropleiding voor jongens. Door het teruglopende aantal leerlingen werd het seminarie gesloten en werd begonnen met het geven van meerdaagse cursussen en trainingen aan missionarissen en jongeren. Tegenwoordig is het een conferentieoord. In 2000 is het naastgelegen Klooster Cenakel door Kontakt der Kontinenten gekocht en ingericht als onderdeel van het conferentiehotel. Klooster Cenakel was tot medio 1999 het klooster van de zusters van de congregatie 'Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding'.

- De Zuluhal op Camp New Amsterdam, het deel van de vliegbasis dat in handen is van Defensie, is in 2017 door de gemeente Zeist benoemd tot gemeentelijk monument. "De Zuluhal is een bijzonder overblijfsel uit de Koude Oorlog en is cultuurhistorisch van grote waarde. Het college heeft dit belang onderstreept door de hal de status van gemeentelijk monument te geven", aldus de gemeente. Defensie wilde de hal, die in gebruik is als opslag, om redenen van kostenefficiency slopen en vervangen door een nieuwe, veel grotere hal. Dat gaat nu dus niet door. "De Zuluhal is uniek voor Nederland, en waarschijnlijk zelfs voor heel Europa. Het object is aantoonbaar van internationaal belang. Het is hét toonbeeld van de Koude Oorlog. Als je een top 10 van militaire objecten van de Koude Oorlog zou samenstellen, zou de Zuluhal erin moeten staan", aldus bouwhistoricus André Viersen. In de hal stonden tijdens de Koude Oorlog 24 uur per dag 7 dagen per week 2 straaljagers klaar, die binnen 5 minuten de lucht in konden om het luchtruim te verdedigen. De Zuluhal is een van de weinige bewaard gebleven hallen op het terrein. In 2012 zijn namelijk veel hangars gesloopt, om plek te maken voor het Nationaal Militair Museum. De noordwestelijke hangar is toen in grootte verdubbeld, en doet sindsdien dienst als museumdepot.

- Op 19 november 1942 zijn 33 verzetsstrijders geëxecuteerd op de schietbaan van de toenmalige Vliegbasis Soesterberg, achter het huidige oorlogsmonument aan de verlengde Paltzerweg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Halloween (eind oktober).

- De StartbaanRun (1e zondag van november) is een hardloopwedstrijd over de voormalige Vliegbasis Soesterberg en omgeving. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Er zijn ook Kidsruns van 0,5 km en 1 km. De opbrengst komt ten goede aan een jaarlijks wisselend goed doel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Informatie van IVN Eemland over de flora en fauna in Soesterberg.

- "Wandelroute Trage Tocht Soesterberg (16 km) is een bijzondere wandeling over het voormalige militaire vliegveld en het aangrenzende landgoed De Paltz. Een route met militaire historie op het vliegveld en cultuurhistorie op het landgoed, maar ook aangenaam wandelen door bos en heide. De route is maar een beperkt deel van het jaar open in verband met het broedseizoen. Je loopt eerst door het munitiepark, een bosgebied dat mede is vormgegeven door opslagplaatsen en iglo bunkers. Landgoed De Paltz is een wandelpareltje met z'n fraaie beukenlanen, bijna Zuid-Limburgs aandoende heuvels en dalen en natuurlijk de grandeur van de witte villa waar het Arts Centre van Herman van Veen huist. Aan de noordkant van de route loop je door de bossen en langs heideveldjes van De Zoom. Het laatste deel van de wandeling gaat opnieuw over de Vliegbasis en is misschien wel het meest indrukwekkend, langs de grote hangars en over de lange brede landingsbaan. Dat is een fantastische wandelervaring!"

- De Provincie Utrecht heeft in 2009 ruim 380 hectare grond van Vliegbasis Soesterberg aangekocht van Defensie. Dat is driekwart van het totale terrein. De overige 120 hectare blijft eigendom van het ministerie van Defensie. De provincie heeft het terrein samen met de gemeenten Soest en Zeist getransformeerd tot een natuurgebied met recreatiemogelijkheden en een museumkwartier. Een deel van de oude functie blijft zichtbaar. Zo zijn de 17 shelters van de vliegbasis niet gesloopt. De bombestendige hangars krijgen een functie als atelier, schaapskooi of broedplaats voor vleermuizen en veldleeuweriken. De betonnen shelters zijn enorm dik en dat zou de sloop ook erg kostbaar maken. Ook de 3,5 kilometer lange landingsbaan blijft liggen.

Met de herinrichting van de vliegbasis worden het zuidelijk en noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug weer met elkaar verbonden. De Ecologische Hoofdstructuur krijgt hiermee in de provincie Utrecht verder vorm. Om de herinrichting te financieren, zijn in 2015 op een deel van het terrein ruim 400 woningen gebouwd. Eind 2014 is het heringerichte gebied opengesteld onder de naam Park Vliegbasis Soesterberg. - Sinds december 2017 heeft Stichting Utrechts Landschap de voormalige vliegbasis in eigendom en beheer (zie ook hier de reportage van BNNVARA's Vroege Vogels hierover). - Reportage over de bijzondere natuur op de voormalige vliegbasis, met vrijwilliger Herman van den Berg, in het RTL5-programma Koffietijd. - Op Park Vliegbasis zijn in 2018 opnieuw - nadat dat kennelijk al eerder het geval is geweest - zeldzame vogelsoorten aangetroffen. Tijdens onderzoek naar op de grond broedende vogels zijn vijf territoria van de grauwe klauwier geteld. Ook troffen de onderzoekers een broedgeval aan van de draaihals, de zeldzaamste specht in Nederland.

- Euro Kringloop.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Soesterberg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Soesterberg, gegroepeerd per straat en onderwerp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Soesterberg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuw uit Soesterberg op Facebook. - Nog een nieuwspagina over dit dorp op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Linde is in 2017 gerealiseerd, ter vervanging van het in 2010 gesloten Dorpshuis Burgstede. Al in 2008 werd over een nieuw dorpshuis gesproken met de toenmalige wethouder Paul Lemmen, die in 2009 overleed. In de jaren daarna was er sprake van plannen voor een aanbouw aan sporthal de Banninghal en ook van nieuwbouw. Uiteindelijk viel de keuze op verbouwing van het voormalige kinderdagverblijf De Linde, dat met veel enthousiasme is verbouwd tot een multifunctioneel dorpshuis. Met een gemeentelijke subsidie voor drie jaar moest het dorpshuis de aanloop kunnen bekostigen om de sociale en culturele voorzieningen kostendekkend te krijgen. Begin 2019 laat men weten dat dat toch nog wel een 'uitdaging' is. - Daarnaast is er nog Stichting Dorpshuis Soesterberg, die al jaren ijvert voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in de voormalige marechausseekazerne.

- Onderwijs en kinderopvang: - Je kunt als school op je site natuurlijk vertéllen wat je allemaal doet en hoe je dat doet, en dat doen de meeste dan ook. Zoals Basisschool De Startbaan in Soesterberg. Nóg aansprekender is het als je de leerlingen dat in een video ook zélf laat vertellen. Dat doen de leerlingen van Basisschool De Startbaan in deze video dan ook. Mooi initiatief! Wij komen dit op scholensites nog niet heel veel tegen. Dus hopelijk een goed voorbeeld voor andere scholen! - "De leerlingen van Basisschool De Postiljon worden zo optimaal mogelijk toegerust met kennis en vaardigheden om hun eigen keuzes te kunnen maken. Zelfstandige individuen die met respect hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Onze identiteit is gebaseerd op een christelijke levensovertuiging waarin ‘oog hebben voor elkaar’ onze inspiratie is. Met elkaar omarmen we de principes van de Vreedzame School, waar de democratie hoog in het vaandel staat en alle stemmen gehoord worden. We bieden onderwijs aan dat aansluit bij de vaardigheden die kinderen in de 21e eeuw nodig hebben. Dit doen we in de vorm van IPC onderwijs." Ook De Postijon heeft een mooie video gemaakt waarin leerlingen, leerkrachten en ouders toelichten wat er zo bijzonder aan deze school is. - "De St. Carolusschool is een katholieke basisschool met ongeveer 225 leerlingen. De school is gehuisvest in een modern gebouw en is volop in ontwikkeling. We funderen ons onderwijs op vier pijlers: kennis, samenleven, genieten en duurzaamheid. Hoge resultaten, begrip voor elkaar, mooie dingen gezien, gehoord en beleefd hebben, en rekening houden met jezelf en wie er na jou komt zijn de kernopbrengsten die we nastreven." - BSO Klein Vliegdorp en Peuterspeelzalen Helikopter en Pruttelpot.

- MuzIek: - Muziekvereniging Odeon is opgericht in 1927, en was oorspronkelijk een fanfare. In 1994 is de fanfare omgevormd tot harmonieorkest. Odeon heeft inmiddels verschillende orkesten, voor beginners tot (ver)gevorderden en biedt zo voor elk wat wils. Het groot orkest van Odeon speelt sinds 2001 in de Superieure afdeling.

- Het Caroluskoor is een van de oudste koren van ons land; het is opgericht in 1837. Pastoor Rademaker van de toen net opgerichte parochie vroeg aan een paar mannen of zij in de kerstnacht enkele kerstliederen wilden zingen. Dit deden zij en het koor was geboren. Het koor is begonnen als herenkoor. Pas in 1976 werd toegestaan dat ook vrouwen mochten deelnemen. Sindsdien is het een gemengd koor. Het koor heeft ca. 25 leden, heeft als doel het ondersteunen van de Liturgie en zingt bijna elke zondag tijdens de vieringen. Ook zingt het koor buiten de parochie zoals in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. 't Vliegdorp.

- "Initiatiefnemers Jan Odijk en Henk Bakker polsten in mei 1974 in het lokale krantje wie er belangstelling hadden voor een op te richten tennisvereniging. Begonnen met 55 leden, waarvan ca. 90% nog nooit een tennisbal had geslagen, groeide LTV Soesterberg uit tot de meest bloeiende sportvereniging in het dorp, met in totaal 7 fraaie gravelbanen (1977), een eigen clubgebouw (1978) en zeven verlichte banen (1979)."

- "AGAVS is een actieve omnivereniging met ca. 150 leden. De vereniging is opgericht in 1930 en heeft in al die jaren een grote sociale rol gespeeld in Soesterberg. Door de jaren heen hebben vele sporten en andere activiteiten deel uitgemaakt van AGAVS. Op dit moment is er nog één sport die binnen AGAVS actief wordt beoefend, en wel volleybal. Daarnaast is Basketbalvereniging Pirates een vereniging binnen onze vereniging. De volleybal-afdeling heeft dames, heren, meisjes en jongens die elke week een of meerdere keren de weg naar de Banninghal weten te vinden om hun sport te beoefenen. AGAVS is een vereniging die zo actief kan zijn doordat er vele kaderleden zijn die ervoor zorgen dat jeugd, recreanten en competitiespelers plezier kunnen beleven aan hun sport."

- Badmintonvereniging BC Badso.

- "De Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen (ACvZ) heeft ooit gevlogen op Schiphol, vandaar de naam, maar vliegt sinds eind jaren veertig op vliegveld Soesterberg. Vriendelijke stapelwolken met een lekker zonnetje en wat wind hebben we het liefst. Zweefvliegen is, zoals elke buitensport, weersafhankelijk. Een wolkenbasis van 500 meter, redelijk zicht, droog weer en maximaal windkracht vijf volstaat om te kunnen vliegen. Op onze site vind je veel informatie over de ACvZ en daarnaast gaan we uitgebreid in op het zweefvliegen in het algemeen en geven ook aan welke principes, methoden en technieken daarbij van toepassing zijn. Heb je nog nooit in een zweefvliegtuig gevlogen dan ben je bij ons ook aan het goede adres. Bij de ACvZ kun je namelijk een zweefvliegopleiding volgen. Aanvankelijk vlieg je met een instructeur. We noemen dat “DBO” oftewel “Dubbel Besturings Onderricht”. Daarbij vlieg je in een tweezitter.

Als je vaardigheden op vereist niveau zijn, mag je alleen de lucht in oftewel: “solo”. Hoewel je dan in een eenzitter vliegt, word je nog steeds begeleid door een instructeur die je voor elke vlucht een briefing geeft en nauwlettend het vluchtverloop volgt. De bedoeling is dat je, na je voldoende te hebben bekwaamd, een praktijk- en theorie-examen aflegt om het GPL (Glider Pilot License) te verkrijgen. Weet je niet zeker of zweefvliegen iets voor je is, vraag dan een proeflidmaatschap aan. Ook voor de ervaren zweefvliegers hebben we handige tips en nuttige informatie op onze site gezet. Wellicht tot ziens op vliegveld Soesterberg, als belangstellende of als leerling-vlieger!"

- Zorg: - Vanuit het ontmoetings- en activiteitencentrum van King Arthur Groep worden 3 dagen per week activiteiten geboden aan mensen die nog zelfstandig thuis wonen, maar extra stimulans en ondersteuning behoeven, en/ of van wie de mantelzorger extra ondersteuning nodig heeft. Groepen bestaan uit maximaal 10 personen en worden begeleid door een deskundige begeleider en assisent-activiteitenbegeleiders.

- Medisch Centrum Soesterberg biedt onderdak aan een huisartsenpraktijk, een apotheek, diëtisten, fysiotherapie, een psycholoog, een haptotherapeut, logopedie, maatschappelijk werk, oefentherapie, pedicure, Shiatsutherapie, verloskundige en thuiszorg.

- Het rijksmonumentale Officierscasino (Kampweg 51) is in september 1940 gebouwd in opdracht van de Duitse Luftwaffe. Het was het toenmalige ‘Soldatenheim’, dichtbij de vliegbasis. Het is een van de weinige overblijfselen van neoclassicistische nazi-architectuur in Nederland, met muren van zo’n anderhalve meter dik. Het pand heeft door de jaren heen aan vele eigenaren onderdak geboden: achtereenvolgens onder meer de Canadezen, de KLM, de vliegmedische dienst en diverse gelederen van Defensie met activiteiten zoals beëdigingen, internationale conferenties, concerten en diners. Begin 2019 is het pand door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht aan ontwikkelcombinatie Schavast en IQNN Development, die er een woonzorgcomplex in gaat realiseren. Als de plannen verder zijn uitgewerkt en de bestemmingsplanprocedure met bijbehorende inspraak is doorlopen, gaat de verbouwing en herbestemming van start. Naar verwachting is dat medio 2020.

- Welzijn: - Stichting Balans is de welzijnsorganisatie voor Soest en Soesterberg (onder de link vind je de Facebookpagina m.b.t. laatstgenoemd dorp). Zij organiseert onder meer allerlei activiteiten voor jong en ouder en ondersteunt bewonersinitiatieven. Stichting Balans stimuleert mensen gebruik te maken van hun mogelijkheden en helpt sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zo levert Balans een bijdrage aan een sociaal leefklimaat waarin iedereen prettig kan wonen, werken en spelen. Balans geeft hierbij extra aandacht aan de inwoners die minder goed in staat zijn om dit zelf te realiseren.

- "Zit je ergens mee? Heb je relatieproblemen, problemen met of vragen over je opgroeiende kinderen? Of ervaar je stress en kom je zelf even niet verder? WELZIN biedt advies en ondersteuning in onder meer Soest en Soesterberg. Via groepsmaatschappelijk werk, in onze themawerkplaatsen, of individuele ondersteuning, als de problematiek daarom vraagt. Onze ondersteuning is erop gericht dat je je leven weer beter op de rit krijgt en op eigen kracht en met meer zelfvertrouwen verder kunt. WELZIN biedt trainingen, cursussen en groepen die gerelateerd zijn aan een bepaald thema, bijvoorbeeld scheiden of welbevinden of opgroeien. Samen kijken we waar het scheef loopt, ondersteunen je om het thuis weer beter op de rit te krijgen. Ook kijken we hoe we je netwerk van contacten kunnen uitbreiden en verstevigen, zodat je ook in de buurt meer aan elkaar kunt hebben. Ook Buurtbemiddeling zit in ons dienstverleningspakket."

- Stichting Hulpdienst Soesterberg is in 1974 gestart 'voor Soesterbergers, door Soesterbergers', als initiatief van de toenmalige wijkraad. Sinds die tijd is er natuurlijk wel wat veranderd, maar nog altijd zetten vrijwilligers zich belangeloos in voor hun dorpsgenoten met als slogan "Als burenhulp even niet lukt". Activiteiten zijn onder andere vervoer per auto naar een van de ziekenhuizen in de regio, de huisarts, fysiotherapeut of kapper en kleine hand- en spandiensten in huis of tuin. Ook kleine computerproblemen kunnen worden opgelost.

- "Vriendendienst Soesterberg is een Facebookpagina voor en door Soesterbergers. Woon jij in het dorp en heb je even hulp nodig of bied je hulp aan, dan is dit de plek. Ook als mantelzorger van iemand in het dorp mag je van deze pagina gebruik maken. Door lid te worden van de 'groep' ben je ervan verzekerd dat wat je aanbiedt/vraagt alleen voor groepsleden zichtbaar is."

- Veiligheid: - Brandweer Soesterberg.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Soesterberg alg. en - idem RK.

Reactie toevoegen