Stein

Plaats
Dorp en gemeente
Stein
Westelijke Mijnstreek
Limburg

stein_steinerbos_640x480.jpg

Stein, Steinerbos

Stein, Steinerbos

stein_steinerbos_roeivijver_640x480.jpg

Stein, de roeivijver in Recreatiepark Steinerbos is er al sinds de jaren zestig. Deze tijdloze attractie is nog steeds in gebruik.

Stein, de roeivijver in Recreatiepark Steinerbos is er al sinds de jaren zestig. Deze tijdloze attractie is nog steeds in gebruik.

LB gemeente Stein in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Stein in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Stein in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Stein

Terug naar boven

Status

- Stein is een dorp en gemeente in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek.

- Wapen van de gemeente Stein.

- De gemeente is in 1982 vergroot met de gemeenten Elsloo en Urmond.

- De gemeente Stein omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Berg aan de Maas, Elsloo, Meers en Urmond en de buurtschappen Catsop, Kleine Meers, Maasband, Nattenhoven, Terhagen en Veldschuur. In totaal zijn dat dus 5 dorpen en 6 buurtschappen. De Steinse wijk Kerensheide is genoemd naar het voormalige gelijknamige mijnwerkersdorpje, dat O hiervan lag, eind jaren zeventig is afgebroken, en onder de link nader wordt beschreven.

- Onder het dorp Stein vallen vanouds formeel, d.w.z. bestuurlijk en voor de postadressen, de buurtschappen Kleine Meers, Maasband en Veldschuur (grotendeels), hoewel ze in de praktijk tot het dorp Meers worden gerekend, omdat ze daar dichterbij liggen en samen met dat dorp op het 'eiland' W van het Julianakanaal liggen, tussen dat kanaal en de Maas.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Stein.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Stein.

Oudere vermeldingen
1263 de Steyne, 1840 Steijn.

Naamsverklaring
Betekent steen ‘kasteel’. (1)

Terug naar boven

Ligging

- De gemeente Stein ligt W van de stad Geleen, op een kruispunt van water en wegen. De gemeente is door op- en afritten verbonden met de autowegen A2 (Amsterdam-Luik) en A76 (Antwerpen-Aken). De A2 is tegelijkertijd de oostgrens van de gemeente, terwijl de A76 de gemeente dwars doorsnijdt. De westgrens van de gemeente wordt gevormd door de Maas. Deze rivier is tegelijkertijd de grens met België. Parallel aan de Maas loopt het Julianakanaal met een grote overslaghaven voor bulkgoed in de kern Stein.

- Opvallend is het tweeledige karakter van de gemeente Stein. De oostgrens met de autowegen en het aangrenzende grote DSM-complex ademt een actief en industrieel karakter uit. Als we van oost naar west gaan, laten we de DSM-complexen in het oosten achter ons en komen uit bij het Maasdal in het westen van de gemeente. Dit Maasdal vormt samen met de historische dorpskernen van Elsloo, Stein, Urmond, Meers en Berg aan de Maas een fraai natuurgebied met veel rust en recreatieve mogelijkheden. Hier vindt u volop rust om te fietsen en te wandelen in de natuur en te vertoeven aan het water. (3079)

- De gemeente Stein grenst verder aan de Belgische plaatsen, van N naar Z, Stokkem, Meeswijk, Leut, Eisden, Vucht, Maasmechelen en Kotem in het W, de dorpen Geulle aan de Maas, Geulle en Moorveld in het Z, de dorpen Geverik en Beek in het ZO en het dorp Obbicht in het N. Z van de gemeente ligt Maastricht-Aachen Airport.

- Het dorp Stein grenst in het W aan de rivier de Maas en de Belgische plaats Kotem, het dorp Meers en de Belgische plaatsen Vucht, Eisden en Leut, in het N aan de dorpen Berg aan de Maas en Urmond, in het O aan de A2, Knooppunt Kerensheide en de stad Geleen en in het Z aan het dorp Elsloo. De A76 loopt Z door het dorpsgebied en W van de dorpskern ligt het Julianakanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Stein 309 huizen met 1.513 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 255/1.240 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Maasbamdt of Maasband 24/119, Kleine Meersch 23/127 en Veldschuur 7/27.

- Bij de gemeentelijke herindelingen van 1982 is de nieuwe fusiegemeente als volgt samengesteld:
van Stein: 926 hectare met 12.984 inwoners;
van Elsloo: 800 hectaren met 8.205 inwoners;
van Urmond: 388 hectare met 4.884 inwoners;
van Obbicht en Papenhoven: 90 hectare met 200 inwoners (= de buurtschap Nattenhoven, omdat deze aan het N van het dorp Berg aan de Maas is vastgegroeid);
van Beek: 36 hectare met 35 inwoners;
van Geulle: 37 onbewoonde hectare.

- Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.500 huizen met ca. 27.000 inwoners, waarvan ca. 4.500 huizen met ruim 11.000 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

De vroegste bewoning van deze streek stamt van rond 4500 v. Chr., de tijd van de zogenoemde Bandkeramiekers. Uit deze tijd zijn veel overblijfselen opgegraven. De Bandkeramiekers waren een agrarisch volk dat de kunst van het pottenbakken reeds verstond. De Bandkeramische cultuur is zonder aanwijsbare oorzaak uit deze streken verdwenen.

Bij de komst van de Romeinen woonden de Eburonen in deze streken. De Maasvaart is in deze tijd ontstaan. Dit kwam door de gunstige ligging ten opzichte van Duitsland en Frankrijk. Deze ontwikkeling was zeer belangrijk voor de latere economische ontwikkeling van Elsloo en Urmond. De Romeinen zijn tot ongeveer 450 na Chr. gebleven. Ze werden verdreven door de Franken die van over de Rijn kwamen en heel West-Europa bezetten.

Tegen het eind van de negende eeuw kwamen de Noormannen in Europa. Hun komst ging gepaard met moord en doodslag. Vanuit een kamp nabij Elsloo werden vele strooptochten ondernomen naar andere steden. Het kamp werd uiteindelijk belegerd door de koning van Oost-Franciën (Karel de Dikke). De Noormannen trokken zich terug in ruil voor Friesland.

Het grondgebied van de huidige gemeente lag in een grensgebied. Dit heeft ertoe geleid dat Elsloo, Stein en Urmond vanaf de 12e eeuw een eigen ontwikkeling doormaakten.

De nederzetting is ontstaan doordat twee broers Elsloo moesten delen. Een van de broers ging zich toen ‘van Steyn’ noemen. Stein behoorde ook tot de vrije rijksheerlijkheid. Dit duurde voort tot aan de Franse Revolutie.

Vóór de komst van de Fransen was het in Stein erg onrustig. Door het afschaffen van de oude rechten en de inbeslagname van de bezittingen van de kerk en de adel, keerde de rust weder.

In economisch opzicht was de 19e eeuw erg slecht voor Stein. De bevolking ging voor seizoenarbeid massaal naar Duitsland. Daar was voldoende werk in de landbouw en de baksteenindustrie. De arbeiders die in deze baksteenindustrie werkten, werden brikkebekkers genoemd. Ter nagedachtenis aan deze arbeiders staat bij het gemeentehuis een beeld van een ‘brikkebekker’. (3079)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in) deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en literatuur:

- "Het algemeen doel van Stichting Erfgoed Stein is het behoud en het toegankelijk maken van het cultuurhistorisch erfgoed binnen deze gemeente. De kernactiviteiten van de stichting zijn onder meer: de exploitatie van het Archeologiemuseum; de exploitatie van de kasteelruïne; het beheer van het kloosterkerkhof; het beheer van de archeologische collectie van dokter Beckers; het beheer van de geschied- en oudheidkundige verzameling van pater Munsters; het beheer van het Documentatiecentrum; het levendig houden van monumenten en facetten van geschiedenis en oudheidkunde binnen de gemeente; het bevorderen van de belangstelling, het vergroten van de kennis en het toegankelijk maken van bronnen met betrekking tot het lokale cultuurhistorisch erfgoed;

het beheer en het toegankelijk maken van genealogische en kadastrale gegevens en van de beeldbank; het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het inrichten van exposities; het opsporen van vondsten en geschriften van archeologische en/of geschiedkundige aard; het veilig bewaren, determineren, beschrijven en zo nodig restaureren en conserveren van collectiemateriaal; het ontplooien van initiatieven op het gebied van leefbaarheid, wonen en welzijn in de buurt. Meer in het bijzonder het creëren van een gemeenschapsaccommodatie die de ontmoetingsplek bij uitstek is in de directe omgeving en die onderdak biedt aan het lokale verenigingsleven; het openstellen van het gebouw voor het organiseren van activiteiten ten behoeve van zorgbehoeftigen en senioren en mede daardoor de leefbaarheid in de directe omgeving te bevorderen."

- "Heemkunde is de studie en de daaruit voortkomende kennis van de mens en zijn leefomgeving. Wij bekommeren ons met de zorg vóór en de ontsluiting ván het cultureel erfgoed van onze streek en onze bewoners. De evolutie van het dagelijkse leven, met zijn gebruiken en waarden, visie en maatschappelijke toestand, is hierbij een belangrijk aspect. Ons doel als Sectie Heemkunde van Stichting Erfgoed Stein is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de facetten van het verleden en het heden. Wij beogen de geschiedenis van de hele gemeente levend(ig) te houden door het verrichten van studie, archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen en het inrichten van exposities.

Wij beschikken over eigen archieven, maar maken ook gebruik van de archiefdiensten van de overheid. Naast de andere secties binnen onze stichting is de Sectie Heemkunde als bewaarder van het lokaal erfgoed een belangrijke cultuurdrager binnen de gemeente Stein. Vooral omdat de thema's waar de heemkunde zich mee bezig houdt, in sterke mate aansluiten bij de belevingswerelden en interessegebieden van de plaatselijke bevolking. Iedereen is van harte welkom om ons te bezoeken in het museum op de volgende dagen en tijden: maandag 19.00-22.00 uur en woensdag 13.30-16.30 uur."

- "In 2017 is het voormalige Archeologiemuseum compleet vernieuwd. Als Museum voor Grafcultuur besteedt het nu aandacht aan de vele en gevarieerde manieren waarop de mensen omgaan met dood en begraven door de eeuwen heen. Deze onderwerpen worden geïllustreerd met archeologische voorwerpen die in graven uit verschillende perioden zijn gevonden. De meeste komen uit Stein en omgeving. Veel ervan zijn in het begin van de vorige eeuw verzameld door dokter Beckers en Pater Munsters en andere zijn aan het museum geschonken door medewerkers en particulieren. Kern van de expositie is een graf dat rond 3400 v. Chr. is aangelegd en in 1963 bij opgravingen is ontdekt. De vloer van het graf was gemaakt van grote keien uit de Maas. Op die vloer lagen de verbrande beenderen van de doden van de boerengemeenschap die hier woonde.

Wie de mensen van deze “Steingroep” waren, is nog steeds onderwerp van onderzoek. Ze waren een klein onderdeel van een cultureel fenomeen uit de tijd dat grote delen van Zuidwest-, West- en Noordwest- Europa omvatte. Het was de tijd dat de mensen graven en andere monumenten bouwden van grote stenen. Maar nergens anders is ooit een graf als dit gevonden; niet in Nederland en niet in het buitenland. Daarnaast zijn grafinventarissen te zien uit een oudere fase van de Nieuwe Steentijd, uit de Late Bronstijd, Vroege IJzertijd de Romeinse periode, de Merovingische periode en de Vroege Middeleeuwen. Al deze graven en de begrafenissen hebben hun eigen, bijzondere karakter. Ze worden in de expositie toegelicht door middel van films en informatiepanelen. Het museum en de collecties worden beheerd door Stichting Erfgoed Stein. Behalve de Collectie dokter Beckers beheert deze stichting eveneens de Collectie Pater Munsters en de Kasteelcollectie."

- Het naslagwerk 'De stiefköppige Maaskentjers - Leven en overleven in de Maaskant' (door Guus Peters en Harry Strijkers, 152 pag., uitg. tichting Streekmuseum De Schippersbeurs te Elsloo, Volkskundig museum van het Maasland, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2009) is via de link ook online te lezen. "De uitgave van dit boek past in het streven van onze museumstichting, namelijk informatie geven over het verleden van onze streek en over het karakter van onze Maaskanters. Ditmaal met het accent op het oostelijk gebied. Over het westelijk (Belgisch) gebied zullen andere auteurs nodig zijn om de aandacht op hún deel van de Maaskant te vestigen."

"De inhoud van dit boek is gebaseerd op eigen onderzoek, ervaring, overlevering, archieven, lokale literatuur en gesprekken met inwoners en streekhistorici. Velen die de Maasdorpen bezoeken of er komen wonen, kunnen een verkeerd en wellicht een negatief beeld van de streek hebben, gebaseerd op vroegere vooroordelen. Te vaak is de historie van de Maaskanters getoetst en belicht door buitenstaanders, waarbij toch weer vooroordelen de leidraad vormden. Aangezien er van Urmond en Stein van de periode voor 1800 nauwelijks archieven zijn overgeleverd, is de gebruikte informatie voor de samenstelling van de beschrijvingen ook voor het merendeel gebaseerd op de ontwikkelingen na 1800.

De Maaskant is altijd een aparte streek geweest met bewoners die nog steeds een eigen, door de eeuwen heen gevormde identiteit kennen. Afgeschermd door enerzijds de vroegere uitgestrekte Graetheide en anderzijds de Kempen waren de Maasdorpen aan weerszijden van de rivier op elkaar georiënteerd, met de Maas niet als scheidende maar als verbindende factor. De vroegere heersers stonden ver van hun af en waren veel afwezig. Misschien is dit ook de oorzaak van de onafhankelijke en zelfstandige houding van de Maaskanters. Gezag en inmenging van buitenaf accepteerden ze namelijk niet zonder meer. Hiertegen stelden ze zich steeds, als het moest met alle middelen en als een eenheid, te weer. De strijd tegen de grillige rivier en de economische tegenwinden hebben het karakter van de Maaskanter gevormd tot het type van de overlever. De Maas heeft ook haar invloed gehad op de vorming van de Maaskanter, met name de vele overstromingen en de legers die hier in vroegere tijden rondtrokken.

Wat altijd onderbelicht is gebleven, en wat wij met klem willen benadrukken, is dat het overgrote merendeel van de Maaskanters altijd hard werkende, zelfstandige en vrije mensen zijn geweest. Mensen die zich steeds aan de omstandigheden moesten en wisten aan te passen. Hierin gesteund door een sterke band met elkaar en met hun dorp. Ze gingen liever naar de brikke of de mijnen, dan dat ze zonder strijd hun autonomie prijsgaven. Wat men over hen ook zei of dacht, de Maaskentjers hadden hier geen boodschap aan. Ze beschouwden zich als gelijken en als eenheid vochten ze om economisch te overleven, tegen de Maas en voor een toekomst voor hen die na hun kwamen, wij dus! "Ze leete zich einmaol neet alles zèkke en zwa maer aafpakke." Ons streven is dan ook het verhaal van de Maaskant en Maaskanter te beschrijven volgens de overlevering uit de streek zelf en van binnenuit. We willen proberen de huidige Maaskanters als geïnteresseerden meer inzicht te geven in karakter en achtergrond van de vroegere bewoners van de dorpen in de Maaskant. Het is overigens niet onze intentie om de dingen mooier te maken dan ze waren, maar wel om ze in een juiste context te plaatsen.

Wat wij van het grootste belang vinden, is een brug te slaan tussen het verleden en de toekomst. Willen we onze identiteit behouden, dan moeten we ons niet alleen blijven inzetten voor de eigen woonplaats, maar ook samen streven naar een gezamenlijke identiteit over de kernen heen. Te komen tot een groot wijgevoel, een door iedereen breed gedragen 'Maaskentjgeveul' binnen de gemeente Stein. Wij hopen dat dit boek een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de noodzakelijke bewustwording die hiervoor nodig is. Dit temeer omdat, naar onze mening, ook de tijd is aangebroken om grote strepen onder tegenstellingen uit het verleden te zetten om verder te kunnen bouwen aan een gemeenschappelijke toekomst. Guus Peters."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Rijkswaterstaat is in december 2019 gestart met de verruiming van het Julianakanaal over een lengte van 400 m bij Haven Stein. Om het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere schepen, moet het kanaal worden verbreed en verdiept. Aannemer Boskalis voert de verruiming van het Julianakanaal uit. Eerst wordt er met behulp van damwanden een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen van deze bouwkuip kan de bodem worden ontgraven, waarna de aannemer een nieuwe bodembescherming aanbrengt. Daarna wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Naar verwachting is het project eind juni 2020 klaar. Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 m lang, 11,4 m breed en met een diepgang van maximaal 3,5 m over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen." (bron: Rijkswaterstaat)

- In 2010 is het stedenbouwkundig plan voor het centrum van Stein vastgesteld. Het dorp krijgt met dit plan een veelzijdig en gezellig centrum, een sociale ontmoetingsplek met pleinen waar het goed toeven is. Het stedenbouwkundig plan is een richtinggevend kader. Enkele criteria zijn dat het centrum een belangrijke sociale functie krijgt, dat er pleinen komen met verblijfsmogelijkheden, dat er overdekt gewinkeld kan worden, dat er voldoende parkeerplaatsen komen en dat er een multifunctioneel centrum komt waarin tevens rekening wordt gehouden met ouderen. Ook wonen en zorg krijgen een nadrukkelijke plek in het nieuwe centrum. Zaken als winkelen, wonen, cultuur, verkeer, parkeren en openbare ruimte worden zorgvuldig en integraal meegewogen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stein heeft 10 rijksmonumenten.

- Toen architect Kayser in 1884 een nieuwe neogotische kerk bouwde, was zijn enige zorg niet de eigentijdsheid van het gebouw. Niet alleen kunnen we dit constateren omdat er nogal wat traditionele vormen zijn terug te vinden, maar ook omdat Kayser daadwerkelijk oud materiaal verwerkte. We bedoelen dan natuurlijk niet de gedeeltelijk nog 14e eeuwse toren uit mergelsteen, met zijn hoeklisenen en boogfriezen, die mocht blijven staan. Want binnen vinden we een aantal oude hardstenen kolommen met Maaskapitelen. De uitbeelding van de bekende scène van St. Maarten die zijn mantel in tweeën hakt om deze met een naakte bedelaar te delen, is twee keer terug te vinden in Steins kerk. De oudste van de twee vinden we op één van de hardstenen zuilen. De doopvont is 13e eeuws. (3324)

- In 1936 werd kapelaan J.F. Geurts benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe wijk Kerensheide in Stein. Allereerst richtte men een noodkerk in op de zolder van de lagere school. Deze is met kerstmis 1939 in gebruik genomen. Deze bleef in gebruik tot aan de inzegening van de nieuwe kerk. Op 12 oktober 1940 begon men, ondanks de oorlog, met de bouw van de kerk, naar ontwerp van architect Alphons Boosten. Als gevolg van materiaalschade liep de bouw langzaam en de algehele bouwstop in 1942 werd genegeerd. In 1943 is de H. Jozefkerk (Sanderboutlaan) in gebruik genomen. Het georiënteerde kerkgebouw opgetrokken in rood baksteen bestaat uit een noordwestelijke toren, een narthex, driebeukig schip met vijf traveeën in pseudobasilicale opstand, een viering met een koortoren en een rondgesloten koor met kooromgang en drie straalkapellen.

Op de noordwesthoek van de kerk staat een ronde, vlakopgaande klokkentoren (een campanile) die enkel met een rondboogconstructie verbonden is met de rest van het kerkgebouw. Deze toren heeft in het bovenste deel een aantal gekoppelde rondboogvormige galmgaten met drie tegelijk boven elkaar. Op de toren staat een ingesnoerde naaldspits. De voorgevel van de kerk bestaat uit een arcade van vijf hoge rondvormige bogen op pijlers die toegang geven tot de narthex. In de wand van de narthex bevindt zich een groot roosvenster. De zijbeuken hebben zware steunberen die doorlopen tot in het dak. Het schip en de dwarsbeuken worden gedekt door een zadeldak. Tussen het middenschip en de zijbeuken bevindt zich een arcade met vier rondbogen op vierkante pijlers. De massieve ronde koortoren heeft een achtzijdige spits. Rond het koor bevindt zich de kooromgang met drie straalkapellen met daarop drie ronde torentjes. Inmiddels is de kerk aan de eredienst onttrokken en wordt gezocht naar een herbestemming.

- Mariakapel behorend tot de parochie van St. Martinus (Kapelbergweg tegenover nr. 5). Omstreeks 1400 werd in de buurtschap Keerend, op enige afstand van een kasteel, een kapel gebouwd, die gewijd was aan de H. Richardus. De middeleeuwse kapel was in de 18e eeuw dermate bouwvallig geworden, dat zij in 1760 werd gesloopt en vervangen door een nieuwe kapel, die gewijd werd aan Maria. De Mariaverering nam direct een hoge vlucht, maar kende later ook perioden van weinig tot geen verering. Sinds 1938 zijn de verering en het bedevaartkarakter weer sterk toegenomen. (3121) Nadere informatie over Mariakapellen in Stein.

- Ruïne van waterburcht kasteel Stein (Ondergenhousweg), dat tot het burchtheuveltype kan worden gerekend. Wie het kasteel met een kritisch oog bekijkt ontdekt een veelheid van bouwstijlen, wat een gevolg is van 7 eeuwen geschiedenis: uitbreiding, afbraak, aanpassing en vernieuwing. De Congregatie Missionarissen van het Heilig Hart kocht het complex in 1921 en breidde het uit met enkele gebouwen, nodig voor de huisvesting en opleiding van priesterstudenten. Met het vertrek eind 1996 van de laatste "kasteelheren en -vrouwen", werd het stil op het Kasteel. In de naaste toekomst worden de voorburcht en enkele later toegevoegde gebouwen bestemd voor bewoning door particulieren. Achter de ruïne ligt een vrij toegankelijk park.

- Muurplaquettes van Jean Houben aan de Mauritsweg/ Eburonenstraat. Vier plaquettes los van elkaar aangebracht. Zij symboliseren de natuurelementen: snelstromend water, wolken, zon en licht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - "CV De Flierefluiters is een vriendengroep die het carnavalvirus in het bloed heeft. Allemaal hebben ze door de jaren heen hun eigen ervaring, expertise, kennis en kunde opgebouwd. Sinds 2011 staat CV dan ook voor Carnavals Vrunj."

- Mosterdpop is een popfestival op drie dagen in april en op 3 locaties, te weten Urmond, Elsloo en Stein.

- Triatlon Stein (weekend in juni).

- Heidekamppark Run (in 2020 voor de 7e keer).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Er liggen 4 knooppunten van het fietsroutenetwerk in deze omgeving. De fietsroutenetwerken bestaan uit talrijke fietsroutes die via een bijzonder gebruiksvriendelijk bewegwijzeringssysteem met elkaar verbonden worden tot lussen. Van knooppunt tot knooppunt word je begeleid via duidelijke borden. Op elk knooppunt bevindt zich een overzichtsbord dat alle routes van het fietsroutenetwerk toont. Zo kun je vanuit ieder knooppunt zelf de fietsroute en het aantal kilometers bepalen. De Maas vormt hier de natuurlijke grens met België. De fietsroutenetwerken van Nederland en België sluiten op elkaar aan. Het verschil zit alleen in de kleur van de borden: in Nederland zijn de borden wit met groen, in België zijn ze blauw met wit. De knooppunten met overzichtsborden vind je op de volgende plaatsen: knooppunt 27: Berger Maasstraat vlakbij het veer in Berg aan de Maas; knooppunt 41: Ondergenhousweg Stein, vlakbij het kasteelpark; knooppunt 43: Den Hoekstraat Stein; knooppunt 45: Westelijke Kanaaldijk Elsloo, vlakbij de brug over het Julianakanaal. Routekaarten zijn te koop bij de VVV.

- Weekmarkt Stein: iedere woensdagmiddag op het Raadhuisplein.

- "Recreatiepark Steinerbos in Stein is 30 hectare groot. Dat zijn maar liefst 45 voetbalvelden en bij elkaar 300.000 m2. Dat is best wel heel erg groot. En dat niet alleen. Het ligt midden in het groen. Het ligt centraal in Limburg. Het is scherp geprijsd, want je hoeft niets extra’s te betalen voor onze attracties. Nou ja, behalve voor de minicars. Het woord parkeergeld kennen we niet. En we weten alles af van spelen. Klimmen en klauteren. Zwemmen en roeien. Rondrennen en racen op skelters. Dieren voeren en in de lucht springen op trampolines. Je kunt je bij ons lekker uitleven en moe maken. In het Steinerbos is gewoon een hoop te beleven. Dus kom snel. Met je familie, met school of met vrienden.

Onze roeivijver ligt aan de rand van het park en is omgeven door de bossen. Wat in ieder geval noodzakelijk is, is dat je spierballen hebt. Want bij ons geen flitsende kano’s, maar gezellige, stevige roeiboten, waar je met maar liefst 6 mensen in kan. Of heel romantisch alleen met je vriendinnetje. Je moet dan wel minimaal 1.40 meter zijn. Misschien heb je zin om een rondje te roeien. Jij aan de ene peddel, je vader aan de andere peddel. Of misschien zijn de buren mee of je neefjes en nichtjes, dan kun je een wedstrijdje houden. Let op dat je niet uit de boot valt! De vijver is weliswaar ondiep en de boten bijzonder stabiel, maar toch... Een nat pak kun je wat ons betreft beter halen in het zwembad.

Als je bij aankomst in het Steinerbos meteen een goed beeld wilt krijgen van wat je allemaal kunt doen, dan is een plattegrond wel zo gemakkelijk. Die kun je krijgen bij de ingang. In een oogwenk weet je waar wat ligt. De zwembaden en het peuterbad liggen bij elkaar. Met daarnaast uiteraard een aangename ligweide. Het buitenzwembad heeft een grote familieglijbaan en airtrampoline. Verder kom je op je tocht door het bos onder andere trampolines, thema speeltuinen, een avontuurlijk kasteel, een super glijbaan, touwbruggen, railbikes, tafeltennistafels en skelters tegen. Sinds 2012 hebben we een beachvolleybalveld, waar je spannende wedstrijden volleybal kunt spelen in het zand. Het is eigenlijk bijna te veel om op te noemen wat in het Steinerbos allemaal te doen is. Één ding is zeker. Je hoeft je hier geen minuut te vervelen." De entree is in het hoogseizoen slechts € 7,95, in het laagseizoen € 4,95.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Stein, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Stein. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - "Bie Os is dé omroep in de Westelijke Mijnstreek met een variatie aan programma’s, samengesteld door ca. 100 gemotiveerde vrijwilligers. Het is een jonge, dynamische en stimulerende organisatie met actuele, creatieve en interactieve programma’s voor een groot publiek. Uitgangspunten voor Bie Os zijn: kwaliteit, continuïteit en onderscheidendheid. Bie Os - mijn streekomroep is in 2019 ontstaan door het samengaan van Streekomroep Start (voor de gemeenten Sittard-Geleen en Beek) en Lokale Omroep Stein en heeft een uitzendgebied van ruim 130.000 inwoners. De TV Gezet biedt dagelijks het laatste nieuws uit de streek. De redactie zorgt dagelijks voor een up to date nieuwsvoorziening, inclusief achtergronden. Het is ook een platform voor verenigingen die hun activiteiten willen delen. Een groot aantal vrijwilligers maakt dagelijks radioprogramma’s. Live muziek, actualiteiten, lokale artiesten, en een variatie aan muziekstijlen komt aan bod. Met ieder uur landelijk en lokaal nieuws en muziek in een goede variatie, die dagelijks van 06.00 uur tot 24.00 uur is te beluisteren."

- Lokale links: - Stein linkspagina.

- MFC: - De naam van multifunctioneel centrum MFC De Grous verwijst naar het gebied waar het MFC en de appartementen zijn gebouwd. Vroeger noemde men dit gebied “op De Grous”. Vroeger was in het spraakgebruik in Stein een “Grous” een klein (verloren) stukje grasland zonder omrastering. Hier konden bijvoorbeeld paarden of geiten aan een lijn grazen. Vaak was het eigendom van de gemeente en werd het gebruikt voor gezamenlijke activiteiten zoals het benutten van de dorsmachine. De omwonenden gingen met hun veldgewassen zoals koren, tarwe en gerst naar “De Grous” om het te laten dorsen. Ook deed men op deze plek “schreumen”, een behendigheidsspel met centen en stuivers.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kerensheide, - Nieuwdorp en - Oud Stein kerk.

Reactie toevoegen