't Veld

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland West-Friesland
Noord-Holland

t_veld_plaatsnaambord_kopie.jpg

't Veld is een dorp in de provincie Noord- Holland, in de streken West-Friesland (geografisch) en Kop van Noord-Holland (bestuurlijk), gem. Hollands Kroon. T/m 31-7-1970 viel het dorp deels onder de gem. Nieuwe Niedorp, deels onder de gem. Oude Niedorp.

't Veld is een dorp in de provincie Noord- Holland, in de streken West-Friesland (geografisch) en Kop van Noord-Holland (bestuurlijk), gem. Hollands Kroon. T/m 31-7-1970 viel het dorp deels onder de gem. Nieuwe Niedorp, deels onder de gem. Oude Niedorp.

't Veld

Terug naar boven

Status

- 't Veld is een dorp in de provincie Noord- Holland, in de streken West-Friesland (geografisch) en Kop van Noord-Holland (bestuurlijk), gemeente Hollands Kroon. T/m 31-7-1970 viel het dorp grotendeels onder de gemeente Nieuwe Niedorp, deels onder de gemeente Oude Niedorp. Per 1-8-1970 over naar gemeente Niedorp, in 2012 over naar gemeente Hollands Kroon.

- Onder het dorp 't Veld valt officieel, voor de postcodes en postadressen, ook een deel van de buurtschap Moerbeek, maar in de praktijk valt deze onder het dorp Haringhuizen. Verder valt onder het dorp ook een deel van buurtschap De Kampen.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp wordt een Veldtemer genoemd, getuige de lokale dorpssite waar wij deze benaming tegenkwamen.

Oudere vermeldingen
Het Veld, 1839-1859 't Veld, 1851 't Veldt.

Naamsverklaring
Betekent veld 'open vlakte, heide, bouwland, ontginnings- of ontwateringseenheid', in Noord-Holland in het bijzonder als collectieve benaming van de landen binnendijks.(1)

Terug naar boven

Ligging

't Veld ligt ZW van Winkel en Nieuwe Niedorp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft 't Veld 25 huizen met 142 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

'Koeienkerk'
De protestantse kerk van 't Veld stond op de plaats waar nu de rotonde ligt bij de ingang van Zijdewind. Sinds 1826 werd het gebouw ook gebruikt als school. Om de toename van leerlingen op te vangen, is het gebouw in 1873 helemaal ingericht als school en staakt de kerkgang voorgoed. In 1920 wordt de kerk verkocht aan boer Jan Droog, die daar zijn koeien stalt. Zo ontstaat de bijnaam voor het pand: ‘koeienkerk’. In 1970 wordt het pand afgebroken.

- De in 2000 opgerichte Stichting tot behoud van historisch erfgoed ’t Veld - Zijdewind - Moerbeek is een enthousiaste werkgroep met getalenteerde schrijvers die de geschiedenis van deze kernen plus die van De Weel op papier vastleggen.

- Artikel over het ontstaan van de dorpen 't Veld en Zijdewind.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Woningbouw
Eind 2016 heeft de Provincie groen licht gegeven voor de ontwikkeling van woningbouw in ’t Veld Noord, de grootste woningbouwlocatie in de gemeente Hollands Kroon. Het plan wordt in fasen uitgevoerd. In de eerste fase (medio 2020) zijn ca. 60 woningen gebouwd. Het college is erg tevreden over de lokale betrokkenheid en de goede samenwerking met de Dorpsraad. Wethouder Theo Groot: “De samenwerking met de dorpsraad heeft er mede voor gezorgd dat er sprake is van een groot draagvlak. De hoge opkomst bij de informatieavond van november 2017 heeft ons positief verrast. Er zijn op dit plan ook helemaal geen negatieve reacties of zienswijzen binnengekomen. Dit is voor ons een teken dat de inwoners de plannen omarmen.” (bron: gemeente)

De gemeente lichtte de aanbesteding voor de eerste fase als volgt toe: "De onderhavige opdracht behelst de verkoop van een bouwperceel t.b.v. de realisatie van een deel van 't Veld Noord onder enkele eisen en wensen. Zo vindt de gemeente het belangrijk dat een substantieel deel van de grond wordt besteed aan water en groen. Hollands Kroon is op zoek naar een ontwikkelaar die de ruimte die wij bieden uiterst creatief weet te benutten zodat er een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig plan snel gerealiseerd kan worden, waar vervolgens met de volgende fasen naadloos op kan worden aangesloten."

Sluting OBS De Boet
"Het bestuur van Stichting Surplus heeft moeten besluiten dat er voor een zelfstandig voortbestaan van OBS De Boet in 't Veld te weinig mogelijkheden zijn. De Boet fuseert per 1 augustus 2016 waarschijnlijk met basisschool De Keerkring in Schagen en wordt vervolgens opgeheven. Waarom is De Keerkring de voorkeurspartner voor fusie: Omdat de onderwijsconcepten van De Keerkring en De Boet de meeste overeenkomsten vertonen. Omdat directie en bestuur de kinderen van De Boet graag zoveel mogelijk bij elkaar zou willen houden, en denkt dat de meeste ouders voor De Keerkring zullen kiezen. Aan de medezeggenschapsraden van beide scholen wordt gevraagd in te stemmen met het voornemen tot fusie van De Boet met De Keerkring. De medezeggenschapsraden zullen intensief betrokken worden bij het fusietraject. Ouders die daaraan behoefte hebben, zullen intensief worden begeleid bij de overstap naar de school die het beste past bij hun kind en situatie.

De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2016. De ervaring leert echter dat na een fusiebesluit de ouders vaak aandringen op een kort traject. Een fusie per 1 augustus 2015 op verzoek van de ouders behoort hierdoor ook tot de mogelijkheden." Zo lezen wij op de site van Stichting Surplus anno maart 2015. De fusie heeft inderdaad in 2015 plaatsgevonden, want op de Facebookpagina van de inmiddels voormalige OBS De Boet lezen wij: "Vandaag, 1 juli 2015, is toch echt de laatste schooldag op OBS De Boet in 't Veld. We vinden het verschrikkelijk. Zoals elk jaar hebben we ook dit schooljaar afgesloten met een Pannenkoekenfeest. Hierna ging iedereen nog even terug naar zijn eigen klas en werd er heel wat geknuffeld. Groep 8 mag als afsluiting altijd over de tafels heen lopen, maar omdat iedereen nu naar een andere school gaat mochten we allemaal!"

Supermarkt en Dorpsontmoetingsplek
Sinds 2009 zat het dorp zonder supermarkt, waardoor de inwoners naar elders moesten om hun boodschappen te doen. Dankzij veel zelfwerkzaamheid van de inwoners heeft 't Veld sinds 2014 weer een supermarkt, in het pand van de vorige supermarkt, van de formule Superrr, met daarbij in het aanpalende pand Dorpsontmoetingsplek 't Veld - Zijdewind waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten, diverse ruimten kunnen worden gehuurd, die deels worden betrokken door zorgaanbieders. Jan van der Meer van Support & Co meldde dat dit zijn eerste winkel is in Noord-Holland en nog wel meteen zijn grootste supermarkt.

"Wie is Jan der Meer en waar staat zijn organisatie voor? Wel, deze organisatie geeft als het ware een tegengeluid tegen de gevestigde orde van ondernemen. De kracht van dit ondernemerschap ligt in de samenwerking met mensen, die binnen hun beperking toch mogelijkheden hebben om bepaalde werkzaamheden met succes te kunnen verrichten. Er ontstaat zo een raakvlak tussen zorg en ondernemerschap. Daartoe zijn er contacten bij zorginstellingen voor zinvolle dagbesteding, bij gemeenten voor financiering van dagbestedingsplaatsen, bij woningcorporaties voor het belang van kunnen winkelen in kleinere kernen, bij leveranciers voor lokaal samenwerken met eigen middenstand, breed assortiment, lokale producten, en ambachtelijke kwaliteit, bij onderwijsinstellingen voor het creëren van stageplekken voor schoolgaande kinderen met een beperking. Werkt zo’n formule? Ja, bijzonder goed omdat dit mogelijkheden biedt om kleine kernen te voorzien van een supermarkt en de kantoren zijn te verhuren aan zorginstellingen, gemeenten en particulieren." Aldus de Dorpsraad 't Veld - Zijdewind in een toelichting op het concept van Superrr.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Kerk
De RK St. Martinuskerk in 't Veld (Rijdersstraat 109), een driebeukige neoclassicistische pseudobasiliek met toren in enigszins romaniserende vormen, is in 1853-54 gebouwd door architect Th. Molkenboer. In het middenschip een gestuct tongewelf, in de zijbeuken vlakke plafonds. Rijk bewerkte kansel uit 1866 door Louis Veneman. Hoogaltaar uit 1927 door J.P. Maas, altaarstuk door Jan Oosterman. Orgel van L. Ypma uit 1871, in 1926 ingrijpend gewijzigd door Vermeulen.

"De St. Martinuskerk in 't Veld is een typisch voorbeeld van een kerk in neoclassicistische stijl naar een ontwerp van Waterstaatsarchitect Theo Molkenboer. Het is de eerste grote kerk in westelijk West-Friesland, omdat deze kerk destijds een sterk regionale functie had en de parochianen uit veel naburige dorpen kwamen, zoals Waarland, Heerhugowaard, Winkel, Nieuwe Niedorp. In diverse van deze dorpen werden later kerken gebouwd. De bouwpastoor woonde in de pastorie. Voordat in 1853 deze kerk werd gebouwd, stond op de plek van de kerk al een houten gebouw, maar dat was aan vervanging toe. Daarvoor kerkten de katholieken in het geheim met behulp van 'klopjes' en een priester die op een geheime plek woonden, omdat de protestantse overheid de katholieken in deze streek niet duldde.

De kerk is door de jaren heen aangepast aan de nieuwe eisen van de liturgie, maar het oude kerkinterieur is in stand gebleven, zoals de kunstzinnige preekstoel, in eikenhout uitgevoerd door de fa. Veneman uit Den Bosch (1866) en het Ypma orgel (1871). In Westwoud (oostelijk West-Friesland) staat eveneens een Molkenboer-kerk, die rijksmonument is. In de kerk is alles bij het oude gebleven en er mocht niets veranderd worden zoals deze destijds was gebouwd. Het kerkinterieur is in overdaad aanwezig. De St. Martinuskerk wordt jaarlijks op gebreken gecontroleerd door de Monumentenwacht, en recentelijk zijn de kerk en pastorie weer in frisse kleuren geschilderd en mankementen aan dakgoten etc. verholpen.

Opvallend in deze regio is dat de protestantse kerken van de 19e eeuw veel kleiner werden gebouwd, maar de parochie 't Veld was zo uitgestrekt en had zoveel parochianen dat men deze grote kerk ging bouwen. Ondanks dat er in de drie naburige dorpen Waarland, Heerhugowaard-Noord en Nieuwe Niedorp later eigen kerken zijn gebouwd, heeft het dorp veel parochianen die erg gesteld zijn op dit fraaie kerkgebouw." (bron: drs J.J.Jong) Deze prachtige kerk staat nog altijd niet op een monumentenlijst. De kerk valt onder de Martinusparochie. - Op deze pagina vind je een uitvoerige en boeiende beschrijving van de kerkelijke geschiedenis van 't Veld en Zijdewind, waaruit o.a. blijkt dat diverse parochies in de omgeving uit die van 't Veld zijn ontstaan.

Molenromp
Molenromp van de Molen van de Kostverlorenpolder (Koggeweg 3). De molen is in 1860 gebouwd, nadat zijn voorganger door een blikseminslag in dat jaar was verwoest. In 1912 is de molen onttakeld en ingericht tot machnistenwoning. Sinds 2005 is het een rijksmonument, ondanks bezwaar van de toenmalige gemeente Niedorp, die dat niet terecht vond vanwege de gewijzigde waterstaatkundige structuur.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het evenement 'Nazomeren in Niedorp' (3e volledige weekend van augustus) vindt jaarlijks plaats in alle 9 dorpen van deze voormalige gemeente. Ca. 150 deelnemers laten op ca. 100 locaties van alles zien en er is van alles te doen op het gebied van tuinieren, kunst, cultuur en muziek. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - 't Veld werkt veel samen met buurdorp Zijdewind. Er is dan ook een gezamenlijke Dorpsraad 't Veld - Zijdewind.

- Buurtvereniging: - Een bijzondere, informele club was Weberclub 't Veld, een groep van ca. 10 personen die per ongeluk bij elkaar zijn gekomen. Puur en alleen om te barbecuen. Wat begon als een grap, pakte al snel uit tot een hobby die ze maandelijks, in de zomer bijna wekelijks, beoefenden. Dit onder het motto: "weer of geen weer, het is altijd bbq weer!" Wat het voor anderen de moeite waard maakt om hun Facebookpagina te bekijken, is dat ze er ook regelmatig de niet-alledaagse recepten posten van wat ze die avond op tafel gaan zetten (en het resutaat ook in beeld laten zien), waar het water je van in de mond loopt. Dus allicht kun je daar zelf nog inspiratie uit opdoen. "We maken gerechten die uitmonden in ware smaaksensaties. Gedacht moet worden aan gerookte zalm, gekonfijte eendeborstfilet, kip op blik, gerookte haring en handgemaakte perentaart. Een gezellige club die elkaars kunsten afkijkt!" Medio 2019 lezen we op hun Facebookpagina dat de club is opgeheven, maar dat men nog wel een paar keer per jaar bij wijze van reünie bijeenkomt en gelukkig ook de Facebookpagina in stand houdt, zodat je dus nog altijd van hun creatieve recepten kunt genieten.

- MFC: - Op het terrein van de voormalige Tjaddinxschool aan de Dreeflaan is in 2013 een nieuw multifunctioneel complex gerealiseerd, waarin basisschool De Marinx (en tot 2015 ook OBS De Boet), de kinderopvang en dorpshuis De Harmonie onderdak vinden.

- Onderwijs en kinderopvang: - "RKBS De Marinx is een basisschool met ca. 200 leerlingen en 20 teamleden en is onderdeel van Stichting Sarkon. De school heeft een katholieke grondslag en heeft als motto: ‘Leren doen we samen!’ ‘Leren doen we samen’ op een school als een veilige gemeenschap waarin kinderen en ouders zich thuis voelen. 'Leren doen we samen’ waarbij de leerlingen, de leerkrachten en de school zich optimaal ontwikkelen. 'Leren doen we samen’ in de brede school. De school staat niet op zichzelf; zij ziet de ouders en de medeparticipanten in de brede school als partner. Door samen te werken en vertrouwen in elkaar te hebben verbetert de kwaliteit van het onderwijs. De Marinx is gevestigd in brede school ‘Veldzicht’. Samen met de peuteropvang, een praktijk voor kinderfysiotherapie en logopedie en het dorpshuis met culturele en sportieve faciliteiten bieden we een compleet breed pakket voor de kinderen uit ’t Veld en omgeving. De Marinx werkt met het adaptieve concept, waarbij de basisbehoeften van kinderen het uitgangspunt vormen: relatie: ‘Samen met anderen’, competentie: ‘Ik kan het’ en autonomie ‘Ik wil het zelf doen’."

- Basisschool De Marinx biedt ook onderdak aan en werkt nauw samen met Kinderopvang De Keet. Zij werken met het VVE-programma Uk & Puk, waarin ze aan de hand van herkenbare thema’s met de kinderen werken aan hun taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorisch/zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Bij elk thema worden activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld de pop in bad doen, uitzoeken wat drijft of zinkt, knutselen en voorlezen. Daarnaast spelen ze ook dagelijks buiten.

- Muziek: - In 1926 wordt in ’t Veld Fanfare Sint Martinus opgericht. Ruim anderhalf jaar later wordt in Waarland Fanfare Sint Gregorius opgericht. In 1964 fuseren de orkesten tot Fanfare Samen Voorwaarts. Naast de genoemde dorpen is het korps er ook voor buurdorp Zijdewind. Samen Voorwaarts treedt o.a. op tijdens dorpsfeesten, geeft regelmatig serenades bij feestelijke gelegenheden en verzorgt ook concerten. Eens in de twee jaar gaat Samen Voorwaarts op concours om te kijken hoe het met het niveau van het orkest staat. Wanneer het orkest niet op concours gaat, wordt een festival met jurybeoordeling bezocht. Op alle instrumenten kunnen wij nog nieuwe leden gebruiken, maar op dit moment hebben wij vooral bugels en trombones nodig.Naast de fanfare is er het opleidingsorkest de Junior Stars en Feestorkest De Vrolijke Noot, dat ook jouw feest of evenement graag muzikaal opluistert.

- Sport: - Voetbalvereniging VZV.

Reactie toevoegen