Ten Boer

Plaats
Dorp
Groningen
Groningen

ten_boer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Ten Boer is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Groningen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

Ten Boer is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Groningen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

gemeente_ten_boer_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Ten Boer anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Ten Boer anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Ten Boer

Terug naar boven

Status

- Ten Boer is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Groningen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018. In 2016 hebben de beide gemeenten afgesproken dat de gemeente in 2019 zou worden toegevoegd aan de gemeente Groningen.

- De gemeente Ten Boer omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats de dorpen Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum, en de buurtschappen Achter-Thesinge, Bovenrijge, Hemert, Kröddeburen, Lageweg, Lutjewolde (deels) en Zevenhuisjes. Dit zijn 9 dorpen en 7 buurtschappen in totaal.

- Per 1-8-1962 is de grens tussen deze gemeente en de O gelegen buurgemeente Slochteren in het Eemskanaal komen te liggen, waardoor in dat jaar een aantal buurtschappen die Z van dat kanaal liggen, van de gemeente Ten Boer naar de gemeente Slochteren zijn verhuisd. Het betreft met name de buurtschappen Blokum, Heidenschap en Luddeweer.

- O van het dorp, O van het Damsterdiep, zijn de plaatsnamen Bouwerschap en Boltklap de afgelopen decennia uit de atlassen verdwenen. Bij eerstgenoemde kunnen we ons daar iets bij voorstellen, omdat daar enkele panden zijn verdwenen en er nog maar enkele over zijn. Maar de ca. 60 panden van Boltklap (sinds begin 20e eeuw in de atlassen veranderd in Boltklapstreek, sinds de jaren vijftig geheel uit de atlassen verdwenen), gelegen rond de Boltweg en het aansluitende deel van de Bouwerschapweg, staan er nog altijd. Wij hebben echter geen idee of deze plaatsnaam in de praktijk lokaal nog 'leeft'. Als iemand hier meer over weet, houden wij ons aanbevolen.

- Wapen van de voormalige gemeente Ten Boer.

- Videoreportage van RTV OOG met Frank de Vries, de laatste burgemeester van deze gemeente (dec. 2018).

- Onder het dorp Ten Boer valt ook een deel van de buurtschap Bovenrijge.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1301 kopie conventum de Bure, 1410 vanden Bueren, 1424 vanden Buer, ca. 1535 Buerum, 1558 en 1579 Tembuer, ca. 1660 Ten Buir, 1781 Ten Boer.

Naamsverklaring
"Betekent het Oudfriese buer = buur 'woning, klein huis'. Ten is ontstaan uit te den 'bij de'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Ten Boer grensde in het W aan Ruischerbrug, Noorddijk, Zuidwolde en Bedum, in het NW aan buitengebied van Middelstum, in het N aan Stedum, in het NO aan Loppersum en Garrelsweer en in het ZO aan het Eemskanaal, Overschild en Lageland, en lag NO van de stad Groningen, O en ONO van Noorderhoogebrug, O van Noordwolde, O en OZO van Sauwerd, Z en ZO van Westerwijtwerd en Middelstum, Z en ZW van Westeremden, ZW van Wirdum, WZW van Appingedam en Delfzijl, W van Steendam, WNW van Hellum en Siddeburen, NW van Schildwolde en Slochteren, N en NNO van Harkstede en Scharmer en NO van Meerstad, Middelbert en Engelbert. De gelijknamige hoofdplaats lag centraal in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de gemeente Ten Boer 387 huizen met 3.113 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 38/279 (=huizen/inwoners), de dorpen Garmerswolde 25/189, Thesinge 15/120, Lellens 11/93, Wittewierum 10/76 en Woltersum 41/329, de buurtschappen St. Annen 28/225, Bouwerschap 6/32, Boltklapstreek (De Bolte) 8/52, Dijkshorn (Ooster-Dijkshorn) 5/40, Lutjewolde 5/42, Emmerswolde (Immerwolde, Hemerwolde) 4/27, Heidenschap 5/41, Bovenrijge (Boven-Rijge) 6/41, Achter Thesing 12/88, Heemert (Hemert, Heemwerd) 6/57, Ten Post 29/228, Kroddeburen 12/96, Graauwendijk (deels) 7/45, Blokum (De Bloken) 5/39 en Luddeweer 4/18 en over de gemeente verspreide woningen 105/956.

- Zoals beschreven onder Status, is per 1-8-1962 middels grenscorrectie een deel van de gemeente overgegaan naar de gemeente Slochteren. Het betrof een gebied van 982 hectare, met 402 inwoners.

- Rond het einde van 2018, rond de opheffing ervan, heeft de gemeente ca. 3.000 huizen met ca. 7.400 inwoners. Het gelijknamige dorp heeft tegenwoordig ca. 1.900 huizen met ca. 4.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Bij opgravingen in 2019 op de locatie waar een jaar later Kindcentrum Ten Boer is verrezen, zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan. Aan de Riekele Prinsstraat is een middeleeuwse huiswierde aangetroffen, waarvan is vastgesteld dat deze al in de 8e eeuw na Christus werd bewoond. Aanvankelijk werd aangenomen dat de wierde in de 10e en 11e eeuw na Christus werd bewoond, maar door de vondst van middeleeuws aardewerk en metaal kon worden vastgesteld dat de plek al eerder werd bewoond. In de opbouw van de wierde zijn twee leeflagen aangetroffen. Ook stuitten de archeologen op twee diepe sloten, die in de middeleeuwen als erfgrenzen dienden. Later zijn de sloten volgestort door mensen en liep de wierde over de sloten heen.

Heemkunde
"Vrouger.nl is de site over de geschiedenis van Ten Boer en ook de andere dorpen in deze sinds 2019 voormalige gemeente. U bent ook van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren, zie daarvoor de Contactgegevens. De site is vooral bedoeld als eerste kennismaking en om u enthousiast te maken voor deze rijke geschiedenis. Als u geïnteresseerd bent geraakt kunt u bij Publicaties een boekenoverzicht vinden. De site is ook bedoeld als wegwijzer om de mooie plekken in de voormalige gemeente te vinden en de betekenis te kunnen herkennen. Via Zichtbaar komt u bij de plekken waar de geschiedenis nu nog te zien is. Monumenten maar ook landschapselementen. Voor toeristen maar ook voor inwoners zijn de Routes een aanrader.

In de teksten vind u vaak bruingekleurde woorden. Dit zijn verwijzingen naar meer uitleg. Als u met de muispijl erop gaat staan en met de linkermuisknop klikt gaat u naar die uitleg toe. Wanneer dat informatie op een andere site is opent zich een nieuw scherm (window), die u met het kruisje rechtsboven kunt wegklikken. Veel verwijzingen zijn naar de Wikipedia. Dat is een encyclopedie op internet die door vrijwilligers wordt geschreven. De site is mede mogelijk gemaakt door de Cultuur Historische Vereniging Ten Boer.* In de toekomst zullen er meer routes gemaakt worden en ook zullen meer foto's en verhalen worden toegevoegd."

* Cultuur Historische Werkgroep (CHW) Ten Boer is een los verband van een groep mensen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, deze in kaart brengt en voor een groter publiek toegankelijk wil maken. De CHW organiseert jaarlijks enkele lezingen. Ook geeft de CHW medewerking aan voorlichtingen en tentoonstellingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Versterking en dorpsvernieuwing
"In de dorpen in deze voormalige gemeente zijn verschillende projecten waar gebouwen worden versterkt. Versterken kan betekenen dat de huidige woning wordt versterkt of dat er aardbevingsbestendige nieuwbouw voor in de plaats komt. Hierover wordt met de eigenaren overleg gepleegd. De gemeente combineert de versterking in een aantal dorpen met dorpsvernieuwing (Ten Post, Winneweer en Wittewierum, Woltersum en delen van Ten Boer). De gemeente zet in op toekomstbestendiger dorpen, met veilige en duurzame woningen voor alle leeftijden. Er wordt geïnvesteerd in goede voorzieningen zoals scholen, sportverenigingen, het zwembad, winkels, dorpshuizen en een goed leefklimaat; groen en natuur. Ook wil het college een economische impuls via recreatie, sport en beweging, het verbeteren van openbaar vervoer en het aanleggen van nieuwe wandel- en fietspaden." (bron en voor nadere informatie zie deze pagina van de gemeente Groningen over 'Versterking en dorpsvernieuwing')

Woldwijk
"Woldwijk is een gebied van bijna 63 ha ten noorden van het dorp. Van het gebied is ruim 39 ha in bezit van de gemeente Groningen. Op het terrein staan een woning en een boerderij die ook in eigendom van de gemeente zijn. Het gebied is in 2007 aangekocht als beoogde woningbouwlocatie, maar is als gevolg van de crisis niet als zodanig ontwikkeld. Tot eind 2016 is de grond verpacht voor agrarisch gebruik en is een deel in gebruik als tijdelijke locatie voor Innersdijk. De boerderij werd beheerd door Carex en de woning was tijdelijk in gebruik gegeven voor bewoning. Het gemeentebestuur van de toenmalige gemeente Ten Boer wilde graag bespreken welke andere mogelijkheden er waren voor het gebied. Na een reeks bijeenkomsten, ideeën en voorstellen van deze en gene heeft de gemeentraad in november 2015 definitief “ja” gezegd tegen het project Woldwijk.

De initiatieven konden worden uitgewerkt tot concrete plannen. In de loop van de tijd zijn initiatiefnemers afgehaakt en hebben zich nieuwe gemeld. Op dit moment zijn vier initiatieven de eerste leden van de coöperatie. Naast deze vier vormt zich een groep initiatiefnemers die de boerderij willen gaan gebruiken. In november 2015 heeft de Regio Groningen Assen het project Woldwijk een subsidie verleend uit het fonds voor “regionale en innovatieve projecten”. In juli 2016 is de coöperatie opgericht. De overdracht van grond en opstallen van gemeente naar coöperatie heeft op 15 december 2016 plaatsgevonden."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ten Boer heeft 11 rijksmonumenten (onder de link staat het getal 12, maar wij tellen er in de lijst maar 11).

Kloosterkerk
- De romanogotische Hervormde (PKN) Kloosterkerk in Ten Boer (Kerkpad 3) is in de 13e eeuw gebouwd als kloosterkerk bij het benedictinessenklooster. Na de opheffing in 1485 is het klooster afgebroken. De kerk bleef behouden als parochiekerk. Uit een gedenksteen in de noordwand blijkt dat de kerk in 1565 is hersteld. Dit vond plaats ten tijde en onder verantwoordelijkheid van de laatste abt van het Benedictijner klooster Germania te Thesinge, Gerardus Ahues. In 1594 wordt de kerk, na de Reductie van Groningen, protestants. De achtkantige dakruiter is pas in 1810 op de westgevel geplaatst, als vervanging van de eerder afgebroken vrijstaande kerktoren. In het interieur vallen de overhuifde kerkeraadsbank en twee monnikenbanken in het koor op. De preekstoel dateert uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het kerkorgel is in 1894 gebouwd door de Groninger orgelbouwer Jan Doornbos (bijgenaamd 'Jan Avontuur'). Zoals meestal gebruikte hij bij de bouw van dit orgel materiaal van orgels uit de 18e eeuw.

Widde Meuln
"Wie vanuit de stad Groningen via de Rijksweg naar Ten Boer rijdt, ziet aan het Damsterdiep twee bijzondere molens staan: het kleine molentje Bovenrijge en korenmolen De Widde Meuln (Boltweg 16). Een indrukwekkende verschijning, deze witte molen. En niet alleen door zijn witte kleur. De ronde vorm komt in Groningen veel minder vaak voor dan een ‘achtkante’ molen. De Widde Meuln is een ronde stellingmolen. De stelling is de houten omloop bovenop een (meestal) stenen onderbouw. Stellingmolens zijn daardoor tot wel 12 meter hoger dan grondzeilers. Grondzeilers zijn molens waarvan de wieken bijna de grond raken. Stellingmolens staan meestal in de bebouwde kom. Daar is namelijk meer hoogte nodig om genoeg wind te vangen. Grondzeilers staan in het open veld. Rond 1922 kreeg de Widde Meuln een electromotor. Eerst bedoeld voor windstille momenten, maar langzamerhand nam de motor al het werk over. De wieken, stelling en kap waren niet langer nodig en werden verwijderd. 70 jaar lang stond er alleen de kegelvormige stenen onderbouw, een peperbus. In 2007 is de molen in oude glorie hersteld.

Anderhalve eeuw geleden stonden er aan de oevers van het Damsterdiep, van Groningen naar Delfzijl, maar liefst 33 molens. Alle andere molens zijn gesloopt, afgebrand of verplaatst, maar de Widde Meuln hield stand. In 2014 bestond de molen 175 jaar. Naar aanleiding van dit jubileum schreef Jakob T. Hoogakker in opdracht van beheerder Het Groninger Landschap 'De Widde Meuln - De laatste op rij'. In dit boek beleeft u via een tocht met een trekschuit de bijzondere historische gebeurtenissen rond deze molens opnieuw. Het boek is voor slechts €7,50 (de prijs bij verschijnen was €20,00) bij Het Groninger Landschap te bestellen. Bezoek De Widde Meuln en zie de molen draaien en malen. De molengidsen en molenaars kunnen je alles vertellen over dit prachtig cultureel erfgoed, de historie van de molen en het malen van graan. Tevens is er een molenmuseum bij de molen." (bron: Het Groninger Landschap, die sinds 2010 eigenaar is van de molen)

Molen Bovenrijge
Vlak naast de hiervoor vermelde molen staat ook koren- en houtzaagmolen Bovenrijge (Boltweg 18a). Zoals de naam reeds suggereert, is deze molen oorspronkelijk gebouwd in buurtschap Bovenrijge, ZW van Ten Boer. De molen is daar in 1903 gebouwd door boer G. van Dijk, uit liefhebberij en voor eigen gebruik. Tot in de jaren vijftig heeft de molen daar gefunctioneerd. Na een periode van verval zakt de molen in 1976 in elkaar. Enkele jaren later conserveert Vereniging Vrienden van de Groninger Molens het complex. In 1985 laten ze hem op de huidige plek herbouwen, waarbij hij de naam krijgt van de buurtschap waar hij voorheen heeft gestaan. Sinds 2007 is de molen eigendom van Stichting Het Groninger Landschap. De molen draait, zaagt en maalt op vrijwillige basis.

Verlaat
De rijksmonumentale sluis Oosterdijkshornerverlaat in de Westerwijtwerdermaar bij Ten Boer, gelegen direct N van het dorp, W van de T-splitsing Stadsweg / Wolddijk, is in 2002 wegens achterstallig onderhoud gesloten. Dat leidde tot afwijzende reacties van watersportorganisaties. In de zomer van 2003 kwam de sluis nog in het nieuws doordat de Beurboot van RTV Noord er strandde. Er moest zelfs een speciale kraan aan te pas komen om de Beurtboot over de sluis t e tillen. In 2003 wordt bekend dat renovatie van de rijksmonumentale sluis Oosterdijkshornerverlaat , ca. een half miljoen euro gaat kosten. Dat heeft Waterschap Noorderzijlvest berekend. Het waterschap had de financiering voor de restauratie toen nog niet rond, en hoopte dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zou willen meebetalen.

De provincie vond dat het waterschap haast moest maken met het herstellen van de Oosterdijkshornerverlaat. Kennelijk heeft het toch nog 'even' geduurd voor de fondsen waren geworven, want pas medio 2012 is de rijksmonumentale sluis door het waterschap in oude staat teruggebracht. Bij de bevrijding van Ten Boer, op 17 april 1945, zijn nogal wat schoten gelost. Daarbij is een van de sluistorens geraakt door een overvliegende Spitfire. Bij het restaureren van de Oosterdijkshornerverlaat is dit 'kogelgat met historische waarde' uit de sluis verwijderd. De lokale Cultuur Historische Werkgroep had de wens het kogelgat bij de restauratie te handhaven, maar volgens het waterschap is de aannemer te grondig te werk gegaan. Het infobord dat bij de sluis staat met informatie over de bevrijding en het kogelgat is er op aangepast.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Moves
Ten Boer Moves is een jaarlijks evenement in juni met feestelijke en sportieve activiteiten.

Sportrecreade
"De Sportrecreade Ten Boer is een jaarlijks terugkerend sportevenement in de maanden augustus en september om allerlei sporten voor alle leeftijden te stimuleren. De Sportrecreade heeft een breed programma en wil bijdragen aan gezond gedrag door bewegen te stimuleren. Voor jong en oud zijn er allerlei sportactiviteiten van dammen, triatlon, (tafel)tennis, wandelen tot een hardloopwedstrijd."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Fietsroutes
- Toeristenbureau Visit Groningen beschrijft op deze pagina hoe je vanuit Stad Groningen het beste een rondje Ten Boer kunt fietsen. - In deze video kun je vast bekijken hoe dat er dan ongeveer uitziet.

- "In september 2018 is de Doorfietsroute Groningen - Ten Boer feestelijk geopend. Het is de eerste doorfietsroute in de provincie Groningen. Vanaf het dorp tot aan de Oostersluis in de stad heeft de fietser vrijwel overal voorrang. Wie deze route door het groen via de Stadsweg kiest, hoeft niet meer langs de drukke N360 te fietsen. Het oorspronkelijke fietspad tussen dit dorp en de stad was een van de drie gevaarlijkste fietsroutes in de provincie Groningen. Het fietspad was te smal, het wegdek was matig, de verlichting liet te wensen over en de verkeerslichten waren fietsonvriendelijk. Daarom heeft de provincie Groningen dit fietspad aangepakt en er een 'doorfietsroute' van gemaakt." (bron: Groningen Bereikbaar)

Zwembad
"Zwembad De Blinkerd in Ten Boer is een gezellig openluchtbad. Hier kun je ontspannen baantjes trekken in het 25-meterbad. Kinderen kunnen hun hart ophalen in het recreatiebad, losgaan op de 35 meter lange glijbaan of zich uitleven op de duikplanken. Speciaal voor de allerkleinste bezoekers is er een peuterbad. Tijdens mooi weer is het heerlijk toeven op de zonneweide (met klimrekken!) en uiteraard is er ook een kiosk voor een verfrissend drankje, een ijsje of een lekker patatje. Ook voor zwemlessen kun je bij De Blinkerd terecht. Zo kun je in een vertrouwde omgeving je zwemdiploma halen."

Ten Boersterbos
"Op een bosweide in het circa 35 hectare grote Ten Boersterbos is in het jaar van de vleermuis (2011) een vleermuistoren geplaatst. De toren is op 28 april 2011 op feestelijke wijze geopend door de Commissaris van de Koningin de heer Max van den Berg en leerlingen van basisschool De Poort uit Ten Boer. De toren is een experiment en is ontwikkeld als zomerverblijfplaats voor vleermuizen. Voor zover bekend is het de enige vleermuistoren in de provincie Groningen." Aldus Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen, die in dit artikel de bijzonderheden van vleermuistorens toelicht.

Hij besluit het artikel met: "Omdat bat towers in de Verenigde Staten nooit op grote schaal zijn gebouwd bestaat het vermoeden dat deze megatorens om de een of andere reden nooit echt in trek zijn geweest als huisvesting voor vleermuizen. Zoekend op het internet blijkt wel dat in de Verenigde Staten tal van kleinere bat towers zijn ontworpen die soms redelijk succesvol lijken te zijn. Deze vleermuiskasten komen wat betreft vorm en grootte redelijk overeen met de vleermuistoren in Ten Boer. Duits onderzoek naar jachtwildkansels (hoogzit voor jachtdoeleinden) heeft daarnaast aangetoond dat in deze houten bouwwerken vaak vleermuizen zijn gehuisvest. Vooral wildkansels in de buurt van bosranden blijken vaak vleermuizen te herbergen. Ook in de vleermuistoren van Baarle-Nassau zijn inmiddels de eerste vleermuizen waargenomen.

Hoewel ook de omstandigheden voor de vleermuistoren in het Ten Boersterbos gunstig lijken, is het nog te vroeg om hier uitspraken over te kunnen doen. De komende jaren zullen Landschapsbeheer Groningen en de Vleermuiswerkgroep Groningen het gebruik van de toren nauwlettend in de gaten houden. We hebben goede hoop dat een of meerdere van de genoemde vleermuissoorten de vleermuistoren op termijn zullen weten te vinden en deze zullen gaan gebruiken als zomerverblijf of misschien zelfs wel als kraamplaats." - Nieuws m.b.t. het Ten Boersterbos op Facebook.

KAT
"Stichting KAT staat voor Stichting Kunst en Ambacht Ten Boer. De stichting zet zich in de eerste plaats in voor beeldend kunstenaars en kunstzinnige ambachtslieden in deze voormalige gemeente. Maar ook voor iedereen die belangstelling heeft voor kunst en ambacht in de ruimste zin van het woord. Stichting KAT wil de lokale kunst promoten en haar werkgebied op de kaart zetten als een omgeving waarin kunstenaars zich kunnen ontplooien en waar op het gebied van kunst en ambacht veel te beleven valt. Hiertoe lanceert KAT ideeën, sluit aan bij ideeën en initiatieven van anderen en ondersteunt de uitvoering ervan. Zij tracht fondsen te werven en de onderlinge communicatie te bevorderen. Tevens streeft Stichting KAT er naar gedurende het jaar allerlei activiteiten voor kunstenaars, kunstliefhebbers en belangstellenden te organiseren."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ten Boer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ten Boer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws m.b.t. Ten Boer op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer (DBTB) heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp; het verschaffen aan de leden en aan anderen van een verantwoorde ontspanning. De vereniging beoogt dit te bereiken door: het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden bij problemen van algemene aard betreffende het dorp; het organiseren van activiteiten voor haar leden en eventuele andere activiteiten door de ActiviteitenCommissie, waarbij het welzijn van het dorp in de ruimste zin van het woord wordt bevorderd." DBTB is in 2005 voortgekomen uit de in 1969 opgerichte Vereniging voor Volksvermaken. Sindsdien is Volksvermaken als activiteitencommissie onderdeel van DBTB. - Nieuws van Dorpsbelangen op Facebook.

- Dorpshuis: - Ten Boer heeft na jaren weer een mooi Dorpshuis. Een centrale ruimte met een bar en comfortabele barkrukken, een ruime vergader- of feestzaal. De ideale plek voor dorpsactiviteiten, feesten en partijen. Diverse verenigingen maken gebruik van de ruimten, voor bijv. een wekelijkse bijeenkomst, verenigingsavond, jubileum of jaarafsluiting. De zaal biedt ruimte aan tachtig gasten. Als de schuifwand met het bargedeelte opengaat is er ruimte voor 130 mensen. De ruimten zijn heel praktisch en voor veel doelen geschikt. Neem gerust contact op. Johan en Lieneke Bulthuis staan je graag te woord."

- "Het karakteristieke Buurhoes in het centrum van Ten Boer is een voormalige lagere school uit 1921. De verschillende zalen zijn uitermate geschikt voor het houden van een vergadering, receptie, verjaardag, bruiloft, presentatie, toneelvoorstelling, muziekavond, seminar of samenkomst. Daarbij kan de catering verzorgd worden. Dat kan zeer gevarieerd. Van een koffiepunt bij een voorstelling tot vergaderarrangement of een volledig warm en koud buffet, het is allemaal mogelijk. Het Buurhoes biedt verschillende arrangementen. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken."

- Onderwijs en kinderopvang: - "In opdracht van de gemeente Groningen hebben wij, Bouwgroep Dijkstra Draisma, het nieuwe Kindcentrum Ten Boer gebouwd. Aan dit project werkten wij samen met - TenW architecten adviseurs, - Installatie BAM Bouw en Techniek, - Ingenieurs- en adviesburo Technion B.V., - Pieters Bouwtechniek en - ABCNova adviseurs en projectmanagers. Koninklijke Sjouke Dijkstra heeft de locatie bouw- en woonrijp opgeleverd. A & F Interieurbouw heeft de inrichting (meubilair e.d.) verzorgd.* Het kindcentrum biedt de ruimte aan de scholen - OBS De Huifkar, - CBS De Fontein en - Kinderopvang Kids2b. Ook het sociaal team WIJ Ten Boer (voormalig De Deel) heeft een spreekruimte gekregen in het gebouw.
* Wie in de details van dit project geïnteresseerd is, bevelen wij aan om alle artikelen onder de 6 links hiervóór te lezen. Al deze firma's zijn natuurlijk terecht trots op hun bijdrage aan dit prachtige complex en hebben dat op hun sites beschreven.

Aardbevingsbestendig. Het nieuwe kindcentrum is aardbevingsbestendig gebouwd. Het gebouw is opgebouwd uit een versterkt staalskelet met hieromheen HSB gevelelementen. De staalconstructie is terug te zien in de gevels. Het metselwerk steekt op deze plaatsen naar voren. Aan de buitenkant lijkt het gebouw te zijn gemetseld. In werkelijkheid zijn er gezaagde bakstenen / steenstrips toegepast die op speciale isolatieplaten zijn gelijmd. Duurzaam karakter. Het pand is volledig gasloos. Energie wordt opgewekt uit zonnepanelen. Het dak op de 1e en 2e verdieping van het gebouw is volledig bedekt met zonnepanelen. Hiermee is het een bijna energieneutraal gebouw geworden. Het gebouw voldoet aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Oplevering. Exact één jaar na de start van de bouw in 2019, is Kindcentrum Ten Boer in oktober 2020 feestelijk geopend." (bron: Bouwgroep Dijkstra Draisma) Het complex heeft ca. 13 miljoen euro gekost.

- Muziek: - "Muziekvereniging Volharding uit Ten Boer is opgericht in 1906 en bestaat uit een fanfare, malletband, leerlingenorkest en dweilorkest. De fanfare heeft door het jaar heen verschillende optredens. Het grootste deel hiervan zijn de traditionele concerten zoals het voorjaarsconcert en het seniorenconcert. Op straat speelt de fanfare als dweilorkest, bijvoorbeeld bij de intocht van de wandelvierdaagse. En bij de intocht van sinterklaas zijn ze een heuse pietenband! Verder wordt er ook aan wedstrijden deelgenomen, dit kan zowel een concours als een festival zijn. Bij de fanfare zijn ook een aantal leerlingen. Zij repeteren eens in de 14 dagen bij het leerlingenorkest. Nieuwe zowel als gevorderde muzikanten zijn van harte welkom om eens te komen kijken op een maandagavond."

- "Accordeonorkest Neptunus is opgericht in 1978. Het orkest bestaat uit 18 accordeonisten, verdeeld over 5 partijen, waarbij de 4e partij wordt ondersteund door een gitarist. Iedere maandagavond van 20.00-22.00 uur repeteren de leden in Dorpshuis Ten Boer, onder de inspirerende leiding van dirigent/muziekdocent en accordeonvirtuoos Henk Puister. De huidige orkestleden komen uit alle windstreken: van Mariënberg, Veendam, Delfzijl en Groningen tot en met Uithuizermeeden, Den Andel, Paterswolde, Zevenhuizen en Hoogezand-Sappemeer. Naast optredens in de noordelijke provincies wordt het orkest ook gevraagd in Duitsland en op grote evenementen als DelfSail. Het repertoire lijkt grenzeloos, met muziek van Malando en Piazzola tot Gershwin en Glenn Miller, maar ook My Fair Lady, ABBA en West Side Story. Van zeemansliederen en meezingers wordt moeiteloos overgeschakeld naar Duke Ellington en Rock Around The Clock. Dit veelzijdige en pretentieloze orkest wil in al haar muziek de hartstochtelijke liefde voor de accordeon laten doorklinken. Zij is continu op zoek naar nieuwe leden, die het plezier in samenspel met haar willen delen. Dus als het je wat lijkt, kom dan eens kijken bij een van onze repetities."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Omlandia is opgericht in 1951.

- "Sporthal de Tiggelhal in Ten Boer heeft een vloeroppervlakte van in totaal ca. 1600 m2 en is geschikt voor vele vormen van sport en beweging. De sporthal wordt druk bezocht door scholen en verenigingen. Daarnaast worden in de sporthal zowel voor jongeren als ouderen veel sportactiviteiten georganiseerd. De sporthal is verder bijzonder geschikt voor kleinschalige evenementen en beurzen."

- Fotoclub: - "Fotoclub Objectief in Ten Boer is een sociaal initiatief voor amateurfotografen van alle niveaus. De club is jong, opgericht in 2016, maar veel van onze leden zijn al veel langer met fotografie bezig. We hebben ruim 20 leden. Niveaus. Het niveau van onze leden wat betreft fotografievaardigheid en ervaring varieert van beginner tot zeer gevorderd en alles wat zich daartussen bevindt. Beginners worden steeds minder beginners door de diverse activiteiten van de club. Ook gevorderden leren meer van elkaar omdat verschillenden van hen op bepaalde aspecten van fotografie meer of minder weten dan elkaar. Doelstellingen. We willen sociaal en op een prettige manier onze mogelijkheden op het gebied van fotografie, ieder op eigen niveau, verbeteren en scherp houden. Daarnaast vinden wij het van groot belang om via projecten en lokale activiteiten in wisselwerking met onze maatschappelijke omgeving te blijven.

Hoe doen we dit? Fotografieactiviteiten doen wij onder meer door: - constructieve besprekingen van elkaars foto’s. Deze foto's kunnen gemaakt zijn aan de hand van thema's/onderwerpen die vooraf zijn afgesproken. Maar ook aan de hand van vrije keuze inbreng van de leden van foto's die men op eigen initiatief heeft genomen zoals tijdens vakanties, feesten of andere gelegenheden; - af en toe organiseren wij een foto excursie ergens waar het uitdagend is om te fotograferen; - wij nodigen soms ook professionele fotografen uit om over hun werk of rond een bepaald onderwerp een introductie te verzorgen en met hen in gesprek daarover te raken; - wij gaan samenwerken met andere fotoclubs in de regio in de sfeer van uitwisseling van ervaringen en eventueel gezamenlijke initiatieven organiseren. Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen wij in de vormen van: - regelmatig houden van foto-exposities en presentaties in onze sociale omgeving; ingaan op verzoeken van (niet-commerciële) instellingen om zonder winst een fotografiebijdrage te leveren aan hun activiteiten of projecten. Leden. Bij een fotoclub draait het natuurlijk om de foto's. Bij ieder lid die haar of zijn foto's op onze site wil hebben staat een link naar diens fotogalerij. Elke maand hebben wij van 19.30-22.00 uur een clubsessie in de Kloosterstee in Ten Boer. Nieuwe leden zijn van harte welkom."

- Plantenbieb en Voedselkast: - Na de trens van de Minibiebs in de afgelopen jaren zijn er nu ook Plantenbiebs, waaronder een in Ten Boer, en het dorp heeft nu ook een Voedselkast (op Groene Zoom 90). De bedoeling van de kast is dat mensen er producten in kunnen leggen die een ander mag meenemen of dat je iets kunt ruilen met een product wat je niet gebruikt, en dat mensen die erg moeilijk rond kunnen komen er gewoon wat producten uit kunnen halen. De Plantenbieb (Groene Zoom 57) is er voor iedereen die van tuin- en kamerplanten houdt en deze liefde graag met anderen deelt. Je kunt stekjes, zaden en planten ruilen, kopen of doneren.

- Welzijn: - "Met Ontmoeting (met elkaar) en Onderlinge hulpverlening (voor elkaar) wil Dorpscoöperatie Ten Boer noaberschap in de praktijk brengen. Inwoners van de voormalige gemeente kunnen zich aansluiten bij de dorpscoöperatie. Wat doet de dorpscoöperatie? Voor elkaar: Oog hebben voor de ander. Elkaar helpen waar nodig. Met plezier een klusje doen voor een ander. Daarmee willen we bijdragen aan een dorp waar het voor iedereen – jong en oud, kwetsbaar en vitaal – prettig wonen is. Waar de wat meer kwetsbaren onder ons zich een beetje meer verzekerd voelen van hulp als ze dat nodig hebben. Zoals vervoer en eventueel begeleiding bij een ziekenhuisbezoek. Of dat iemand een boodschapje voor ze doet omdat dat linkerbeen vandaag niet wil. Met elkaar: Anderen ontmoeten. Met elkaar in gesprek gaan en eenzaamheid voorkomen. Dat is hard nodig in een maatschappij waar mensen meer op zichzelf en minder op anderen gericht zijn. Waar de overheid een stap terug doet en bezuinigt op zorg en welzijn. Voor leden van de dorpscoöperatie organiseren we, wekelijks of maandelijks, verschillende activiteiten:

Koffieochtenden. Elke woensdag- en vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur zijn er koffieochtenden in het Buurhoes in Ten Boer. Het zijn gezellige bijeenkomsten waarin u kunt aanschuiven om anderen te ontmoeten of om een presentatie over een interessant thema bij de wonen. De woensdagochtenden zijn vooral gericht op gezelligheid en spelletjes. Op vrijdag organiseren we regelmatig een themaochtend.

Knutselen en bewegen. Twee keer per maand is er op dinsdagochtend van 10.00-12.00 uur een knutselochtend in het Buurhoes. Voor informatie over de data en voor aanmelding: bel 06-41416362. Er is beperkt ruimte voor nieuwe deelnemers. Op donderdagochtend van 11.00-12.00 uur kunt u meedoen met gym voor senioren.

Dorpsdiner. Het maandelijkse dorpsdiner in Ten Boer is een van de drukstbezochte activiteiten van de dorpscoöperatie. Een groep vrijwilligers kookt dan voor zo’n 35 mensen een heerlijke seizoensmaaltijd. Soms met medewerking van een gastkok die vanuit zijn of haar specialiteit een bijzonder accent geeft aan het diner. Wilt u mee-eten of een keer koken of meehelpen in de bediening, neem dan telefonisch of via info@dorpscooperatietenboer.nl contact op."

- "Heb je nog nog goede overbodige spullen? Deze kun je gratis bij ons afleveren, zodat wij ze weer kunnen geven aan wie er maar belang bij heeft. Het heeft aan beide kanten te maken met bewustwording en zoals wij het noemen: de gun-factor. In Ten Boer hebben we al sinds 2014 de Weggeefwinkel (WGW), waar je gratis kunt shoppen: kleding, schoenen, speelgoed, leuke hebbedingetjes, enz. Het idee hierachter is dat deze dingen voor iedereen te verkrijgen zouden moeten zijn. Tegelijkertijd heeft het ook te maken met duurzaamheid. Wat de een niet meer nodig heeft of leuk vindt, kan een ander weer gelukkig maken. We hebben op deze manier al heel wat mensen blij gemaakt. Weggooien kan altijd nog. Iedereen kan spullen brengen en/of meenemen. Het is geen ruilsysteem, dus je hoeft niet iets te geven als je iets wilt nemen (of andersom). De spullen die in de WGW staan, zijn dus niet alleen voor mensen met weinig geld bedoeld. De WGW vraagt geen geld voor de spullen, maar donaties zijn welkom om kleine onkosten te betalen. De WGW kan geldvrij functioneren, omdat alle medewerkers er vrijwillig werken en voor de huur van de winkel krijgt Stichting WGW subsidies.

Spullen inleveren bij Weggeefwinkel Ten Boer kan alleen tijdens de openingstijden. Alle spullen moeten heel en schoon zijn. Elektrische apparaten moeten nog wel werken. Alles wat binnenkomt wordt zorgvuldig gecontroleeerd. Helaas kunnen we door gebrek aan opslagruimte geen grote spullen en geen boeken gebruiken. Maar niet alleen voor spulletjes zijn we er. Ook het sociale aspect staat bij ons hoog in het vaandel: een schouder, een luisterend oor, een kopje koffie of thee. Even weer onder de mensen zijn, omdat het leven soms best een beetje zwaar kan zijn. Openingstijden: Elke dinsdag en donderdag van 9-14 uur en de 1e zaterdag van de maand van 10-14 uur. Onze gezellige winkel is gevestigd in het Dorpshuis (Sportlaan 2, tussen het zwembad en de sporthal)."

- "GOED BEZIG is in eerste instantie opgezet voor de minima in de (sinds 2019 voormalige) gemeente Ten Boer. Ik heb ervaren dat het voor mensen met een kleine beurs praktisch onmogelijk is om deel te nemen aan diverse activiteiten. Voor deze groep wilde ik graag iets organiseren. Te denken valt aan (creatieve) cursussen, workshops en binnen kunnen lopen voor een praatje of een bakkie. Een stukje gezelligheid met elkaar.Niet omdat het moet maar omdat het zou kunnen. Hier is uiteindelijk onze crea ochtend uit ontstaan. Die is eerst begonnen met 1 groep van 14 personen maar uitgegroeid tot 2 groepen van 11 personen. Beide groepen zijn inmiddels vol en er is een wachtlijst. Inmiddels is het niet alleen voor de minima maar voor iedereen in de voormalige gemeente mogelijk om mee te doen. Omdat de dorpscoöperatie voor ons de subsidies regelt zijn de deelnemers hier wel lid van."

- Duurzaamheid: - "Energiecoöperatie Ten Boer (ECTB) is een groep enthousiaste inwoners die duurzame energie lokaal produceren in deze voormalige gemeente. We doen dat sinds juni 2018 met 170 zonnepanelen en denken na over uitbreiding met windmolens. Op de pagina 'project Woldwijk' wordt het project toegelicht en uitleg gegeven over de financiering en de postcoderoosregeling, een subsidie voor de aanschaf van zonnepanelen bij een lokale energiecoöperatie. Voor leden is er een energiecoach die adviseert over energiebesparing en het verduurzamen in huis en bedrijf. De energiecoach is te bereiken op energiecoach@ectb.nl voor advies of het maken van een afspraak.We zijn lid van Energie VanOns, het energiebedrijf voor het Noorden. In feite zijn alle aangesloten lokale energiecoöperaties mede-eigenaar van de Energie VanOns. Op de pagina 'Links' kun je doorklikken naar onze eigen pagina op de website van Energie VanOns. Als jij je ook wilt aansluiten bij Energie VanOns kun je dat op die pagina doen. In 2018 was Energie VanOns de groenste energieleverancier van Nederland.

Op de pagina 'Links' verwijzen we naar informatiebronnen over de energietransitie. Op de website van Enexis, Liander en Stedin is bijvoorbeeld veel informatie te vinden over het energiegebruik in Nederland. Maar ook links naar andere websites geven veel informatie over de zaken die ons allemaal binden: duurzame energieopwekking en het bewuste gebruik ervan. Ook kun je hier een folder van de ECTB downloaden en het maandbedrag laten berekenen als je naar Energie VanOns wilt overstappen. Tussen Garmerwolde en Ten Boer komt zonnepark Fledderbosch van ongeveer 90 ha in omvang. De ECTB wil daaraan voor 50% gaan deelnemen. Bronnen VanOns, het ontwikkelbedrijf van de lokale energiecoöperaties in het Noorden, levert hiervoor de expertise en voert het overleg met Ecorus, de commerciële partner, en het waterschap. Als je wilt meedenken over de ontwikkeling, word dan lid van onze coöperatie. Inmiddels zijn er ruim 60 inwoners van onze voormalige gemeente lid van onze coöperatie. Op de pagina 'Aanmelden' kun je je opgeven als lid voor €10,- per jaar. Je bent van harte welkom. Actuele informatie over onze coöperatie vind je onder het kopje 'Nieuws' op onze website."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ten Boer.

Reacties

(2)

Sinds oktober 2020 heeft Ten Boer een KindCentrum, waarin de kinderopvang van Kids2B, OBS De Huifkar en CBS De Fontein gevestigd zijn.
Zouden jullie dit kunnen aanpassen op de site.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groeten,
Ellen Meijer, directeur basisschool CBS De Fontein

Dank voor de tip en van harte gefeliciteerd met dit prachtige complex! De scholen, de kinderopvang en het dorp in brede zin zullen daar terecht trots op zijn. Ik heb even wat rond gegoogled en een handvol bij dit project betrokken firma's gevonden die hun bijdrage aan het geheel uitvoerig hebben beschreven. Ik heb daarnaar gelinkt, zodat mensen die hier in geïnteresseerd zijn, dat nog eens kunnen teruglezen en -kijken, Verder heb ik de pagina ook nog op een aantal andere onderdelen verder uitgewerkt en een aantal inmiddels 'dode links' hersteld dan wel verwijderd, dus alle links werken weer zoals het hoort.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen