Terheijden

Plaats
Dorp
Drimmelen
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

terheijden_plaatsnaambord_kopie.jpg

Terheijden is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

Terheijden is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

NB gemeente Terheijden in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Terheijden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Terheijden in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Terheijden

Terug naar boven

Status

- Terheijden is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Terheijden.

- Slogan: inwoners hebben T-shirts laten maken met de slogan: "Yes we can if we Traai".

- Onder het dorp Terheijden valt ook de buurtschap Het Zand.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Traaie, Traaje.

Oudere vermeldingen
1332 van der Heyden, 1375 ter Heyden, 1394 ter Heyden, 1573 Ter Heijde.

Naamsverklaring
Betekent ter (= 'te der') 'bij/op de' en heide 'onontgonnen veld, vlakte'. De ontwikkeling van het dorp hangt samen met het door toenemende wateroverlast verslechteren van de wegverbinding met Breda, wat er toe leidde dat de gehuchten Hartel en Schimmaer in 1400 toestemming kregen tot het bouwen van een eigen kerk "ter heide".(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Terheijden grenst in het W aan de gecombineerde A16/A59, Knooppunt Zonzeel (A16/A59), de A16 en Langeweg, in het N aan Zevenbergschen Hoek en Wagenberg, in het NO aan Made, in het O aan Den Hout, in het ZO aan het Markkanaal en buitengebieden van Oosterhout en Breda en in het Z aan de rivier de Mark en Breda, en ligt O van Zevenbergen, ZW van Geertruidenberg, W van Oosterhout, NW van Teteringen en NO van Prinsenbeek en Etten-Leur. N door het dorpsgebied loopt de A59, van W naar NO.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Terheijden 387 huizen met 2.734 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 126/886 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen De Noord 52/365 en Het Monnikhof 38/288), en dorp Wagenberg 171/1.195. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.500 huizen met ca. 6.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp en deze voormalige gemeente kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Heemkundekring De Vlasselt heeft als werkgebied de voormalige gemeente, dus de dorpen Terheijden, Wagenberg en Langeweg (dat deels onder deze gemeente viel). De heemkundekring verzamelt informatie en publiceert over velerlei onderwerpen uit de historie van de genoemde dorpen. Tevens worden door De Vlasselt heemkundig belangrijke voorwerpen verzameld, bewaard, beheerd en tentoongesteld. Ten minste 3x per jaar wordt een boekje uitgegeven, waarin artikelen zijn opgenomen over de plaatselijke historie, de folklore, de natuur, enz. Meerdere keren per jaar worden activiteiten georganiseerd, zoals een nostalgische middag, een familiemiddag, een busreis e.d. Heeft ons heemkundig werk ook jouw belangstelling? Wordt dan lid door deze strook ingevuld in te zenden naar, of af te geven bij een van de bestuursleden. Lidmaatschap kost bij automatische betaling slechts € 13,50 per jaar. Door jouw lidmaatschap steun je ons heemkundige werk!"

- "Het dorpsarchief van Terheijden bestrijkt de periode 1569-1810 en kent een omvang van ruim 24 strekkende meter. De beschrijvingen kennen een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals resoluties, ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken. Ook komen we er stukken tegen over bestuursorganisatie, eigendommen, financiën, openbare orde en veiligheid. Een behoorlijk aantal archiefstukken heeft betrekking op de relatie van het dorp met hogere overheden, waaronder de Baronie van Breda. Dat de inwoners van het dorp onder zware belastingdruk leefden, bewijzen de talloze stukken daarover. En daar bleef het niet bij voor de Terheijdenaren. Ook de troepenbewegingen tijdens diverse oorlogen gingen het dorp niet ongemerkt voorbij. Vaak werd er een beroep gedaan op de ingezetenen om o.a. hun paarden en wagens ter beschikking te stellen aan militairen. Menigmaal zullen de bewoners de rondtrekkende en plunderende troepen hebben vervloekt. Daarnaast moest er regelmatig een beroep op hen worden gedaan voor inkwartiering van militairen.

Onderzoekers kunnen in dit archief ook terecht wanneer hun aandacht uitgaat naar openbare gezondheid, armenzorg, kerkelijke zaken, onderwijs enz. Kortom alles wat te maken heeft met de administratie van een dorpshuishouding. Tenslotte vormen de begraafregisters in de bijlagen van de kerkrekeningen een belangrijke bron voor genealogen met voorouders in Terheijden. Met de ontsluiting van het dorpsarchief door het Regionaal Archief Tilburg in 2012 kan zowel de historisch onderzoeker als de genealoog op een gerichte toegankelijke manier naar hartelust grasduinen." Aldus Arjan van Loon op het weblog van het Regionaal Archief, d.d. 11-9-2012.

- Verhalen over de geschiedenis van Terheijden op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In augustus 2019 is gestart met de nieuwe inrichting van de doorgaande route in Terheijden. Hiermee worden de knelpunten in het traject van de Moerdijkseweg tot aan de rotonde Zeggelaan opgelost. Ook wordt het gebied rondom de kerk en het Dorpsplein opnieuw ingericht." (bron: gemeente Drimmelen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Terheijden heeft 15 rijksmonumenten.

- Terheijden heeft 36 gemeentelijke monumenten.

- De inwoners van dit dorp gingen vanouds in Breda ter kerke. In 1400 werd door het kapittel van Breda toestemming verleend om een rectoraatskapel in Terheijden te bouwen, die een dochterkerk van Breda was. Deze kapel is in 1401 ingewijd en was toegewijd aan de Heilige Maria. Dit kerkje is in de loop van de 15e en 16e eeuw uitgebreid en vergroot, en zo ontstond het huidige kerkgebouw. In 1633 is de H. Antonius Abt-kerk (Marktstraat 2) tot parochiekerk verheven. In 1648 is de kerk genaast door de hervormden, die de kerk tot 1801 hebben gebruikt. Toen moest de kerk aan de katholieken worden teruggegeven. Ter compensatie kregen de hervormden in 1809 een eigen kerkgebouw, een zogeheten Napoleonskerk. In 1877 is de kerk gerestaureerd door Pierre Cuypers, waarbij de toren is verhoogd. In 1922 is de kerk beschadigd door brand, en vervolgens hersteld door Joseph Cuypers. Ook in 1949 vond herstel plaats, na oorlogsschade. In 1958 is het interieur gewijzigd en zijn de zij-altaren ter ere van Maria en Antonius Abt verwijderd.

De kerk is een gotische kruisbasiliek met ingebouwde toren, waarvan het schip van 1542-1546 is gebouwd en de toren 15e-eeuws is. De kerk heeft een houten tongewelf en ronde pilaren met koolbladkapitelen. In het koor bevinden zich een aantal glas-in-loodramen, en ook in de zuidzijde van het transept bevindt zich een dergelijk raam uit 1922, vervaardigd door Charles Eyck, dat Antonius Abt toont, alsmede enkele episoden uit zijn leven. De kerk bezit een botreliek van Antonius Abt, alsmede een 16e-eeuws beeld, mogelijk afkomstig uit de kapel van de nabijgelegen buurtschap Schimmer, die in 1594 is afgebrand. Een tweede Antoniusbeeld stamt uit de 17e eeuw. Dit is afkomstig uit de voormalige schuurkerk, is vervolgens geplaatst in de kapucijnenkerk in buurdorp Langeweg. Toen deze kerk in de Tweede Wereldoorlog verwoest werd, kwam het beeld weer naar Terheijden. Voorts is er een koperen lichtkroon met vrouwenbeeldje en drakenkop uit de 15e eeuw, en een 17e-eeuws beeld van Johannes Nepomuk. - Beschrijving orgel Sint-Antonius Abt kerk.

- In 1800 moesten, zoals in de alinea's hierboven reeds vermeld, de gereformeerden de Sint-Antonius Abtkerk aan de rooms-katholieken terug overdragen. De gereformeerden kregen volgens het besluit van Koning Lodewijk Napoleon een bedrag van 7000 gulden om een eigen kerkgebouw te bouwen, een zogeheten Napoleonskerkje. In 1809 kwam het nieuwe kerkgebouw gereed, dat gezien de kleur van het exterieur tegenwoordig bekend staat als het Witte Kerkje (Hoofdstraat 1). Het is een eenvoudig classicistisch zaalkerkje van vijf traveeën, met boven op de voorgevel een klokkentorentje. Het Witte Kerkje is in gebruik bij de Protestantse Gemeente Terheijden-Wagenberg. "Je begrijpt dat het onderhouden, restaureren en het intern aanpassen/verbeteren van een monumentaal gebouw uit 1809 veel geld kost en dat de benodigde financiële middelen niet meer alleen door de eigenaar van het gebouw kan worden opgebracht.
Stichting Exploitatie Witte Kerkje, Stichting Vrienden van het Witte Kerkje en de lokale Protestantse Gemeente hebben daarom de handen ineen geslagen om het monumentale Witte Kerkje tot in lengte van jaren in stand te kunnen houden.

In 2011 is een plan opgesteld om het Witte Kerkje meer nevenfuncties te geven, waardoor meer financiële middelen beschikbaar komen voor onderhoud en restauratie van dit gebouw. Want alle inwoners zijn het er wel over eens dat dit beeldbepalende gebouw in de dorpskern van Terheijden behouden moet blijven. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen. Wat doen we dan allemaal in dit kerkgebouw? Naast de vaste kerkdiensten van de Protestantse Gemeente op zondagmorgen, organiseren, accommoderen en/of begeleiden we een reeks aan uiteenlopende evenementen en activiteiten in het Witte Kerkje: burgerlijke en kerkelijke huwelijken; uitvaarten en avondwaken; moderne en klassieke concerten; tentoonstellingen; kleine theatervoorstellingen; presentaties, workshops en cursussen; vergaderingen, symposia en jubilea; brunch, lunch en diner voor (zakelijke) groepen m.b.v. een door de groep ingehuurde cateraar. Het onderhoud van de kerk wordt voornamelijk uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers." - Beschrijving van het orgel van het Witte Kerkje.

- "Bij het Mariakapelleke aan de Poolse Dreef in Terheijden is het goed toeven. Dat blijkt wel uit het feit dat je er - bij goed weer - altijd wel een paar fietsers of wandelaars treft die er even de rust opzoeken. Dit komt niet in de laatste plaats door de inspanningen van de groep vrijwilligers van heemkundekring De Vlasselt, die deze kapel en de bijbehorende tuin in prima staat houden. Sinds zij aandacht schenken aan dit perceel is het vandalisme enorm afgenomen. Door de werkgroep is er een insectenmuur gerealiseerd, zijn de planten in de tuin allemaal benoemd en wordt het geheel toonbaar gehouden. Geen wonder dus dat velen de rust van deze kapel opzoeken om even bij te komen en te genieten van dit stukje natuur." (bron: heemkundekring De Vlasselt)

- Molen De Arend (Molenstraat 40) is een stellingmolen met als functie korenmolen, in 1742 gebouwd in opdracht van de adellijke familie Nassau-Siegen te Breda. Een grote ingemetselde gedenksteen herinnert hieraan. Na een brand in 1756 is de molen herbouwd. Tijdens de Franse tijd is De Arend in particuliere handen gekomen. De molen is eind jaren zestig van de 20e eeuw in bezit gekomen van de gemeente, die De Arend heeft laten restaureren. In de molen bevinden zich drie koppels stenen, waarvan er 2 in bedrijf zijn (een op windkracht en een op elektrische kracht). De huidige eigenaar is de gemeente Drimmelen. De molen is vele jaren bemalen door Louis Rommens. Na zijn overlijden in 1985 is het molenaarsbedrijf voortgezet door Herman Schipper. Sinds 2014 ligt het beheer van de molen en de molenwinkel bij de uit Terheijden afkomstige Adri Kamp. De molen is nog altijd in functie en is te bezoeken tijdens de openingsuren van de molenwinkel (dinsdag 13-17 uur, woensdag t/m vrijdag 10-17 uur, zaterdag 9-16 uur).

"Molen De Arend in Terheijden is een levendig, hedendaags bedrijf in een eeuwenoud gebouw. Sinds 2014 hebben Adri Kamp en Marijna Hazen het bedrijf overgenomen van hun voorgangers. Adri is de huidige molenaar en Marijna staat samen met een team van enthousiaste, kundige medewerkers in de molenwinkel. Ondertussen leven ze samen met hun twee dynamische molenaarszonen van de wind. Bovenin de molen maalt Adri het graan tot meel en maakt er mengsels van. Een deel van het versgemalen meel gaat naar de bakkers in de regio, het andere deel verwerken we in onze eigen mengsels en verpakken we voor de molenwinkel. In de molenwinkel is door de jaren heen veel veranderd en het assortiment is steeds groter geworden. En we zijn nog dagelijks bezig met het bedenken van nieuwe recepten voor broden en zoete baksels.

In de molen bevinden zich twee koppels stenen die in bedrijf zijn, hier wordt op authentieke wijze graan gemalen. Deze wijze van malen draagt ertoe bij dat de producten van de molen uniek en van de beste kwaliteit zijn. Maar goed meel begint natuurlijk met goed graan. Het graan dat we malen is van de beste kwaliteit en komt uit Duitsland. Dit betekent dat er veel eiwitten in de tarwe zitten, die een goed bakresultaat geven. Ons graan wordt regelmatig gekeurd door een onafhankelijke molenaar van het AKG*. Niet alleen de graankwaliteit maar ook de maalkwaliteit zijn hierbij belangrijk om een goed brood te kunnen bakken. Om dit graan op de beste manier te malen, heeft Adri meerdere jaren een opleiding tot molenaar gevolgd. Dit gaat nog steeds volgens eeuwenoude traditie, van meester op leerling." * Molen de Arend in Terheijden heeft zich aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG). Het AKG wil het korenmolenaarsambacht in stand houden, passend binnen de huidige maatstaven en in het kader van het bevorderen en produceren van gezonde voeding. Daarom testen ze jaarlijks het graan en de maalproducten van haar leden op een aantal cruciale punten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest I Love Traaie (weekend in mei of juni).

- "Triatlon Terheijden (juni, in 2021 voor de 38e keer) is sinds 2016 op een volledig nieuwe locatie en nieuw parcours. De zwemstart vindt plaats in de mark, bij de accomodatie van roeivereniging Breda. Het loop-parcours is 5 km per ronde. Het zwemonderdeel, de fietswissel en loopwissel en finish, liggen allemaal binnen een straal van 250 meter. De wedstrijd is toegankelijk voor trimmers, recreanten en wedstrijdatleten, individueel, duo's en of trio's. Deelnemers zonder NTB A-licentie kunnen meedoen met een daglicentie. Buitenlandse deelnemers kunnen meedoen met de triatlon licentie van het betreffende land. Voor trio’s / duo’s geldt: als minimaal 1 deelnemer een triatlon wedstrijdlicentie heeft hoeft geen daglicentie te worden gekocht. Van een duo is sprake, als een van de deelnemers 2 onderdelen voor zijn rekening neemt. Ze strijden samen in een wedstrijd."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De dijken langs de Mark moeten steviger worden, om aan de veiligheidseisen te blijven voldoen. Waterschap Brabantse Delta wil de dijk aan het Bastion in Terheijden daarom met ruim een meter ophogen. Omwonenden snappen dat het waterschap de dijken moet verbeteren, maar zijn 'not amused' als ze straks hun mooie uitzicht over het water en de velden kwijtraken en tegen de dijk moeten aankijken. De buurtbewoners hebben daarom een andere oplossing bedacht; ze zouden graag zien dat er een dijk komt van maar veertig centimeter hoog, die in geval van nood met een flexibele kering kan worden opgehoogd. "Dat is in twee of drie uur op te bouwen. Het is een kwestie van palen neerzetten, planken erop en het is klaar", aldus de omwonenden. Maar het waterschap laat weten dat zo'n plan te veel werk is voor een calamiteitenorganisatie en dat de kans dat het mis gaat te groot is. Naar verwachting wordt er eind 2019 een besluit genomen over de dijkverbetering in deze omgeving.

- "Eendenkooi de Achterste Kooi ligt in de binnenpolder van Terheijden, NO van de dorpskern. De eendenkooi is aangelegd in 1693 en gebruikt tot 1934. In 1969 is een start gemaakt met het herstel van de vervallen kooi. De eendenkooi wordt in nauwe samenwerking met medewerkers van Staatsbosbeheer onderhouden door de leden van de werkgroep Eendenkooi van Heemkundekring De Vlasselt. Het belangrijkste is het in stand houden van een gedeelte van de oorspronkelijke kooi, met name gericht op het wed en één vangarm. Deze groep van 12 à 13 vrijwilligers zorgt er voor dat de kooi bezoekbaar blijft (in tact en toonbaar). Dat betekent: maaien, zagen, vlechten, sloten schoonmaken, paden schoonzetten, etc. Dit doen zij in de periode van september tot en met april. Jaarlijks organiseert De Vlasselt een aantal (gratis) excursies in dit unieke stuk natuur o.l.v. een ervaren gids. Via de nieuwsbrief en de evenementenkalender van de vereniging houden we je daarvan op de hoogte. Kun je niet zo lang wachten dan kan ook Staatsbosbeheer een rondleiding (tegen betaling) voor je verzorgen. Volg ook ons blog over eendenkooi de Achterste Kooi." (bron: heemkundekring De Vlasselt)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Terheijden door Kees Wittenbols uit Breda (zie onderaan ook de links naar de delen 2 en 3!).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het tweewekelijks verschijnende informatieblad Rondom de Toren, voor Terheijden en Wagenberg, is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers, vanaf 2015). Anno 2020 zijn er al meer dan 1000 nummers verschenen!

- Onderwijs: - Basisschool De Zeggewijzer. - Basisschool De Windhoek. - Basisschool Zonzeel.

- Sport: - Wat organiseert Wielervereniging Terheijden (WVT) zoal door het jaar heen? Hou je vast: "Toertochten in het weekend. Van maart tot oktober zijn er toertochten in clubverband die meetellen voor het toerklassement. Op zaterdag wordt er meestal om 13.00 uur gestart en op zondag om 9.00 uur bij de rotonde van het "oude postkantoor" aan de Hoofdstraat. De afstand kan variëren van 55 km tot 120 km en meer. Toertochten door de week. Van maandag t/m vrijdag is er, het hele jaar door bij redelijk tot goed weer, kans dat je mede clubleden aantreft bij de rotonde van het "oude postkantoor" om 13.00 uur om samen een toertocht te maken. Afhankelijk van de omstandigheden en de mensen die meegaan wordt er een tocht en afstand bepaald. Trainingsritten. Op dinsdagavond nemen veel leden van WVT op individuele basis deel aan de trainingsritten "Slingerdreef". Deze trainingsritten worden niet door WVT georganiseerd en vallen daarom buiten de verantwoordelijkheid van WVT. Clubkampioenschap. Een sprint, een tijdrit en een rit in lijn bepalen wie de clubkampioen wordt. Kerst run-bike-run. Op 2e kerstdag. Rond de Schans en op de Schuivenoordseweg.

Open veldtoerrit, begin januari, deels op de verharde weg en deels door de natuur. Veldtoertocht. Begin november, circa 25 km of 45 km door de natuur. Volledig uigepijld. Na afloop soep. Een aanrader voor iedereen die een fiets heeft die tegen een stootje kan. Voor de jeugd is deelname gratis. Mountainbiken. Zaterdag 13:00 uur en zondag 9:00 uur op mountainbikes door de natuur in eigen omgeving of toertochten bij andere verenigingen. Kermiskoers. Op zaterdag met kermis: eerst fietsen, dan feesten o.l.v. een kermiskoning. Trimmerscompetitie. Een onderlinge competitie van 6 wedstrijden met verschillende onderdelen nl.: een openveldrit, 2 tijdritten, een sprint, een clubkampioenschap en een kermiskoers. BWF-ronde. In april: voor echte wielrenners. Parcours: Bergen, Poolse dreef, Munnikenhof, Hoofdstraat. Terheijdens Kampioenschap. Zowel voor leden, inwoners als ex-inwoners van Terheijden. Wedstrijden. Diverse leden nemen ook deel aan KNWU- en BWF-wedstrijden. Wintercompetitie cross. In de wintermaanden is er een cross, een competitie van 4 wedstrijden, indien mogelijk op het parcours aan de Terheijdenseweg. Feestavond. En als kers op de taart wordt er jaarlijks ook nog een feestavond georganiseerd."

- Handbalvereniging Mixed-up 2000 is in 2000 ontstaan na een fusie tussen HCW uit Wagenberg en Handbal Terheijden.

- Duurzaamheid: - "Terheijden barst van de energie: wind, zon en water zijn volop aanwezig in ons dorp. Als inwoners kunnen we daarvan profiteren. Door samen projecten voor duurzame energie mogelijk te maken, met het Traais Energie Collectief. Het in 2018 opgerichte Traais Energie Collectief is een coöperatie door en voor burgers. Met het collectief nemen we het heft in eigen handen door zelf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Zo zijn we voor onze energievoorziening niet langer afhankelijk van grote energiebedrijven. We houden zelf de regie over onze energievoorziening en dragen bij aan een duurzame wereld. De opbrengsten blijven in ons dorp, dat groene energie krijgt. De winsten uit stroomverkoop gaan in de eigen portemonnee of naar projecten om de leefbaarheid van ons dorp te behouden. Leden van het Traais Energie Collectief bepalen samen waar de opbrengsten aan worden besteed.

Iedereen uit Terheijden en omgeving kan lid worden van het Traais Energie Collectief. Inschrijven als lid kost eenmalig € 10,- en de jaarlijkse contributie is € 15,-. Als lid ontvang je onze digitale nieuwsbrief. Je wordt uitgenodigd voor bijeenkomsten en excursies. In het Traais Energie Collectief ontmoet je andere Terheijdenaren die zich ook graag inzetten voor duurzame energie en de leefbaarheid van het dorp. Als lid kun je meedenken over en meedoen aan de projecten die het collectief gaat opzetten. Leden kunnen als eerste investeren in projecten van het Traais Energie Collectief. Het Traais Energie Collectief is tot stand gekomen door de inzet van Petra Kimmel en oud-Terheijdenaar Pim de Ridder, specialist in duurzame energie. Met zijn bedrijf Izzy Projects helpt hij burgers bij het opzetten van duurzame initiatieven. Ook het Traais Energie Collectief kan bij de ontwikkeling en uitvoering van energieprojecten rekenen op steun van Izzy Projects."

"Het Traais Energie Collectief (TEC) is in de zomer van 2019 gestart met de aanleg van het Traais warmtenetwerk in het centrum van Terheijden. Het warmtenetwerk wordt gelegd in de Hoofdstraat (vanaf de rotonde) richting de Raadhuisstraat tot het begin van de Molenstraat. Voor het laatste stuk: van de Schapenbogert tot aan de molen, geldt dat het netwerk pas op een later moment wordt aangelegd. Ook de Markstraat, de Haven, Markpoort, Kleine Dreef, Slotje, Schansstraat, Thomashof en de Norbartstraat worden in de eerste fase aangesloten. Alle inwoners van dit gebied krijgen de kans om vanaf het voorjaar van 2020, als alle aansluitingen klaar en getest zijn, hun huizen te voorzien van duurzame warmte uit het netwerk. Het collectief wil dit netwerk stap voor stap, straat voor straat verder uitbreiden. Woon je in het betreffende gebied en wil je graag weten wat de mogelijkheden zijn om jouw woning aan te sluiten op het Traais warmtenetwerk? Vraag dan bij het TEC een Warm-TECgesprek aan. Tijdens dit gesprek wordt de woning zorgvuldig in kaart gebracht, kun je vragen stellen en ontvang je advies op maat. Voor meer informatie over de mogelijkheden en een indicatie van de kosten kun je terecht op de website van het TEC." (bron: gemeente Drimmelen) Zie ook de reportage in BN/De Stem over het anno 2020 in het dorp in aanleg zijnde warmtenet.

Reactie toevoegen