Tonnekreek

Plaats
Buurtschap
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Tonnekreek plaatsnaambord [640x480.jpg

Tonnekreek heeft geen echte kern, is alleen een lintbebouwing, maar is toch een bebouwde kom met 30 km-zone.

Tonnekreek heeft geen echte kern, is alleen een lintbebouwing, maar is toch een bebouwde kom met 30 km-zone.

Tonnekreek

Terug naar boven

Status

- Tonnekreek is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gemeente Klundert.

- De buurtschap Tonnekreek valt, ook voor de postadressen, onder de stad Klundert.

- Buurtschap Tonnekreek heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (zogeheten komborden, met deels een 30 km-zone) en is/heeft dus een eigen 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1573-1576 Tonnecreecke, creke van der Tonne.

Naamsverklaring
Genoemd naar de ligging aan het gelijknamige water, dat zijn naam waarschijnlijk dankt aan een tonbebakening, in de tijd dat dit water in open verbinding stond met het Hollands Diep.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tonnekreek ligt rond de gelijknamige weg (NW van Klundert) en aan het gelijknamige water, dat uitmondt in het Hollands Diep en dat t/m 1996 de grens vormde tussen de gemeenten Klundert en Willemstad. Z van de buurtschap ligt de Tonse Dijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Tonnekreek komt in 1840 al wel op kaarten voor, maar wordt in de Volkstelling van dat jaar niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Journalist Gerard van den Heuvel voorspelt in het Brabants Nieuwsblad van 26 april 1997: “Om grootschalige projecten binnen te halen, zullen in elk geval schapen tussen het industriegebied Moerdijk en de buurtschap Tonnekreek moeten verdwijnen.” Dit concludeert hij op grond van een onderzoek, verricht door de firma Price Waterhouse. Zij verwachtte destijds dat vooral Aziatische concerns grote locaties zouden gaan zoeken voor vestigingen in Europa. Onder andere Industrieterrein Moerdijk met directe omgeving was daarbij in beeld.

Waarschijnlijk is deze voorspelling inmiddels achterhaald, omdat vandaag de dag gelukkig wordt gestreefd naar een intensiever gebruik van Industrieterrein Moerdijk, waar nog veel grond niet benut is dan wel niet efficiënt benut is. Ook de aanleg van riolering in Tonnekreek, die in 1999 heeft plaatsgevonden (in tegenstelling tot in de buurtschappen Lochtenburg en Roodevaart), wijst erop dat de gemeente niet verwacht dat deze buurtschap (op korte termijn) zal moeten verdwijnen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het riviertje de Tonnekreek is een afwateringskanaal voor overvloedig regenwater in de Ruigenhilse Polder. Gemaal De Tonnekreek (uit 1968) verwerkt het water en loost het op het Hollands Diep. Het riviertje is ook een viswater voor de lokale hengelsportvereniging De Veste.

- Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de komende jaren een ecologische verbindingszone te realiseren tussen de Dintel en de Tonnekreek. De totale opgave bedraagt een zone met een lengte van 2,5 kilometer en een oppervlakte van 6,25 hectare. Met de realisatie wordt de nabijgelegen watergang ook opnieuw ingericht. De herinrichting is met name bedoeld om te komen tot een beter watersysteem dat minder gevoelig is voor wateroverlast.

De ecologische verbindingszone wordt ingericht als een 'moeraszone'. Een moeraszone bestaat uit een strook langs een waterloop, met op grotere afstand van elkaar 'stapstenen'. Stapstenen zijn bredere leefgebieden voor dieren. De verbindingszone bestaat uit moeras, vochtig grasland, open water, struikgewas en hier en daar wat bos. Het gebied richt zich vooral op rietvogels, kleine zoogdieren, amfibieën, libellen en kokerjuffers. Op basis van beschikbaarheid van grond maakt een adviesbureau een ontwerp voor de zone. De gemeente is met grondeigenaren in gesprek. Wanneer bekend is welke gronden gebruikt kunnen worden stelt het waterschap een projectplan Waterwet op waarop belanghebbenden kunnen reageren. Na vaststelling van het projectplan kan de aanleg beginnen. (bron: Waterschap Brabantse Delta, 25-1-2019)

- Rijkswaterstaat heeft in 2014 het buitendijkse gebied tussen Willemstad en Noordschans heringericht. Natuurvriendelijke oevers en de invloed van de getijden beogen aangetaste leefgebieden van flora en fauna te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren, wat weer moet leiden tot een gezonde visstand. Dit gebied, genaamd Buitengorzen, is een natuurgebied in de gemeente Moerdijk. T/m 1996 grotendeels gemeente Klundert, gedeeltelijk gemeente Willemstad. N grenzend aan het Hollands Diep, Z aan de buurtschappen Bovensluis, Tonnekreek en Noordschans. Het gebied is 204 hectare groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Buitengorzen bestaan uit buitendijkse graslanden en voormalig griend. Het gebied is niet toegankelijk, maar is wel te overzien vanaf de Buitendijk en de Oostdijk.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Tonnekreek door Kees Wittenbols uit Breda.

Reactie toevoegen