Tsienzerbuorren

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Tsienzerbuorren (4).jpg

Tussen Raerd en Reduzum ligt aan de Snitserdyk de buurtschap Tsienzerbuorren.

Tussen Raerd en Reduzum ligt aan de Snitserdyk de buurtschap Tsienzerbuorren.

tsienzerbuorren_collage.jpg

Tsienzerbuorren, nog een mooie collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tsienzerbuorren, nog een mooie collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tsienzerbuorren

Terug naar boven

Status

- Tsienzerbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar de gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar de gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Tsienzerbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Reduzum (hoewel het dichter bij Raerd ligt).

- De buurtschap Tsienzerbuorren ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 (1) Sienserburen.

In het Nederlands
Tsienzerburen.

Spelling
Op de plaatsnaamborden en straatnaamborden staat Tsienzerbuorren. (2), (3) en Google Maps vermelden als plaatsnaam-spelling Tsienserbuorren. Kennelijk is dat een verouderde spelling.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tsienzerbuorren ligt rond de gelijknamige weg (= de provincialeweg N354 die ter plekke zo heet), ZW van Reduzum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tsienzerbuorren 11 huizen met 72 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De buurtschap Tsienzerbuorren ijvert al sinds 1987 voor een veilige ontsluiting van de woningen aan de N kant op de provincialeweg N354 (Snitserdyk), middels achteruitgang en ventweg. Toen werd al beloofd dat er bij verkeerstoename hier een oplossing voor zou komen. Sindsdien is het aantal auto's per dag toegenomen van 4.000 naar 11.000 en moet men nog altijd met de auto en schoolbus vanuit de erven direct de weg op, respectievelijk afremmen om af te slaan een erf op, terwijl de rest van het verkeer 80 km/uur rijdt, wat risicovolle situaties oplevert. Probleem was echter lange tijd dat er geen budget voor was gevonden én dat eigenaren langs de weg stukken grond moesten afstaan.

In 2015 is de provincie gestart met de voorbereidingen voor het opnieuw inrichten van de N354, om de veiligheid en bereikbaarbeid van de dorpen te verbeteren. Voor het weggedeelte Tsienzerbuorren - Dearsum is in 2015 een projectgroep opgericht, om tot een goed en gedragen plan voor dit wegdeel te komen. De projectgroep bestond uit omwonenden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen en agrariërs en mensen van Sweco (voorheen Grontmij) en provincie Fryslân. In januari 2016 hebben zij het Eindadvies projectgroep Herinrichting N354 opgeleverd. Omdat de 'grote aanpak' van de Snitserdyk in 2018 van start gaat (omdat er veel voor moest worden voorbereid) en niet tot 2018 kon worden gewacht om de meest urgente knelpunten aan te pakken, heeft de provincie eind 2016 reeds de eerste ‘noodmaatregelen’ genomen:

Ze hebben de belijning op de weg aangepast. Zo zijn de zijkanten van de weg beter zichtbaar en is er een dubbele streep in het midden gezet. Ook hebben ze in bijna alle bochten reflectorpaaltjes geplaatst. Ze hebben de politie gevraagd om te handhaven op de weg. Er wordt vaak te snel gereden en niet alle bestuurders letten goed op. Ze zijn een campagne gestart om automobilisten te wijzen op de gevaarlijke weg, zodat zij hun rijgedrag kunnen aanpassen. Hiervoor zijn campagneborden geplaatst.

'De Toan fan Eelke Lok' is een gesproken column van journalist Eelke Lok op Omrop Fryslân, die via de link te horen en ook online te lezen is. Onder de link gaat het d.d. 2-11-2016 o.a. over Tsienzerbuorren, waar kennelijk nog altijd iets aan moet gebeuren in het kader van de verkeersveiligheid, maar waarvan Lok stelt dat hij er 15 jaar lang 2x daags langs is gereden zonder dat hij er een aanrijding gehad of gezien heeft. Waar hij kennelijk mee bedoelt te zeggen dat als je je als verkeersdeelnemer aan de snelheid houdt en goed oplet, dat je dan ook een heel eind komt. Zijn column gaat er over dat het volgens hem een groter probleem is dat alle tientallen gemeenten in Fryslân hun eigen beleid hebben qua voorrrang e.d. waardoor de verkeersdeelnemers niet altijd weten waar ze aan toe zijn, en het volgens hem slimmer is om een provinciebreed eenduidig beleid te maken m.b.t. verkeer, voorrang, parkeren e.d.

Reactie toevoegen