Tuindorp (Wellerlooi)

Plaats
Buurtschap
Bergen
Noord-Limburg
Limburg

Tuindorp (Wellerlooi)

Terug naar boven

Status

- Tuindorp is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Bergen.

- De buurtschap Tuindorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wellerlooi.

- De buurtschap Tuindorp heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tuindorp ligt rond de wegen Tuinstraat, Venweg, Meerseweg, Emmastraat, Van Ophovenstraat en Paaldijk. Vermoedelijk kunnen de wegen Z van de Tuinstraat, voorzover gelegen binnen de gemeente Bergen, namelijk de Heerenvenweg, de Grenzweg, de Twistedenerweg, de Moerasweg en de Walbeckerweg, ook nog tot de buurtschap worden gerekend. De buurtschap ligt NO en O van het dorp Wellerlooi en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Tuindorp omvat ca. 90 huizen met ca. 225 inwoners.

Terug naar boven

Tuinbouw

- Een van de problemen op de tuinbouwbedrijven in Noord-Limburg en met name op die in Tuindorp Wellerlooi was tot in de jaren zestig de kwaliteit van het gebruikte beregeningswater. Dit water werd veelal gekenmerkt door een hoog ijzergehalte, een lage pH en soms een relatief hoog chloridegehalte, waardoor directe schade (verbranding) aan de beregende gewassen ontstond. In opdracht van de Cultuurtechnische Dienst te Roermond is in 1965 een nader onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot winning van grondwater in dit gebied. Doel van het onderzoek was na te gaan in hoeverre hier grondwater in voldoende hoeveelheid en van geschikte kwaliteit aanwezig is, om vanuit een centraal gelegen punt het gehele tuinbouwcentrum van beregeningswater te kunnen voorzien. Dat bleek het geval, dus wij nemen aan dat een dergelijke voorziening nadien gerealiseerd is.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - "Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Dit betekent dat de volledige energieopwekking plaatsvindt binnen de gemeentegrenzen. Daarbij speelt het project Energielandgoed Wells Meer een grote rol. De gemeente Bergen en de provincie Limburg gaan samen werken aan een business case voor de realisatie van Energielandgoed Wells Meer, gelegen op grondgebied van de Wellerlooise buurtschap Tuindorp. In de business case is aandacht voor de technische, financiële, ruimtelijke en maatschappelijke haalbaarheid. Het energiegebied beslaat bij volledige realisatie een oppervlakte van ruim 400 hectare. Daarin is ruimte voorzien voor een zonnepark, windmolens en energieopwekking via biomassa. De bouw van het innovatieve energiegebied gaat, zo is de verwachting, medio 2022 van start en er wordt gestreefd naar een opbrengst van ongeveer 300 megawatt aan energie.

Het enorme energiegebied moet een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van zowel provincie als gemeente. We zien kansen voor innovatie, wat een positieve impuls zal geven aan het gebied. Behalve energievoorziening is er in Wells Meer ook ruimte voor recreatie, natuur, landbouw en onderwijs. De directe omgeving van het plangebied wordt betrokken bij de ontwikkeling van het energielandgoed. Dat gebeurt al bij de planvorming.

Energielandgoed Wells Meer biedt ook vele kansen voor inwoners, bedrijven en instellingen uit het gebied Tuindorp zelf. Een uniek project waarbij participatie centraal staat, samen met inwoners, bedrijven en instellingen, van en voor de samenleving, is hierbij de kerngedachte. Ook de inwoners dienen te profiteren van opgedane kennis, het nieuw ingerichte landschap dat ook (gedeeltelijk) geschikt is voor recreatie en de energieopbrengsten. Door bijvoorbeeld een verlaging van de energiekosten. Participatie in het project, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie, kan ook een financieel voordeel opleveren. Waar mogelijk worden opbrengsten deels ingezet voor projecten ten gunste van de Bergense samenleving." (bron: Pro­vin­cie Lim­burg en gemeente Bergen, 26-9-2018)

- "In september 2019 hebben de gemeente Bergen, Enexis Netbeheer en TenneT TSO een intentieovereenkomst getekend waarin de partijen vastleggen de benodigde energie-infrastructuur voor Energielandgoed Wells Meer in buurtschap Tuindorp bij Wellerlooi tijdig aan te leggen en in werking te stellen. Dit betekent dat de partijen zich inspannen om, zodra het eerste initiatief in Energielandgoed Wells Meer elektriciteit gaat opwekken, dit zo snel mogelijk op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Energielandgoed Wells Meer beslaat een gebied van 444 hectare waar duurzame energie wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines. Gezien de omvang van het Energielandgoed is een aansluiting op het hoogspanningsnet noodzakelijk. (bron: gemeente Bergen, 10-9-2019)

- De gemeente Bergen heeft adviesbureau IF Technology opdracht gegeven om de mogelijkheden van Warmte Koude Opslag (WKO) en geothermie in het gebied Wells Meer in buurtschap Tuindorp in kaart te brengen. Warmte Koude Opslag is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De locatie van Wells Meer is niet geschikt voor Warmte Koude Opslag, doordat de warmte of koude wegloopt uit de grond. Vanaf 30 meter diepte bestaat de bodem namelijk uit uiterst fijn tot matig fijn zand. Hier vind je het rapport over de Warmte Koude Opslag. Geothermie maakt gebruik van warmte uit de diepe delen van de aarde. Wells Meer biedt mogelijke kansen voor geothermie in drie lagen in de ondergrond, met ieder hun voor- en nadelen. - Hier vind je het rapport over de mogelijkheden van geothermie in dit gebied.

Reactie toevoegen