Uddel

Plaats
Dorp
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

Uddel-dorp-MSD-20110324-229802.jpg

Uddel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

Uddel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

Uddel

Terug naar boven

Status

- Uddel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn.

- Onder het dorp Uddel vallen ook de buurtschappen Meerveld en Nieuw Milligen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
790-793 kopie 1170-1175 Uttiloch, 1294-1295 Uddel, 1830-1855 Uttel, 1839 Utteld, 1851 Uddeld.

Naamsverklaring
Men vermoedt in deze naam het Oudsaksische ôthil 'grondbezit' en lo 'licht, open bos'. Ook is voorgesteld uit te gaan van ûte 'uit, buitenwaarts gelegen', maar -dd- in Uddel wijst op een andere herkomst.(1)

Terug naar boven

Ligging

Uddel ligt NW van Apeldoorn, N van Kootwijk, Z van Elspeet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Uddel 46 huizen met 408 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.150 huizen met ca. 2.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
"In 1858 zijn tijdens het turfsteken in het Uddelerveen bronzen halsringen gevonden. De vondst dateert uit 800-500 voor Christus en bestaat uit een bronzen Wendelring en een bronzen getordeerde halsring versierd met gepolijst barnsteen. Beide zijn zeldzaam in Nederland. De cultuur waaraan deze grafheuvels worden gekoppeld is de Hunsrück-Eifel cultuur (600-250 voor Christus). Uit de grafgiften van deze cultuur blijkt dat voornamelijk vrouwen deze Wendelringen meekregen in de graven. Daarnaast werd het tevens als een typerend element gezien binnen de culturele klederdracht. De Wendelring kan mogelijk middels een vorm van ruilhandel of middels uithuwelijking tussen stammen in Uddel terecht zijn gekomen. Een Wendelring kan in de vroege ijzertijd meerdere functies hebben gehad. Naast de functie als sieraad en als grafgift is er nog een derde optie. Door de natte vondstomstandigheden en de gaafheid van beide bronzen halsringen zou het om een rituele depositie kunnen gaan, waarbij de halsringen als offer werden ingezet." (bron en voor nadere informatie zie MijnGelderland.nl)

Ontwikkeling tot agrarische nederzetting
"Uddel dankt zijn bestaan en zijn ontwikkeling in belangrijke mate aan de specifieke kenmerken van het bodem- en waterlandschap van de Veluwe. De gevarieerde terreingesteldheid met dekzanden, beekdalen, vennen en plassen is altijd al een gunstige conditie voor bewoning geweest. Het geaccidenteerde terrein van de stuwwalflanken, de Hierdense Beek en het Uddeler- en Bleeke Meer zijn bovendien nog altijd markante en herkenbare elementen in het landschap en worden zowel door bewoners als bezoekers hoog gewaardeerd.

In dit landschap van overgangen en contrasten tussen hoog en laag, nat en droog ontwikkelde Uddel zich vanaf de vroege middeleeuwen tot een kleinschalige en geïsoleerde agrarische nederzetting. Het agrarische cultuurlandschap zoals dat nu zichtbaar is ontwikkelde zich daarbij in een aantal fasen. In de eerste fase ontstonden tijdelijke akkers door het verbranden van het oerbos. In de tweede fase ontwikkelden de boeren het ‘potstalsysteem’ waarbij plaggenbemesting door de eeuwen heen zorgde voor vruchtbare akkers of zogeheten ‘kampen’. Restanten van dit landschap zijn aan de zuidwestzijde van het dorp nog altijd aanwezig.

Zowel het Uddelermeer als het Bleeke Meer, beide archeologische rijksmonumenten, zijn zogeheten pingoruïnes. Door het smelten van een ijslens na de laatste ijstijd ontstond een meertje met een ringwal. Omdat de regen niet kon wegzakken, zocht het water een natuurlijke weg. Zo ontstond de Hierdense Beek. Aan het Uddelermeer ligt de Hunneschans, die met zijn imposante verdedigingswal een restant vormt van een 9e-eeuwse ringwalburg, die hoogstwaarschijnlijk een belangrijk centrum vormde van de destijds op de Veluwe florerende ijzerindustrie. De schans toont duidelijk dat er toen al volop menselijke activiteit was in de omgeving van Uddel. De agrarische nederzetting ontwikkelde zich ongeveer vanaf deze periode. Deze bijzondere archeologische en cultuurhistorische fenomenen zijn beschreven in de cultuurhistorische analyse die voor het dorp is gemaakt. Deze analyse vormt samen met de
cultuurhistorische beleidskaart en informatiekaart belangrijke bouwstenen voor toekomstige ontwikkelingen van het dorp.

19e eeuw: groei dankzij kunstmest
Eeuwenlang bleef Uddel een geïsoleerde agrarische nederzetting, waarbij de nederzetting het hart vormde van een uitgestrekt gebied aan kampen, weidegronden, bos, beken en vennen. Vanaf de 19e eeuw konden, door de introductie van kunstmest, ook de natte heide en veengebieden voor landbouw worden gebruikt. Hierdoor kon een forse areaaluitbreiding van het landbouwgebied plaatsvinden, waardoor ook het dorp langzaam groter werd. Tussen 1800 en 1900 groeide het dorp dan ook van 79 naar ruim 700 inwoners, waardoor ook voorzieningen zoals een eigen school (1847) konden ontstaan. De verschillende agrarische clusters waaruit het dorp bestond, groeiden in de loop der jaren langzaam aaneen tot linten langs de hoofdwegen richting Elspeet, Garderen, Harderwijk en Apeldoorn. De viersprong waar deze wegen samenkomen ontwikkelde zich daarbij tot het natuurlijke middelpunt van het dorp.

Na de oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog groeide Uddel verder door schaalvergroting en specialisatie in de landbouw (met name kalvermesterij), aangevuld met nieuwe bedrijvigheid (Alpuro, Veritex, aannemers, loonwerkers) en kleinschalig toerisme. Vanaf die tijd heeft het dorp zich ook planmatig uitgebreid met kleine wijkjes en is het dorp steeds verder verdicht. Het hoogtepunt voor de gemeenschap was de bouw van de eerste eigen kerken in de jaren vijftig, later aangevuld met extra voorzieningen als een gemeenschapshuis, scholen en een groeiende middenstand. Het dorp zoals we dat nu kennen is nog altijd herkenbaar als dorp met een duidelijk agrarisch karakter. Wel hebben de verdichtingen en planmatige uitbreidingen er voor gezorgd dat deze kwaliteiten op bepaalde plekken minder zichtbaar zijn geworden en dat nieuwe toevoegingen zich niet altijd voegen in de dorpse structuur maar een eigen, autonome, invulling hebben gekregen." (bron: Structuurvisie)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Structuurvisie Uddel schetst de wenselijke ontwikkelingen voor het dorp voor de komende jaren.

- In het Z van Uddel is sinds 2014 de nieuwe wijk Aardhuus gerealiseerd. De wijk omvat ca. 100 woningen. Tijdens archeologisch onderzoek voorafgaand aan de bouw zijn sporen van bewoning en bedrijvigheid uit de middeleeuwen (8e/9e eeuw) aangetroffen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Uddel heeft 13 rijksmonumenten.

- Uddel heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Garderenseweg 2) dateert uit 1954. Het is een interessante wederopbouwkerk met toren. Het orgel is in 1973 gebouwd door de firma K.B. Blank & Zoon (Herwijnen). In 2009 is de kerk geheel gerenoveerd. Er is onder andere geschilderd en er is een brandveilig plafond aangebracht.

- De kerk van de Gereformeerde Gemeente (Garderenseweg 29) dateert uit 1956. De kerk is een rijksmonument vanwege de klokkenstoel met klok van Joris Dumery uit 1750, diam. 44,6 cm. De klok is afkomstig uit het voormalige carillon van het afgebrande Belfort van Aalst (België).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelgroep Plankenkoorts brengt jaarlijks in februari een nieuw stuk op de planken.

- Zomermarkt Uddel (op de laatste dinsdag van juli, van 14:00-21:00 uur) noemt zich "de gezelligste markt van de Veluwe". Elk jaar staan er meer dan 100 kramen door de straten van het dorp, met o.a. de plaatselijke ondernemers, clubs en verenigingen. Veel kramen met fruit, speelgoed, veel brocante, emaille, zink, kindermerkkleding. Voor de kinderen zijn er springkussens, een trampoline enz., en je kunt er ook heerlijk een hapje eten. Ook de oude ambachten en de kleedjesmarkt waar je lekker kunt snuffelen zijn niet meer weg te denken. De markt is ook zo'n plek waar men oude bekenden tegenkomt en alle tijd en gelegenheid neemt om bij te praten.

- In oktober 2019 verschenen berichten in de media dat het weleens afgelopen zou kunnen zijn met het traditionele Nieuwjaarsvuur in Uddel. De gemeente heeft dit evenement jarenlang gesubsidieerd en ook de vergunningaanvragen altijd geregeld, maar vond het in 2019 tijd worden dat de organisatie in beide opzichten meer op eigen benen zou gaan staan en adviseerde het dorp daartoe een stichting op te richten. Het liep anno oktober 2019 echter niet hard met de crowdfunding en ook stonden de mensen niet in de rij om de stichting te bemensen, omdat men bevreesd was voor de risico's als er iets fout zou gaan. Wellicht met de dramatische ontwikkelingen rond het Nieuwjaarsvuur van Scheveningen 2019 in het achterhoofd. Gelukkig zijn beide aspecten toch nog goed gekomen; de organisatoren hebben in het kader van de fondsenwerving sponsors geworven en loten verkocht op de Winterfair, en de Oranjevereniging heeft de vergunningaanvraag verzorgd. Het Nieuwjaarsvuur heeft in 2020 dus toch als vanouds plaatsgevonden, zij het om veiligheidsredenen 'iets' minder hoog dan voorheen; een 'slechts' 4 meter hoge stape pallets in plaats van de voorheen gebruikelijke 12 meter.

Paardenzorgcentrum De Wildtshof was er minder blij mee. De uitgekozen plek was namelijk pal naast de grond waar de paarden van De Wildtshof op lopen. "We zijn heel erg bang dat ze zich blesseren doordat ze door de hekken heen gaan, of in het ergste geval op de straat gaan lopen. Paarden zijn vluchtdieren, we willen absoluut voorkomen dat ze in paniek raken. Bovendien zijn het oude paarden", stelde Kelly Jefferson van de opvang. De dieren kunnen niet binnen gehouden worden omdat de stallen te klein zijn om alle zeventig paarden onderdak te bieden. Het vuur op oudjaarsdag werd eerder altijd in het midden van het dorp gehouden. Dat mag niet meer in verband met de veiligheid. Gelukkig is ook dít goedgekomen; in overleg is de locatie verplaatst naar een voor de paarden minder ongunstige plek in de nabije omgeving.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De geomorfologie en de daarmee samenhangende waterhuishouding hebben mede de historische ontwikkeling van zowel het dorp Uddel zelf als het buitengebied bepaald. De overgang van beekdal naar stuwwal waar het dorp op ligt vormt de verklaring waarom het dorp hier ooit is ontstaan. Deze overgangen tussen laag en nat en hoog en droog zijn ook nu nog beleefbaar en hebben zich vertaald in nog steeds herkenbare verschillen in de wegenstructuur, gebruik, beplanting, verkaveling en bebouwing. Van oudsher is de bebouwing in en rond het dorp altijd gerealiseerd op de drogere delen van het dekzandgebied. Vooral in het landschap aan de westzijde van het dorp is dit zeer herkenbaar. Het wegenpatroon dat zich hier heeft ontwikkeld tot ontginningsassen bestaat voor een groot deel uit de wegen die al vóór de ontginning op de drogere en hogere delen van het heidegebied lagen en die zijn rechtgetrokken. De nattere, lagere delen van de beekdalen zijn als gras- en akkerland gebruikt, en zijn zo open gebleven.

Landschapsbeeld. Het dorp Uddel vormt het scharnierpunt tussen de beboste Veluwse stuwwal en het open agrarische landschap van het beekdal van de Hierdense Beek. Hoewel er geen harde en absolute grenzen zijn tussen beide landschappen kunnen de Garderense- en Elspeterweg gezien worden als de scheidingslijn tussen deze twee gebieden. Ten zuidoosten van de weg ligt een restant van het oude Veluwse kampenlandschap. Ten noordwesten van de weg en het dorp een jonger landschap dat het gevolg is van 19e- en 20e-eeuwse veen- en heideontginningen. De verschillen tussen beide landschappen zijn nog duidelijk ervaarbaar en daarmee van waarde voor de leesbaarheid van de geschiedenis van het dorp. Hieronder worden deze nader beschreven.

Kampenlandschap. De randzone tussen het (natte) veengebied van het beekdal en het (droge) zandgebied van de stuwwal is meer dan duizend jaar geleden al ontgonnen tot wat we nu kennen als het Kampenlandschap. Een stelsel van kleinschalige akkercomplexen (‘kampen’), tegenwoordig ook met grasland en omsloten met houtwallen en bosranden. Dit stelsel van open groene kamers met stevige groene bosranden heeft een grote landschappelijke kwaliteit. De ruimtes zijn afwisselend van maat en richting en vanaf de bochtige routes die erdoor en erlangs leiden ontstaan steeds verrassende uitzichten. Dankzij de kampen is de ligging van het dorp op de flanken van de Veluwe goed waarneembaar. De bebouwing en het landschap vormen een evenwicht; lege ruimte op de voorgrond en een bosrand als achtergrond. De bebouwing lijkt opgenomen in de rand van deze groene kamers.

Heide- en veenontginningslandschap. Het gebied ten westen van het dorp bestond tot diep in de negentiende eeuw uit natte heide en veengebieden. Vanaf die tijd is het gebied in fases ontgonnen en ontwikkeld tot een rationeel landbouw- en bosgebied. In tegenstelling tot de kleinschaligheid van het Kampenlandschap is dit gebied open met verspreide bebouwing langs het rechtlijnige wegenpatroon. De ensembles van verspreid liggende boerderijen en erfbeplanting zijn groot, maar je kijkt er toch omheen waardoor ruimtes niet afgesloten maar in elkaar overlopend zijn. Er is een geleidelijke overgang vanuit de beslotenheid van het dorp met kleine open ruimtes en veel bebouwing en beplanting naar grotere open ruimtes en grovere en grotere maatverhoudingen.

Bosgebieden. Het kroondomein omgeeft de kampen van Uddel. Oude bossen zoals de Uddeler Heegde zijn relicten van het oude landbouwsysteem dat tot ver in de 19e eeuw onder toezicht stond van de Marken. De jongere productiebossen zijn tekenen van de grootschalige bosbouw uit de 19de en 20ste eeuw. De landschappelijke enscenering rondom de dienstwoning van het Kroondomein (Rijksmonument) ‘Het Hof’ vormt de overgang van het kleinschalig kampenstelsel naar het grootschaliger landschap ten zuiden van het Uddelermeer. Juist de omzoming door bos zorgt ervoor dat het dorp leesbaar is als een ‘agrarische enclave’ op de Veluwe. Alleen in noordelijke richting is de bosrand nu deels onderbroken waardoor het beeld van een aparte enclave in het bos hier onderbroken is. Vanuit provinciaal landschapsbeleid wordt ingezet op het toevoegen van boselementen in dit gebied, waardoor niet alleen landschappelijke en ecologische verbindingen worden versterkt, maar ook het enclavebeeld nog duidelijker zal worden. (bron: Structuurvisie)

- De agrarische enclave Uddel-Elspeet is een karakteristiek landbouwgebied midden in de bos- en natuurgebieden van de Veluwe. Het gebied heeft een sterke cultuurhistorische binding met agrarische bedrijfsvoering. Om de kwaliteit van dit buitengebied voor bewoners te behouden, hebben de betrokken gemeenten (Barneveld, Ermelo, Nunspeet en Apeldoorn) in 2010 subsidiemogelijkheden gecreëerd voor de inwoners om hun erf landschappelijk verantwoord op te knappen. Dat bleek goed te werken. Er hebben zich 86 personen aangemeld, waarbij ruim 65 adviezen of plannen voor natuur en landschap zijn opgesteld. De totale plannen omvatten de realisatie van ruim 4 hectare aan nieuwe natuur, 3 hectare aan nieuw landschap, 1500 meter heg, ruim 500 meter haag, 4000 m2 bosje, 3000 m2 heide, 6700 m2 hoogstamboomgaard, 100 solitaire bomen, 45 meter knotbomen en een poel. Ook waren er 4 initiatieven voor ommetjes in Elspeet.

- Uddel is o.a. bekend vanwege het bij het dorp gelegen Uddelermeer, het hoogstgelegen meer van Nedeland. Het meer is in principe ca. 20 meter diep, maar het is in de loop der eeuwen grotendeels opgevuld met plantenresten, waardoor het water nu nog maar 1,3 m diep is. Veel van dergelijke meertjes zijn ooit uitgebaggerd. Bij het Uddelermeer is dat nooit gebeurd; daar is die eeuwenoude laag bagger altijd ongemoeid gebleven. Dat maakt die bodem tot een schatkamer voor wetenschappers, want je kunt tot in het staartje van de laatste IJstijd - 14.000 jaar geleden - terugkijken in de tijd. Fysisch geograaf Stefan Engels heeft in 2015 onderzoek gedaan in de sedimentenbodem van het Uddelermeer met één hoofdvraag: hoe heeft de natuurlijke klimaatverandering de omgeving veranderd? Het antwoord is belangrijk omdat we daarvan kunnen leren hoe we op de komende klimaatveranderingen kunnen inspelen.

In februari 2018 heeft de SGP-fractie in de gemeenteraad vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder over de toestand van het Uddelermeer. "Het meer groeit steeds verder dicht. Straks blijft er niets meer dan een moeras over. De rijke historie van het hoogst gelegen meer van Nederland gaat dan verloren. Wat eens koninklijk viswater was en later voor veel mensen uit de omgeving prachtig zwemwater, dreigt nu te verworden tot een onooglijke modderpoel. Zwemmen is al jaren niet meer toegestaan vanwege de aanwezigheid van blauwalg. In een uitzending van Vroege Vogels uit 2015 (zie de link in de vorige alinea, red.) is aangetoond dat de aanwezige blauwalg niet door landbouwvervuiling komt, maar door een bacterie die reeds in de middeleeuwen aanwezig was. De problematiek rondom het Uddelermeer is niet nieuw en al jaren bekend bij de verantwoordelijke instanties", zo stellen zij onder meer. Zij vragen aan de wethouder of er concreet plannen zijn om het meer op te knappen en weer geschikt te maken als zwemwater, wat dat gaat kosten, en wie dat dan moet betalen. Zie onder de link ook de andere artikelen over deze problematiek, via de links onderaan die pagina.

"De waterkwaliteit van het Uddelermeer bij Uddel laat sinds langere tijd te wensen over, door hoge fosfaat- en stikstofconcentraties, blauwalgenbloei en beperkt doorzicht in de zomer. Hierdoor zijn de ecologische waarden van het meer afgenomen en is het overgrote deel van de karakteristieke vegetatie verdwenen. Met hulp van onder andere grondradaronderzoek bekijken we anno 2020 wat nodig is voor herstel van het meer. Het Uddelermeer is gelegen op de hoge zandgronden van de Veluwe in de gemeente Apeldoorn. Het is waarschijnlijk ontstaan als een pingoruïne of ijskernheuvel in een van de laatste ijstijden. De beheerder, Kroondomein Het Loo, en de gemeente Apeldoorn hebben de wens om dit bijzondere meer, met al zijn cultuur- en natuurhistorische en ecologische kwaliteiten te herstellen. Ze vroegen de Bosgroepen in beeld te brengen wat hiervoor nodig is.

Wateraanvoer. Een van de vragen die daarbij speelt, is van welk gebied het Uddelermeer afhankelijk is als het gaat om wateraanvoer; het zogeheten intrekgebied. Hierbij speelt de bodemopbouw en dan met name de aanwezigheid van ondoorlatende lagen in de bodem een belangrijke rol. De Bosgroepen hebben dit met behulp van grondradaronderzoek in beeld laten brengen. Bodemopbouw. Hoe diep een grondradar in de bodem kan kijken, is afhankelijk van de bodemopbouw. Rondom het Uddelermeer bij Uddel bestaat de bodem vooral uit zand en grind. Daardoor was het zicht tot wel 16 meter diep. Dwarsprofielen van het grondradaronderzoek laten plaatselijk een leemlaag zien. Hiermee is een beeld verkregen van waar het grondwater vandaan komt dat het Uddelermeer voedt. Nu dat bekend is, gaan we de komende tijd bekijken in welke periode grondwater uit dit gebied het Uddelermeer beïnvloedt, en wat de kwaliteit van dit grondwater is. Hiervoor gaan op verschillende plekken peilbuizen de grond in, om de waterstanden én waterkwaliteit het komende jaar te monitoren.

Verdroging door ontwatering. Naast dit onderzoek naar de herkomst van het water dat het Uddelermeer voedt, en de kwaliteit daarvan, onderzoeken we in hoeverre het Uddelermeer onderhevig is aan verdroging als gevolg van ontwatering in de omgeving. Het grondradaronderzoek is uitgevoerd door Medusa Explorations. Het Veldwerkbureau verzorgt de peilbuizen en inmetingen. Onderzoekscentrum B-WARE doet de waterkwaliteitsanalyses, en samen met hen integreren we de data om zicht te krijgen op de knelpunten en herstelmogelijkheden voor het Uddelermeer." (bron: Bosgroepen, juni 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Uddel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Uddel van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Uddel.

- Belangenvereniging: - "Uddels Belang stelt zich tot doel om de belangen van iedereen die in haar werkgebied woont te behartigen. Dit op velerlei gebied. Uddels Belang is een volwaardige gesprekspartner van de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland."

- Dorpshuis: - "Zoek je een locatie voor je feest, zakelijke bijeenkomst of sportieve activiteit, dan ben je bij dorpshuis / zalencentrum Het Blanke Schot in Uddel al sinds 1971 aan het juiste adres. Het Blanke Schot kent meerdere zalen en arrangementen. Maak je bijeenkomst helemaal compleet met een koffietafel, lunch of koud/warm buffet. Voor een echt zomers gevoel is een buitenbarbecue beschikbaar waar tot 150 personen gebruik van kunnen maken. Het buitenterrein, de sporthal en de omgeving lenen zich voor sportieve en ontspannende activiteiten."

- Ontmoetingscentrum: - "De Koningin Wilhelmina Hof is een ontmoetingsplek voor inwoners van Uddel en omgeving. Het beheer ervan en coördinatie van de activiteiten die er plaatsvinden vallen onder verantwoordelijkheid van de in 1996 opgerichte Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof. Het doel is in het dorp voorzieningen te treffen en diensten te verlenen op het gebied van Zorg en Welzijn, zodat de inwoners zo lang mogelijk in hun dorp kunnen blijven wonen. In of vanuit de Koningin Wilhelmina Hof vinden veel activiteiten plaats. Meer hierover is te vinden onder het kopje Activiteiten. Elk half jaar wordt er een nieuwsbrief uitgebracht. Ook in deze nieuwsbrief worden de activiteiten voor het komende half jaar weergegeven."

- Onderwijs: - Prins Willem-Alexanderschool. - Rehobothschool. - Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.

- Muziek: - "Muziekvereniging Juliana is een bloeiende, actieve vereniging voor Uddel en omgeving. Door het organiseren van eigen concerten, acties en het muzikaal ondersteunen van activiteiten in de regio dragen wij een steentje bij aan gezelligheid en saamhorigheid. Jaarlijks terugkerende optredens: Voorjaarsconcert., Koningsdag, 4 mei herdenking, Zomermarkt, Kerstconcert. Naast de fanfare is er ook Bi’je Betoetert, een gelegenheidsensemble in de vorm van een dweilorkest dat sinds 2009 tijdens verschillende evenementen optredens verzorgt in het dorp en omstreken. In 2009 ging het leerlingenorkest van start. Het orkest bestaat uit jeugdige leerlingen, die allemaal al een tijdje les volgen en daarna samen muziek mogen maken in het leerlingenorkest, ondersteund door muzikanten uit het ‘grote’ orkest. Het orkest geeft jaarlijks meerdere optredens en heeft een grote groep fans opgebouwd. Als vereniging zijn wij trots op onze jeugd. Sinds juni 2018 heeft het leerlingenorkest daarom zijn eigen naam gekregen: Toetie, wat in het italiaans ‘allemaal’ betekent (schrijf je als tutti)."

- Sport: - Voetbalvereniging SV Prins Bernhard is opgericht in 1964. Over de geschiedenis van de vereniging kun je lezen onder de link. De vereniging heeft ca. 300 leden, waarvan er ca. 90 uitkomen in de pupillen en junioren. De club wordt draaiende gehouden door ca. 90 vrijwilligers, variërend van bestuursleden tot elftalleiders en van kantinepersoneel tot de eigen onderhoudscommissie. Het bestuur van de vereniging heeft als missie (goed) georganiseerd voetbal aan te bieden aan (met name) de dorpsgemeenschap. Zij streeft er naar dit laagdrempelig te houden, niet alleen in termen van contributie maar ook dat er op het sportcomplex alleen activiteiten worden aangeboden waar de leden en potentiële leden zich mee kunnen verenigen. Daarnaast erkent de vereniging haar verantwoordelijkheid binnen de Uddelse gemeenschap en stelt zij zich coöperatief op richting collega-verenigingen en Stichting Sport en Cultureel Centrum Uddel.

- "Paardensportvereniging de Hunneruiters is opgericht in 1965, zodat alle paardenliefhebbers uit de omgeving Uddel de mogelijkheid hebben om paardrijlessen te volgen en in contact te komen met andere ruiters. Al jaren wordt er wekelijks lesgegeven in onze prachtige 'bosmanege-bak' aan de Heegderweg. Jaarlijks organiseren we activiteiten zoals onderlinge wedstrijden, ponykamp, bosritten, barbeque, uitjes en andere activiteiten. Wij nodigen je van harte uit om een keer een les mee te doen of gewoon te komen kijken!"

- Imkers: - Bijenhoudersvereniging De Vierkante Korf Uddel en omstreken is een vereniging voor (hobby-)imkers. Ze organiseren o.a. cursussen en geven voorlichting.

- Zorg en welzijn: - "Stichting Vrijwillige Hulpdienst Uddel (SVHU) geeft al 35 jaar thuishulp aan mensen die kortdurende hulp nodig hebben. Bij het ontbreken van hulp van familie, vrienden of buren kan hulp gegeven worden op momenten dat dit echt nodig is. Vrijwilligers van de SVHU zijn ook actief betrokken bij de activiteiten in de Koningin Wilhelmina Hof en bij locaties van Philadelphia. De SVHU wil op deze wijze bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en functioneren."

- "Op een ruime locatie in het buitengebied van het dorp Uddel, waar de kleur bepaald wordt door het seizoen, ligt het centrum voor werken en leren ‘Kroonheim’. Kroonheim biedt werk en dagbesteding aan jongere en oudere zorgvragers, wat aansluit bij hun interesses en mogelijkheden. Binnen Kroonheim worden dienstverlenende en productgerichte werkzaamheden verricht. Het verschilt per cliënt op welke wijze hij/zij hieraan deelneemt. Voor de een kan het al voldoende zijn om betrokken te zijn bij het proces en het samen bezig zijn te ervaren. Een ander is juist wel in staat om actief een bijdrage te leveren of zelfstandig een taak uit te voeren. Een grote diversiteit is mogelijk: diverse soorten inpakwerk, stikkeren, producten maken voor de winkel, in de tuin werken, houtproducten maken, papier versnipperen en huishoudelijke taken. Onze winkel ’t Kroontje is een bezoek waard. In deze winkel werken deelnemers met (zeep)artikelen, die ze inpakken en verkopen."

- "Landelijk gelegen, tussen de bossen van Uddel, bevindt zich activiteitenboerderij de Kroonhoeve. In deze rustgevende omgeving zijn dagelijks zo’n tien cliënten aan het werk. Deze locatie biedt veel mogelijkheden op het gebied van werken en dagbesteding. Zo is er een belevingstuin, een houtgroep, een tuingroep, een konijnenfokkerij en wordt er huishoudelijk werk verricht. Dit laatste gebeurt onder andere voor de Kroonweide, een rustpunt op de Kroonhoeve met cadeaus en souvenirs, gemaakt door de cliënten. Activiteitenboerderij Kroonhoeve is in juni 2013 geopend. Deze dependance van Kroonheim bevindt zich op een boerderij waar een gedeelte van het erf, de deel en een verbouwde stal gebruikt worden voor het bieden van dagbesteding. Je kunt daardoor de koeien in de wei zien lopen of in de winter in de stal. Wat is het dan mooi om een koeienkop de groepsruimte in te zien kijken. Gelukkig zit er een glas voor..."

- Veiligheid: - "Vrijwillige Brandweer Uddel is een van de 12 brandweerkorpsen van de gemeente Apeldoorn. Wij maken deel uit van de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Ons korps zorgt voor de bestrijding van brand en bosbrand en verleent hulp in het verzorgingsgebied. Ook assisteren wij als first-responders bij reanimaties. Jaarlijks rukken wij rond de 100 keer uit. Dit gebeurt allemaal door vrijwilligers die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar paraat staan!"

Reacties

(2)

Prachtige site, bij de plaats Uddel mis ik o.a. de muziekvereniging Juliana, die mag naast Prins Bernhard niet ontbreken :-)

Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.

Dank voor uw aanvulling ook! Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Juliana mag inderdaad niet ontbreken. En Wilhelmina dan ook gelijk maar, en nog een aantal andere onderwerpen die ik hier en daar zo tegenkwam. De inhoud is nu ongeveer verdubbeld, en dat gaat later in het jaar nog wel een keer gebeuren.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen