Urmond

Plaats
Dorp
Stein
Westelijke Mijnstreek
Limburg

LB gemeente Urmond in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Urmond in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Urmond in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Urmond

Terug naar boven

Status

- Urmond is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Stein. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981.

- Wapen van de voormalige gemeente Urmond.

- Onder het dorp Urmond vallen voor de postadressen ook het dorp Berg aan de Maas en de buurtschap Nattenhoven.

- Het dorp is verdeeld in de kernen Oud-Urmond en Urmond-Oost.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Werment.

Oudere vermeldingen
Eurmond, 1153 Ouermuonte, 1166 Ouermunthe, Overmunte, 1361 Oirmont, 1366 Oermond, 1367 Uvermont, 1429 Urmondt.

Naamsverklaring
Munte
is een Romaans leenwoord in het Oudnederlands en betekent 'berg'. De algemene opvatting is dat de plaats aan de Maas ter onderscheiding van Roermond, waarin men hetzelfde tweede lid meende te herkennen, Overmunte werd genoemd, waarin over de betekenis 'stroomopwaarts gelegen' heeft. De monding van wat nu de Ur heet, lag in de 12e eeuw veel westelijker. De naam van de Ur is secundair ontstaan, omdat men Urmond - net als in Roermond - heeft opgevat als mond 'monding' van de Ur. Ten noorden van het dorp ligt Berg (aan de Maas). Het is denkbaar dat Overmunte 'Overberg' ter onderscheiding van het nabijgelegen Berg en niet ter onderscheiding van Roermond is gebruikt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Urmond ligt N van het dorp Stein, NW van de stad Geleen, aan beide kanten van het Julianakanaal, in het W grenzend aan de Maas en België, tegenover Meeswijk, in het O grenzend aan de A2. Het dorp ligt verder Z van het dorp Berg aan de Maas, W van de stad Sittard en NNO van het dorp Meers.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Urmond 225 huizen met 1.068 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 129/600 (= huizen/inwoners) en buurtschap Berg 96/468.

- In 1839 is het gebied rond hoeve Palmenhof (circa 100 hectare) aan België afgestaan.

- Per 1 januari 1982 is de gemeente opgeheven en als volgt verdeeld:
naar Stein: 390 hectare met 4.884 inwoners;
naar Geleen: 150 hectare met 31 inwoners.

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne maakt Urmond deel uit van de bezittingen van de aartsbisschop van Keulen. Tengevolge van een aantal oorlogen is het verloren gegaan. In 1153 komt het weer in handen van de aartsbisschop. Samen met een aantal omringende dorpen maakte het dorp deel uit van het ambt Born. Dit gebied ging over van Gelderse in Gulikse en daarna in Franse handen.

Urmond heeft nog overblijfselen van aarden wallen, maar de vroegere poorten zijn gesloopt. Sommige bronnen stellen dat het dorp rond 1300 stadsrechten gekregen zou hebben, maar daarvoor schijnt geen enkel bewijs te zijn.

Vanaf de 13e eeuw ontwikkelt Urmond zich als handelsplaats. Dit komt door de scheepvaart. De talrijke oorlogen in deze streek hebben voor een belangrijk deel de maasvaart en handel beïnvloed. Met name de Tachtigjarige Oorlog is een moeilijke tijd voor schippers. Het dorp was vroeger een gevreesde tolplaats voor de passerende schepen op de Maas. In de loop van de tijd hebben niet alleen oorlogen, maar ook overstromingen en lage waterstanden gezorgd voor stillegging van de maasvaart. Dit resulteert uiteindelijk in de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1822-1826) en het Julianakanaal (rond 1930). Samen met de spoorlijn vanuit Maastricht waren dit de redenen voor het ‘opdoeken’ van de Maashaven. Door de aanleg van het Julianakanaal kwam het oude dorp zelfs wat geïsoleerd te liggen, met de andere dorpen en kernen (zoals Borgharen, Itteren, Meers en Maasband, Ohé en Laak en Stevensweert) op het lange ‘eiland’ tussen Julianakanaal en Maas.

Heemkunde
"Stichting Vrijheid Urmond stelt zich ten doel de bekendheid en zichtbaarheid van het rijke historische verleden van ons dorp te vergroten. Wij doen dit door: - het om de twee jaar organiseren van een groot openluchtfestival met toneel, muziek en aan de historie gelieerde attracties; - het uitgeven van publicaties over de Urmondse geschiedenis; - het organiseren van symposia over perioden en gebeurtenissen in de lokale en regionale geschiedenis; - het stimuleren van de herinrichting van het voormalig havengebied De Bath met het opnieuw laten terugkomen van een deel van de insteekhaven, het herplaatsen van de veertrappen, het markeren van de vroegere omwalling met poorten en rondelen en andere uit het verleden oproepende herinneringen. Bijkomend doel is het vergroten van de toeristische aantrekkingskracht van het dorp en het Maasdal door het rijke historische verleden uit te dragen en de inwoners en de verenigingen hierbij nauw te betrekken. Wij zoeken voor de uitvoering ook samenwerking me de gemeenten aan de overkant van de Maas (Dilsen-Stokkem, Maasmechelen - Leut)."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Sinds augustus 2019 kan het verkeer over de nieuwe brug in de Veestraat over het spoor, direct Z van de dorpskern van Urmond, formeel nét op grondgebied van het Z buurdorp Stein. Bieleman Huub Paulissen van schutterij Sint Leendert sloeg bij de feestelijke opening symbolisch het lint door, waarna hij met wethouder Danny Hendrix als eerste de oversteek maakte. De nieuwe boogbrug, die de genoemde dorpen verbindt, vervangt de oude overspanning, die te smal was, waardoor het verkeer vertraging opliep.

- In 2018 is de Brug Urmond over het Julianakanaal, die de beide dorpsdelen met elkaar verbindt, gerenoveerd. De boogconstructie is gestraald, vervolgens opnieuw geconserveerd en daarna met platen extra verstevigd.

- "Heb je wel eens van DOP gehoord? Het DorpsOntwikkelingsProces. Het staat voor een aanpak die gemeente Stein in 2012 heeft geïntroduceerd. Het klinkt ingewikkeld maar is eigenlijk heel eenvoudig: niet de gemeente bepaalt wat er in een dorp of wijk gebeurt, maar de inwoners zelf. Die weten immers het beste wat ze belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun eigen buurt. De gemeente ondersteunt deze dorpsdialoog en, waar nodig, de activiteiten die hieruit voortkomen. Samen met buurtbewoners die de handen uit de mouwen willen steken. In Urmond spelen inmiddels verschillende initiatieven om het dorp sociaal en vitaal te houden. Je leest hierover in Nieuwsbrief DOP, nr. 1, mei 2017."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Urmond heeft 18 rijksmonumenten.

- De oude dorpskern is een beschermd dorpsgezicht.

- De oude RK Sint Martinuskerk (Grote Straat) is een eenbeukige bakstenen kerk die in 1793 ter vervanging van een middeleeuwse bouwval ter plaatse gebouwd werd. De bouwers hanteerden bij de toepassing van het eenbeukige schip, het smallere polygonale koor en de ranke toren beproefde vormen. Enkele decennia geleden is het mooi op het hoge ommuurde kerkhof in Oud-Urmond, tussen het Julianakanaal en de Maas gelegen gebouw gerestaureerd. Sinds 1955 is de kerk aan de eredienst onttrokken. Momenteel is zij in gebruik als tentoonstellingsruimte en voor culturele activiteiten. (3324)

- In 1955 is een nieuwe Martinuskerk (Sint Maartensstraat 3) in gebruik genomen, een ontwerp van de Heerlense architect Frits Peutz. In de oude en de nieuwe kerk werd en wordt de H. Leonardus vereerd. Het ontstaan van deze devotie is niet duidelijk. Uit de omgeving kwam men naar Urmond om de reliek van de heilige te vereren, een volle aflaat te verdienen en de kermis en jaarmarkt te bezoeken. Vieringsdag: eerste zo in juli (+ octaaf), 6 november. (3023)

- Kerk van St. Antonius van Padua (Graetheidelaan 54A). De lokale verering van Antonius van Padua komt voor het eerst naar voren in 1863, bij de stichting van een broederschap van St. Antonius, mogelijk ook het begin van de bedevaart naar dit dorp. De verering vond plaats in de kerk van de paters minderbroeders conventuelen. Na de opheffing van de kloostergemeenschap in 1970, kreeg de devotie in 1978 onderdak in de kerk van het rectoraat Urmond-Oost. (3121)

- Het witgepleisterde bakstenen gebouwtje van de protestantse kerk met een beuk en een halfronde apsis werd in 1685 gebouwd als hervormde kerk. Dit voor Limburg vrij zeldzame gegeven is verklaard door de aanwezigheid van veel Hollanders in die tijd, omdat het dorp een bloeiende rivierhaven had. Zoals elders in het land meer te zien is, bouwden de hervormden in die dagen sobere en functionele, zij het niet geheel van franje ontdane kerken. Wanneer men hier beoogde af te zien van versiering, dan heeft men aan de buitenzijde de kroonlijst op stevige pilasters met Ionische kapitelen en de dakruiter toch te sierlijk gemaakt. (3324) De kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Geleen - Beek - Urmond.

- Achthoekige Bokkenrijderskapel of Mariakapel aan de Graetheidelaan.

- Joodse begraafplaats aan het Kloosterpad. De enige daar nog zichtbare zerk draagt het jaartal 1892.

- Standerdmolen (naamloos) uit 1805. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars in Nederland heeft de jaarlijkse Biotoopprijs in 2001 uitgereikt aan het gemeentebestuur van Stein. De gemeente werd geprezen vanwege de herinrichting van het Molenpark in Urmond. Volgens de molenaars komt die reconstructie ten goede aan de instandhouding van de Standerdmolen, die draaiende wordt gehouden door vrijwillig molenaar Albert van Hees. De biotoop rondom molens is belangrijk voor de molen zelf. Door bijtijds bomen en struiken te kappen en te snoeien krijgt de wind weer vrij spel en dat komt de windmolen ten goede.

- Tegenover de St. Martinuskerk ligt het uit 1612 daterende Schippershuis, een van Urmonds meest gefotografeerde burgerlijke monumenten. Volgens de overlevering zou het huis dienst hebben gedaan als opvanghuis voor bejaarde Maasschippers. Er kwamen veel schippers wonen van niet-katholieke komaf. Zij vormden samen met Urmondse ingezetenen sinds 1658 de NH gemeente. Het langverwachte boek over de bouwgeschiedenis van het Schippershuis, zijn bewoners en de wisselwerking tussen Schippershuis en Urmond in de loop van drie eeuwen is in 2018 verschenen. Coen Eggen, Harry Strijkers, Guus Janssen, Rob Janssen en Mark Proosten hebben het boek samengesteld.

- "De Urmondse Monumentenstichting (UMS) beoogt de in Urmond aanwezige monumenten te behoeden voor verval en ondergang en, mede door het bevorderen van een passende bestemming daarvoor, in stand te houden, een en ander, indien en voorzover mogelijk, in de zin van de Monumentenwet. Onder 'monumenten' wordt onder meer verstaan: 1. onroerende zaken die geacht kunnen worden van belang te zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of historie of hun volkskundige aard; 2. groepen van onroerende zaken die met een of meer tot die groep behorende monumenten een beeld vormen, dat geacht kan worden van belang te zijn wegens de schoonheid of het karakter van het geheel; 3. roerende zaken van historische betekenis. Het dorp bezit een groot aantal monumenten die in particulier bezit zijn. De onder 1 bedoelde monumenten hebben een publiek karakter, zoals de Terpkerk, de Bokkenrijderskapel / Mariakapel, de Barbarakapel (alle eigendom van de stichting) en de Kruiskapel (waarover de sticbting het beheer voert)."

- Gevelstenen in Urmond.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Winterwandeltocht (op een zondag begin januari). Je kunt kiezen uit de afstanden 6, 12, 18 en 25 km. Nadere informatie bij W. Verleng, tel. 046-4330167.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging CV De Waterratte. - CV De GaasKnöppele.

- Sinds 1982 organiseert Stichting Urpop jaarlijks op Hemelvaartsdag het gratis toegankelijke Urpop festival. Het win-win idee erachter is om beginnende bands een podium te bieden op een groot festival en de jongeren gratis een popfestival te laten bezoeken. Dit is in de beginjaren ontstaan in het Urmondse jongerencentrum De Kelder in samenwerking met de buurt tussen kanaal en E9 (wij vermoeden dat ze daar de A2 mee bedoelen, die tegenwoordig ook E25 heet en vroeger wellicht E9 heette?). Zo werd in 1982 nog begonnen met een budget van 500 gulden en een podium gebouwd met kratten. Nu staat er een professioneel podium en is het budget ook 'iets' groter geworden. Maar het idee is nog altijd hetzelfde; beginnende bands een podium bieden afgewisseld met (semi-)professionele acts. Voor een indruk van hoe het eraan toegaat, zie de impressie Urpop 2016 (57 min.).

- Historisch festival Sint Leendertkermis (op een zondag in juni), georganiseerd door Stichting Vrijheid Urmond, die zich ten doel stelt om meer zichtbaarheid te geven aan de rijke historie van het dorp en het Urmonds cultureel erfgoed.

- Carnavalsvereniging De Waterratte organiseert op een zondag in juli de Zeepkistenrace, waaraan jaarlijks tussen de 30 en 40 deelnemers meedoen. De deelnemers gaan met een eigen gemaakte zeepkist een helling af, en strijden daarmee voor de snelste tijd, de orginaliteitsprijs of de pechprijs.

- Het kerstmarktcomité organiseert op een zondag in de 1e helft van december van 14.00-19.00 uur de nostalgische Kerstmarkt in Oud-Urmond. In het mooie decor van de historische kern vind je naast de vele marktkramen in de Grotestraat, Schippershuis, Terpkerk en fanfarezaal de nodige sfeervolle eet- en drankgelegenheden. Voor de levende kerstmuziek zorgen ensembles van Fanfare St. Martinus.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ommetje Oud-Urmond (2 km).

- Eind 2020 is het groenplan voor het gebied De Bath O van de kern Oud-Urmond uitgevoerd. Het plan is door landschapsarchitect Casper Slijpen in overleg met bewoners en gebruikers opgesteld. Het plan komt er op neer dat de overlastgevende populieren en andere bomen die niet inheems zijn, zijn vervangen door bomen die van oudsher langs de Maas voorkomen. Ook andere groenstructuur en hagen zijn aangebracht.

- "De komende tijd vinden op het bovengebied van De Bath langs de Maas in ons dorp een aantal ruimtelijke aanpassingen plaats (2 dijkverstevingen door het Waterschap, terugplaatsing van de Naamse Veertrap door het Consortium Grensmaas en de herinrichting van speeltuin De Bath door de gemeente). Stichting Vrijheid Urmond (VU) en de Urmondse Monumenten Stichting (UMS) willen deze veranderingen aangrijpen om het gehele gebied integraal onder de loep nemen. Het bovengebied De Bath is immers van historische betekenis, daar er van de 15e tot de 20e eeuw een bloeiende maashaven lag. Intentie van de initiatiefnemers is om - als eerbetoon aan het verleden - componenten van de vroegere Maashaven zo veel als mogelijk in het gebied weer zichtbaar te maken (kade, bassin, monding, omwalling, stadspoort).

Buiten het historische aspect verdient de infrastructuur van het betreffende gebied sowieso een opknapbeurt. De wandelpaden zijn gevaarlijk begaanbaar. De groenstructuur is verwilderd. De aanvoerroute voor evenementen (Urpop, Schutterij) vergt verbetering. Samenvattend: de initiatiefnemers willen de komende los van elkaar staande ruimtelijke aanpassingen gebruiken om te komen tot een totale en integrale benadering van het gebied, waarin voornoemde facetten zijn meegenomen. Onder verantwoordelijkheid van VU en UMS is een eerste proeve van een gebiedsvisie tot stand gebracht. Deze is breed en met veel bijval door betrokken personen en instanties in Urmond besproken (omwonenden, Urpop, Schutterij, IVN). Alle werkzaamheden tot nu toe zijn door vrijwilligers verricht. Nu er een eerste proeve ligt, is een verdere uitwerking nodig. Een uitwerking waarvoor externe deskundigheid en externe overheidsfinanciering noodzakelijk is. Een uitwerking waarvan verwacht wordt dat deze de basis kan zijn voor een door de gemeente later vast te stellen integraal gebiedsplan en een daaruit voortkomend uitvoeringsprogramma." (bron: Urmondse Monumentenstichting, april 2018)

- "Stichting Speelvoorziening Molenpark is een burgerinitiatief, georganiseerd door inwoners van het dorp, dat zich heeft ingezet voor de realisatie van een ontmoetingsplek in het Molenpark. Onze missie is een spel- en speelvoorziening voor (al dan niet gehandicapte) kinderen tot 12 jaar te creëren, waar op een veilige, verantwoorde manier gespeeld kan worden. De nieuwe voorzieningen bevorderen tevens de sociale functie van het bestaande Molenpark. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten en genieten van de natuur, (klein)kinderen kunnen hier op een plezierige, verantwoorde manier spelen en buurtbewoners worden uitgenodigd naar buiten te komen, een wandeling te maken of simpelweg te genieten van het nieuwe park. Een nieuwe voorziening voor alle inwoners van Urmond!" De Speelvoorziening is in september 2017 feestelijk geopend.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Urmond.

- Buurthuis: - "In Buurthuis Urmond houden ze wel van een spelletje. Drie middagen per week kun je er terecht, en als er op vrijdagmiddag 'kienen' is, zit de zaal vol. Probeer er vooral niet doorheen te praten, want kienen is een uiterst serieuze bezigheid. In 2017 is het buurthuis verhuisd van de Kooypoort naar de Urmonderhof. De krap 50 meter is voor sommigen een stap te ver en voor anderen (bewoners van de Urmonderhof) is het juist een voordeel dat ze de deur niet uit hoeven. "Vivantes had de ruimte in de Kooypoort zelf nodig en heeft ons een alternatief geboden in de ‘Tuinkamer’ van de Urmonderhof. Aanvankelijk was het een beetje passen en meten met de andere activiteiten die hier plaatsvinden, maar gelukkig hebben we 3 middagen per week om het buurthuis voort te zetten. Op maandagmiddag is er de kaart-, knutsel- en spellenmiddag, op de woensdagmiddag is inloopmiddag en gaan de voetjes van de vloer voor bewegingsgymnastiek en op vrijdag hebben we 's middags ons succesnummer kienen", aldus penningmeester Ed Elzinga. Het buurthuis wordt gedragen door Marjo van Kuijck (bewegingsgym), Margriet Delahaye (ondersteuning) en Ed en Annie Elzinga (Annie verzorgt het Kienen). Het buurthuis is er voor iedereen die zo maar eens binnen wil lopen voor een praatje en een kop koffie, of om mee te doen met het activiteitenaanbod." (bron: Nieuwsbrief DOP nr. 1, mei 2017)

- Onderwijs: - "OBS De Maaskei in Urmond is een openbare school. Openbaar onderwijs betekent dat alle kinderen en ouders welkom zijn, ongeacht hun geloof, levensovertuiging of ras. De Nederlandse samenleving is een multiculturele samenleving. Kinderen moeten leren leven met de verschillen in waarden en normen. Ze leren een andere cultuur of levensstijl te waarderen en te respecteren. Hun eigen cultuur krijgt daarmee een bewuste plaats binnen het geheel. We zien het als taak, ze hier actief en bewust mee om te leren gaan, met als kernwaarden: iedereen is van harte welkom op De Maaskei; er is wederzijds respect; De Maaskei hanteert normen en waarden; De Maaskei is van en voor de samenleving; OBS De Maaskei schept een sfeer, een omgeving, waarin ieder kind zich geaccepteerd en veilig kan voelen.

Op OBS De Maaskei in Urmond werken we in de groepen 1/2 met heterogene groepen. Dit houdt in, dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar met elkaar in één groep geplaatst worden. Dit: zorgt ervoor dat de instroom van vierjarigen geleidelijk verlooptl; geeft rust in de groepen en geeft leerkrachten de mogelijkheid om meer aandacht aan individuele kinderen te besteden. Vooral voor nieuwkomers in een groep is dit van groot belang; stimuleert de sociale ontwikkeling. De oudste kleuters helpen de jongste kleuters en soms omgekeerd; zorgt voor een snellere aanpassing van de jongste kleuters. Zij zien veel voorbeelden maar kunnen ook hulp vragen; zorgt ervoor dat de kleuters veel van elkaar leren, omdat er ook kinderen in de groepen zitten, die al verder zijn in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van taal en woordenschat; bevordert de zelfstandigheid van de kinderen; zorgt ervoor dat de nieuwe kleuters makkelijker aan de regeltjes en de cultuur op school wennen, omdat zij met de rest van de groep meedoen."

- Jeugd en jongeren: - Scouting Urmond is opgericht in 1951.

- OJC De Kelder is het jongerencentrum van Urmond. Geregeld worden er allerhande activiteiten voor de jeugd georganiseerd.

- Muziek: - "Fanfare St. Martinus Urmond is opgericht in 1906 en hield zich aanvankelijk alleen bezig met het opluisteren van evenementen, plaatselijk en in de naaste omgeving. In 1933 werd dirigent Mathieu Janssen uit Elsloo aangetrokken, omdat men inmiddels besloten had aan een concours deel te nemen. Hij bereikte in 1948 de Superieure afdeling en maakte van een dorpsfanfare een kampioensfanfare; zo werd in 1961 de kampioenswimpel van de FKM behaald. In 1968 werd de heer Janssen opgevolgd door August Thissen. Onder zijn leiding werd zeven maal een eerste prijs met lof der jury behaald en werd de fanfare tweemaal landskampioen van de FKM. Op grond van deze prestaties werd Fanfare St. Martinus uitgenodigd uit te komen in de inmiddels ingestelde Concertafdeling. In 1986 gaf de heer Thissen de dirigeerstok over aan Maurice Hamers. Onder diens leiding werd een langgekoesterde wens van de leden vervuld: deelname aan het WMC te Kerkrade in de Concertafdeling (in 1989). In 1993 nam Fanfare St. Martinus voor de tweede keer deel aan het WMC en behaalde in de Concertafdeling de landstitel van de FKM en de bijbehorende Gouden Wimpel. Ook dirigent Rob van der Zee, die van 1996 tot 2005 de muzikale leiding voor zijn rekening nam, behaalde in 1998 met Fanfare St. Martinus tijdens het bondsconcours te Venlo in de Concertafdeling het landskampioenschap en de Gouden Wimpel. Het optreden tijdens het concours in 2003 in de Superieure afdeling werd beloond met een eerste prijs met lof der jury. Sinds 2005 stond de fanfare onder leiding van Maurice Daemen, in 2020 opgevolgd door Jac Sniekers, die eveneens dirigent is bij Fanfare Semper Avanti Grashoek, Fanfare St. Lucia Neeritter en Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Goirle."

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Urmondia is opgericht in 1928.

- Schutterij: - Stadssjötterie St. Leendert Uermend is opgericht in 1992. Hoe dat zo gekomen is, is een mooi verhaal dat we je niet willen onthouden: "Om een belofte na te komen; het openen van de 20e St. Leendertmarkt met een heuse schutterij met leden uit Urmond, is in 1992 een vergadering opgeroepen om de plannen te bespreken. Er wordt besloten een schutterij in het leven te roepen, onder voorwaarde van een éénmalig bestaan gedurende de St. Leendertmarkt van 1993. Dat betekent dat bij de opening van de markt de schutterij officieel wordt geïnstalleerd en bij de sluiting van de markt, op de zondag, de schutterij wordt opgeheven. De schutterij zou tijdens haar korte bestaan de trotse naam ‘Stadssjötterie St. Leendert Uermend’ dragen.

Zo gezegd, zo gedaan: er worden uniformen geleend van de schutterij in Eys, handige mensen uit het dorp maken houten geweren en het bordje voor de bordjesdrager, en er worden de nodige repetities gehouden, want in de maat lopen is toch wel een must. Verder wordt er ook nog een heus exercitiepeloton in het leven geroepen en wordt er een drumband geformeerd, die ook de nodige repetities houdt. Op 12 juni wordt er een heus Koningsschieten gehouden om een eerlijke koning te verkrijgen. Diezelfde avond vindt de kroning van de koning plaats bij de pomp voor de oude kerk van Urmond.

Trots als pauwen wordt er op 26 juni dan ook opgemarcheerd naar de Fanfarezaal om de schutterij op te richten, met in hun midden koning John Meulenberg en zijn koningin Rika. De schutterij wordt opgericht en er worden diverse demonstraties verzorgd door het exercitiepeloton. Op zondagavond, bij het sluiten van de markt, wordt de schutterij, zoals vooraf immers was afgesproken, opgeheven. Maar... mede door de vele positieve reacties tijdens de markt wordt op de evaluatievergadering besloten om toch maar als schutterij verder te gaan. Het 1e optreden buiten Urmond is al op 11 juli en betreft het afhalen van de nieuwe Oogstkoningin in Berg aan de Maas.

- Humor: - Filmpje over het klooster der Klappeiers te Urmond (sketch van Koot en Bie).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Urmond, - idem Molenstraat en - idem Grote Straat.