Varsen

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

Varsen

Terug naar boven

Status

- Varsen is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-4-1923 gemeente Ambt-Ommen.

- Varsen heeft in tegenstelling tot veel andere buurtschappen in de gemeente Ommen - zoals buur-buurtschap Witharen - geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt de buurtschap daarom 'in' Ommen.

- Varsen heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Varsen ligt W van Ommen, N van de Vecht, rond de Varsenerweg.

- Geografisch bijzonder is dat in Varsen de Regge en de Vecht samenkomen, en wel direct W van de provincialeweg Deventerweg (N348).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Varsen 31 huizen met 279 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. xx huizen met ca. xxx inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Varsen blijkt reeds in de Bronstijd (ca. 2000-800 v. Chr.) bewoond te zijn geweest.

- Veel informatie over historische gebeurtenissen in deze buurtschap vind je in het Markeboek Varsen 1650-1826. De marke was overigens veel groter dan wat tegenwoordig als buurtschap Varsen wordt beschouwd. De oorspronkelijke markegronden (gemeenschappelijke heidegronden) betroffen een groot gebied N van de huidige buurtschap. Tegenwoordig liggen daar de buurtschappen Vinkenbuurt en Witharen.

- In de buurtschap Varsen werden in de 19e eeuw, ten tijde van de Afscheiding (ca. 1835), veelvuldig godsdienstoefeningen gehouden door de afgescheidenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Er zijn plannen om de N340 te verbreden en op te waarderen tot een 100km-weg. Dat heeft nogal wat - negatieve - gevolgen voor bewoners, natuur en landschap. Onder meer zouden Varsen-Zuid en -Noord van elkaar worden gescheiden omdat de weg ter hoogte van de buurtschap niet meer oversteekbaar wordt. De inwoners en ook VNO-NCW zijn voor een noordelijker variant.

- In 2010 is het project VoortVarend Varsen van start gegaan. Hierin zijn een aantal aspecten op het gebied van landbouw, landschap, natuur, toerisme en recreatie, water en leefbaarheid, integraal verbeterd. Sinds eind 2013 is Voortvarend Varsen ten einde. Er is veel gerealiseerd maar nog niet alles is 'af'. De betrokken partijen gaan verder om nog niet gerealiseerde projecten alsnog te kunnen uitvoeren. Het betreft met name het herbestemmen van de oude erven Dunnewind en Vledders. Op het laatstgenoemde erf wil men een zogeheten brink realiseren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Varsen heeft 2 rijksmonumenten: een houten wagenloodsschuur met rietgedekt schilddak aan de Varsenerweg nr. 11, en een idem op nr. 14.

- Havezathe De Arendshorst (adres?), waarvan nog weinig over is, werd oorspronkelijk bewoond door een lid van de Ridderschap van Overijssel en is in de 18e eeuw aangekocht door Baron van Pallandt van Eerde. Hij verkreeg hiermee ook het collatierecht (= recht van benoeming van een geestelijke) in de kerk van Ommen.

- Aan de Hessenweg, ter hoogte van De Stouwe, staat een boerderij die in de 19e eeuw fungeerde als herberg Het Zwarte Paard.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Maak kennis met het bijzondere natuurgebied Varsenerveld, en lees onder meer hoe de boeren Leen en Helmut Noordegraaf (vader en zoon) er hun veelzijdige werkzaamheden verrichten. Verder vind je er vele berichten, foto’s, documenten en besluiten uit het verleden, korter en langer geleden. Het natuurbeheer wordt sinds 1994 uitgevoerd m.b.v. grazende vleeskoeien, grazende schapen en mensenhanden. Hiermee wordt het eeuwenoude beheer van het laatste restje heide op de vroegere Varsener Marke gronden op andere wijze voortgezet. Tot in de jaren tachtig van de 20e eeuw gebeurde dit door schaapherder Hendrik Borger."

"Bij Ommen ligt een eeuwenoud stukje natte heide, het Varsenerveld, een restant van een eens onmetelijk veengebied. Het dreigde dicht te groeien tot bos. Op initiatief van Henk Ruiter is het aan de vergetelheid ontrukt en wordt het nu door een vrijwilligersgroep beheerd. Daardoor is de oorspronkelijke kenmerkende soortenrijkdom bijna volledig teruggekeerd." Een verslag daarvan vind je onder de link. Zie ook de vegetatieopnamen Varsenerveld 2008.

- Er komt een nieuw fietspad in Varsen dat de bestaande fietsverbinding langs de noordkant van de Vecht met Dalfsen verbindt. Volgens wethouder Beugelink wordt met de aanleg van een nieuw fietspad een van de mooiste delen van het Overijssels Vechtdal ontsloten voor fietsers. Het fietspadtracé loopt vanaf de Larinkmars richting erve Dunnewind aan de Vecht, waar ook de samenvloeiing is met de Regge. Vervolgens langs de oude Vechtmeander De Ziel naar de Arendshorst met aansluiting op het bestaande fietspad in Dalfsen. De natuur- en landschapswaarden van het gebied zullen een grote rol spelen binnen de uitwerking van de plannen. In een later stadium krijgt het fietspad ook nog een vervolg met een fietsbruggetje over het Ommerkanaal richting centrum van Ommen. (bron: site D66 Ommen, 2008)

- Bij Varsen komt een nieuw natuurgebied van 158 hectare. De inrichting van dit gebied Larinkmars en West is een onderdeel van het project Gebiedsuitwerking Voortvarend Varsen. Het nieuwe natuurgebied wordt een extra schakel voor de ecologische hoofdstructuur. Binnen het gebied ligt de voormalige camping Dunnewind. De restanten hiervan worden verwijderd. Op verschillende plaatsen wordt de voedselrijke bovenlaag verwijderd. Hierdoor blijft arme en/of vochtige grond over met bijbehorende begroeiing. Het toekomstige beheer zal bestaan uit beperkte begrazing, hooiland- en akkerbeheer. Staatsbosbeheer wordt de terreinbeherende organisatie.

De grond voor het natuurgebied kwam beschikbaar door kavelruil. Ook voor de agrariërs leverde de kavelruil winst op: zij kregen meer aaneengesloten percelen dichter bij huis. Er worden sloten gedempt, rasters verwijderd en grote delen fosfaathoudende grond afgegraven om natuurlijke begroeiïng te laten ontstaan. Een groot deel van de grond moet begraasd gaan worden. De pilot van Natuurmelkerij Varsen, waarbij melkvee vrij in het gebied kon grazen en ter plekke gemolken werd, is economisch niet rendabel gebleken. Daarom wordt nu de kans geboden aan lokale ondernemers om voorstellen te maken voor begrazing van het gebied. (2012)

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Varsen.

Reactie toevoegen