Veelerveen

Plaats
Dorp
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

veelerveen_toneelvereniging_vip.jpg

Toneelvereniging VIP uit Veelerveen speelt jaarlijks begin maart een voorstelling in dorpshuis Ons Noabershoes.

Toneelvereniging VIP uit Veelerveen speelt jaarlijks begin maart een voorstelling in dorpshuis Ons Noabershoes.

veelerveen plaatsnaambord.jpg

Het dorp Veelerveen lag, sinds een grenscorrectie in 1969, geheel in de in dat jaar opgerichte gemeente Bellingwedde. Voorheen lag het deels in gem. Bellingwolde, deels in gem. Vlagtwedde. Rechts ziet u de Nieman's Meuln.

Het dorp Veelerveen lag, sinds een grenscorrectie in 1969, geheel in de in dat jaar opgerichte gemeente Bellingwedde. Voorheen lag het deels in gem. Bellingwolde, deels in gem. Vlagtwedde. Rechts ziet u de Nieman's Meuln.

veelerveen_niemans_meuln.jpg

De prachtige Nieman's Meuln in Veelerveen van dichterbij gezien, anno 2016 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

De prachtige Nieman's Meuln in Veelerveen van dichterbij gezien, anno 2016 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Veelerveen

Terug naar boven

Status

- Veelerveen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 31-8-1968 grotendeels gemeente Vlagtwedde, deels gemeente Bellingwolde. Per 1-9-1968 in zijn geheel over naar gemeente Bellingwedde, in 2018 over naar gemeente Westerwolde. Middels een grenscorrectie is per 1-9-1968 het Vlagtwedder deel van het dorp, samen met het Bellingwolder deel, overgegaan naar de nieuwe gemeente Bellingwedde. Het van de gemeente Vlagtwedde afgesplitste deel betrof op dat moment 317 hectare met 385 inwoners.

- Onder het dorp Veelerveen vallen ook de buurtschappen De Kuilen, De Vennen en Verbindingsweg.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Veelerveen is genoemd naar het veengebied dat hier oorspronkelijk lag, O van de buurtschap Veele.

Terug naar boven

Ligging

Veelerveen ligt NO van Vlagtwedde, ZW van Bellingwolde, ZO van Vriescheloo. De kern van het dorp is een lintbebouwing langs het Ruiten A Kanaal en het B.L. Tijdenskanaal. Het dorpsgebied beslaat tevens een grote horizontale strook van 4 km breedte, in het O lopend tot aan een W deel van de J. Buiskoolweg. De panden aan die weg vallen overigens niet onder Veelerveen maar deels onder Bellingwolde, deels onder Vriescheloo, deels onder Vlagtwedde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Tot rond 1900 heeft Veelerveen nog maar een geringe omvang. In 1903 wordt vermeld dat "alle 12 gezinnen de burenplicht kennen" (wat o.a. inhield dat als iemand uit de buurtschap overleed, de buren van de overledene hem of haar ten grave droegen). Meer als 100 inwoners zal de nederzetting toen dus niet hebben omvat.

De meeste huizen in dit dorp dateren uit de tijd tussen 1900 en 1940. De plaats groeit vooral na de aanleg van de 3 kanalen alhier en door de vestiging van industrie. Zie verder bij Geschiedenis. In 1930 omvat het dorp 107 huizen met 497 inwoners onder de gemeente Vlagtwedde en 77 huizen met 356 inwoners onder de gemeente Bellingwolde. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tussen 1910 en 1920 komen de - onder zware omstandigheden met de hand gegraven - kanalen B.L. Tijdenskanaal, Mussel Aa Kanaal en Ruiten Aa Kanaal gereed. De kanalen zijn bedoeld voor de waterafvoer van Westerwolde en om vrachtvaart mogelijk te maken. Het dorp Veelerveen is gegroeid rond het punt waar deze kanalen bij elkaar komen. Industrie komt er in 1914 middels de Aardappelmeelfabriek Westerwolde en een turfstrooiselfabriek in 1916. De op dat moment in ontwikkeling zijnde hiervoor genoemde kanalen zijn een belangrijke vestigingsfactor, want de aardappelen worden veelal per schip aangevoerd, in de begintijd nog vaak vanaf de wal met menskracht voortgetrokken.

De fabrieken en de vervening leiden tot groei van Veelerveen. Er worden tientallen huizen gebouwd voor de fabrieksarbeiders en voor de veenarbeiders. En dat leidt weer tot de vestiging van middenstanders. Zo zijn er in de jaren zestig in Veelerveen 4 cafés, 3 bakkerijen, een smid, verschillende kruideniers, een fietsenmaker en 2 schoenmakers. De aardappelmeelfabriek is in 1963 gesloten. Na de vervening krijgt het dorp een voornamelijk agrarisch karakter.

De genoemde kanalen zijn na de Tweede Wereldoorlog gesloten voor de beroepsvaart en hadden sindsdien alleen nog een functie voor de waterhuishouding. Inmiddels zijn de kanalen ook toeristisch ontsloten voor pleziervaart en kanovaart.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Veelerveen, waaronder een beschrijving van de vroegere Veelerveense buurtschap Nienoordstreekje, die een 10-tal - in 1958 afgebroken - vervenershuisjes omvatte.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2017 is de Dorpsvisie Veelerveen verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De bebouwing in Veelerveen is nog redelijk intact. Juist vanwege de sociaal-economisch historische betekenis van de structuur van deze jonge ontginningsnederzetting kan het dorp aangeduid worden als een gebied met bijzondere waarde.

- Veelerveen wordt een dorp door de bouw van de kerk (Veelerveensterweg 104) in 1922. De kerk is een mooi voorbeeld van de architectuurstijl Amsterdamse School. Tot 2005 worden hier kerkdiensten gehouden door Evangelisatievereniging Uw Koninkrijk Kome van de Hervormde Gemeente Vlagtwedde. Daarna is er een horecagelegenheid in gekomen. - Anno 2013 staan kerk en naburige pastorie te koop.

- Wie Veelerveen aan de noordkant binnenrijdt, wordt aangenaam verrast door de aanblik van de prachtige stellingkorenmolen Nieman’s Meuln. De molen staat aanvankelijk als poldermolen in de buurt van Midwolda, en wordt in 1916 als korenmolen met stelling herbouwd. De molen is decennia lang eigendom geweest van de familie Nieman. Vandaar de naam. Molenaar Geert Nieman is in 2009 overleden, maar nog altijd woont een telg uit dit molenaarsgeslacht naast de molen. Tegenwoordig is de molen eigendom van de gemeente Bellingwedde. De molen is in 2002 geheel gerestaureerd en wordt sindsdien regelmatig door een vrijwillig molenaar in bedrijf gesteld. Bijzonder aan de molen is verder nog dat het de kleinste echte korenmolen is van de provincie Groningen en wellicht zelfs van heel Nederland.

- De in 1989 aangelegde fietsbrug Noabers Badde is vermoedelijk de enige brug in ons land die 3 kanalen met elkaar verbindt, waar je middels de ene brug over de 3 kanalen kunt lopen of fietsen, en waar je in het midden op de 'kruising' van de 3 kanalen staat. De brug ligt namelijk midden in het dorp op het punt waar B.L. Tijdenskanaal, Mussel Aa Kanaal en Ruiten Aa Kanaal bij elkaar komen, en van de 3 'poten' van de brug ligt in ieder van de 3 kanalen één poot. Gezien de driepotige stervorm van de brug heeft de brug als bijnaam de Mercedesbrug.

- Bij de sluis/stuw N van Veelerveen staat een obelisk ter herdenking van B.L. Tijdens, de ontwerper van het plan ter kanalisering van Westerwolde.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging VIP speelt jaarlijks begin maart een voorstelling in Ons Noabershoes.

- Op een zaterdag half mei is er de Driedorpenwandeling vanuit het dorpshuis, georganiseerd door Stichting Sportdorp Wedde-Veelerveen. Je kunt kiezen uit de afstanden 9 en 18 km. De kosten zijn €6,00. Daarvoor krijg je bij aanvang koffie met cake en bij terugkomst een heerlijke kop soep.

- Rommelmarkt op een zaterdag in juni, georganiseerd door de voetbalvereniging.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Veelerveen.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Veelerveen op Facebook. - De laatste editie van de tweemaandelijkse nieuwsbrief de Kraante is via de link ook online te lezen.

- Dorpsraad: - Vereniging Plaatselijke Belangen Veelerveen functioneert als een dorpsraad voor het dorp en behartigt de belangen van de inwoners. Het is de officiële gesprekspartner voor o.a. het gemeentebestuur van Bellingwedde en voert dan ook met enige regelmaat overleg met B&W en/of ambtenaren over zaken betreffende het dorp, zoals o.a. de jaarlijkse 'schouw'. Naast het doorgeven van klachten over diverse zaken adviseren zij de gemeente in voorkomende gevallen, zowel gevraagd als ongevraagd. Daarnaast beogen zij de leefbaarheid in het dorp op peil te houden door periodiek activiteiten in Ons Noabershoes te organiseren. Verder verzorgen ze 4x per jaar de 'Kraante' met nieuws van en over het dorp.

- MFA: - Multifunctionele accommodatie (MFA) Ons Noabershoes omvat een dorpshuis, eetcafé, peuterspeelzaal en sportzaal.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Zuidvenne is na afloop van schooljaar 2011-2012 gesloten. De school had nog maar 16 leerlingen en was te klein om nog zelfstandig verder te kunnen. De school is gefuseerd met de basisscholen De Bron (destijds 22 leerlingen) en 't Vrieske Honk (destijds 45 leerlingen) in Vriescheloo. De nieuwe school, die De Driesprong heet, is gevestigd in het pand van voorheen 't Vrieske Honk. - Peuterspeelzaal 't Hummelhofke is gevestigd in de MFA.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Veelerveen is opgericht in 1932.

- Zorg: - Dagcentra PUK biedt dagbesteding voor jongeren en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking. Daarnaast biedt PUK plaats aan mensen met een licht verstandelijke beperking zoals PDD-NOS of ADHD.

- Welzijn: - In diverse dorpen in het Oldambt is een Steunstee. Zo ook in Veelerveen. Steunstee biedt een kleinschalige voorziening voor dorp en buurt en is een ontmoetingsplaats voor iedereen. Je kunt bij Steunstee terecht met je vragen en problemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Steunstee is een algemene voorziening die zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid in een dorp of een buurt. Steunstee is er op gericht dat je langer thuis kunt blijven wonen en opname in een tehuis veelal kan worden voorkomen. Samenwerkende woon-, welzijns- en zorginstellingen en gemeenten in het Oldambt maken de realisatie van het Steunsteemodel mogelijk en zorgen voor de benodigde onderlinge afstemming en het gezamenlijke beleid.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Veelerveen.

Reactie toevoegen