Veldhoek

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst Berkelland
Achterhoek
Gelderland

veldhoek_plaatsnaambord_blauw_kopie.jpg

Veldhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in deels gemeente Bronckhorst (t/m 2004 gemeente Hengelo), deels gemeente Berkelland (t/m 2004 gemeente Ruurlo).

Veldhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in deels gemeente Bronckhorst (t/m 2004 gemeente Hengelo), deels gemeente Berkelland (t/m 2004 gemeente Ruurlo).

veldhoek_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Veldhoek omvat een bescheiden kern op Hengelo's grondgebied en O daarvan een gebied met 'verspreide bebouwing' op Ruurlo's grondgebied. De oranje lijn is de grens tussen de dorpsgebieden van Hengelo (W) en Ruurlo (O). (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Veldhoek omvat een bescheiden kern op Hengelo's grondgebied en O daarvan een gebied met 'verspreide bebouwing' op Ruurlo's grondgebied. De oranje lijn is de grens tussen de dorpsgebieden van Hengelo (W) en Ruurlo (O). (© www.openstreetmap.org)

veldhoek_veldhoeksfeest_2016.jpg

Hét evenement van het jaar in de Hengelose én Ruurlose buurtschap Veldhoek is het Veldhoeksfeest (weekend in september) met allerlei sport- en spelactiviteiten en 's avonds liveoptredens.

Hét evenement van het jaar in de Hengelose én Ruurlose buurtschap Veldhoek is het Veldhoeksfeest (weekend in september) met allerlei sport- en spelactiviteiten en 's avonds liveoptredens.

Veldhoek

Terug naar boven

Status

- Veldhoek is een buurtschap* in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in deels gemeente Bronckhorst (t/m 2004 gemeente Hengelo), deels gemeente Berkelland (t/m 2004 gemeente Ruurlo).

* Hoewel deze plaats zelfs twee kerken - zij het inmiddels voormalige kerken - heeft, wordt zij doorgaans toch als buurtschap betiteld, dus conformeren wij ons daaraan. In de geografische literatuur van de 19e eeuw (zoals (1)) 'promoveerde' een buurtschap vaak 'tot de rang der dorpen' door 'de bouw eener kerk'. Maar als die kerk de status van 'kapel' heeft (wat een rang lager is dan een kerk) én de plaats niet uitgroeit tot een kern van meer dan zeer bescheiden omvang (wat bij Veldhoek het geval is), houdt zo'n plaats soms toch de status van buurtschap (overigens zijn buurtschap, dorp en stad vandaag de dag geen formele kwalificaties meer - wettelijk zijn er in tegenstelling tot vroeger geen consequenties meer aan verbonden - en is alleen nog bepalend wat de inwoners en/of gemeente daarvan vinden). Aangezien dit in ons land bij slechts ca. 70 van de in totaal ca. 4.000 buurtschappen voorkomt, en dus in geografisch opzicht best een bijzondere situatie is, hebben wij daar een overzicht van gemaakt op onze pagina Buurtschappen met een kerk.

- De buurtschap Veldhoek valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Hengelo, deels onder het dorp Ruurlo.

- Buurtschap Veldhoek is één gemeenschap maar bestaat geografisch gezien uit twee delen; een bescheiden kerntje op Hengelo's grondgebied, dat dichtbebouwd genoeg is om een 'bebouwde kom' te zijn en daarom blauwe plaatsnaamborden ('komborden') heeft, met 30-km-zone, en O daarvan, op Ruurlo's grondgebied, een gebied met 'verspreide bebouwing', dat buiten de 'bebouwde kom' ligt en helaas niet is voorzien van plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1848 Den Veldhoek.

Naamsverklaring
Samenstelling van veld 'open vlakte', later 'ontginningseenheid' en hoek '(afgelegen) plaats'. Het Hengelose deel ligt aan de rand (uithoek) van Het Veller, waarin het woord veld 'open vlakte' schuilt.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Veldhoek ligt in de ZO uithoek van de voormalige gemeente Hengelo en in de ZW uithoek van de voormalige gemeente Ruurlo, rond de provincialeweg N315 Ruurlo-Zelhem (die ter plekke Veldhoekseweg heet, en N hiervan op Ruurlo's grondgebied Zelhemseweg heet en Z hiervan op Zelhems grondgebied Ruurloseweg heet).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De huidige kern van de buurtschap ligt rond de Veldhoekseweg op Hengelo's grondgebied. Kennelijk was die kern er in 1840 nog niet, want in dat jaar wordt de buurtschap in de Volkstelling alleen vermeld onder de gemeente Ruurlo, met 30 huizen en 238 inwoners. Ook op de gemeenteplattegronden van Hengelo en Ruurlo uit 1867 staat de buurtschap alleen op de kaart van de gemeente Ruurlo ingetekend. Op Hengelo's grondgebied lijkt het huidige Veldhoek dan nog onontgonnen gebied. Tegenwoordig heeft het kerntje op Hengelo's grondgebied met directe omliggende bebouwing ca. 70 huizen met ca. 175 inwoners, en de verspreide bebouwing op Ruurlo's grondgebied omvat ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners. In totaal omvat de buurtschap dus ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Rond 1800 is de streek van Halle-Heide, Wolfersveen en omgeving nog grotendeels woest en onbebouwd. Grote heidevlakten, zandbulten, bossen en venen wisselen elkaar af, kriskras doorsneden door enkele zandwegen, kortom een ruig gebied. Aan de uiterste zuidrand van de gemeente Ruurlo staat een handjevol huizen die een kleine woongemeenschap vormen. Net als de andere Ruurlose buurtschappen krijgt deze een naam met -hoek als uitgang: de Veldhoek.

Veldhoekschool
Niet ver van de huidige Boskapel in de Veldhoek op Ruurlo's grondgebied, aan de Beumersteeg, begint Berend Hendrik Barendsen, “Meester Bernard”, in augustus 1835 onderwijs te geven. Meester Bernard vraagt de gemeente Ruurlo om een nieuw gebouw. In 1843 wordt in een raadsvergadering besloten tot nieuwbouw van een school. De gemeente Ruurlo, het rijk en de provincie betalen elk een derde deel. Ruurlo moet echter ook zorgdragen voor de grondverwerving. Het is baron van Heeckeren van Kell van Huize Ruurlo die de grond aan de Boskapelweg beschikbaar stelt. In de goede dagen trekt de Veldhoekschool leerlingen uit 4 gemeenten: Ruurlo, Hengelo, Zelhem en Vorden. Een telling uit 1845 geeft aan dat in die tijd maar liefst 120 leerlingen de school bezoeken.

Veldhoekschool wordt Boskapel
Maar als zowel de gemeente Ruurlo als Hengelo besluiten om een nieuwe school te stichten, in respctievelijk de buurtschapen De Bruil en Varssel, vermindert het aantal leerlingen in de Veldhoek sterk. Op 1 september 1882 wordt het gebouw als school gesloten. Ruim 20 jaar doet het nog dienst als zondagsschoolgebouw. Baron Alexander, de vader van de later bekende jonker Bobby, laat het schooltje opknappen en voorziet het van een torentje met klok. In 1885 wordt het een godshuis. Er komen predikanten van elders om voor te gaan in deze Boskapel. Tevens zijn er veel diensten in samenwerking met de schoolkinderen en het wordt ook veel bezocht door bruidsparen. Het kapelbezoek loopt uiteindelijk terug, evenals de financiële mogelijkheden van de kerk. In 2004 wordt de Boskapel als godshuis gesloten.

1917: uitbreiding nederzetting dus toch weer een school
Begin 1900 komt ook aan de Hengelose kant van de gemeentegrens de ontginning en boerderijbouw op gang. Zo ontstaat er een nieuwe Veldhoek en daarmee nieuwe behoefte aan een centraal gelegen school. Na enige touwtrekkerij over de plaats waar deze zou moeten komen, hakt weer baron Van Heeckeren de knoop door. Hij biedt, natuurlijk net op Ruurlo’s grondgebied, grond aan voor de nieuwe christelijke school, die op 30 maart 1917 feestelijk wordt geopend. Aan de Kapersweg staat deze School met de Bijbel met het opschrift “Laat de kinderen tot mij komen”.

Spoorlijn
In 1898 wordt er een spoorlijn gelegd van Doetinchem naar Ruurlo, voor zowel goederen- als personenvervoer. In Zelhem is het station bij Oldeboom (tegenwoordig zwembad De Brink) en in Wolfersveen is vanaf 1921 ook een stationnetje, de schuur van het station is nog altijd aanwezig op het Zand. In Ruurlo is het station nog op dezelfde plaats. In 1932 heeft op ’t Zand een grote brand gewoed. Vonken van de treinwielen of gloeiend as uit de locomotief hebben toen de heide in vlammen gezet. Vele hectares zijn in de as gelegd. In juni 1937 wordt de spoorlijn opgeheven, omdat het busvervoer op gang komt en voor de gewone burger was vervoer per trein toch al onbetaalbaar.

Tweede Wereldoorlog
In mei 1940 wordt de Stellingweg in de Veldhoek verhard met brokken puin, zodat de Duitsers er met vrachtwagens makkelijk over kunnen rijden. Overal worden zoeklichten geplaatst, zo ook aan het eind van de Stellingweg. Door middel van deze zoeklichten sporen de Duitsers Engelse bommenwerpers op om deze vervolgens neer te schieten. Het zoeklicht heeft maar één jaar dienst gedaan, daarna waren de vliegtuigen voorzien van radarapparatuur.

Veel bedrijvigheid dankzij aanleg doorgaande weg
De aanleg van de weg Doetinchem - Zelhem - Ruurlo in 1928 is van grote betekenis voor de ontsluiting van de Veldhoek. In 1933 wordt café-pension Wentink gebouwd aan de Veldhoekseweg, aan de overkant was er al de smederij van Hein Alfers, later Eelderink. Verder was er nog bakker/kruidenier Kreunen, de molen en maalderij van Coops, fietsenzaak, winkel en benzinepomp van Kappert en een manifacturenwinkel van Mulder. Aan de Ruurlose kant, achter de basisschool, was er nog een bakker, kruidenier Wolsheimer.

Veldhoeksfeest / kerkje ook op Hengelo's grondgebied
In 1920 werd het Veldhoeksfeest voor het eerst georganiseerd, in een feesttent naast Café Wentink. Dat café was meer dan een sociale ontmoetingsplaats. Hier werden in het begin ook kerkdiensten gehouden. Het orgel stond permanent in het café. De kerkdiensten werden ook bezocht door de mensen uit ’t Wolfersveen en Varssel. De Hervormde gemeente in Hengelo en Zelhem wilde zo bezien of het nodig was een kerk te bouwen in de Veldhoek. Nadat de behoefte duidelijk was gebleken, werd in 1951 een kapel neergezet aan de Schapendijk en daarmee lag ook de naam De Goede Herder voor de hand.*

v.v. Wolfersveen ook voor de Veldhoek: inderdaad Door Eendracht Sterk!
Er werd altijd al veel samengewerkt met omliggende buurtschappen. Zo is ook voetbalvereniging v.v. Wolfersveen tot stand gekomen op initiatief van heren uit Veldhoek en Wolfersveen. Zij wilden voetbalvereniging D.E.S oprichten; Door Eendracht Sterk. Deze naam bleek bij de bond al vergeven te zijn, daarom werd het op 1-11-1947 v.v. Wolfersveen. In de beginperiode voetbalde men in de wei van de familie L. Visschers aan de Veldhoekseweg. Voor de wedstrijd werden de palen die voor het doel dienden in de grond gezet. Daar tussen spande men een touw dat als lat diende. De afmetingen van het veld wisselden nog wel eens. Daarna werd er gevoetbald in een wei aan de Klaverdijk. Vanaf seizoen 1948-1949 ging men voetballen op het huidige terrein, destijds van de familie Susebeek. (bron: Veldhoeks Belang)

* Maar daar ging nogal wat aan vooraf. Dhr. Gerrit Rijsdorp uit Zelhem beschrijft dit als volgt: "De bewoners uit de omgeving van het Wolfersveen en de Veldhoek kerken aanvankelijk in hun 'eigen' kerk in Hengelo of Zelhem. Lopend, met paard en koets, wat later met de fiets... Oorspronkelijk waren het hier allemaal zandwegen, bij slecht weer onbegaanbaar. Tot begin jaren dertig de Ruurloseweg wordt bestraat. Het Wolversveen, een heide- en moerasgebied, wordt begin 20e eeuw ontgonnen en tot landbouw- en weidegebied ontwikkeld. Er komen wegen en boerderijen. De bevolking neemt toe. Het ligt nogal afgelegen van Zelhem en men zoekt gemeenschap. In 1934 komt vanuit buurtschap Wolversveen een brief op tafel van de kerkenraad met het verzoek een gebouwtje te stichten waar men bijeen kan komen. En als zo vaak: geld en menskracht ontbreken de kerkenraad. In 1935 gaat men wel beginnen met bijbellezingen en af en toe komt er een hulpprediker. Begin 1939 voelt de kerkenraad echt wel de noodzaak iets te doen. De kerkvoogdij stelt f 2000,00 beschikbaar. Er komt nog wat geld bij en op 25 augustus 1939 gaat het sein op groen. H.J. radstake maakt een tekening en denkt na over een plaats. Grond kan van Scheffer worden gekocht, in de buurt van de Ruurloseweg en de Heisterboomdijk. Tijdens de vergadering worden de kerkvoogden geïnformeerd over de vóór-mobilisatie en een algehele mobilisdatie dreigt en vrees voor oorlog is logisch. Paniek: men besluit alles op te schorten tot de rust is weergekeerd. En dat duurt tot mei 1945...

Daarna opnieuw starten en kijken wat er gedaan kan worden. In 1946 beginnen er gesprekken tussen Hengelo en Zelhem over het Wolversveen en de Veldhoek om samen iets te doen voor de beide buurtschappen. Na lang wikken en wegen wordt er een locatie gevonden. Laatstgenoemde buurtschap begint zich te ontwikkelen en daar zou een gebouwtje kunnen komen. Het kost nog tijd om dat te realiseren en daarom beginnen er eerst diensten in Café Wentink op de hoek van de Ruurloseweg en de Schapendijk. De eerste op 2 november 1947. Na veel gereken en geteken wordt eindelijk iets gevonden dat haalbaar is. Een houten kapel, te bouwen door een bedrijf uit Rotterdam. Op 8 juli 1951 vindt de eerste dienst plaats." Voor nadere informatie kan men onder inventarisnummer 53 in het archief van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers te Doetinchem terecht bij de pubicatie: 'Kapel De Goede Herder voor Wolversveen en Veldhoek. De stichting en wat er aan vooraf ging' (Gerrit Rijsdorp, 2005). Zie ook het boek '12 eeuwen Lambertikerk in Zelhem, geworteld in de gemeenschap van Zelhem' (Gerrit Rijsdorp, 2007), dat aanwezig is in de bibliotheek van het hiervoor vermelde Erfgoedcentrum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2018 hebben wij de bewoners rond de Kapelweg in een enquête gevraagd hoe het beste omgegaan kon worden met deze kruising. De gemeente had destijds namelijk voorgesteld de kruising af te sluiten voor autoverkeer, omdat ze opmerkingen kregen uit de Veldhoek over de gevaarlijke situatie vanwege de nauwelijks zichtbare zijweg. Echter uit onze enquête bleek vervolgens maart weinig bijval voor het voorstel van de gemeente. Veel vaker stelden de bewoners voor om van de kruising een voorrangskruising te maken. En dat is wat de gemeente nu heeft gedaan. Komende vanuit de Kapelweg moet nu voorrang worden verleend aan verkeer op de Varsselseweg. In mei 2019 zijn verkeersborden geplaatst en haaientanden aangebracht. Nog even de uitslag van de enquête samengevat: het voorstel van de gemeente om de Kapelweg af te sluiten voor auto’s bij de Varsselseweg is met 11 tegen 2 stemmen weggestemd.
9 bewoners gaven aan het maken van een voorrangskruising een betere oplossing te vinden. Een ander voorstel werd 3 maal genoemd en nog enkele voorstellen 1 maal." (bron: Veldhoeks Belang)

- Basisschool Veldhoek, in het buitengebied van de buurtschap op Ruurlo's grondgebied gelegen (Kapersweg 6), heeft na afloop van schooljaar 2012-2013 de deuren moeten sluiten omdat het aantal leerlingen te klein was geworden. De huidige bestemming van het pand is ons vooralsnog niet bekend.

- Anno 2015 was het de intentie van de International Advent School, tot dan nog gevestigd in de voormalige Schildersoordschool in Zelhem en Het Kervel in Hengelo, om te verhuizen naar buurtschap Veldhoek. - Videoreportage waarin de school aan potentiële gegadigden toelicht hoe zij te werk gaat. Kennelijk is e.e.a. niet doorgegaan, want op de site van de Advent School staat anno 2020 dat zij nog altijd in Het Kervel zijn gevestigd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De voormalige Hervormde Boskapel in buurtschap Veldhoek (Boskapelweg 6, in het buitengebied op Ruurlo's grondgebied) is in 1843 gebouwd als school - waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis - en in 1887 omgevormd tot kapel. Het torentje is in 1927 toegevoegd. In 1953 vond de laatste renovatie plaats en kwam het gebouwtje op de gemeentelijke monumentenlijst. Na de laatste dienst op 12 oktober 2003 is de kapel gesloten. De kapel is te koop gezet, maar had aanvankelijk geen woonbestemming. Later is er wel toestemming gekomen om er in te wonen. Het pand is in 2005 verkocht en herbestemd tot woning. De vraagprijs was 299.000 euro.

- De kleine, eenvoudige Hervormde (PKN) Kapel De Goede Herder in buurtschap Veldhoek (Schapendijk 4, in het kerntje op Hengelo's grondgebied) dateert uit 1951. Voor de voorgeschiedenis hiervan zie het hoofdstuk Geschiedenis. Kapel De Goede Herder staat onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeenten Zelhem en Hengelo. Voorgangers uit beide gemeente gaan voor in de kapel. Het kapelbestuur behartigt de dagelijkse zaken rond de kapel.

"Op 8 april 2010 was er een extra gemeenteavond in de Goede Herder Kapel in de Veldhoek. Op deze avond waren heel wat mensen aanwezig die zich betrokken voelen bij de kapel. Centraal stond het gesprek over het voorstel dat door de kerkenraden van Hengelo en Zelhem was gedaan naar het kapelbestuur, nl. om het aantal kerkdiensten drastisch terug te brengen. Dit heeft te maken met het geregeld te geringe bezoekersaantal in de kerkdiensten in de kapel. Een gevoel van teleurstelling overheerste. De teleurstelling dat het zo is gegaan. Maar er was ook het realisme: we zien dat het niet anders is en dat het zo ook niet kan. Vanaf de zomervakantie zal het aantal kerkdiensten in de kapel worden teruggebracht naar één in de maand, er volgt nog overleg in het kapelbestuur welke zondag dat zal zijn. Hiervan zullen zes diensten worden ingevuld door Hengelo en Zelhem en zes diensten door de 4-de-zondagcommissie. Bij deze diensten komen de feestdagen (Kerstavond, Pasen en Pinksteren). Nogmaals, het is met pijn in het hart dat deze beslissingen zijn genomen, maar we hebben wel de hoop en de verwachting uitgesproken dat we van deze maandelijkse diensten in de Goede Herder Kapel diensten zullen maken, waar de mensen graag heen zullen gaan. Ds. Christien Ferrari-van Schuppen."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Volksfeestcommissie Veldhoek organiseert op een zondag in juni haar jaarlijkse fietstocht. Start en finish zijn bij het Verenigingsgebouw achter de voormalige basisschool (Kapersweg 4). Starten kan tussen 13.00 en 13.30 uur. Na afloop van de fietstocht is er gelegenheid om na te praten.

- Hét evenement van het jaar in de Veldhoek is het Veldhoeksfeest (laatste weekend van september, in 2021 is het extra groot feest, want dan is het voor de 100e keer). Op vrijdagavond is de aftrap met een toneelavond, die verzorgd wordt door toneelspelers uit de buurtschap en omgeving. Na afloop is er altijd gezellige dansmuziek. Op zaterdagmorgen is er een prachtige allegorische optocht waarbij iedereen zijn mooiste creaties laat zien. Hierna wordt het openingsschot gelost van het vogelschieten. Op de weide starten de diverse Volksspelen, met als afsluiting het Rode draad-spel, wat altijd garant staat voor veel spektakel en plezier. De zaterdagavond wordt afgesloten met een live optreden van een band.

- Als vertegenwoordigers van de buurtschap doen actieve, fanatieke Veldhoekers jaarlijks mee aan de Zeskampspelen die gehouden worden tijdens de Ruurlose Septemberfeesten.

- Een bijzondere en al decennialang volgehouden traditie in buurtschap Veldhoek is er alleen voor mensen die Nijhof heten én familie zijn van de Nijhofs in kwestie. In 2019 hield de familie Nijhof uit deze buurtschap namelijk voor de 60e keer een gezamenlijke 'Familie-oudejaarsdag'. Wat destijds door vader en moeder Nijhof (Bertus en Fenneken) is begonnen, wordt nog altijd voortgezet door Bennie en Rikie Nijhof op het ouderlijk huis aan de Schapendijk. Vanuit het hele land komen broers, zusters, neven, nichten, achterneven en achternichten jaarlijks hier naartoe om gezamenlijk het oude jaar af te sluiten. De familie Nijhof hoopt deze traditie nog lang te kunnen voortzetten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Trage Tocht Veldhoek (16 km) is een prachtige rondwandeling door het Achterhoekse coulissenlandschap, bijna volledig over brede onverharde paden en wegen. Je loopt in een grote boog om de bosgebieden van Landgoed ’t Zand en Het Oude Schot heen en blijft steeds aan de rand van bos en boerenland. De route maakt een kleine doorsteek door bosgebied Het Klooster naar buurtschap Dunsborg. Aan de namen van wegen als Schapendijk, Berkendijk, Elferinkdijk en Oosterindijk kun je zien dat dit deel van de Achterhoek vroeger vaak onder water stond. Daarom werden er dijken gebouwd om wegen aan te leggen. Nu kun je hier genieten van rust en stilte.

- De mensen die hier wonen boffen maar met dit landschap, want vrijwel iedereen die heeft gereageerd op de pagina van wandelroute 'Veldhoek richting 't Zand' geeft de route de maximaal haalbare 5 sterren. "Deze korte wandeling (7,4 km) door bosgebied 't Zand loopt voor bijna 100% over onverharde paden. Je loopt over zandwegen en ook veel over smalle, soms overgroeide, onbekende bospaadjes. Geniet van de rust en de schitterende natuur. De kans dat je hier een ree ziet is altijd aanwezig. Lange broek en waterdichte schoenen zijn wel aan te bevelen. Echt een route voor wandelaars die van hiken en struinen houden. In de routebeschrijving worden bijzonderheden zoals, bezienswaardigheden, horeca e.d. die zich langs de route bevinden, benoemd en waar mogelijk is ook een link naar de website opgenomen. Op deze wijze kun je alvast 'voorpret' hebben bij het voorbereiden van je wandeling."

- Vanaf Eetcafé De Veldhoek start ook een mooie fietsknooppuntenroute van 39 km.

- Het omvangrijke, 375 ha grote landgoed 't Zand ligt W en ZW van de kern van buurtschap Veldhoek. Het loopt diagonaal ZW-NO en ligt voor de N helft in het dorpsgebied van Hengelo en voor de Z helft in het dorpsgebied van Zelhem (wat op de kaart onder deze link goed is te zien). Na het overlijden van eigenaar/rentmeester Rob de Fremery in 2003 is het landgoed verdeeld over zijn drie dochters Emma, Claire en Hélène. Onder deze link vind je een reportage met Emma de Fremery, waarin ze uitvoerig vertelt over de levensloop van de landgoederen 't Zand en De Baakse Kamp, over haar eigen levensloop en over hoe ze met kunst- en vliegwerk het landgoed zo goed als mogelijk beheert.

Men denkt namelijk vaak dat landgoedeigenaren per definitie rijk zijn, maar dat is lang niet altijd het geval. Zo heeft Emma haar deel van landgoed 't Zand, dat ze landgoed Hattemer-Oldenburger heeft genoemd, geërfd zonder kapitaal, waardoor ze het onderhoud moet bekostigen uit de inkomsten van het natuurkampeerterrein en de landbouw, wat ieder jaar weer een uitdaging is. Voor een aantal zaken werken de drie zussen met de drie landgoederen samen. Ze hebben bijvoorbeeld samen een jachtopziener en ze faciliteren de jaarlijkse motorcrossactiviteiten. Als tegenprestatie schaven de motorclubs periodiek de brandgangen en snoeien ze de - in totaal 16 km! - wandelpaden. Zo kunnen de zussen de onderhoudskosten nog enigszins beperken. Tevens blijkt de wildstand er ook niet onder te lijden; na de motorcrosses zie je de reeën gewoon weer rustig door het bos lopen. Het ‘slagbomenproject’ hebben ze ook samen uitgevoerd; bij alle 30 ingangen van de 3 landgoederen zijn nieuwe slagbomen en openstellingsbordjes gekomen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Zoals je in het hoofdstuk Links etc. kunt zien, is men in deze buurtschap op vele uiteenlopende gebieden zeer actief. In de regio kan men deze buurtschap dus van vele aspecten kennen. Maar sowieso "is er werkelijk geen Achterhoeker die Appie Happie niet kent", aldus een van de reacties op de reportage over Eetcafé De Veldhoek in Contact Bronckhorst Midden d.d. 19-11-2019. Aanleiding voor deze reportage was de overname van het eetcafé door Ellis Garritsen en haar vriend Don Veenhuis. De moeder van Ellis, Hannie Buchter, is hier in 1976 mee begonnen, samen met haar toenmalige echtgenoot Appie Garritsen. Dat wil zeggen ze zijn zeer klein begonnen en vervolgens is het in de loop der jaren - in positieve zin - nogal 'uit de hand gelopen'.

Met Pinksteren 1976 begon Hannie namelijk met een eenvoudige diepvries vol Caraco ijs op de stoep. Dat was binnen een dag uitverkocht, dus dat smaakte naar meer en dat gebeurde dan ook: in 1977 ging het cafetaria van start, waarna de buurt hen verraste met het bord 'Appie Happie', als verwijzing naar toenmalig echtgenoot Appie, en een gelijknamige toenmalige strip in de krant over voetbal, en uiteraard als verwijzing naar het feit dat men er een hapje kon eten. In 1978 kwam het café erbij en in 1984 de sporthal en feestzaal, volgens Hannie "de grootste blokhut van Nederland". Helaas is de sporthal in 2011 door brand onbruikbaar geworden. Het is nu alleen nog een opslagruimte. De kantine van de sporthal hebben ze met houten aankleding en levensgrote foto`s omgetoverd tot Boshut, voor kleinere feesten en partijen. In de praktijk runde dochter Elles Eetcafé De Veldhoek al een aantal jaren, maar Hannie is in 2019 70 jaar geworden en vond het tijd worden om het stokje eens officieel over te dragen en het een tandje rustiger aan te gaan doen, hoewel ze 'achter de schermen' wel betrokken blijft. Vandaar de 'overnamereceptie' op 30 november 2019.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Veldhoeks Belang is de belangenvereniging voor de inwoners van de buurtschap Veldhoek. Veldhoeks Belang zet zich in om de leefbaarheid in de buurtschap op een zo goed mogelijk peil te houden en waar mogelijk te verbeteren en is de spreekbuis voor de inwoners naar de gemeenten Bronckhorst, Berkelland en andere relevante instanties. De jaarlijkse ledenvergadering is rond mei/juni. In de tussenliggende tijd kun je met vragen of kwesties uiteraard altijd bij het bestuur terecht. Je kunt het werk van Veldhoeks Belang steunen door lid te worden. Dat kost slechts € 5,- per jaar.

- Buurt- en Verenigingsgebouw: - "Het bestuur van buurt- en verenigingsgebouw 't Gebouw in de Veldhoek heeft de voormalige speelplaats naast het gebouw in 2017 verhard met klinkers, om te zorgen dat in de toekomst het gebouw goed bereikbaar blijft. De werkzaamheden zijn door de bestuursleden zelf uitgevoerd. Het bestuur van Veldhoeks Belang vindt een compliment aan het bestuur van het Buurt- en Verenigingsgebouw op zijn plaats en wenst haar veel succes met de nieuwe aanwinst." (bron: Veldhoeks Belang) Naast alle activiteiten in 't Gebouw die elders in dit hoofdstuk worden vermeld, is er ook nog eens per 2 jaar een playbackshow en eens per 2 jaar een darttoernooi. Verder organiseert een groepje dames workshops Bloemschikken (contactpersoon: de heer J. Bretveld, tel. 0573-461278).

- Jeugd: "Enkele ouders van de ouderraad van de inmiddels gesloten basisschool hebben het initiatief genomen leuke activiteiten voor de jeugd in de Veldhoek te (blijven) organiseren. Hun doel is het behoud van de kinderactiviteiten en de optocht tijdens het Veldhoeks Feest. Te denken valt aan een filmmiddag, sportactiviteiten zoals deelname wandel4daagse, maar ook aan de jarenlange traditie van het kerstbakjes maken voor de ouderen in de buurtschap. Donatie voor de gezinnen met kinderen tot 12 jaar die binding hebben met de buurtschap: € 15,- per kind. Oudere kinderen van 12-16 jaar betalen een vrijwillige bijdrage. En draag je de buurtschap een warm hart toe, dan kun je natuurlijk ook altijd donateur worden. Je kunt je opgeven bij alle leden van het bestuur van Stichting Jong & Actief." (bron: site Veldhoeks Belang)

- Toneel: - Toneelgroep Veldhoek is een zelfstandige groep, die elk jaar tijdens het Veldhoeks feest in september een toneelstuk opvoert. De voorbereidingen beginnen in maart. Vanaf die tijd wordt er wekelijks geoefend. Nieuwe leden zijn van harte welkom om met de toneelgroep mee te doen. Contactpersonen: Ingrid Zieverink, tel. 06-27417642 / Gerrie Visschers, tel. 06-38307958.

- Sport: - "Zaalvoetbalclub SV Veldhoek is opgericht in 1980. We hebben 2 teams, waarbij de thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal De Pol in Zelhem."

- "Tennisvereniging TV Veldhoek heeft twee tennisvelden achter de sporthal van het eetcafé (Varsselseweg 55). De leden kunnen alle dagen op de banen terecht. Er is de mogelijkheid om diverse competities te tennissen, tennislessen te volgen etc. Nadere informatie kun je verkrijgen bij het sportcomplex. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij secretaris Gerrie Toevank, tel. 0573-4514550, e-mail jbtoevank@hetnet.nl."

- Volleybalvereniging Veldhoek speelt in sporthal De Pol in Zelhem. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Anita Assink, tel. 0573-461452.

- De Handboogschietvereniging oefent iedere dinsdagavond vanaf 20.30 uur in het buurt-en verenigingsgebouw aan de Kapersweg. Jaarlijks is er ergens in de eerste maanden van het jaar een Straten-/vriendentoernooi. Hierbij kan iedereen zich opgeven die het leuk vindt om een avond met een boog te schieten. Contactpersoon: de heer J. Bretveld, tel. 0573-461278.

- "Dynamic Gym is in 2012 ontstaan uit een fusie van 3 kleinere gymnastiekverenigingen. Dit waren GV De Veldhoek, een kleine vereniging met zo’n 30 leden, opgericht in 1986; DVS Halle, opgericht in 1950 en ten tijde van de fusie zo’n 80 leden groot, en SSS Zelhem, opgericht in 1924, met ca. 225 leden. Omdat alle drie de verenigingen al samenwerkten met het organiseren van rayonwedstrijden en ze allemaal problemen hadden om bestuursleden te vinden, is besloten om de verenigingen samen te voegen. Vandaar een nieuwe vereniging met oude fundamenten, een nieuwe naam en een nieuwe toekomst met een sterk bestuur.

Dynamic Gym staat voor het bieden van een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding in een gezellige, ongedwongen en sportieve sfeer. De lessen zijn bedoeld voor iedereen van jong tot oud, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met iemands mogelijkheden en beperkingen. Als vereniging willen wij laagdrempelig aanwezig zijn in Halle, de Veldhoek, Zelhem en omgeving. Wij hechten veel belang aan waarden als veiligheid, samenwerking, vertrouwen en verdraagzaamheid. Dit kenmerkt zich in lessen die worden gegeven door gekwalificeerde leiding, met veel aandacht voor een goede sfeer binnen de lessen, waarin eenieder zich op sportief vlak kan ontwikkelen binnen zijn of haar grenzen."

- De naam van motorcrossterrein 't Hengelse Zand op landgoed 't Zand in buurtschap Veldhoek is landelijk bekend omdat het voorkomt in het lied Oerend hard van de Achterhoekse 'boerenrock'groep Normaal.

- Loopgroep Zandloper omvat een aantal loopgroepen die op verschillende locaties in de Achterhoek 'hun ding doen'. Er is ook een loopgroep in de Veldhoek. 't Hengelse Zand is "de mooiste trainingslocatie die een hardloper zich kan wensen", aldus de site van Loopgroep Zandloper. Het biedt de mogelijkheid voor duurlopen, intervaltrainingen en zelfs heuveltrainingen. De startlocatie is bij het eetcafé (Varsselseweg 55). De wekelijkse training (recreatief) is hier op zaterdag van 11:00-12:00 uur. Henk Mengers verzorgt het overgrote deel van de trainingen van Loopgroep Zandloper. Zijn motto is dat iedereen kan hardlopen en hij wil iedere deelnemer laten kennismaken met de gezelligheid en de ontspanning van het lopen in een loopgroep. Wil jij ook meelopen met Loopgroep Zandloper? Neem dan contact op!

- Biljartvereniging De Veldhoek is aangesloten bij biljartbond KNBB. Ze hebben vier teams in de KNBB en een team in de 'wilde bond' De IJsselkring. Er wordt gespeeld op de dinsdag-, woensdag- en vrijdagavond in het sportcomplex. Rond de kerstdagen strijden ze jaarlijks om de felbegeerde wisselbeker.

- Dartvereniging De Veldhoek speelt met 1 team in de IJsseldarts.

- Senioren: - Stichting Varssel-Veldhoek organiseert elke 3e donderdag een leuke middag voor senioren in de feestzaal van de buurtschap. Eén keer per jaar wordt er een busreis gepland. Verder worden activiteiten als muziek, bingo etc. georganiseerd. Ook worden gastsprekers uitgenodigd. De bezoekers betalen per keer dat men bij deze Seniorensoos aanwezig is een kleine bijdrage. Contactpersoon: W. Klein Winkel, tel. 0575-467247. Elke dinsdagmiddag is er Seniorenbiljarten. Geen officiële wedstrijden, gewoon gezellig een potje biljarten.

- Boodschappen: - In de loop der jaren zijn - zoals bij de meeste buurtschappen het geval is - de winkels uit buurtschap Veldhoek verdwenen. Wel zijn er gelukkig nog 'rijdende winkels' in de buurtschap; elke maandagmorgen komt er een rijdende buurtwinkel en elke dinsdag komt groenteboer de Jonge uit Borculo in de buurtschap.

- Openbaar vervoer: - Buslijn 23 Doetinchem - Enschede rijdt door de Veldhoek. Van 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur rijdt er elk half uur een bus. Daarna rijdt er tot 24.00 uur ieder uur een bus.

- Glasvezel: - De firma Glasvezel buitenaf wilde graag glasvezel aanleggen in de regio Achterhoek Midden, maar om dit lonend te maken moest wel minimaal 35% van de inwoners uit het hele gebied zich daarvoor aanmelden. Gelukkig is dat gelukt. In de Veldhoek heeft zelfs 74% van de huishoudens zich hier voor aangemeld. Een snelle internetverbinding is vandaag de dag van belang, niet alleen voor huishoudens, die in toenemende mate via het internet bewegend beeld bekijken (wat veel dataverkeer kost), zoals tv-programma's en films, en voor de schooljeugd die huiswerkopdrachten deels via het internet doet, maar ook voor de landbouwers, die met hun huidige geavanceerde apparatuur afhankelijk zijn van een snelle internetverbinding om bijv. met behulp van GPS op hun machines nauwkeurig te kunnen zaaien en oogsten. Met de aanleg van glasvezel in de buurtschap is gestart in het najaar van 2019. In de zomer van 2020 zijn de eerste huisaansluitingen gerealiseerd.

- Veiligheid: - AED's (Automatische Externe Defibrillator), die bij ernstig hartfalen kunnen worden gebruikt, zijn op twee plaatsen in de buurtschap aanwezig. Ze hangen bij sportcomplex de Veldhoek en bij het 'Gebouw' naast de oude basisschool aan de Kapersweg. Ze kunnen door geschoolde vrijwilligers worden bediend.

- Hygiëne: - Er is geen 'hondentoilet' in de Veldhoek. Aan hondenbezitters daarom het verzoek om geen uitwerpselen bij inwoners in de berm achter te laten. Het bos is op loopafstand.

Reacties

(4)

Goedemorgen,

Ik heb met veel plezier de historie van buurtschap (dorp) Veldhoek gelezen. Dit omdat mijn vrouw, dochter en ik (mijn zoon blijft op kamers wonen in Leiden) vanaf 1 oktober de sleutel krijgen van onze aangekochte woning op Schapendijk 1. We hebben er zin in om hier te komen wonen en uiteraard kijken wij uit naar een nadere kennismaking.
Groet, Eric & Eveline & Kirsten Reversma

Welkom in de rust en ruimte van de Achterhook Eric en familie! Dat is een hele overgang vanuit de hectiek van de Randstad, onder de rook van Schiphol ook nog. Mijn vrouw en ik hopen er binnen enkele jaren ook heen te kunnen 'emigreren' (wij wonen nu in de Vijfheerenlanden). De pagina was al redelijk uitgebreid (voor een buurtschap), maar was tegelijkertijd toch nog maar een beginnetje, zo bleek. Als iemand onder een pagina reageert en daarmee zijn interesse voor de plaats in kwestie toont, grijp ik dat namelijk vaak aan om het hele internet nog een keer af te zoeken of ik nog aanvullende wetenswaardigheden over de plaats in kwestie kan vinden, om de pagina echt 'af' te maken. Mede dankzij de informatieve site van Veldhoeks Belang, gecombineerd met de nodige zoekresultaten uit Google, blijkt Veldhoek onder meer een zeer rijk verenigingsleven te hebben, dus wat dat betreft krijgen jullie straks een ruime keus! Ik heb ze nu allemaal vermeld, en nog veel meer wat ik aan wetenswaardigs tegenkwam.

Dus begin maar weer opnieuw met lezen ;-) want de pagina is nu uitgebreid van 2.000 naar ruim 5.000 woorden, dus 2,5 keer zoveel. Ik heb er ook een kaartje bij gemonteerd, zodat je relaties op die manier ook snel kunnen zien hoe de buurtschap waar jullie komen te wonen eruit ziet, en waar jullie dan precies komen te wonen. Jullie komen super landelijk te wonen, aan het eind van het voor gemotoriseerd verkeer doodlopende deel van de Schapendijk, en je loopt zo vanuit je huis het 375 ha grote landgoed 't Zand in, waar je eindeloos kunt wandelen, fietsen, of hardlopen met Loopgroep Veldhoek ;-) en toch aan de rand van en met de aanspraak van de kern van de buurtschap. Mooier kun je het niet hebben!
Met vriendelijke groet, veel leesplezier gewenst weer ;-) en t.z.t. veel woonplezier, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Dank voor je mooie reactie. Ik las m nu pas omdat wij nu echt gaan verhuizen en wel op 22 oktober a.s. We gaan er een mooie tijd van maken! Gr Eric Reversma

Graag gedaan. Mijn site voorziet er helaas nog niet in om een reageerder een mailtje te sturen als er een reactie op zijn reactie is gekomen. Dat staat op de wensenlijst voor t.z.t. een volgende release. Succes gewenst met de laatste loodjes van de voorbereiding en de verhuizing en inrichting zelf. Gegroet, Frank van den Hoven

Reactie toevoegen