Vleuten-De Meern

Voormalige gemeente
Utrecht
Utrecht

Vleuten-De Meern

Terug naar boven

Status

- Vleuten-De Meern is een voormalige gemeente in de provincie Utrecht.

- De gemeente Vleuten-De Meern is in 1954 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Haarzuilens, Oudenrijn, Veldhuizen en Vleuten.

- De gemeente Vleuten-De Meern is in 2001 opgeheven en opgegaan in de gemeente Utrecht.

- Wapen van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Historische Vereniging Vleuten / De Meern / Haarzuilens / Leidsche Rijn. De vereniging heeft een documentatiecentrum in een van de Broederschapshuisjes (Dorpsstraat 1) in Vleuten. Op de site van de vereniging vind je o.a. een pagina met een korte geschiedenis van het grondgebied van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "De oorsprong van Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern ligt in de periode 1972-1973, toen vier inwoners van Vleuten en De Meern problemen ondervonden met de gemeente over de wildgroei in hun tuinen. Dit groepje groeide al snel uit tot tien leden. Zij verdiepten zich in diverse lokale milieuproblemen. Zo signaleerden zij het verwaarlozen van landschapselementen van boeren in het buitengebied die het aan tijd en geld ontbrak om het onderhoud uit te voeren. Zij besloten boeren te ondersteunen bij het wegwerken van achterstallig onderhoud, in het begin voornamelijk van knotbomen. De eerste knotacties begonnen in 1974 bij boerderij Nijevelt (nu restaurant Abrona) en op kasteeleiland Nijevelt. Het lukte om eens in de veertien dagen op zaterdag een groep op de been te brengen. Uit het milieugroepje werd een zelfstandig werkgroepje geformeerd, dat al snel uitgroeide tot twintig leden. In Harmelen vond een zelfde ontwikkeling plaats en beide groepen besloten al snel om in 1975 te fuseren. Deze gefuseerde werkgroep werkte elke zaterdag in een veel groter buitengebied, tot aan Reyerscop en Gerverscop.

Inmiddels was het Stichts Landschapsbeheer ontstaan, een provinciale organisatie, die knotgroepen ondersteunde met expertise en gereedschap. Omdat wij vanaf het begin gebruik konden maken van gereedschap, inclusief een busje met aanhanger van de Nederlandse Spoorwegen, was de ondersteuning door het Stichts Landschapsbeheer voor ons niet zo belangrijk. De werkgroep begon al in 1975 met de verkoop van geoogst hout. Dat maakte de groep financieel onafhankelijk. Die geldstroom vormde eind jaren zeventig een van de redenen om de losse werkgroep om te vormen tot een Vereniging, onder de naam “Knotgroep Vleuten-De Meern”. De hoeveelheid werk bleef groeien, zodat de Knotgroep rond 1993 besloot om ook op werkdagen te gaan werken. Momenteel omvat het werkgebied globaal het gebied tussen Utrecht en Woerden en van Breukelen tot aan de Hollandse IJssel. Het werkveld verbreedde in de loop der jaren en omvatte veel meer activiteiten dan normaliter een knotgroep verricht. Dit was de aanleiding om in 1996 de naam van de Knotgroep te veranderen in Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern.

Het werkveld van de Vereniging heeft zich verbreed tot: de doelstellingen van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), tegenwoordig Nationaal Natuurnetwerk geheten; het belang van het cultuurlandschap met zijn groene dooradering en de betekenis van biodiversiteit en recreatie daarin; aandacht voor de noden in de breedste zin van flora en fauna; deelnemen aan en inspreken bij streekplannen en bestemmingsplannen in het buitengebied, mede ontwikkelen van landschapsontwikkelingsplannen en bijdragen aan de uitvoering; deelnemen aan gemeentelijk overleg over groenontwikkeling en beleid in de bebouwde kom, waarbij de Vereniging met voorbeelden laat zien wat er dankzij gericht beheer mogelijk is; deelname aan besturen en adviesorganen van Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en het Natuur- en Milieuplatform Leidsche Rijn.

Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern heeft tot doel het handhaven of verhogen van landschappelijke en ecologische waarden van landschappen en landschapselementen in het buitengebied. Deze liggen in het algemeen ten westen van de stad Utrecht. Daarnaast heeft de Vereniging tot doel in het stedelijk gebied natuurelementen te handhaven en nieuwe natuurelementen te ontwikkelen. De Vereniging ondersteunt landeigenaren en overheden in het maken van plannen en onderhoudsprogramma’s om natuurwaarden meer ruimte te geven dan bij traditioneel beheer mogelijk is. De Vereniging steekt veel tijd en energie in het vergroten van bewustzijn en betrokkenheid van de bewoners van het gebied.

Met haar activiteiten heeft onze Vereniging steeds gereageerd op veranderingen in de maatschappij. Eerst zagen we de trek van stedelingen naar het agrarische Vleuten-De Meern; de nieuwe bevolking had een andere kijk op het uiterlijk van tuinen dan de autotochtone bevolking en moest zich organiseren om zich aan de weerstand tegen deze nieuwlichterij te ontworstelen. In dezelfde tijd veranderde het landschap door ruilverkavelingen ingegeven door de wens tot schaalvergroting van de agrarische bedrijfsvoering. Het onderhoud van landschapselementen als knotwilgensingels en boerengeriefbosjes was eeuwenlang vanzelfsprekend vanwege de opbrengst. Maar de moderne landbouw had geen behoefte meer aan brandhout en stelen voor schoppen, schoffels en hooivorken. Onze Vereniging heeft van het onderhoud van deze landschapselementen haar meest zichtbare hoofdtaak gemaakt.

Een zo mogelijk nog grotere verandering vormde de stedelijke bebouwing; eerst relatief kleinschalig, maar later uitmondend in de massale groei van Leidsche Rijn. Daarbij zagen wij lang door ons beheerde landschapselementen voorgoed verdwijnen of omringd raken door huizen. Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern moest antwoorden formuleren op diverse vragen: Vinden wij een bosje omringd door woningbouw nog steeds belangrijk genoeg om te beheren als natuurgebied? En hoe gaan wij om met nieuw aan te leggen natuur en parken? Het antwoord op die vragen blijkt af te hangen van de definitie van natuur. Dat oordeel heeft lange tijd bepaald waar onze aandacht naar toe gaat en wat we mooi vinden. Zo vonden we de grienden van Terwijde mooi en spraken we van waardevolle natuur met veel wilde soorten planten en dieren. Maar het gebied rond de kassen tussen Vleuten en De Meern beschouwden we als oninteressant gebied zonder natuur. Als gevolg van deze beoordeling inventariseerden we in de grienden wel wat er leefde en groeide, terwijl dat in het kassengebied niet gebeurde. Na het verwijderen van de kassen rond Vleuten en De Meern bleek de flora en fauna van het gebied rijker dan gedacht; echter op dat moment lagen de plannen voor de nieuwbouw al klaar, zonder rekening te houden met deze natuurwaarden. Dat weer bijbuigen en verbeteren bleek een moeizame zaak.

Nog een verandering is de groeiende interesse voor de ecologie van de bebouwde omgeving. Er gaan tegenwoordig zelfs stemmen op die stellen dat de biodiversiteit in de stad hoger is dan in het landelijk gebied. Dat zou kunnen. De landelijkheid van een gebied lijkt niet zo relevant. Wel van belang blijken voldoende rust en schuilplekken, voldoende voedsel en verbindingen die populaties met elkaar in contact brengen. Als we er in slagen om in die drie behoeften te voorzien, horen gevarieerde biodiverse samenlevingen ook in bebouwd gebied tot de mogelijkheden. Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern vindt het belangrijk om dit soort voorwaarden voor een hoge biodiversiteit te organiseren en te onderhouden. Dan kunnen we groene, stedelijke structuren koppelen aan het buitengebied en zo de ontmoetingskansen met planten en dieren vergroten in de stedelijke bebouwing."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Tegenwoordig is er sprake van de 'wijk' Vleuten-De Meern, althans zoals de gemeente Utrecht haar grondgbied indeelt. In de praktijk omvat dit gebied de oude dorpen Vleuten, De Meern en Haarzuilens, en de buurten Rijnenburg, Oudenrijn, Vleuterweide en Veldhuizen.

- Belangenorganisatie: - "Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk. Alle tien de 'wijken' van Utrecht hebben een wijkraad. De leden van de wijkraad zijn vrijwilligers: bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties die hart hebben voor hun wijk. Wijkraad Vleuten-De Meern is de raad van wijk 10, een van de grootste wijken van Utrecht, met 43.000 inwoners. Op 7 januari 2013 is de wijkraad officieel geïnstalleerd.

Wijkraad Vleuten-De Meern mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over zaken die spelen in de wijk. Het is de bedoeling dat de wijkraad zich op de hoogte stelt van de (soms diverse) meningen binnen de wijk. Hoe?: samen (met bewonersverenigingen, georganiseerde wijkbewoners en anderen); contact (luisteren naar inwoners, doorgeven informatie, liefst live contact); geen dubbel werk (als er al een organisatie is wordt dat niet overgedaan, wel met elkaar verbonden); elk jaar duidelijke prioriteiten, het goede doen en dat vervolgens goed doen. De prioriteiten van de wijkraad zijn: Centrum De Meern (breed); Verkeer en Infrastructuur integraal; Voorzieningen; Jeugd & Veiligheid. Meer informatie over deze thema's vind je hier.

Het is zaak dat de wijkraad zich niet laat verleiden zich te mengen in specifieke situaties, bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of specifieke commerciële acties. We kunnen wel altijd doorverwijzen en letten op hoe er met bewoners wordt omgegaan. Als dat een groter thema wordt kan het op de lijst met onderwerpen komen. De wijkraad heeft vooral waarde als het om onderwerpen gaat die meer deelwijken of buurten betreffen. De wijkraad adviseert het college van burgemeester en wethouders over allerhande onderwerpen in de wijk. Heb je ook interesse om deel uit te maken van Wijkraad Vleuten-De Meern? Meer informatie en een aanmeldingsformulier vind je hier."

Reactie toevoegen