Vlissingen

Plaats
Stad en gemeente
Vlissingen
Walcheren
Zeeland

DK_20110711_1960_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, zeevaartschool en maritiem instituut

Vlissingen, zeevaartschool en maritiem instituut

RIT_20110711_5655_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, het beeld 'Blik' bij de zeevaartschool. Voor een toelichting op dit beeld zie http://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZE13ap

Vlissingen, het beeld 'Blik' bij de zeevaartschool. Voor een toelichting op dit beeld zie http://vanderkrogt.net/standbeelden/object.php?record=ZE13ap

DK_20110711_1976_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, haven met loodsboot

Vlissingen, haven met loodsboot

DK_20110711_1989_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, rijkversierde gevel van het Beeldenhuis

Vlissingen, rijkversierde gevel van het Beeldenhuis

RIT_20110711_5676_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, straatbeeld rond de haven

Vlissingen, straatbeeld rond de haven

RIT_20110711_5659_Vlissingen_Zeeland.jpg

Vlissingen, kanonnen waken over de Westerschelde

Vlissingen, kanonnen waken over de Westerschelde

ZL gemeente Vlissingen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Vlissingen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Vlissingen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Vlissingen

Terug naar boven

Status

- Vlissingen is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, op het schiereiland Walcheren.

- Wapen van de gemeente Vlissingen.

- De gemeente is per 1-7-1966 vergroot met de gemeenten Ritthem en Oost- en West-Souburg en een deel van de gemeente Koudekerke.

- De gemeente omvat na deze herindeling naast de stad Vlissingen de dorpen Oost-Souburg en Ritthem, het 'dorp in de stad' West-Souburg, en de buurtschappen Groot-Abeele en Welzinge (grotendeels). In totaal zijn dit 1 stad, 2 dorpen, 1 'dorp in de stad' en 2 buurtschappen.

- De voormalige langgerekte buurtschap Lammerenburg, langs de weg Koudekerke-Vlissingen, vanouds gem. Koudekerke, is thans opgenomen in de Vlissingse wijk Lammerenburg. Genoemd naar het voormalige Huis Lammerenburg, later hofstede. Verder was er in de stad van 1946 tot 1963 het 'nooddorp' Havendorp.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Vlissingen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1235 kopie 1324 Vlissinghe, 1251 Vlissinghe.

Naamsverklaring
- Mogelijk datief meervoud (met locatieve functie) van een met het suffix -ing bij een persoonsnaam Flisso gevormd patronymicum, en dan: 'bij de dienstlieden of verwanten van Flisso'.(1)

- De publicatie 'Het ontstaan van de plaatsnaam Vlissingen' (Frank Puylaert en Joep Bremmers, 56 pag.) inventariseert de vele onjuiste theorieën over de verklaring van deze plaatsnaam, en legt ook uit hoe de vork wél in de steel zit. "Nog niet eerder is er een gedegen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de betekenis van deze plaatsnaam. Des te meer fantasierijke verhalen zijn er in de loop der tijden opgedoken: veelal mythen en legenden, tot aan volksetymologie toe. Joep Bremmers geeft je in de proloog hiervan een duidelijk overzicht.

Wij zullen trachten de echte waarheid te achterhalen van de oorsprong van de plaatsnaam Vlissingen, een samenstelling van Vliss en -ingen. Een eertijds ingeslopen denkfout heeft tot vele vergissingen geleid. Juist het duiden van de uitgang -ingen bij deze plaatsnaam, maar ook bij vele andere plaatsnamen in Nederland, zal de echte betekenis aan die plaatsnamen teruggeven. Dit ouderwets aandoende toponymisch onderzoek zal actueler blijken dan voorzien", aldus Frank Puylaert in het voorwoord. Via de link is deze publicatie ook online te lezen.

Terug naar boven

Ligging

Vlissingen ligt direct ZW van Middelburg, in het ZW van Walcheren, en grenst in het Z aan de Westerschelde, daar waar deze uitkomt in de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vlissingen 1.078 huizen met 7.871 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 1.045/7.665 (= huizen/inwoners) en "Buiten de Stad" 33/206. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 18.000 huizen met ca. 44.500 inwoners, waarvan ca. 13.500 huizen met ca. 34.000 inwoners in de stad (dit is inclusief de aantallen voor het 'dorp in de stad' West-Souburg, met ca. 700 huizen en ca. 1.800 inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Deze nederzetting is ontstaan in het W van de huidige stad, op de plek waar zich tot begin 19e eeuw nog de buurtschap Oud-Vlissingen bevond. Deze is echter in 1810 bij de uitbreiding van de vestingwerken gesloopt. De naam wordt voor het eerst vermeld in een document uit 28 mei 1247 als Vlissinghe. In dit document worden ook Ritthem en Oost-Souburg genoemd. Dit document vormt overigens de bevestiging van een officieel stuk uit 1235, zo heeft de gemeentearchivaris in 1995 ontdekt. De nederzetting heeft in 1315 stadsrechten gekregen.

Havenstad
Vlissingen is van oudsher een havenstad. De havenactiviteiten hebben zich in de loop der eeuwen langzaam oostwaarts verplaatst. Eerst waren er alleen havens in de stad. In de 19e eeuw werden de Buitenhaven en achter de sluizen, samen met het Kanaal door Walcheren, de Eerste Binnenhaven en Tweede Binnenhaven aangelegd, deze havens liggen nu in de wijk Stadshaven. In de Binnenhaven is de Vismijn gevestigd. Hier hebben de Arnemuidse en Vlissingse kotters hun thuishaven. Tussen 1961 en 1964 is even ten oosten van de stad door het indijken van het Zuid-Sloe het haven- en industriegebied Vlissingen-Oost gerealiseerd, ook vaak Sloegebied genoemd. De stad is de derde haven van Nederland qua grootte. In de haven worden, na Rotterdam en Amsterdam, de meeste goederen overgeslagen. De aan- en afvoer bedraagt ca. 20 miljoen ton.

Vlissingen en Oranje
In het verleden van de stad zijn verschillende sporen te vinden van de Oranjes. Bekend is dat Prins Willem van Oranje hier in 1559 afscheid nam van koning Philips II, die toen definitief vertrok naar Spanje. Willem van Oranje had een verblijfplaats op de plek van het huidige Willem-III gebouw in de Oranjestraat. In 1572 was het de eerste Zeeuwse stad die openlijk koos voor Oranje en de buitenlandse vertegenwoordigers uit de stad verjoeg. Als beloning voor de steun aan de Oranjes kreeg de stad tal van voorrechten op bestuurlijk en economisch gebied. Hier schreef Prins Willem van Oranje in 1574 een brief aan zijn broers inzake steun van de opstand tegen Spanje. De Prins kocht de stad op 28 juni 1581 voor het bedrag van 144.600 gulden en op 8 augustus van dat jaar werd de Prins ingehuldigd als erfheer van de stad. Ook nu nog is er een sterke band: koningin Beatrix is markiezin van Vlissingen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- Sinds januari 2020 voert het Zeeuws Archief de archieftaken van het Gemeentearchief Vlissingen uit. Sinds maart 2020 kunnen de archieven en collecties van de gemeente in de studiezaal van het Zeeuws Archief worden geraadpleegd. Adres Zeeuws Archief: Hofplein 16, Middelburg. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00-17.00 uur.

- Canon van Vlissingen.

- Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen is opgericht in 1982 en bestaat uit een groot aantal leden verspreid over heel Nederland. Deze leden dragen het Zeeuws Maritiem muZEEum en het Gemeentearchief een warm hart toe en leveren door middel van hun contributie een bijdrage aan de doelstelling van de vereniging: "het bevorderen en stimuleren van activiteiten in en om het Zeeuws Maritiem muZEEum en het Gemeentearchief". De activiteiten bestaan onder andere uit: het uitgeven van het kwartaaltijdschrift Den Spiegel*; het ondersteunen bij aankopen van voorwerpen voor de museumcollectie en het verlenen van medewerking aan het verwerven van materiaal voor het gemeentearchief; het mede bekostigen van restauraties van museumvoorwerpen; het organiseren van lezingen en excursies; het ondersteunen bij diverse activiteiten van het archief t.b.v. het vergroten van de kennis van de lokale geschiedenis.
* Vanaf jaargang 2009 tot de nummers van ca. een jaar geleden zijn de tijdschriften via de link ook online te lezen.

- (Geschiedenis van) Vlissingen op Wikipedia.

- Artikelen over de geschiedenis van Vlissingen, verzameld door de lokale Bibliotheek.

- Vlissingen Dronk is een online encycopedie over verleden en heden van de horeca in deze gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Gedurende een aantal jaren, tot begin 2020, was de intentie dat de Marinierskazerne in Doorn zou verhuizen naar Vlissingen, naar een terrein aan de Buitenhaven, waar firma De Dreu Onions (Havenweg 3) was gevestigd. Deze firma is in dat kader uitgekocht en naar elders verhuisd. In de loop der jaren was er diverse malen sprake van uitstel. In de loop der tijd werden de twijfels over deze locatie groter; zo wilden veel mariniers en hun gezinnen niet hierheen verhuizen omdat ze gehecht waren aan hun huidige omgeving, was daardoor zelfs sprake van een - meer dan marginale - 'uitstroom' uit de marine, en werd de locatie door sommigen niet geschikt bevonden omdat er niet genoeg ruimte en/of faciliteiten zouden zijn om er te trainen.

In februari 2020 besluit het kabinet dat de verhuizing van de mariniers naar deze locatie niet doorgaat. De mariniers gaan nu verhuizen naar een bestaande Defensie-locatie in de Gelderse buurtschap Nieuw-Milligen, die onder het Veluwse dorp Uddel valt, in de gemeente Apeldoorn. Zie ook het dossier over de beoogde marinierskazerne op de site van Omroep Zeeland en het dossier over de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne, zoals het complex beoogde te gaan heten, op de site van de provincie Zeeland. De gemeente Vlissingen en Zeeland in bredere zin wilden hiervoor wel worden gecompenseerd, omdat er in de afgelopen jaren al veel voorbereidende werkzaamheden en investeringen zijn gepleegd, en en de verhuizing veel werkgelegenheid en bijbehorende gunstige effecten met zich zou meebrengen, wat nu niet doorgaat. Die compensatie komt er ook:

"Het kabinet, de Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben in juli 2020 een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur Bernard Wientjes. Het adviesrapport bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio. Zo komt er onder meer een Delta Kenniscentrum in Vlissingen, gefocust op de unieke Zeeuwse combinatie van voedsel, water en energie. Hiervoor wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen de Zeeuwse kennisinstellingen (Scalda, Hogeschool Zeeland, University College Roosevelt en Wageningen Marine Research), Wageningen Universiteit en de Universiteit Utrecht. Om deze ontwikkeling te ondersteunen, worden door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere de gebiedsontwikkeling van de Kenniswerf.

Verder wordt er in Vlissingen een grootschalig justitieel complex gebouwd met een extra beveiligde zittingslocatie voor de rechtbank, een strategisch kenniscentrum tegen ondermijnende criminaliteit, een beveiligde werk- en overnachtingslocatie, plus een extra beveiligde inrichting. Daarnaast komt er een snellere treinverbinding vanuit Zeeland naar de Randstad, Brabant en Vlaanderen. En komt er een huisartsenopleiding in Zeeland en een regionaal gezondheidscentrum in Vlissingen. In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan duizend banen zal opleveren." (bron en voor nadere informatie zie Provincie Zeeland, juli 2020)

En... wellicht komt er nóg een grote 'pleister op deze wonde'. Leon Overdulve, algemeen directeur van offshorebedrijf OOS International uit Serooskerke, heeft namelijk in februari 2020, na het bekend worden van het afblazen van de mariniersverhuizing, samen met de Chinese onderneming Fantawild, die al 26 parken in eigen land exploiteert, een plan gelanceerd voor een themapark op deze locatie, rond de thema's Zeeuwse historie, cultuur en water. Overdulve ziet deze locatie als de ideale plek. Met het plan is een investering van 300 tot 400 miljoen euro gemoeid. Fantawild neemt daarvan 80 procent voor haar rekening. Het themapark levert 1000 tot 1500 directe banen op, verwacht Overdulve. De Zeeuwse VVV-directeur Erik van den Dobbelsteen reageert dat hij het themapark "een hartstikke mooie toevoeging zou vinden aan het product Zeeland". Deskundigen vragen zich af of het beoogde aantal van 2 miljoen bezoekers per jaar wel realistisch is. Als de plannen doorgaan, beoogt het themapark in 2025 gereed te komen.

- "In 2030 is het Scheldeterrein in Vlissingen een levendige, duurzame en maritieme wijk geworden, waar de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het voormalige terrein van de Scheldewerf is getransformeerd naar een volwaardig stadsdeel Scheldekwartier met ongeveer 1.500 woningen. In en rond het Dok en de voormalige bedrijfshallen hebben verschillende stedelijke (recreatieve) voorzieningen en evenementen een plek gekregen. De transformatie is dusdanig vormgegeven dat de oude structuren hersteld zijn, waardoor de historische binnenstad weer verbonden is met het water.

Sinds de aankoop van het terrein in 2004, is geïnvesteerd in de unieke identiteit van het gebied en de kansen die dit bood. Er is geïnvesteerd in het industrieel erfgoed dat daardoor een passende herbestemming kon krijgen. De Timmerfabriek is veranderd van bouwval tot ‘hotspot’ aan de waterkant waar een toprestaurant zijn onderdak heeft gevonden. Ook de Machinefabriek is een publiekstrekker. De voormalige fabriek is een trendy verzamelgebouw met stedelijke voorzieningen, gecombineerd met een grote centrale parkeervoorziening op de verdiepingen. De torenkraan accentueert deze centrale plaats in het Scheldekwartier des te meer. De Zware Plaatwerkerij staat stoer aan de waterkant en biedt onderdak aan een woon-zorgvoorziening. Ook in het openbaar gebied is de industriële geschiedenis af te lezen. Niet alleen de voormalige Scheldekraan is hier een symbool van, ook grote delen van de herstelde kraanbanen en de voormalige Helling zijn herkenbare relicten. De gekozen materialen en de inrichting van de nieuwe openbare ruimte versterken dit industriële beeld en verwijzen naar het scheepswerfverleden.

Door te investeren in het Dok is een volwaardige maritieme wijk ontstaan. Anno 2035 huisvest het Dok, maar ook de kades er buiten, een gemengd maritiem programma. Er zijn ligplaatsen voor jachten bij de gerealiseerde woningen, een passantenhaven én ligplaatsen voor de bruine vloot. In het gerestaureerde Dokje van Perry ligt een museumschip. Net buiten het Dok, ter hoogte van de Timmerfabriek meren riviercruiseschepen aan. Toeristen wandelen via de nieuwe promenades in het Scheldekwartier naar het historische stadscentrum van Vlissingen en de boulevards. De watertaxi laveert tussen alle bewegingen op het water door en zorgt voor een snelle verbinding met het station en andere delen van de haven. Deze maritieme invulling werd pas mogelijk toen de oude brug vervangen was door een nieuwe Dokbrug. Ook de vervallen kades zijn vernieuwd, waarbij de werkzaamheden zijn gecombineerd met het aanleggen van havenfaciliteiten.

Naast de toegevoegde stedelijke voorzieningen kent de wijk tal van wijkvoorzieningen. Een nieuw modern schoolgebouw dat onderdak biedt aan 450 schoolkinderen is daar een voorbeeld van. Ook andere (voor)investeringen, zoals de aanleg van De Willem Ruysstraat en het hoogwaardig inrichten van de openbare ruimte (kades, doortrekken Singel, etc.) bleken ‘motortjes’ voor de ontwikkeling van het Scheldekwartier. Bovendien leidden die (voor)investeringen tot waardecreatie: de omliggende gronden werden interessant voor ontwikkelaars, beleggers en particulieren die hun eigen woning wilden bouwen. De combinatie van het duidelijke eigen karakter van het Scheldekwartier, de juiste (voor)investeringen, sturing op een gemengd programma, diversiteit en onderscheidende woonmilieus, zorgde ervoor dat het Scheldekwartier een populaire woonwijk is geworden. Niet alleen voor Vlissingers maar voor iedereen zich thuis voelt in deze maritieme duurzame woonwijk." (aldus de gemeente Vlissingen, die vast vooruitblijkt naar hoe het er in 2030 in het Scheldekwartier beoogt uit te zien, in het voorwoord van de in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vlissingen heeft 283 rijksmonumenten. Het oude stadscentrum is een beschermd stadsgezicht.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk of Sint-Jacobskerk (Oude Markt 2) is de hoofdkerk van de stad Vlissingen. De oorspronkelijk rooms-katholieke kerk behoort sinds 1572 tot de Nederlands Hervormde Gemeente (sinds 2004 de Protestante Kerk in Nederland). De kerk is een combinatie van een pseudobasiliek en een hallenkerk: de zijbeuken zijn bijna even breed als het middenschip, de drie beuken hebben elk een eigen gewelf en het middenschip steekt boven de zijbeuken uit hoewel een lichtbeuk ontbreekt. De kerk is tussen 1308 en 1328 gesticht. Uit deze tijd stamt het onderste (stenen) gedeelte van de Sint-Jacobstoren. De gotische spits is in 1501 vervangen door een houten bekroning die op de huidige lijkt. Het carillon in de toren is al het vierde carillon van de kerk en dateert uit 1951. In 1911 brak er in de kerk een grote brand uit, waardoor de kerk zwaar beschadigd werd. Door de brand stortte de torenspits naar beneden en kwam terecht op de rest van het kerkgebouw. Een groot deel van de inrichting ging verloren, alsmede de kerkorgels.

De noordelijke dwarsarm was vroeger bestemd als Engelse kerk; dit gedeelte was afgeschermd door middel van een muur. Na de grote brand is een groot gedeelte ervan verwoest, de oude poort is nog te zien aan de Branderijstraat naast de pastorie. De Engelsen verhuisden in 1914 naar de nieuwe Engelse Kerk op de plek van het huidige stadhuis aan de Paul Krugerstraat. In de kerk is een aantal grafstenen te zien, deze liggen in de zijportalen. Ooit lagen er 466 graven in de kerk, maar na de brand van 1911 is er maar een klein aantal teruggelegd ter versiering. Nu zijn er in de kerk nog maar één epitaaf, acht rouwborden, waaronder die van Cornelis Lampsins en en één grafmonument te zien. Het grafmonument - in de vorm van een naald - is van Daniël Octavus Barwell, een passagier van de Woestduin die schipbreuk leed. Het is gemaakt door Johannes Camhout. In deze kerk is Michiel de Ruyter gedoopt en getrouwd. In 1966 is in de kerk het De Ruyterraam onthuld. De kerk heeft drie orgels: het grote Flentroporgel (1968), het Slooff-koororgel (1971) en het verplaatsbare Klop-kistorgel (2004). De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente te Vlissingen.

"De in 2005 opgerichte Stichting Instandhouding Sint-Jacobskerk Vlissingen heeft ten doel het mede instandhouden van het historische kerkgebouw en het bevorderen van de belangstelling voor dat monument. De stichting zet zich in voor het verkrijgen van subsidies en fondsen ten behoeve van de hoge kosten van onderhoud van het gebouw. Tevens werft de stichting donateurs die met een jaarlijkse bijdrage bereid zijn te helpen om de toekomst van het gebouw veilig te stellen. De Evenementencommissie van de stichting verhuurt het gebouw voor multiculturele activiteiten zoals concerten, huwelijken, uitvaarten, recepties enz. Met medewerking van ruim 100 vrijwilligers worden deze activiteiten gefaciliteerd. De Evenementencie organiseert zelf geen concerten e.d."

- Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans en Sint Jacobus de Meerderekerk (Singel - Brouwenaarstraat).

- Sint Jacobus de Meerdererkerk (Wilhelminastraat).

- Lutherse kerk (Walstraat).

- Begraven tot de 19de eeuw.

- Beursgebouw (Beursplein).

- Gevangentoren (Boulevard de Ruyter).

- Maritiem Instituut de Ruyter (Zeevaartschool, Boulevard Bankert - Trompweg).

- Oranjemolen (Groene Boulevard - Oranjedijk).

- Sardijntoren (Boulevard Blankert - Naereboutplein).

- De voormalige watertoren (Badhuisstraat - Spuikomweg) is herbestemd tot vakantiewoning.

- Standbeeld (uit 1841) voor Michiel Adriaansz. de Ruyter, die op 24 maart 1607 in Vlissingen is geboren. Omdat dat in 2007 400 jaar geleden was, is in dat jaar het Michiel de Ruyterjaar gevierd. Het standbeeld is in 2011 gerestaureerd.

- Aan de oude vissershaven in de binnenstad staan een standbeeld van een vissersvrouw en een standbeeld van Frans Naerebout (1748-1818), die honderden vissers en zeelieden van de verdrinkingsdood heeft gered.

- Het Zeeuws maritiem muZEEum is gevestigd in een gebouwencomplex met panden uit de 16e, 17e, 18e en 21e eeuw die door moderne architectuur op bijzondere wijze met elkaar zijn verbonden. Eén van die gebouwen is het schitterend gerestaureerde Lampsinshuis uit 1641. In dit voormalige stadspaleisje uit de Gouden Eeuw maakt u kennis met de grootse maritieme geschiedenis van Zeeland. Je kunt die geschiedenis zien, horen, ontdekken en ervaren, in vier thema's: Water, Werk, Glorie en Avontuur. Water heeft Zeeland gevormd. Het bracht bedreigingen en kansen. Het water bracht ook Werk. Scheepsbouw, de beloodsing en natuurlijk de visserij. Werk had Glorie als gevolg en Zeeland bracht beroemde admiraals voort zoals Michiel de Ruyter. Het Avontuur werd omarmd door de Zeeuwen. Ze maakten spannende ontdekkingsreizen, voerden oorlog, maar haalden ook met gevaar voor eigen leven drenkelingen uit zee.

- De stad heeft 2 spoorwegstations bezeten, te weten Vlissingen-Stad (gebouwd in 1873) en -Haven (gebouwd in 1894). Beide stations zijn gesloopt, met uitzondering van het watergebouw van -Stad. Dit diende als wateropslag voor stoomlocomotieven. Het 8-kantige gebouwtje aan de Edisonweg 37, waarvan het waterreservoir en dak zijn verwijderd, deed lange tijd dienst als kantoorruimte voor garagebedrijf Wondergem. Echter bij de herinrichting van het industrieterrein was het watergebouw 'wegbestemd' en leek dit zeldzame industrieel erfgoed verloren te gaan. Ook in zijn ingekorte gedaante is het gebouwtje een kenmerkend industrieel object. Watergebouwen van de spoorwegen zijn in Nederland inmiddels zeer zeldzaam en dit restant is het laatste voorbeeld in Zeeland. Dankzij protest van o.a. Heemschut wordt het gebouw anno 2015 toch behouden en gerestaureerd.

- De Joodse begraafplaats aan de Vredehofstraat is in 2012 aan de joodse gemeenschap overgedragen.

- Bunkermuseum Vlissingen.

- Jaap Hoogstraate maakt op schaal de schepen na die op de Scheldewerf zijn gebouwd.

- Museumschip Mercuur is een voormalig mijnenveger van de Koninklijke Marine. Aan boord van de Mercuur is van alles te beleven. Het schip ademt de sfeer van een marineschip in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw, de kombuis is nieuw. De Mercuur is te bezoeken op maandag en donderdag van 11:00 tot 16:00 uur. Toegangsprijs 4,- per persoon, kinderen tot 12 jaar 1,- per persoon.

- Gevelstenen in Vlissingen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2010 is er in Vlissingen het bluesfestival Scheldeblues (op een zaterdag eind januari).

- De Zeelandia-Run (op een zaterdag in mei, in 2020 voor de 35e keer), met start en finish in Vlissingen, is oorspronkelijk opgezet om vooral de thuiswonende (geestelijk) minder valide medemens een plezierige dag te bezorgen. Er komt nogal wat bij kijken om dit elk jaar weer voor elkaar te krijgen. Want niet alleen hangt aan zo'n evenement een kostenplaatje, ook moet je voldoende zijspan- en trikerijders zien te vinden die de reis naar Zeeland willen maken. Toch komt het allemaal iedere keer weer goed. Dat de passagiers echt een prachtige dag hebben, kun je alleen al zien aan die glunderende gezichten in het zijspan naast je. Dus de doelstelling wordt zonder meer bereikt. De tocht gaat over de eilanden Walcheren, Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland.

- Triatlon Zeeland (begin juli).

- Rescue Vlissingen (op een dinsdag eind juli, in 2020 voor de 12e keer) laat het publiek op een ontspannen manier kennismaken met alle facetten van hulpverlening. Zo ontstaat er meer begrip voor hulpverleners tijdens echte incidenten en is er wellicht interesse om zelf ook hulpverlener te worden. Het is het grootste internationale hulpverleningsevenemnt van Nederland, met meer dan 150 deelnemers. Je kunt deze dag, die tienduizenden bezoekers trekt, genieten van spectaculaire shows te land, ter zee en in de lucht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vlissingen trekt als badplaats met de Boulevards, het Nollestrand en het Badstrand jaarlijks ca. 300.000 toeristen.

- Sinds de opening van de Westerscheldetunnel (Walchteren en Zuid-Beveland - Zeeuws-Vlaanderen v.v.) in 2003, is er geen autoveer Vlissingen-Brekens meer. Daarvoor in de plaats is een voet- en fietsveer Vlissingen-Breskens gekomen, in de vorm van de Westerschelde Ferry (voorheen: (Veolia Transport) Fast Ferries).

- In Het Arsenaal kun je tal van avonturen beleven die met de zee hebben te maken. Je leidt er schipbreuk en komt er onder meer oog in oog te staan met piraten, piranha’s, haaien, roggen en het skelet van een potvis. Als afsluiting kijk je vanaf de 65 meter hoge uitkijktoren uit over Zeeland en de Westerschelde.

- Reptielenzoo Iguana is een opvangcentrum voor reptielen, amfibieën en geleedpotigen. Door overheid en particulieren worden dieren aangebracht die in beslag zijn genomen of om welke reden dan ook niet meer gewenst zijn. Een deel van de aangebrachte dieren ziet u in de tentoonstelling. Het zijn dieren die niet meer terug in de natuur kunnen, bijvoorbeeld omdat hun biotoop verwoest is of omdat ze gehandicapt zijn en een oog of een poot missen. Iguana is Europa’s grootste, geheel overdekte Reptielenzoo. Er zijn reptielen, amfibieen en insecten uit de gehele wereld te zien, waaronder kikkers, padden, salamanders, slangen, hagedissen, krokodilachtigen, schildpadden, insecten en vogelspinnen.

- Het Nollebos-Westduinpark is een natuur- en recreatiegebied van ca. 26 ha in het zuidwesten van Vlissingen. Het gebied is ingekapseld door duinen en heeft grote natuurwaarde. Ook is het een belangrijk buitengebied voor Vlissingers. Anno 2017 had een projectontwikkelaar een plan voor de realisering van 240 huisjes en een hotel in het gebied. Op 18 maart 2017 protesteerden ruim 850 Kustbeschermers tegen kustbebouwing in het Nollebos-Westduinpark door samen in een vierkant een ‘menselijk blok’ te vormen. Met de actie wilden ze de gemeente laten zien hoe het Nollebos hun aan het hart gaat en dat ze tegen aantasting en verdere bebouwing zijn. De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 het plan afgekeurd. Dat is grotendeels te danken aan de vasthoudende inzet van Kustbeschermers die de stem van veel Zeeuwen wisten te mobiliseren. Het gevaar van grootschalige bebouwing van dit gebied is daarmee nu definitief geweken.

Terug naar boven

Eten en drinken

- De anno 2017 83-jarige Adrie Trimpe uit Vlissingen is de oudste en langst zelfstandige groenteboer van ons land. Documentairemaker Helge Prinsen is een crowdfundingsactie gestart om fondsen te werven voor de documentaire ‘Verlies kun je niet betalen’, die zij over de groenteboer wil maken. Zowel Adrie als Francien zijn inmiddels zeer slecht ter been, maar stoppen vinden ze geen goed plan. "Ik ga het liefst dood achter mijn toonbank", aldus Adrie. Onder de link vind je een reportage van Hart van Nederland, en een eerdere uitzending van Hart van Nederland. In 2015 sloeg hij namelijk eigenhandig een overvaller uit zijn zaak. Zie ook de reportage over groenteboer Trimpe door RTV Vlissingen (2014).

Terug naar boven

Beeld

- De Beeldcollectie van Gemeentearchief Vlissingen bestaat uit de Fotocollectie (foto's, prentbriefkaarten, dia's en negatieven) en de Historisch Topografische Atlas (HTA). De Fotocollectie omvat ruim 50.000 digitale afbeeldingen. Beide collecties zijn via de link te raadplegen.

- Op de site Webcams Vlissingen kun je vier 'waterrijke' populaire locaties live vanuit je luie stoel bekijken, namelijk het Zeegat, de Westerschelde, de Rede en de Jachthaven.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vlissingen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Vlissingen. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Muziek: - "Muziekvereniging Vlissingen bestaat uit Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (KHOG) en Drumfanfare Deltaband. De KHOG is in 1872 opgericht als stadsharmonie Ons Genoegen. Het was de (burger) voortzetting van de opgeheven muziekvereniging van de Schutterij. In 1890 is na een intern conflict over de gezindheid Harmonie Ons Genoegen heropgericht. In 1950 verkreeg de vereniging het predicaat 'Koninklijk' en is naast het harmonieorkest de Drum- en Signaalafdeling opgericht. In 1967 is die afdeling omgevormd tot Trompetterkorps Ons Genoegen en in 1968 tot de Deltaband.

Koninklijke Harmonie Ons Genoegen (KHOG) treedt de laatste jaren (net als in de beginjaren) voornamelijk op als symfonisch blaasorkest. Deltaband Vlissingen is dé show- en marchingband uit Zeeland. Wij combineren hard oefenen met veel plezier. Dit samen zorgt voor een aanstekelijke teamspirit waarmee we optreden in binnen- en buitenland. Alles draait om passie, muziek en vriendschap. De Dikkûh Nekkûh Bent ‘De Bent’ is in 1995 opgericht door een groep enthousiaste leden van de Deltaband. De club bestaat uit blazers en slagwerkers en de muziek die gespeeld wordt is feestelijk; niet alleen carnavalesk maar ook feestelijke arrangementen van wereldhits behoren tot het repertoire. Wij verzorgen diverse optredens: een feestje of partijtje, braderie, zomermarkt, kustmarathon, opleuken van de koopzondag en je kunt ons vinden bij diverse Sinterklaasintochten als Zwartûh Pietûh Bent. Nieuwe leden voor alle korpsen zijn altijd welkom. Kom eens kijken tijdens een repetitie. Het Leerlingenorkest repeteert op dinsdag van 19:00-19:45 uur, de KHOG van 20:00-22:15 uur. De Jeugd Deltaband repeteert elke vrijdagavond van 18:30-19:45 uur, de Deltaband van 20:00-22:15 uur. Locatie: Wildbaan 21."

- Doedelzakband Inter Scaldis pipes and drums in Vlissingen is opgericht in 1984, als eerbetoon aan de Schotse strijders van regiment The King’s Own Scottish Borderers, die in 1944 Walcheren mede hebben bevrijd.

- Bewegen: - "De activiteiten van 'Vlissingen in beweging' richten zich op sportkennismakingsactiviteiten, 'Elke dag bewegen' en 'Een gezonde actieve leefstijl'. Veel inwoners sporten, bewegen en/of gaan naar een sportaanbieder. Maar er zijn ook inwoners die nog niet voldoende bewegen of actief zijn bij een sportaanbieder. We focussen ons op de inwoners die nog niet zijn aangesloten bij een sportvereniging en/of te weinig bewegen. Dit door sport(kennismakings)activiteiten aan te bieden in een vorm die aansluit bij hun interesses. We kiezen hierbij voor een wijkgerichte aanpak. In iedere wijk is de situatie anders en hebben de inwoners andere behoeften en wensen. De gemeente heeft in het voorjaar van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar het creëren van een 'beweegvriendelijke' omgeving. Een leefomgeving die inwoners stimuleert en uitdaagt tot sporten/bewegen in de openbare ruimte. Via een enquête onder inwoners is inzicht verkregen in wat onze inwoners stimuleert tot bewegen in de buitenruimte. Wandelen, joggen... De informatie uit de enquête zal onder meer gebruikt worden voor de planvorming voor een beweegvriendelijk Nollebos / Westduingebied."

- Welzijn: - "Sinds oktober 2019 kunnen Vlissingers iedere 1e donderdag van de maand van 10.00-12.00 uur terecht in het Buurtcafé in de bibliotheek (Spuikomweg 7). Aanmelden hoeft niet, inloop is gratis. In het Buurtcafé gaat het om het ontmoeten en leren van elkaar. Een initiatief van ZB| Bibliotheek Vlissingen in samenwerking met de gemeente en Project Postmaatje. Met de aanwezigheid van de wijkcoördinator, een medewerker van de Bibliotheek en Project Postmaatje is in het buurtcafé veel kennis aanwezig. Iedereen is van harte welkom voor een praatje, ideeën voor de stad of gewoon een kop koffie. Mevrouw van Wijnen van de Bibliotheek: "Met het Buurtcafé hopen we mensen te bereiken die graag een praatje maken en buurtgenoten willen leren kennen. De Bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplek waar je kennismaakt met cultuur, maar ook met elkaar. Een plek waar je komt om te ontspannen, zoals ook in een park of een café.

Ieder Buurtcafé staat in het teken van een bepaald thema. De onderwerpen hebben te maken met de actualiteit of met de stad. Wijkcoördinator M. Vos: "inwoners kunnen ook zelf thema’s inbrengen en van elkaar leren. Natuurlijk is er ook tijd voor een kop koffie. Op deze wijze leren de inwoners hun buurtgenoten kennen en zo hopen we de leefbaarheid in de stad te vergroten". Het thema van het eerste Buurtcafé (op 3 oktober 2019) was 'bakken'. De heer Bouziani van Café Marcus in Vlissingen serveerde een kleine high tea en vertelde over zijn plezier in bakken. Project Postmaatje doneerde aan de aanwezigen een prachtig bakboek. Bakprogramma’s zijn de laatste tijd enorm populair. Het verhoogt volgens diverse onderzoeken het eigen welzijn en geluk en heeft een ontspannend effect. Ook als je geen echte bakprins(es) bent!" (bron: gemeente)

- Veiligheid: - Jeugdbrandweer Vlissingen is leuk en leerzaam. Brandweermannen en -vrouwen van het lokale brandweerkorps geven oefenavonden voor jongens en meiden van 12 t/m 18 jaar over de brandbestrijding en de andere taken van de brandweer. Er zijn regionale en landelijke selectiewedstrijden. Een hoge klassering op de wedstrijden betekent doorstroming naar de landelijke finales. De jeugdbrandweer bezoekt ook andere kazernes en de alarmcentrale. De jeugdbrandweer wordt niet ingezet bij echte oproepen van de brandweer. Het is vaak wel mogelijk om vanuit de jeugdbrandweer door te stomen naar het plaatselijke brandweerkorps.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vlissingen.

Reacties

(2)

Bij Muziek graag vermelden: Muziekvereniging Vlissingen (...)

Dank voor de tip Dick! Die hoort inderdaad zeker te worden vermeld. Deze pagina is nog maar een 'beginnetje'; tot voor kort lag de focus op het uitwerken van de kleinere kernen (zoals in dit geval Ritthem, West-Souburg, Groot-Abeele e.d.). Juist omdat die onbekend(er) zijn, wilde ik die als eerste uitwerken. Dit jaar komen de grotere kernen (>10.000 inwoners) aan de beurt. Eind dit jaar moet alles inhoudelijk helemaal klaar zijn. Deze pagina gaat, gezien de ervaringen met soortgelijke plaatsen, nog wel ongeveer verdubbelen. Maar dan zijn de KHOG en de Deltaband - en de Dikkûh Nekkûh Bent niet te vergeten ;-) - in ieder geval vast uitgewerkt. Het stukje is 'iets' uitgebreider geworden, dat vind je vast niet erg. :-) De BJBB wil ik ook graag beschrijven, maar ik weet niet waar. ;-) En zo nog wat dingetjes daar geconstateerd die ik bij hen nog mis. Zie de FB-pagina van de BJBB, waar ik zojuist e.e.a. heb gepost.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen