Wageningen-Hoog

Plaats
Buurtschap
Wageningen
Veluwe
Gelderland

Wageningen-Hoog

Terug naar boven

Status

- Wageningen-Hoog is een buurtschap, of buitenwijk, in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Wageningen.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder de stad Wageningen.

- Wageningen-Hoog heeft een eigen bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de eigen plaatsnaam.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam zonder koppelteken. Dat lijkt ons een foutje van de 'drukker'.

Oudere vermeldingen
1280 Wageningen in Monte.

Naamgeving
Reeds in de 13e eeuw wordt onderscheid gemaakt tussen het nieuwe centrum met de kerk en het oude hoger gelegen gedeelte.(1) Wageningen-Hoog ligt op een stuwwal, onderdeel van een heuvelrug. Het ligt tussen 30 en 50 meter NAP. De stad ligt lager, aan de Rijn.

Terug naar boven

Ligging

Wageningen-Hoog ligt NO van Wageningen, ZO van Bennekom.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Wageningen-Hoog heeft ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het huidige Wageningen-Hoog is een jonge kern. Weliswaar zijn er sporen gevonden die teruggaan tot het Neolithicum, maar tot medio 19e eeuw was het nog een bos- en heidegebied met slechts een handvol boerderijen. Begin 20e eeuw kwam er een aantal boerderijen bij aan het Papenpad. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een aantal bungalows als noodwoningen. De huidige buitenwijk is grotendeels gerealiseerd in de jaren zestig en zeventig.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2011 heeft de gemeenteraad besloten om af te zien van inbreiding op Wageningen-Hoog, onder meer om het bosrijke karakter van de wijk te behouden. In de Structuurvisie 2013 is dit nog eens bevestigd: kavelsplitsing is in deze wijk niet langer gewenst, want er waren al voldoende woningen in dit segment beschikbaar. Hoewel het CDA als enige niet heeft ingestemd met de structuurvisie, is dit sindsdien wel het toetsingskader. In maart 2017 is een bestemmingsplanwijziging van een particulier aan de orde geweest, betreffende een kennelijke kavelsplitsing. Tot verbazing van het lokale CDA stemde een meerderheid in de raad hiermee in, en daarmee tegen haar eerdere zelf genomen besluiten.

"Stadspartij, GroenLinks, PvdA, VVD en CU lijken hier niet mee te zitten. Het perceel wordt volgens hen mooier en groener zonder uitbreiding van het bouwvolume, dus wat zeuren we nou. Hoewel weggewoven door de portefeuillehouder vreest het CDA precedentwerking: als de raad zo lichtzinnig om gaat met haar eigen besluiten, is er altijd ruimte om af te wijken van de spelregels als dat beter uit komt. Niet alleen in Wageningen-Hoog op dit dossier, maar in brede zin." Aldus het lokale CDA op haar site d.d. 9-3-2017.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wageningen-Hoog, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Stichting Burenhulp en Wijkbelangen Wageningen-Hoog heeft als doel: inwoners van de buurtschap desgevraagd hulp en bijstand bieden indien deze in (acute) nood verkeren, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, levensopvatting of maatschappelijke positie; bevorderen van de algemene leefbaarheid. We trachten dit doel te bereiken: door het instandhouden van een organisatie die inwoners desgevraagd helpt of hen doorverwijst naar de volgens haar meest geëigende instelling of personen/persoon; door het onder de aandacht brengen en het vormen van een aanspreekpunt naar de gemeente en andere instanties; door middel van het uitgeven van wijkberichten; door het houden van bijeenkomsten."

Reactie toevoegen