Walcheren

Streek
Walcheren
Zeeland

walcheren_wfm96_radiostation.png

wfm96 is het radiostation van Walcheren

wfm96 is het radiostation van Walcheren

Walcheren

Terug naar boven

Status

- Walcheren is een streek en voormalig eiland, thans schiereiland* in de provincie Zeeland.
* In de praktijk wordt het doorgaans nog altijd een eiland genoemd en als zodanig beschouwd, hoewel het dat formeel niet meer is omdat het aan Zuid-Beveland is vastgegroeid. Maar gezien het nog altijd eilandkarakter van het gebied en omdat men daar vermoedelijk aan hecht, wellicht ook uit nostalgische en/of toeristische overwegingen, en omdat het ook lekkerder 'bekt', kunnen wij ons voorstellen dat men nog altijd van eiland spreekt.

- De streek Walcheren omvat sinds de laatste herindelingen van 1997 nog slechts 3 gemeenten: Middelburg, Veere en Vlissingen.

- De streek Walcheren omvat de steden, dorpen en buurtschappen Aagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Boudewijnskerke, Brigdamme, Buttinge, Dishoek, Domburg, Gapinge, Geldtienden, Grijpskerke, Groot-Abeele, Groot-Valkenisse, Hoogelande, Klein-Valkenisse, Kleverskerke, Koudekerke, Krommenhoeke, Mariekerke, Meliskerke, Middelburg, Molembaix, Molenperk, Nieuw- en Sint Joosland, Nieuw-Abeele, Oostkapelle, Oost-Souburg, Oudedorp, Pitteperk, Poppendamme, Ritthem, Schellach, Serooskerke, Sint Jan ten Heere, Sint Janskerke, Sint Laurens, Snabbeldorp, Veere, Vlissingen, Vrouwenpolder, Werendijke, Westkapelle, West-Souburg en Zoutelande.

Terug naar boven

Naam

Inwoners van deze streek heten Walchernaars (en niet Walchenaren).

Terug naar boven

Ligging

- Walcheren ligt W van Bergen op Zoom, W van Zuid-Beveland, aan het eind van de A58. Het schiereiland wordt aan 3 zijden omgeven door water: in het Z de Westerschelde, in het W de Noordzee en in het N het Veerse Meer. Vanouds was het een eiland omdat het ook in het O van Zuid-Beveland werd gescheiden door het Sloe. Zie daarvoor verder bij Geschiedenis.

- Walcheren is een overwegend landelijke regio. De twee grootste plaatsen op het eiland zijn Vlissingen en Middelburg, deze steden vormen samen een stadsgewest. Het grootste dorp is Oost-Souburg (hoewel dat in de praktijk vaak als stadsdeel van Vlissingen wordt gezien), daarna komt Koudekerke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Walcheren omvat ca. 45.000 huizen met ca. 114.000 inwoners op een oppervlakte van 216 km2 en is daarmee het dichtstbevolkte 'eiland' van Zeeland.

Terug naar boven

Geschiedenis

Walcheren is al in de Romeinse tijd bewoond, met Domburg als belangrijke handelsplaats. De vermoedelijke naam van Domburg is in die tijd Walichrum, wat de oorsprong van de naam van het eiland verklaart. In de 3e en 4e eeuw overstroomt een groot deel van Zeeland en het gebied blijft zo goed als onbewoond. In de 9e eeuw worden ringwalburgen aangelegd ter bescherming tegen invallen van Noormannen bij de plaatsen Middelburg (de 'middelste burg'), Domburg (de 'duinburg') en Oost-Souburg (de 'zuidburg'). De plaatsnamen herinneren hier nog aan.

Boeren in het aanvankelijk nog niet ingepolderde gebied werpen kleine heuveltjes (terpen) op ter bescherming tegen overstromingen. Vanaf de 11 eeuw wordt Zeeland stukje bij beetje ingepolderd. De vruchtbare Zeeuwse klei is zeer geschikt voor landbouw, en de welvaart in het gebied neemt toe dankzij de handel overzee. Vanaf de 12e eeuw verschijnen dorpen en steden. Vanwege de goede bereikbaarheid over zee neemt het belang van steden als Middelburg, Veere en Vlissingen vanaf de 14e eeuw snel toe.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is Walcheren vaak bij oorlogshandelingen betrokken. Daarnaast kent het gebied ook overstromingen, waaronder de Allerheiligenvloed van 1570. De 18e en 19e eeuw is een periode van teruglopende welvaart. De economie stagneert, met uitzondering van de landbouw. In 1872 wordt de spoorlijn van Zuid-Beveland doorgetrokken naar het Walcherse Vlissingen. Daarvoor moet de Sloedam worden aangelegd, die het eiland met Zuid-Beveland verbindt, waardoor het vanaf dat moment een schiereiland is.

Tweede Wereldoorlog
De Duitsers bouwen het eiland om tot een vesting, de Festung Walcheren. Hier bouwen zij ongeveer 200 bunkers en richten er 16 zware kustbatterijen in van Vlissingen tot Domburg, waarmee zij de gehele monding van de Westerschelde bestrijken, als onderdeel van de Atlantikwall. Aan de oostzijde, bij de Sloedam, bouwen zij het zogeheten Landfront Walcheren, een zware verdedigingslinie van 38 bunkers met een tankgracht van 11 km. Dit Landfront is sinds 2011 via een speciaal aangelegde fietsroute te bezichtigen. Er zijn nog 27 bunkers over, waarmee het Landfront de best bewaarde en tevens grootste Duitse stelling van Nederland is.

De Duitsers beheersen met het eiland ook de toegang tot havenstad Antwerpen. Het geallieerde leger heeft eind 1944 voor de bevrijding van Nederland echter een grote aanvoerhaven in de nabijheid nodig: de havens in Normandië zijn te beperkt en te ver. Om de toegangsweg naar Antwerpen open te stellen is ook Walcheren nodig. Maar de sterke Duitse verdediging maakt een landing hier een hachelijke zaak. Pogingen om via de Sloedam aan de oostkant aan te vallen mislukken aanvankelijk en kosten met name de Canadezen grote verliezen.

Daarom bombarderen de geallieerden op 3 oktober 1944 de dijken bij Westkapelle aan de westkant. Ondanks waarschuwingen aan de bevolking met strooibiljetten op 2 oktober, vinden 180 inwoners van Westkapelle de dood; ook worden 600 van de 650 woonhuizen vernietigd. De dijken bij Vlissingen en Veere worden ook gebombardeerd, en op 17 oktober wordt Westkapelle opnieuw bestookt om het gat in de dijk te vergroten en verdiepen. Het eiland komt door dit alles onder water te staan ('inundatie'), met als doel om zo de Duitse verdediging te ontregelen ter voorbereiding op een aanval vanuit zee. Op 1 november gaan in Westkapelle en Vlissingen voornamelijk Britse en Noorse troepen aan land, en na hevige gevechten wordt het eiland op 8 november 1944 bevrijd. - Artikelen over de bevrijding van Walcheren.

Ruim 25 jaar speurwerk naar fotomateriaal uit de bezettingstijd, heeft Paul Voskamp een collectie van duizenden voorheen onbekende foto's opgeleverd van Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog. De meest sprekende beelden heeft hij in verschillende delen in boekvorm uitgebracht. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe de Duitsers hun verdedigingslinie langs de kust opbouwen, maar ook ontspannen met de inwoners van de dorpen. De foto’s uit Westkapelle zijn extra indrukwekkend, omdat daar immers veel is verdwenen na het bombardement op 3 oktober 1944.Voor nadere informatie zie de link.

Watersnood en Deltawerken
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 wordt Zeeland getroffen door de Watersnoodramp. Walcheren blijft nu goeddeels gevrijwaard van overstromingen. Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen, zijn vanaf 1958 de Deltawerken uitgevoerd. Een neveneffect hiervan is dat de verbindingen met de rest van Nederland aanzienlijk worden verbeterd. De Veerse Gatdam uit 1961, een onderdeel van de Deltawerken, verbindt het eiland met Noord-Beveland. Het vroegere Veerse Gat heet tegenwoordig Veerse Meer en is een populair watersportgebied dat veel toeristen trekt. De haven van de stad Veere is door de aanleg van de Veerse Gatdam niet meer met de zee verbonden, waardoor de vissersvloot van Veere moest uitwijken. De kustlijn is echter door de aanleg van de dam aanzienlijk verkort, wat het gevaar voor overstroming van het gebied flink vermindert.

De wederopbouw
De geallieerde bombardementen van 1944 zorgen voor zware dijkschade. Zeewater kan lange tijd ongehinderd binnenstromen, met rampzalige gevolgen voor bodem, gebouwen, landschap en infrastructuur. Dankzij de Herverkavelingswet Walcheren kan de wederopbouw na de oorlog snel van start gaan. Het duurt tot 1958 voordat alle werkzaamheden zijn afgerond. De hier opgedana ervaringen dienen na de Watersnoodramp van 1953 mede als voorbeeld voor het herstel van de verdronken eilanden in Zuid-Holland en Zeeland.

Het ontwerp voor de herinrichting van Walcheren is mede gebaseerd op een vooroorlogs streekplan, dat al een aanzet geeft voor verbetering van de waterhuishouding, waardoor grasland kan worden omgezet in akkerland. Geprobeerd is om het groene karakter en de cultuurhistorische kenmerken van het Walcherse landschap terug te brengen. De fijnmazige structuur van percelen, kreken, landweggetjes en hagen is hierbij op grotere schaal gereconstrueerd, waardoor de openheid toeneemt.

Hoger gelegen delen van Walcheren en een aantal historische buitenplaatsen zijn opnieuw ingericht met hagen, halfhoge, opgaande boomstructuren en erfbeplanting. Verder zijn tienduizenden bomen aangeplant langs (voormalige) kreken, op zogenoemde overhoeken en in nieuwe bossen. De herstelde dorpen zijn onderling beter verbonden. Ze bieden goede huisvesting en nieuwe voorzieningen voor agrarische medewerkers. Daarnaast is de verkeersinfrastructuur aangepast aan de moderne verkeerseisen. En uiteraard profiteert het eiland van de infrastructurele verbeteringen die de Deltawerken brengen.

Vanuit oogpunt van economisch herstel krijgen bestaande en nieuwe agrarische bedrijven alle ruimte. Doordat het zwaartepunt op het agrarisch bedrijf ligt, is er minder ruimte voor recreatief ruimtegebruik dan Staatsbosbeheer beoogt. Bij de herverkaveling verandert het land van vele versnipperde stukjes grond in een mozaïek van grote blokvormige kavels. De boerderijen en woningen uit de wederopbouwperiode liggen vooral in het centrale deel van het eiland. De schaalvergroting betekent dat een deel van de boeren hun bedrijf moet beëindigen. Een ander deel van de boeren en arbeiders vertrekt naar de nieuwe Noordoostpolder. (bron wederopbouw-hoofdstuk: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Gemeentelijke herindelingen
- In deze regio hebben per 1-7-1966 grootschalige gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden en is een aantal nieuwe, grotere gemeenten opgericht en zijn bestaande gemeenten vergroot. - Verslag van de vaste Commissie van Binnenlandse Zaken van de voors en tegens die bij de uiteindelijke herindelingen van 1966 een rol hebben gespeeld. - Wat vinden oud-burgemeester van Vlissingen Jaap van der Doef en historicus Jan Zwemer uit Serooskerke (W) van 1 evt. gemeente Walcheren? (YouTube-filmpje).

Infrastructuur
In tegenstelling tot de geisoleerde ligging van vroeger, is Walcheren tegenwoordig goed ontsloten met de rest van Zeeland en Nederland. Zo zijn er de N57 vanuit Rotterdam over de Zuid-Hollandse eilanden en Schouwen-Duiveland naar Middelburg (die recent als een ringweg om Middelburg heen is gelegd i.p.v. erdoor), de A58 en de spoorlijn, beide van Vlissingen naar Roosendaal en verder. Sinds de aanleg van de Westerscheldetunnel van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen in 2003, is het autoveer van Vlissingen naar Breskens vervangen door een fiets- en voetveer.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Walcheren, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Heemkundige Kring Walcheren (HKW) is opgericht in 1971 en heeft als doel de kennis van het eiland en zijn bewoners te bevorderen. Ruim 2.200 leden houden wij op de hoogte van heel veel wetenswaardigheden uit heden en verleden van hun woonomgeving of de streek waarmee ze zich verbonden voelen. Wij organiseren jaarlijks diverse activiteiten, zoals lezingen en excursies. Om de drie jaar reiken wij de HKW Cultuurfondsprijs uit en sinds 2016 verlenen wij met ons Publicatiefonds financiële ondersteuning aan particulieren die een publicatie in boekvorm willen uitgeven. Alle leden ontvangen ons kwartaalblad De Wete, dat steeds een gevarieerde inhoud heeft en waarin ook het lezingenprogramma en het verenigingsnieuws zijn opgenomen.

- Site over de veldnamen van Walcheren. Van 1972-2006 zijn de veldnamen geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot een 6-tal publicaties. De meeste van deze publicaties zijn inmiddels uitverkocht, maar via de link zijn de veldnamen ook online te raadplegen.

- De Walcherse Archeologische Dienst (WAD) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen, met als voornaamste taken: het formuleren van het gemeentelijk archeologiebeleid; advisering van de drie gemeenten en particulieren; uitvoeren van archeologisch veldonderzoek; wetenschappelijk onderzoek; publiciteit en publiekswerking rond archeologie. Op de website vind je informatie over de WAD, het gemeentelijk archeologiebeleid, de geschiedenis en bodemopbouw van Walcheren en het archeologisch onderzoek.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Landschapsbeheer Zeeland heeft in 2012 onderzoek gedaan in een aantal 'gekrompen dorpen' op Walcheren (= dorpen die tot buurtschap zijn 'gekrompen' doordat o.a. de kerk is verdwenen). Wat o.a. heeft geleid tot nieuwe plaatsnaamborden en informatiepanelen ter plekke. Het betreft de voormalige dorpen Werendijke, Boudewijnskerke, Krommenhoeke en Poppekerke. Waarbij de drie eerstgenoemde vandaag de dag nog buurtschappen zijn, en de laatstgenoemde kennelijk zelfs dat niet meer, omdat wij tussen de borden ter plekke geen bebouwing hebben aangetroffen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stichting Bunkerbehoud zet zich in voor educatie, behoud en beheer m.b.t. de verdedigingswerken die nog in het landschap van Walcheren aanwezig zijn. Jarenlang zijn de bunkers in deze streek verwaarloosd en deels zelfs gesloopt. Dankzij Stichting Bunkerbehoud krijgen de bunkers weer meer aandacht. Vele vrijwilligers zorgen voor wisselende exposities, rondleidingen, excursies en voorlichting op scholen. De stichting heeft ook twee museumbunkers ingericht op Zoutelande, die regelmatig zijn geopend en druk worden bezocht.

- Op de site van de H. Maria Parochie Walcheren kun je lezen welke RK kerken er in dit gebied zijn.

- Na de inundatie van 1944 wordt het eiland weer drooggelegd en wordt Stichting Nieuw Walcheren in het leven geroepen. De stichting beoogt het eiland 'weer groen te maken': duizenden bomen worden geplant. Omstreeks 1950 zijn deze werkzaamheden gereed. Het idee wordt geopperd om het eiland in miniatuur na te bouwen, om zo aan belangstellenden in één opslag te kunnen laten zien hoe het er nu uitziet. Om dit plan te verwezenlijken wordt de hulp van de Zeeuwse bevolking ingeroepen. Die gaan massaal aan de slag; 600 vrijwilligers werken er samen in totaal ruim 90 duizend uur aan. Alle modellen hebben de schaal van 1:20. En er zijn 35.000 boompjes worden geplant. Miniatuur Walcheren in Middelburg wordt op 25 juni 1954 feestelijk geopend door koningin Juliana.

Het miniatuurpark heeft de exacte contouren van Walcheren en verdiepte wandelpaden. Deze paden geven de exacte ligging aan ten opzichte van het zeeniveau en vergemakkelijken het kijken naar de maquettes. Hier torent o.a. het indrukwekkende stadhuis van Middelburg, de Vlissingse boulevard en het abdijcomplex van Middelburg. Je hoort er de klokken van Arnemuiden en ziet hoe een schip in brand vliegt. Met drukknoppen kun je verschillende taferelen zelf in werking stellen.

- Panorama Walcheren (geïnspireerd op het beroemde Panorama Mesdag in Den Haag) wil de bezoekers een goed beeld geven van wat er allemaal komt kijken bij het tot stand brengen van een panorama. In de tentoonstelling en tijdens de rondleiding wordt daar volop aandacht aan besteed. Het traject van eerste idee naar foto-werk naar uiteindelijke compositie wordt duidelijk in beeld gebracht. Ook het prepareren van het linnen, het opbouwen van de frames, het spannen van het doek en opbouwen tot een complete opstelling wordt uit de doeken gedaan. Kunstschilder Jo Dumon Tak is hier sinds 2010 met zijn groep aan het werk. Onder zijn leiding schildert het team de gekozen composities op de immense panelen. Het project zal nog een aantal jaren duren. Uiteindelijk zullen er ruim 10 opstellingen worden gerealiseerd.

- Het Zeeuwse Landschap beheert op Walcheren 10 vliedbergen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Terre des Hommes Dorpentocht Walcheren (begin augustus, ca. 50 km) betekent een dagie uit zijn, fietsen voor je plezier én voor een goed doel. Kies als startpunt een van de start- / stempelposten waar je het routeboekje aanschaft. Ieder jaar heeft de Dorpentocht een ander thema. Op de pagina's van de eerdere jaren is veel interessants over bijzonderheden van de regio te lezen, met name betreffende de thema's "Inundatie / Slag om de Schelde", "Lekker weg", "Groen", "Gekrompen dorpen en vliedbergen", "Michiel Adriaenszoon de Ruyter", "Ambachten", "Kunst" en "Landwater".

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in 2012 gerealiseerde Wandelnetwerk Walcheren is in totaal 400 km lang. Aan de hand van knooppunten kun je je eigen routes samenstellen. Het Wandelnetwerk loopt over boerenlandpaden, volgt een deel van bestaande routes zoals het LAW Deltapad en de bevrijdingsroute, en gaat langs watergangen, dijken en duinen, komt op het strand en bestrijkt zowel de twee grootste steden van Zeeland als de kleinere dorpskernen. De kaart van het Wandelnetwerk is verkrijgbaar bij alle VVV’s in de regio.

- MTB-vereniging De Zeeuwse Kust is in 2014 opgericht met als doel het realiseren van mountainbikeroutes op Walcheren. Deze streek is een aantrekkelijk gebied om te mountainbiken. Momenteel maken fietsers al veel gebruik van wandelpaden door bossen, over duinen en op boerengrond. Dat is ongewenst en levert vaak conflicten op met wandelaars, paardrijders en grondeigenaren. MTB-vereniging De Zeeuwse Kust heeft in oktober 2017 afspraken kunnen maken met de belangrijkste grondeigenaren: Staatsbosbeheer en Waterschap Scheldestromen, over het realiseren van 5 mountainbikeroutes, van in totaal 120 km. De vereniging gaat de routes aanleggen, maar omdat zij uitsluitend met vrijwilligers werkt, duurt dat even. Naar verwachting komen de routes eind 2019 gereed. Gedeputeerde Carla Schönknecht is enthousiast over de routes, die aantrekkelijk zijn voor inwoners en toeristen: "Het past in ons streven om de nummer één fietsprovincie van Nederland te worden." (bron: PZC, 31-10-2017)

- Middels zijn bunkertour 'Het slagveld van Walcheren. De strijd om de Schelde in 1944' leidt Pieter Jutte je in 10 pagina's uitvoerige beschrijvingen in tekst en beeld door wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog op het eiland is gebeurd, en wat daar o.a. qua bunkers nog van te zien is. In principe is het een auto-route, maar je kunt het natuurlijk ook (in delen) fietsen of wandelen.

- In de Gouden Eeuw waren er op Walcheren wel zo’n 200 buitenplaatsen, vaak voorzien van grote statige huizen en parken. In de daaropvolgende Franse tijd zijn bijna alle buitens vervallen, de meeste huizen zijn afgebroken en de parken weer omgezet in akkers. Momenteel is op de plaats van het oude buiten meestal nog een boerderij te vinden met vaak nog allerlei kenmerken van het oude buiten, zoals een oude gracht of een statige toegangspoort.

Het project 'Verborgen Buitens' van Landschapsbeheer Zeeland heeft als doel om deze 'verborgen buitens' te behouden en beter herkenbaar te maken en ze tevens onder de aandacht te brengen bij het publiek. De sporen uit het verleden op de 'verborgen buitens' worden weer beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het (deels) herstellen van een aantal oude elementen van de oude buitenplaatsen. Hieronder vallen onder andere het uitbaggeren van oude grachten en vijvers, herstel van lanen en andere beplantingselementen en het herstel van enkele kleine cultuurhistorische elementen zoals hekken, paden en bruggetjes.

- De plaatsen op Walcheren die aan de Noordzee liggen, zijn populaire badplaatsen. Het betreft (met de klok mee vanaf Vlissingen) Dishoek, Zoutelande, Westkapelle, Domburg, Oostkapelle en Vrouwenpolder.

- De Dishoekduikers informeren je op hun Facebook-pagina over duikmogelijkheden rond Walcheren.

- Staatsbosbeheer beheert ca. 800 hectare natuurgebieden op Walcheren.

- Met IVN afdeling Walcheren ga je de natuur op een natuurlijke wijze opnieuw ontdekken en nog meer genieten van dit fraaie stukje Zeeland. Voor 21 euro per jaar ben je lid. De voordelen: Samen er op uit in het groen. Steun natuureducatie. Ontvang 4x per jaar het afdelingstijdschrift Op de Hoogte. Ontvang 4x per jaar het landelijk IVN tijdschrift Mens en Natuur. Korting op cursussen. Korting bij activiteiten van andere IVN afdelingen.

- In 1901 richten o.a. Jac. P. Thijsse en Eli Heimans de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) op (dat is de huidige naam; ze zijn natuurlijk pas later Koninklijk geworden). De activiteiten van de KNNV zijn gericht op natuurstudie, natuureducatie, natuurbeheer en natuurbescherming. KNNV afdeling Walcheren richt zich vooral op gezamenlijke natuurbeleving in combinatie met natuurstudie. De afdeling is actief op het gebied van waarnemingen, inventarisaties, excursies, lezingen en soms cursussen. Ze is nauw betrokken bij natuur, landschap en het groen op plaatselijk niveau en soms ook bij het beheer daarvan. Veel leden werken mee aan inventarisaties en tellingen in natuurgebieden en stedelijk gebied.

- De Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren (ANNW) is een initiatief van ZLTO en stelt zich tot doel de kwaliteiten van het typisch Walcherse landschap te behouden en te versterken. ANNW stelt zich op als gesprekspartner voor de overheden inzake onderwerpen als agrarisch natuur- en landschapsbeheer, verbrede landbouw en agro-toerisme. De vereniging ontwikkelt ook zelf projecten ter verbetering van natuur en landschap in de regio.

- Vogelwerkgroep Walcheren is een vereniging van enthousiaste vogelaars, die in de werkgroep een platform hebben om actief met hun liefhebberij bezig te zijn. De leden bekijken, bestuderen en beschermen vogels die van nature op het eiland voorkomen. Leden van de Vogelwerkgroep nemen deel aan diverse landelijke en regionale tellingen. De resultaten worden gepubliceerd in verenigingsorgaan ’t Zwelmpje. De overheid weet de kennis van de Vogelwerkgroep over de vogels in de regio te waarderen. In toenemende mate adviseert de werkgroep de overheid dan ook bij de inrichting van het landschap. Leden geven op aanvraag ook lezingen en excursies. En de werkgroep vervult een signalerende rol bij de bescherming van vogels.

Terug naar boven

Cultuur

- Stichting Het Walchers Costuum heeft als doelstelling het conserveren, reconstrueren en promoten van de Walcherse streekdracht. Dit doen zij onder meer door: het verzamelen en conserveren van authentieke streekdrachtonderdelen en sieraden; het houden van presentaties waarbij ze de oude en moderne Walcherse dracht aan publiek laten zien; het houden van lezingen over de Walcherse streekdracht. Bij Het Walchers Costuum zijn ca. 30 vrijwilligers aangesloten, waaronder een aantal kinderen. Geheel belangeloos en met veel enthousiasme verlenen zij hun medewerking op allerlei gebied. Een groot deel van de vrijwilligers neemt met veel plezier deel aan de klederdracht presentaties, waarbij de Walcherse streekdracht vanaf 1800 tot heden gepresenteerd wordt. Op deze wijze kan een breed publiek kennismaken met deze ongelofelijk rijke en prachtige kleding die onderdeel uitmaakt van het Zeeuws cultureel erfgoed.

- Stichting Kunsteducatie Walcheren zet zich in om zo veel mogelijk inwoners van dit gebied in aanraking te brengen met en te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Kunst, cultuur en onderwijs horen bij elkaar, maar het op elkaar afstemmen van het aanbod van de instellingen en de vragen en wensen van de scholen is een intensief proces dat niet vanzelf gaat. De stichting ondersteunt en adviseert daarom het basis- en voortgezet onderwijs, MBO en HBO bij de opzet, organisatie en ontwikkeling van culturele projecten, lessen, workshops, trainingen en beleid. Daanaast initieert en participeert zij in projecten rondom cultuureducatie en -partipicatie zoals het Pennywafelhuis in de wijk Dauwendeale in Middelburg, Festival Veere en Muziekproject Eddy's Kids. Zij ondersteunt en faciliteert ook het initiatief van zelfstandige docenten en kunstenaars in het in 2015 opgerichte Cultuurhuis Kuiperspoort. Zie hun website voor meer informatie over creatieve cursussen, workshops, lezingen en excursies.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. op Walcheren, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Middels het door Arjen Hartog geïnitieerde project Wonderschoon Walcheren laten 20 fotografen je evenveel natuurgebieden in dit gebied zien. Iedere fotograaf 'beheert' een eigen gebied en heeft gedurende heel 2016 iedere maand met twee foto's laten zien wat er zo specifiek aan is aan zijn/haar gebied. Onder de link is het allemaal nog terug te zien.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Walcheren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Media/nieuws: - Nieuws uit Walcheren in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). - De wekelijkse huis-aan-huiskrant voor deze regio De Faam is via de link ook online te lezen. - Nieuws van De Faam op Facebook. - wfm96 is het radiostation van deze regio. - wfm96 op Facebook. - Videoreportages van TV Walcheren (zo te zien zijn het allemaal oudere reportages, bestaan deze instantie niet meer?).

- Muziek: - Ramones-coverband Blitzkrieg Bop is opgericht in 2015 en treedt door het jaar heen op diverse plaatsen in de regio op.

- "Philharmonie 50 plus is opgericht in 2001. Ons orkest bestaat uit muzikanten die met veel plezier in hun vrije tijd samen musiceren. Wij zijn een Philharmonie, wat betekent dat er bij ons plaats is voor strijkers, koperblazers, houtblazers, slagwerkers en bespelers van andere instrumenten die in ons orkest passen. Onze leden komen uit heel Walcheren en omgeving. Wij repeteren op woensdag van half drie tot half vijf, dan proberen we op een gezellige manier zo goed mogelijk samen muziek te maken. Geïnteresseerd? Loop gerust eens binnen! Voor onze repetitieruimte zijn we te gast bij vereniging Vlijt en Volharding te Oost-Souburg (in De Blazer, Ritthemsestraat 45). Ons repetoire is erg gevarieerd: we spelen koralen, klassieke muziek, big-bandrepetoire, blues, volksliedjes, pop, polka´s, walsen, marsen, meezingers, enzovoorts. Ons orkest treedt graag op. Voor een redelijke bijdrage verzorgen wij een optreden in bijvoorbeeld bejaarden- en verpleeghuizen, bij volksfeesten, op scholen, of op speciale bijeenkomsten."

- Welzijn: - Het Gilde Walcheren is een vrijwilligersorganisatie met adviseurs op verschillende vakgebieden. Mensen die anderen willen laten profiteren van hun kennis en ervaring die ze tijdens hun loopbaan hebben opgedaan.

- Veiligheid: - Politie Walcheren.

Reactie toevoegen