Waverveen

Plaats
Dorp
De Ronde Venen
Utrecht

Waverveen.JPG

Waverveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840. In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

Waverveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840. In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

Waverveen..JPG

In Waverveen

In Waverveen

Waverveen (2).JPG

Waverveen

Waverveen

waverveen.jpg

Een leuk verhaal, de moeite waard om dit even te lezen en je weet weer wat meer over Waverveen. Foto Jan Dijkstra.

Een leuk verhaal, de moeite waard om dit even te lezen en je weet weer wat meer over Waverveen. Foto Jan Dijkstra.

waverveen_poldermuseum_kopie.jpg

Jan Compier heeft aan huis zijn Poldermuseum, met objecten m.b.t. de geschiedenis van Waverveen en de andere kernen in De Ronde Venen, en nog veel meer.

Jan Compier heeft aan huis zijn Poldermuseum, met objecten m.b.t. de geschiedenis van Waverveen en de andere kernen in De Ronde Venen, en nog veel meer.

Waverveen

Terug naar boven

Status

- Waverveen is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1840 (die in 1819 bij de provincie Utrecht is gekomen. Voorheen viel het onder Holland). In 1841 over naar gemeente Vinkeveen en Waverveen, in 1989 over naar gemeente De Ronde Venen.

- Wapen van de voormalige gemeente Waverveen.

- Onder het dorp Waverveen vallen ook de buurtschappen Gemaal en Nessersluis.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1339 / 1342 / 1413 Waverveen, 1346 Wauervene, 1518 Waverenveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' bij het water de Waver, waarvoor zie Waver.(1)

Terug naar boven

Ligging

Waverveen ligt NW van Vinkeveen, N van Wilnis, NO van Mijdrecht en grenst in het Z aan de provincialeweg N201 (Hilversum-Aalsmeer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Waverveen 35 huizen met 484 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rampjaar 1672
Het jaar 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als het Rampjaar. Volgens een Nederlands gezegde was "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos". In dit jaar begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen, onder het gezag van respectievelijk Bernard von Galen en Maximiliaan Hendrik van Beieren. Vooral de Franse troepen hebben in die tijd nogal in ons land huisgehouden en vele steden en dorpen geplunderd en platgebrand. Zo trokken zij Waverveen binnen en eisten schepen met hooi voor hun paarden. De Waverveners konden niet voldoende hooi bemachtigen en de Fransen plunderden het dorp en staken de huizen in brand. Een groot deel van het dorp ging in vlammen op en ook vielen er enkele doden. Veel inwoners waren gevlucht en durfden niet naar hun woningen terug te keren. Het duurde nog ruim een jaar voordat het leven weer min of meer zijn oude gang kreeg. (bron: Canon van Utrecht Noordwest)

Tweede Wereldoorlog
Op deze website vind je informatie over de 6 vliegtuigen en hun bemanningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Waverveen en omstreken zijn neergestort. Het gaat om vier geallieerde toestellen en twee Duitse toestellen. De website is een eerbetoon aan onze bevrijders en is opgesteld door de in augustus 2019 overleden Wavervener Chris v.d. Linden, die deze materie in de loop der jaren uitvoerig heeft onderzocht en in tekst en beeld heeft gedocumenteerd (zie hier een reportage daarover). Dankzij Chris hebben ook al vele nabestaanden de crashlocaties en de bijbehorende monumenten bezocht (zie hier enkele reportages daarover). Dankzij webmaster Marius Heideveld van Stichting VOGW (Stichting Vrienden van de Oorlogsgraven der Geallieerden Waalwijk en omstreken + Documentatiegroep Tweede Wereldoorlog) wordt deze in tekst en beeld zeer informatieve site in de lucht gehouden, zodat deze informatie door nabestaanden en andere geïnteresseerden raadpleegbaar blijft. Chapeau!

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Poldertrots is in 2010 gesloten, omdat er kennelijk onvoldoende leerlingen meer waren om nog verantwoord door te kunnen gaan. In 2012 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om te onderzoeken of de school mogelijk zou kunnen worden omgebouwd tot starterswoningen. De provincie Utrecht heeft echter aangegeven daaraan niet mee te willen werken. Wel was de provincie bereid mee te werken aan de mogelijkheid dat enkele woningen op het perceel worden gebouwd. In 2014 heeft de gemeente besloten het schoolgebouw en de bijbehorende grond te verkopen. Het gebouw wordt na verkoop gesloopt om ruimte te maken voor een aantal woningen. Potentiële ontwikkelaars worden in staat gesteld een bod te doen op school en grond en een plan in te dienen voor de woningen die ze er willen bouwen.

In de door de gemeente opgestelde Nota van Uitgangspunten i.v.m. de verkoop van het perceel wordt uitgegaan van 4 woningen in een rij plus een vrijstaande woning. Ander belangrijk uitgangspunt is dat van de koper wordt verwacht dat hij geïnteresseerde kopers in een vroeg stadium bij de verdere uitwerking van de plannen betrekt. Op die manier kunnen huizen worden gebouwd die aansluiten bij de woonwensen en financiële mogelijkheden van de woningzoekenden. Daarbij wordt specifiek aandacht gevraagd voor de positie van jongeren en andere koopstarters uit Waverveen. - In juni 2017 is het pand gekraakt. - Sinds eind 2017 wordt het complex beheerd door leegstandsbeheerder Camelot. Inwoners van gemeente De Ronde Venen kunnen er via deze beheerder tijdelijk wonen, tot een definitieve herbestemming voor het complex is gevonden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waverveen heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk, de boerderij uit 1908 met invloeden van de art nouveaustijl op Botsholsedwarsweg 13, de boerderij uit 1938 in traditionele stijl, met Delftse school-invloeden, op Botsholsedwarsweg 25, en Fort Waver-Amstel, dat in buurtschap Nessersluis ligt en daarom aldaar wordt beschreven.

- Waverveen heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde de houten 'Kringenwetwoning' op Botsholsedwarsweg 14, de voormalige onderwijzerswoning op Hoofdweg 8, en twee objecten in buurtschap Nessersluis, zijnde het herenhuis op Nessersluis 18 en de schotbalkenkering.

- De huidige neogotische Hervormde (PKN) kerk (Cliffordweg 9) dateert uit 1887 en is een opvolger van de vorige kerk die dateerde uit 1754. Het tweeklaviers orgel is in 1870 gebouwd door Pieter Flaes* voor de Doopsgezinde kerk te Kreil bij Barsingerhorn. In 1922 verhuisde het naar de Hervormde kerk van Oterleek. In 1977 is het door Strubbe verplaatst naar Waverveen, alwaar het een orgel van Spiering uit 1920 verving. In deze kerk is op zondag nog 2x een dienst (ochtenddienst en avonddienst). - De diensten kun je hier live meeluisteren, en ook oudere diensten kun je er terugluisteren.
* Onder deze link vind je alle kerken waar orgels van Pieter Flaes staan.

- Jan Compier heeft aan huis zijn Poldermuseum, met objecten m.b.t. de geschiedenis van Waverveen en de andere kernen in De Ronde Venen, en nog veel meer. Een indruk krijg je in deze videoreportage over het Poldermuseum (2013) en in deze videoreportage over het Poldermuseum uit 2015, waarbij de senioren van Buurtkamer Vinkeveen een bezoek aan het museum brengen en Jan ze van alles over vroeger vertelt. Adres: Botsholsedwarsweg 13a. Tel. 0297-582464. Gratis toegang. Alleen op afspraak geopënd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks op een zaterdag in juni is er een Rommelmarkt in Waverveen, op het plein bij de kerk. Naast allerlei curiosa is er een kraam met boeken, en ook bloemen, planten, fruit en eieren zijn te koop. Ook voor de kinderen zijn er dingen te doen. Een organist verzorgt een concert op het kerkorgel. Er zijn ook hapjes en drankjes te verkrijgen. Inwoners doneren spullen die ze over hebben voor de Rommelmarkt, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Hervormde Gemeente. Ook lokale ondernemers sponsoren goederen, zoals verse eieren van de eierhandel, hamburgers van de slager, worsten van de poelier, Gerbera’s van de kweker, en artikelen van diverse winkels.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De omgeving van Waverveen was ooit een veenmoeras. In de middeleeuwen is het gebied ontgonnen om voedsel te kunnen telen. De landbouwgrond viel in de 16e en 17e eeuw ten prooi aan turfwinning. Door het turfsteken veranderde het landschap in grote waterplassen. In de 19e eeuw zijn deze weer drooggelegd. De laaggelegen polders De Eerste Bedijking en Groot Mijdrecht zijn hier sprekende resultaten van. Beide polders herbergen tegenwoordig melkvee- en fruitteeltbedrijven.

De middeleeuwse ontginningen werden omzoomd door kades. Waverveen ligt net als andere veendorpen aan zo’n kade. De dijk hier is later aangelegd en vormt de scheidingslijn tussen polders De Eerste Bedijking en Groot Mijdrecht. De Veldweg naast deze dijk ligt op het tracé waar vroeger het water Bijleveld overtollig polderwater uit de Oude Rijn naar de Amstel afvoerde. De Bijleveld was een belangrijke vaarweg naar Amsterdam voor trekschuiten vol met turf en landbouwproducten.

Op de veenweiden laten melkveehouders hun koeien grazen. Op plaatsen met kleigrond zijn enkele fruittelers actief. De boeren in het gebied maken zich sterk voor de weidevogels die elk voorjaar op hun weilanden komen broeden. Zij maaien ruim om de nesten heen en laten ook stroken gras tijdelijk ongemoeid. In het hoge gras vinden de weidevogelkuikens voedsel en kunnen ze zich verschuilen voor roofvogels. In de winter zijn vaak ganzen in de polders te zien. (bron: informatiepaneel ter plekke)

- Waverveen ligt in het zuiden van de ca. 1.000 ha grote polder Groot-Mijdrecht Noord. In deze polder spelen allerlei planologische ontwikkelingen en problematieken in verband met bijvoorbeeld het waterpeil, de waterkwaliteit (zout kwelwater), bodemdaling en landbouw. Een zestal varianten voor de herinrichting van deze polder is in de afgelopen jaren onderzocht op uitvoerbaarheid en wenselijkheid. Die bleken geen van alle ideaal. In 2012 is overeenstemming bereikt tussen Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Natuurmonumenten, de bewonersdelegatie, gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht over het eindbeeld voor het gebied Groot Mijdrecht Noord-Oost. Het betreft de 'Versoberde Veenribbenvariant'. Minder moeras, het aanleggen van kades om het moeras, ruimte voor particulier natuurbeheer en vrijwilligheid zijn de belangrijkste punten uit deze variant. Betrokken partijen hebben in dit kader in oktober 2012 het Pact van Poldertrots ondertekend.

"In Groot Mijdrecht Noord-Oost nabij Waverveen realiseert de provincie drie moerasblokken met daaromheen bloemrijk grasland. Op die manier ontstaat er een leefgebied voor bijzondere vogelsoorten zoals de lepelaar, purperreiger en de roerdomp en zal daarmee mooi aansluiten op het noordelijk gelegen natuurgebied Waverhoek dat circa 55 hectare groot is. Op 8 april 2019 zijn twee moerasblokken van circa 4 en 13 hectare groot opgeleverd als zijnde Moerasblok 2 & 3. Deze gebieden zijn voorzien van waterhuishoudkundige kunstwerken die zijn bedoeld om een fluctuerend waterpeil binnen de moerasblokken mogelijk te maken en te regulieren. In november 2019 is de provincie gestart met de planvoorbereiding van het laatste en tevens het grootste moerasgebied in Groot Mijdrecht Noord-Oost. Een gebied ter grootte van 57 hectare is beoogd voor de inrichting van Moerasblok 1. De verwachting is dat dit gebied in meerdere fasen wordt gerealiseerd. Het streven is om in het najaar van 2021 te starten met de uitvoering van fase 1.

Het ontwerp bestaat onder andere uit het aanleggen van kades met een rietkraag, zodat vogels niet worden verstoord, het maken van een stuw voor een goed waterpeil en het realiseren van een vispassage, zodat de vissen kunnen inzwemmen. Ook worden er rondom sloten gegraven voor een droge polder, er komt een vogelkijkpunt en er worden windmolentjes geplaatst om zoet water het gebied in te pompen. Het ontwerp van het moerasgebied is tot stand gekomen door een samenwerking van de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Natuurmonumenten en Waternet Amstel Gooi Vechtstreek. Een bewonersdelegatie beslist mee over de plannen." (bron en voor nadere informatie zie de pagina 'Moerasblokken in Groot Mijdrecht Noord-Oost' op de site van de Provincie Utrecht)

- Naturistenvereniging de Haagse Lichtbond (HLB) is in 1953 opgericht. De eerste jaren had HLB de beschikking over een eilandje in de Reeuwijkse Plassen. Na verlies van dit terrein was de vereniging enige tijd te gast op het terrein van het Belgische Athena in Ossendrecht. In 1972 is het huidige terrein De Wilgenborgh in Waverveen aangekocht. Het was destijds een slecht onderhouden en vervuilde boerderij met verschillende schuren, stallen, een hooiberg, plus vijf hectare weiland. Sindsdien zijn dankzij de inzet van vele leden de boerderij en de opstallen gerenoveerd en is het weiland ontgonnen tot het prachtige terrein zoals het er nu bijligt. Letterlijk iedere boom en iedere struik is door de leden zelf geplant. Het terrein is verdeeld in zonneweiden en landjes voor leden. De ‘verplichting’ te zorgen voor de beplanting en het onderhoud van het eigen stukje grond heeft bijgedragen aan de snelle ontwikkeling en huidige structuur van het terrein.

De groene oase van rust, met afwisselende begroeiïng, biedt beschutting aan mens en dier. Al vroeg in het voorjaar is het er mogelijk om te genieten van zon en natuur. Faciliteiten als het zwembad met kinderbad en ligweide, de kantine, het terras en de sauna maken De Wilgenborgh tot een plek waar zowel leden als gasten zich kunnen vermaken. Behalve voor dagrecreatie is het terrein ook geschikt voor een langer verblijf in tent of caravan. Gezinnen (met geldige NFN-kaart) zijn welkom. Met een jeugdhonk, speeltuintje en tafeltennistafel hoeven de kinderen zich geen moment te vervelen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waverveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Kinderopvang: - Kinderopvang De Stal in Waverveen brengt de natuur en een vertrouwde thuisomgeving samen. Op de benedenverdieping vangen ze kinderen van nul tot vier jaar op. Deze groep heet ‘De Pinken’. Prettig aan deze verticale groepsindeling is dat kinderen vier jaar lang bij dezelfde pedagogisch medewerkers in de groep zitten. De jongere kinderen leren van de oudere en de oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen. Dieren spelen een belangrijke rol op deze locatie. Het konijn verzorgen behoort tot de dagelijkse bezigheden, net als het voeren van de beesten in het hertenkamp. In het voorjaar kijken ze hoe de schapen worden geschoren en leggen ze een moestuintje aan. ’s Winters helpen ze de boer met het voeren van de koeien. Bij BSO-groep de Hooizolder worden kinderen in de basisschoolleeftijd opgevangen.

- Genealogie: - Doop-, Trouw- en Begraafboeken Waverveen 1608-1958.

Reactie toevoegen