Westbeemster

Plaats
Dorp
Purmerend
Waterland
Noord-Holland

westbeemster_plaatsnaambord.jpg

Westbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

Westbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

westbeemster_op_kaart_openstreetmap.jpg

Westbeemster ligt NW van Purmerend en omvat het W deel van de Polder Beemster, wat de naam reeds suggereert. (© www.openstreetmap.org)

Westbeemster ligt NW van Purmerend en omvat het W deel van de Polder Beemster, wat de naam reeds suggereert. (© www.openstreetmap.org)

westbeemster_rm_johannes_de_doperkerk.jpg

Westbeemster is een katholieke enclave in de protestantse Beemster. De huidige RK Joannes de Doperkerk dateert uit 1879. Het is een kruisbasiliek in neogotische trant, ontworpen door architect H. Bijvoets.

Westbeemster is een katholieke enclave in de protestantse Beemster. De huidige RK Joannes de Doperkerk dateert uit 1879. Het is een kruisbasiliek in neogotische trant, ontworpen door architect H. Bijvoets.

westbeemster_rm_pastorie.jpg

De pastorie van Westbeemster is gebouwd rond 1880, waarschijnlijk eveneens naar ontwerp van H. Bijvoets. De pastorie is door een eenlaags-tusseneind met de kerk verbonden. De pastorie is gebouwd in eclectische bouwtrant met neogotische elementen.

De pastorie van Westbeemster is gebouwd rond 1880, waarschijnlijk eveneens naar ontwerp van H. Bijvoets. De pastorie is door een eenlaags-tusseneind met de kerk verbonden. De pastorie is gebouwd in eclectische bouwtrant met neogotische elementen.

westbeemster_rm_olv_van_lourdesschool.jpg

In Westbeemster is de prachtige basisschool Kindcentrum Lourdes gevestigd, verscholen achter een voormalig klooster en omgeven door weilanden. Kindcentrum Lourdes bestaat al meer dan 100 jaar en is een kleine, veilige en gezellige school.

In Westbeemster is de prachtige basisschool Kindcentrum Lourdes gevestigd, verscholen achter een voormalig klooster en omgeven door weilanden. Kindcentrum Lourdes bestaat al meer dan 100 jaar en is een kleine, veilige en gezellige school.

westbeemster_de_kerckhaen.jpg

In Westbeemster staat een mooie 'monumentale vierling' bij elkaar, want naast het klooster en de kerk met pastorie staat links van de kerk de in 1752 gebouwde schuilkerk. Tegenwoordig biedt dit indrukwekkendee pand onderdak aan Brasserie De Kerckhaen.

In Westbeemster staat een mooie 'monumentale vierling' bij elkaar, want naast het klooster en de kerk met pastorie staat links van de kerk de in 1752 gebouwde schuilkerk. Tegenwoordig biedt dit indrukwekkendee pand onderdak aan Brasserie De Kerckhaen.

westbeemster_wereldtuin.jpg

De Wereldtuin in Westbeemster is er voor mensen die houden van tuinieren en graag mensen ontmoeten uit verschillende landen en culturen. Er is ook nog een Schooltuin, en een Pluktuin, waar je tegen geringe vergoeding een eigen boeket kunt samenstellen.

De Wereldtuin in Westbeemster is er voor mensen die houden van tuinieren en graag mensen ontmoeten uit verschillende landen en culturen. Er is ook nog een Schooltuin, en een Pluktuin, waar je tegen geringe vergoeding een eigen boeket kunt samenstellen.

Westbeemster

Terug naar boven

Status

- Westbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Purmerend. T/m 2021 gemeente Beemster.

- Onder het dorp Westbeemster valt ook de buurtschap Klaterbuurt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1639 Westerbeemster, 1680 West Beemster, 1840 West-Beemster.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een landkavel in het westen van de destijds nieuw ingepolderde Beemster, later ook de naam geworden van het aldaar ontstane dorp. De naam Beemster is nog niet bevredigend verklaard.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorpsgebied van Westbeemster ligt W van Middenbeemster, en wordt in het O begrensd door de Jisperweg (die er nog bij hoort), in het Z en W door de ringdijk, en in het N door de Oosthuizerweg (die onder Noordbeemster valt). De dorpskern ligt in het NO puntje van dit gebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Westbeemster 81 huizen met 620 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Westbeemster katholieke enclave in protestantse Beemster
In de in 1612 drooggelegde Beemster was het protestantisme de dominante want wettelijke religie. Vanaf 1624 komt er tegen de zin van de hoofdingelanden af en toe een priester naar de dan nog altijd modderige Beemster om de heilige mis te lezen en de sacramenten toe te dienen. In het Register der Resolutiën van Hoofd Ingelanden schrijven zij in dat jaar: “Dat er middelen zullen beraamd worden om den ingeslopen Roomsche Priester uit de Beemster te verdrijven.” Maar de katholieken gaan door met hun vieringen in zeker een 5-tal 'schuilkerken', zoals D'Ark van Noach aan de Westdijk, Vrederust op Volgerweg 42, en boerderij Broedersbouw aan de Oostdijk. De katholieken worden gedoogd, mede omdat zonder hen de polder niet tot ontwikkeling zou zijn gekomen.

In 1636 wordt de Beemster een RK Statie, met een eerste vaste priester. De benoeming van deze pater Theodorus Verwijnen kan worden beschouwd als officiële stichtingsdaad van de katholieke gemeenschap in de Beemster. "Ook wordt er al een vroeg voorbeeld van oecumene vermeld. Op school in de Westbeemster, een school op gereformeerde grondslag en openbaar, leerde ook een groot aantal katholieke kinderen. Hun ouders kregen het voor elkaar dat het Onze Vader, de Tien Geboden en de Geloofsbelijdenis zo geformuleerd werden dat protestant, doopsgezind, lutheraan en katholiek zich er allen in herkenden. Hoe lang, bedenk ik nu, hebben wij in de jaren zestig niet getheologiseerd om tot een oecumenisch Onze Vader te komen", aldus priester Jan Duin in zijn boekje '375 jaar katholieken in de Beemster 1637-2012'.

In 1752 komt er een kleine kerk in Westbeemster, als opvolger van de schuilkerken van voorheen (dit pand bestaat nog altijd, op Jisperweg 57, zie verder bij Bezienswaardigheden). Dat mag alleen laagbouw zijn, omdat een RK kerkgelegenheid alleen wordt 'gedoogd' en daarom niet mag opvallen. In 1785 wordt er een pastorie aan de kerk gebouwd. In 1827 wordt het dak van de kerk verhoogd tot pastorie-hoogte. Toen is de huidige karakteristieke vorm ontstaan. In 1847 wordt de kerk vergroot en wordt er een kerkhof aangelegd. In 1855 wordt de RK statie opgeheven en wordt de hele Beemster tot parochie verklaard in kerkrechterlijke zin, met een eigen kerkbestuur, met als parochiekerk de Joannes de Doperkerk in Westbeemster. Pas in 1879 wordt er vlak naast een echte kerk gebouwd, de huidige Joannes de Doperkerk. In 1910 komt naast de kerk de RK O.L. Vrouw van Lourdesschool, in een pand samen met een klooster. In 1920 scheidt Schermerhorn zich af en wordt een zelfstandige parochie. (bron: het boekje '375 jaar katholieken in de Beemster 1637-2012', door priester Jan Duin, via de link ook online te lezen)

Vliegtuigcrash WO II
Op 25 november 1943 is een Lancaster bommenwerper in Westbeemster neergestort. Alle 7 (Engelse) bemanningsleden zijn omgekomen.

Westbeemster blijft een bescheiden dorp
Het dorp is altijd bescheiden van omvang en ook voorzieningen gebleven. Zo is er nooit een eigen dokter en postkantoor gekomen. Aanvankelijk is er alleen lintbebouwing en verspreide bebouwing. In de jaren vijftig ontstaat door nieuwbouw een bescheiden komvorming rond de kerk, in de volksmond "'t buurtje" genoemd. In 1958 heeft de provincie Noord-Holland een rem op verdere uitbreiding gezet. Sindsdien is het dorp nauwelijks nog gegroeid en is het met vandaag de dag ca. 750 inwoners een klein dorp gebleven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsontwikkelingsvisie 2021
"De gemeenteraad van Beemster heeft op 12 oktober 2021 de Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster vastgesteld. De visie beschrijft de ambities voor de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de dorpen en geeft de kaders aan om deze te realiseren. Wethouder Aagje Zeeman is blij met het raadsbesluit: “De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de dorpen de ruimte onder andere door uitbreiding met kleinschalige woningbouw mogelijk te maken. Daarmee kan de karakteristieke sfeer en gemoedelijkheid bewaard blijven en dat is een belangrijke wens van de dorpelingen zelf. De Dorpsontwikkelingsvisie heeft dan ook de titel 'Samen leven in Noordbeemster en Westbeemster'.”

Ontmoetingsplek en behoud van voorzieningen. Noordbeemster behoudt de ontmoetingsplek die zorgt voor versterking van de saamhorigheid. Er is aandacht voor uitbreidingsmogelijkheden van woningen en beperkte groei van het dorp. In Westbeemster vormen de leefbaarheid van het dorp, het behoud van voorzieningen voor het verenigingsleven, de volkstuinen en de Wereldtuin de basis voor de ruimtelijke ontwikkeling naar 2040. De visie gaat ervan uit dat er samen gezocht wordt naar een goede balans tussen bestaande functies en waarden en wat er aan nieuwe ontwikkelingen kan worden gerealiseerd in of bij de dorpskern.

Dorpsontwikkelingsvisie vastgesteld. De gemeenteraad koos er voor enkele wijzigingen in de concept Dorpsontwikkelingsvisie aan te brengen en stelde de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster unaniem vast. Met de vaststelling van de visie kan een plan van aanpak voor de uitwerking ervan worden gemaakt. De gemeente stelt hiervoor onder andere een uitvoeringsprogramma samen dat laat zien wanneer en op welke manier de gemeente, eigenaren en marktpartijen de gewenste ontwikkelingen oppakken en wat hierbij nodig is.

Dorpsontwikkelingsvisies voor alle dorpskernen van Beemster gereed. In 2020 zijn de Dorpsontwikkelingsvisies van Zuidoostbeemster en Middenbeemster vastgesteld. Met het Raadsbesluit over de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster beschikken alle dorpskernen van Beemster nu over een structuurvisie tot 2040 waaraan toekomstige plannen worden getoetst. Ook na de fusie met de gemeente Purmerend blijven de vastgestelde visies richtinggevend voor de ontwikkelingen in de kernen. De visies kunnen ook andere partijen stimuleren om met ideeën te komen die aansluiten op de Dorpsontwikkelingsvisie van en passen bij een van de kernen." (bron: gemeente Beemster)

Kees Vlaanderen, voorzitter van de Dorpsraad, heeft op 20 april 2021 als inspreker bij de Raadscommissie de Beemster als volgt gereageerd op de toen nog in ontwikkeling zijnde Dorpsontwikkelingsvisie: "Dorpsraad Westbeemster wil verbinden. De vorige keer dat ik hier mocht spreken namens de Dorpsraad, op 26 januari 2021, openden we met de volgende passage, die we graag nog even in herinnering willen brengen: 'We zijn heel tevreden met de volgende formuleringen in de nota van uitgangspunten, waarmee we graag instemmen: de ambitie is om kleinschalige woningbouw te realiseren. Een onderzoek naar de woningbehoefte verwelkomen wij. Om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te versterken, wordt voorgesteld de buurthuisfunctie, de Wereldtuin en de begraafplaats te behouden. Verder is behoud van de Lourdesschool, WBSV en ‘de Kerckhaen’ gewenst om de leefbaarheid, saamhorigheid in de dorpskernen te behouden.'

Al deze ambities en voorzieningen zoals verwoord in de Nota van uitgangspunten zijn van groot belang voor de vitaliteit van ons dorp, dat gevoed wordt door een rijk verenigingsleven, waaronder het Volksspelen comité, voetbalclub WBSV, de buurtverenigingen en andere Beemster verenigingen. De Dorpsraad bepleit een totaalvisie voor het hart van het dorp, waarin alle betrokken partijen en bewoners zich herkennen en samenhang ervaren. De dorpsraad wil hierin graag de verbinder zijn die partijen en bewoners samenbrengt en zoekt naar gedeelde belangen die individuele belangen ontstijgen in één bloeiend Westbeemster.

Verdeeldheid en teleurstelling. De drie varianten die de inwoners en andere betrokkenen in Westbeemster nu zijn voorgelegd hebben onze bezorgdheid gewekt. Hoewel ons in de toelichting wordt voorgehouden dat het niet de bedoeling is om te kiezen voor een van de varianten, is het toch moeilijk om daar anders naar te kijken. De indruk wordt immers gewekt dat we uit deze varianten, of onderdelen daaruit, kunnen kiezen en onze voorkeur of afkeer kunnen aangeven. Maar de vraag is: hoe realistisch zijn de genoemde opties waarvoor gekozen kan worden? Als de uitgesproken voorkeuren immers bij nader inzien toch niet haalbaar blijken te zijn, kan gemakkelijk teleurstelling ontstaan. We maakten dit eerder meer bij een vorige inventarisatie voor een Dorpsontwikkelingsplan zo’n 15 jaar geleden. Dat heeft de betrokkenheid en het vertrouwen van de bewoners eerder kwaad dan goed gedaan. Twee voorbeelden uit de varianten die nu zijn voorgelegd:

1. De kerk Johannes de Doper. In alle drie varianten wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid genoemd om woningbouw te realiseren in de kerk. Verschillende partijen zijn inmiddels al tien jaar bezig om die optie te realiseren en tot nu toe nog zonder succes. We spraken de penningmeester van de Parochie en hij liet ons weten dat het realiseren van appartementen in de kerk, vanwege de hoge kosten voor renovatie van de kerk, ook nu nog allerminst een vanzelfsprekend en haalbaar financieringsplan oplevert. Verandert dat als we nu onze voorkeur hiervoor uitspreken? Zal de gemeente hierin een actieve rol gaan spelen en als projectontwikkelaar optreden om het vlot te trekken? En als de gemeente deze handschoen niet oppakt, wat krijgen we dan als we nu onze voorkeur uitspreken voor deze ‘bouwsteen’? De kat in de zak?

2. Bouwen in het lint en op andere agrarische grond. In verschillende varianten wordt de mogelijkheid geopperd om op gronden te bouwen die nu nog een agrarische bestemming hebben. Ook hier hebben we in het verleden ervaring mee opgedaan en bleek het in de praktijk geen haalbare kaart te zijn, omdat grondeigenaren en boeren hierin zelf als projectontwikkelaar moesten optreden en de gemeente eerder als tegenstander dan als ondersteuner tegenkwamen. Bovendien is de relatie tussen een actief agrarisch bedrijf en woningbouw zelden een gelukkige match. Wordt ons dus ook hier een optie voorgehouden die in de praktijk een wassen neus blijkt te zijn?

Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Door deze varianten nu als reële opties te presenteren waaruit we kunnen kiezen, is de teleurstelling al ingebakken als niet aan de opgeroepen verwachtingen kan worden voldaan en roept het eerder verdeeldheid op dan verbinding en samenwerking. Bewoners en belanghebbenden zetten in reactie op de genoemde opties en varianten nu al de hakken in het zand – 'not in my backyard' – omdat niet samen gezocht is naar een overkoepelende visie, die voor de toekomst van het dorp aantrekkelijk is en waar iedereen in redelijkheid aan wil bijdragen.

Nu drie varianten voorleggen waarvan onduidelijk is hoe realistisch ze zijn, en waarvan ook onduidelijk is op welke manier ze bijdragen aan het oplossen van problemen in Westbeemster, zorgt ervoor dat bewoners en belanghebbenden zich terugtrekken in het eigen particuliere belang en het gemeenschappelijke belang uit het oog verliezen of zelfs elkaars tegenstanders dreigen te worden.

Een toekomst voor Westbeemster. Als dorpsraad nemen wij geen standpunt in over de varianten of onderdelen daarvan, die rol past ons niet. Wel willen we eraan bijdragen dat bewoners en betrokken partijen elkaar vinden in een plan voor de toekomst waar het dorp beter van wordt. In die opzet is het vinden van geschikte locaties om doelstellingen te realiseren de laatste stap die gezet wordt en niet de eerste zoals nu is voorgesteld. Een dorpsontwikkelingsvisie moet bijdragen aan een betere en duurzame toekomst van ons dorp. Om dat mogelijk te maken zijn een aantal doelen van belang:

1. Voorkomen van leegstand en verval. Voor de Johannes de Doper kerk en de pastorie zoeken we een nieuwe bestemming om verder verval te voorkomen. Om de renovatie van kerk en pastorie en het realiseren van betaalbare appartementen in de kerk mogelijk te maken, is het wellicht nodig om op gronden van de parochie woningbouw te realiseren. Om daarmee de financiering van de renovatie en herbestemming van de gebouwen mede te financieren. De vraag is dan ook, op welke gronden van de parochie kan gebouwd worden om dit mogelijk te maken en minstens zo belangrijk: voor wie? De keuze voor een eventuele bouwlocatie is dus niet zoals gesuggereerd in de varianten een vrijblijvende keuze, maar nauw verbonden met het doel dat we ermee willen bereiken.

In Westbeemster is een aantal boeren gestopt met hun bedrijf of zal dat binnen afzienbare tijd doen. De verwachting is dat deze bedrijven njiet door anderen zullen worden overgenomen en doorgezet. Daarmee geldt ook voor deze bedrijven dat moet worden nagedacht over herbestemming van deze locaties, mogelijk ook met woonbestemmingen door herbestemming of nieuwbouw.

2. Behoud van leefbaarheid en voorzieningen. Voor het behoud van de leefbaarheid van Westbeemster en de bestaande voorzieningen is het mogelijk van belang dat er wat meer mensen in het dorp komen wonen, de genoemde ‘kleinschalige woningbouw’. Dat kan belangrijk zijn voor het succesvolle voortbestaan van de Lourdesschool en de WBSV, maar evenzeer voor het verenigingsleven en voor de levensvatbaarheid van de Kerckhaen als brasserie en als gemeenschapsruimte voor het dorp voor rouwen en trouwen en voor dorpsactiviteiten.

Om deze impuls te geven is het dus van belang om te bedenken voor wie we willen dat Westbeemster een aantrekkelijk dorp is of wordt om te wonen. Voor jonge mensen die in het dorp opgroeiden en er graag blijven of terugkeren en voor senioren die hier graag met ondersteuning willen kunnen blijven wonen. En als het gaat om nieuwe bewoners: wie gaan een positieve impuls geven aan het behoud van voorzieningen en de leefbaarheid van ons dorp? Zijn dat gefortuneerde pensionado’s die hier van hun verdiende rust gaan genieten of zijn het starters die aan het begin van hun loopbaan staan? Wij denken dat het vooral ook jonge gezinnen met kinderen zijn en anderen, die actief aan het dorpsleven deelnemen.

Als dus gedacht wordt aan de herinrichting van bestaande gebouwen en aan locaties voor nieuwbouw, is dat opnieuw geen vrijblijvende keuze. Eerst moet de vraag gesteld worden: voor wie? En daarmee samenhangend: in welke prijsklasse? We vragen u om hiernaar onderzoek te doen door de markt te inventariseren voor juist die groepen die voor de toekomst van Westbeemster interessant zijn en hoe daarin kan worden voorzien (in de modellenstudie van de Parochie worden hiervoor verschillende denkrichtingen geschetst).

Resumerend. Het opstellen van een dorpsontwikkelingsvisie is een kwetsbaar proces. De dorpsraad wil voorkomen dat in dit proces bewoners en betrokkenen tegenover elkaar komen te staan of teleurgesteld raken in verwachtingen die vals blijken te zijn. De drie varianten zoals gepresenteerd kunnen dat helaas gemakkelijk veroorzaken, omdat onduidelijk is wat haalbaar is en wie aan zet is. En omdat geen doelen zijn gesteld waarvoor de ‘kleinschalige woningbouw’ een oplossing is: het versterken van leefbaarheid en voorzieningen en herbestemming van de kerk en andere gebouwen. We betreuren dat de gepresenteerde varianten daarmee bijdragen aan polarisatie van standpunten en niet zorgen voor verbinding in een gemeenschappelijk plan voor een sterker Westbeemster.

We doen daarom de volgende aanbevelingen: Voorafgaand aan het zoeken van geschikte locaties voor kleinschalige woningbouw, is het verstandig eerst te bedenken aan welke doelen deze uitbreiding zou moeten bijdragen: - Helpt het om bestaande of oekomstige problemen in het dorp op te lossen? Met name de herinrichting van kerk en pastorie en mogelijke leegstand van boerderijen en erven. - Helpt het om de leefbaarheid en voorzieningen van Westbeemster te versterken? Van welke nieuwe bewoners is een actieve deelname aan het dorpsleven te verwachten? En aan welke voorwaarden moet toekomstige woningbouw voldoen om het voor hen aantrekkelijk te maken?

Zo kan een plan worden gemaakt dat deelbelangen overstijgt en het gemeenschappelijke belang centraal stelt: een voor de toekomst levensvatbaar Westbeemster. Om vervolgens te bedenken op welke locaties dit het beste gerealiseerd kan worden, door wie en voor welke prijs. Gisterenavond werd tijdens het overleg met het projectteam voorgesteld om alle varianten die zijn gepresenteerd open te houden. Om nu eerst te bedenken waar de noden en behoeften van het dorp liggen en wat daarvoor mogelijke oplossingen zijn. Om vervolgens te bedenken hoe en waar en door wie daaraan tegemoetgekomen kan worden. Dat lijkt ons een wijs voorstel. Namens Dorpsraad Westbeemster, Kees Vlaanderen (voorzitter), 20 april 2021."

Inhoudelijk aavullend hierop schreef Kees Vlaanderen op 9 maart 2021 ook de volgende reactie op de toen nog in ontwikkeling zijnde Dorpsontwikkelingsvisie, op de site Visie van Beemster: "We hebben als Dorpsraad ook nog een paar aanbevelingen. Wij noemen er vier: 1. Toekomst kerk, pastorie en het hart van Westbeemster. 2. De toegangsbrug naar het kerkplein. 3. Een loop/fietsbrug in het verlengde van de Hobrederweg naar de Eilandspolder. 4. Kleine windmolens.

1. De toekomst van het hart van Westbeemster. Al 10 jaar zijn we bezig om een herbestemming te vinden voor de kerk, de pastorie en de bijbehorende omliggende gronden. Er zijn dorpsbijeenkomsten geweest waar mooie plannen werden gepresenteerd. Regelmatig hebben we gedacht: nu gaat het er echt van komen. En toch liep het steeds weer mis. Zo dreigde het momentum verloren te gaan. Want alle betrokken partijen: de parochie, de WBSV, de Kerckhaen, de Lourdesschool, Wereldtuin moesten door en trokken hun eigen plan, terwijl samenwerking nu juist zo van belang is om een totaalplan te maken waar iedereen beter van wordt.

Het afgelopen jaar heeft de parochie gesprekken gevoerd met een nieuwe ontwikkelaar. Op verzoek van de gemeente heeft de parochie een stedenbouwkundige schets laten maken om daarmee inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn. Die schets kon meteen ook weer verdwijnen in een bureaula toen het bericht kwam dat nu eerst een Dorpsontwikkelingsvisie gemaakt zou worden. Wanneer komt van uitstel afstel?

Natuurlijk zijn we niet tegen een Dorpsontwikkelingsvisie, zeker niet, maar we zouden het wel heel jammer vinden om opnieuw het momentum verloren te laten gaan en daarom op voortvarendheid willen aandringen. We willen daarom ook aanbevelen om de stedenbouwkundige schets onderdeel te maken van de Nota van uitgangspunten en de ontwikkelingsvisie. Het zijn niet meer dan ruwe schetsen, die ook nog niet op haalbaarheid zijn getoetst. Maar ze kunnen helpen om de discussie concreter te maken en belangrijke onderwerpen als betaalbare woningbouw voor starters en/of koopwoningen in het duurdere segment inzichtelijk te maken. En hoe woningbouw kan helpen om kerk en pastorie te renoveren en een nieuwe toekomst te geven en bestaande voorzieningen te versterken.

In dit totaalplan moet ook aandacht worden besteed aan een herinrichting van de kern met veilige looproutes, parkeerfaciliteiten en ontsluitingen, de inrichting en bestemming van het kerkplein, de pastorietuin en andere gezichtsbepalende elementen. En (woon)voorzieningen voor jongeren die naar Westbeemster willen terugkeren en ouderen die hier willen blijven wonen. Wij verwachten dat de Dorpsontwikkelingsvisie hiervoor een basis legt die deze ontwikkelingen mogelijk en haalbaar maakt.

En verder:
2. De toegangsbrug naar het kerkplein. Een paar jaar geleden is de toegangsbrug naar het kerkplein vervangen door een tijdelijke toegangsdam. Omdat de toekomstige herinrichting van het kerkplein in samenhang met de herbestemming van kerk en parochie ter discussie stond, is gekozen voor een tijdelijke dam, om bij de realisatie van de nieuwe plannen de brug in oude luister te herstellen. Dorpsraad Westbeemster zou graag zien dat dit opgenomen wordt in de Nota van uitgangspunten. De BPP heeft hier een amendement met soortgelijke strekking voor ingediend.

3. Een loop/fietsbrug in het verlengde van de Hobrederweg naar de Eilandspolder. We bepleiten het onderzoek naar een loop/fietsbrug die Westbeemster en de Eilandspolder verbindt. Een brug zou een ondersteuning kunnen zijn voor het aantrekken van recreanten en de Kerckhaen als uitspanning aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars.

4. We missen in de nota van aandachtspunten het duurzame energieverhaal en dan met name het toestaan van kleine windmolens tot 15 meter op agrarische erven. Ook dit staat mogelijk op gespannen voet met het Werelderfgoed, maar misschien ook niet. Het gaat immers om kleine molens die er bovendien ook aantrekkelijk uitzien met houten bladen, waarmee een melkveebedrijf in de eigen energiebehoefte kan voorzien. We weten dat een aantal agrarische ondernemers graag zo’n molentje zouden willen plaatsen om het bedrijf verder te kunnen verduurzamen. We willen u daarom vragen om onderzoek hiernaar mee te nemen in de Nota van uitgangspunten."

Er hebben nog meer mensen gereageerd op de vragen van de gemeente in het kader van de Dorpsontwikkelingsvisie in wording. Dit waren de vragen: "1. Zijn er nieuwe woningen nodig in Westbeemster? Voor welke doelgroep(en)? 2. Ziet u mogelijkheden voor nieuwe woningen langs bijvoorbeeld de Jisperweg binnen de bebouwde kom op locaties waar nu (agrarische) bedrijven gevestigd zijn die willen stoppen of verplaatst kunnen worden? 3. Vindt u de locatie van en rond het kerkgebouw geschikt voor de ontwikkeling van woningen, waarom en voor wie? Zouden de huidige gebruikers de omliggende gronden kunnen (blijven) gebruiken of zijn er ook andere mogelijkheden? 4. Is een ander gebruik van het kerkgebouw dan als kerk wenselijk en wat zou dit kunnen zijn?" De reacties van inwoners op deze vragen vind je hier.

Dorpsontwikkelingsvisie 2009
Wellicht kan het nuttig zijn om ook de vorige Dorpsontwikkelingsvisie Westbeemster (2009) nog eens te kunnen teruglezen m.b.t. hoe men destijds over de ontwikkeling van het dorp dacht.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Middenbeemster en Westbeemster (2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westbeemster heeft 15 rijksmonumenten, zijnde hoeve Boschrijk met koetshuis en toegangshek op Jisperweg 29, het voormalige klooster met school op nr. 52, de kerk op nr. 55, de pastorie met prieel, ijzeren tuinhek en toegangshek tot de begraafplaats op nr. 56, de stolpboerderij uit 1875 op nr. 130, de stolpboerderij met koetshuit uit 1880 op Wormerweg 2, en de stolpboerderijen uit 1885 op Rijperweg 16 en uit 1863 op nr. 32.

- De huidige RK Joannes de Doperkerk in Westbeemster (Jisperweg 55) dateert uit 1879. Het is een kruisbasiliek in neogotische trant, ontworpen door H. Bijvoets. Verwantschap met het werk van Tepe, o.a. in de gedrukte lichtbeuk met de kleine bovenvensters, die invloed van de late Nederrijnse gotiek verraadt. De Neogotische aankleding is grotendeels nog intact. Het orgel is in 1890 gebouwd door de Gebr. Franssen te Roermond. Voor de voorgeschiedenis van deze kerk en parochie zie bij Geschiedenis. - Site Joannes de Doper-parochie.

- "Pastorie (Jisperweg 56), gebouwd rond 1880, waarschijnlijk naar ontwerp van H. Bijvoets. De pastorie is door middel van een eenlaags-tusseneind verbonden met de zuidwestzijde van de kerk. De pastorie is gebouwd in eclectische bouwtrant met neogotische elementen. Een voortuin scheidt de pastorie van de Jisperweg. De uit omstreeks 1880 daterende pastorie is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het St. Jan de Doper-complex en als gaaf bewaard en kenmerkend voorbeeld van een laat-19e-eeuwse kerkelijke dienstwoning. De pastorie heeft tevens ensemblewaarde met het aangrenzende kerkgebouw." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Het voormalige klooster van de zusters Franciscanessen op Jisperweg 52, rechts naast de kerk, dateert uit 1910. In het linkerdeel zat het klooster met kapel, in het rechterdeel zat de school (tegenwoordig heeft de school een eigen pand achter het kloostergebouw), waar de zusters tot 1978 het onderwijs verzorgden. In de tuin achter het complex bevindt zich een in verval geraakte Lourdesgrot. Tegenwoordig is het kloostergebouw in gebruik bij kunstenaars.

- Fort bij Spijkerboor ligt weliswaar, zoals de naam al suggereert, bij de buurtschap Spijkerboor, maar wordt daarvan gescheiden door het Noordhollands Kanaal. Voor het postadres valt het fort onder het dorp Westbeemster. Vandaar dat wij het op deze pagina beschrijven en niet op de pagina van Spijkerboor. Het fort maakt deel uit van het Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Het is het noordelijkste én grootste fort van deze stelling. Het in 1913 gereed gekomen fort bood plaats aan ruim 300 militairen. Het fort ligt ook nog eens in Werelderfgoed de Beemster en is dus in twee opzichten (onderdeel van) een Werelderfgoed!

Omdat de forten van de Stelling van Amsterdam te zwaar zouden zijn voor een fundering in de drassige Hollandse bodem, zijn de bouwlocaties eerst uitgegraven en opgevuld met duinzand, dat jaren moest inklinken. Het zandlichaam van Fort bij Spijkerboor is al in 1889 gereed, maar pas in 1908 wordt de bouw van het fort ter hand genomen. En dan moesten er ook eerst nog 3600 heipalen de grond in... Het fort is vooral uniek door de nog aanwezige grote pantserkoepel met daarin twee 10,5 cm snelvuurkanonnen, destijds de krachtigste in Nederland. Nagenoeg alle andere forten van de Stelling zijn in de tweede wereldoorlog geheel ontdaan van hun bewapening, maar Fort bij Spijkerboor heeft door bijzondere omstandigheden dit imposante wapen kunnen behouden.

Hoewel het fort tot 1975 eigendom is gebleven van Defensie, is het in de loop der jaren door uiteenlopende instellingen vooral gebruikt als gevangenis, en ook als zodanig ingericht, met tralies en andere afsluitvoorzieningen. Gedetineerden hebben in de loop der tijd fraaie muurschilderingen nagelaten en centraal in het fort is een door hen gedecoreerde kapel ingericht. De opzet in het behoud van Fort bij Spijkerboor is om de sporen van gebruik door de jaren heen uit te lichten. Daarmee wordt een historisch perspectief gepresenteerd, niet alleen van een militair object, maar ook van een belangrijk stuk geschiedenis van 20e eeuw. Van de watersnood in 1916 tot de wereldoorlogen 1914-1918 en 1940-1945, de Indonesië-crisis en de Koude Oorlog.

In de jaren tachtig (h)erkent men de natuurwaarden van de forteilanden, nog vóór de erkenning als cultuurmonument. Daarom zijn veel forten in het bezit gekomen van organisaties voor natuur- en landschapsbeheer. Fort bij Spijkerboor is in 1989 aangekocht door Staatsbosbeheer en wordt sinds 1991 beheerd door Natuurmonumenten. De natuur wordt op een zorgvuldige wijze beheerd en in bescheiden mate ontwikkeld. Het fort zelf heeft een afgesloten gang die toegang en onderdak biedt aan overwinterende vlinders en vleermuizen, maar in het publieksgedeelte tref je ze soms ook aan. In de met gras bedekte laag op het betonnen fort voelen zeldzame wasplaatpaddestoelen zich thuis. Vrij toegang op het wandelpad rond het fort. Natuurmonumenten heeft een natuurwandeling uitgezet. Het fort zelf is alleen toegankelijk tijdens open dagen en excursies (voor perioden, dagen en tijden, zie de link).

- Op 26 juni 2018 is het monument onthuld ter nagedachtenis aan de omgekomen en vermiste bemanningsleden van de in 1943 neergestorte Lancaster ED988. Het was een plechtige en indrukwekkende bijeenkomst, waar grote belangstelling voor was. Het publiek luisterde ademloos naar de gedeeltelijk in het Engels gesproken woorden (de bemanning bestond uit vliegers uit Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland). “Voor een monument is het nooit te laat”, aldus Nic van Baar van de werkgroep die zich voor de realisatie van het monument heeft ingezet. “De gebeurtenis van 75 jaar geleden was ingrijpend en heeft veel impact gehad op de plaatselijke bevolking. We denken voor altijd in dankbare herinnering terug aan deze jonge militairen die het leven lieten voor ons, voor onze vrijheid.” Voor nadere informatie zie de site Monument Aircrash Westbeemster.

- Gevelstenen in Westbeemster.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Fort bij Spijkerboor in Westbeemster is tegenwoordig een 'rijpingslocatie' van de Nationale Bierbank, een initiatief van Biersommelier en Zytholoog Fiona de Lange. Zij zocht naar geschikte locaties waar bieren konden rijpen. Dat moet een plek zijn waar de temperatuur nauwelijks verandert en waar het donker is. Vandaar dat ze op forten terechtkwam, zoals deze en andere forten in de omgeving, en Fort Everdingen. In het 'Bierfort' bij Spijkerboor en Fort Everdingen organiseert Fiona minimaal 2x keer per jaar een unieke Bierdag. Slechts de mooiste, rijpste en meest bijzondere bieren komen hier op tafel, met een bijbehorende gastronomische beleving.

- Volksspelencomité Westbeemster organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, zoals een jaarlijkse Bingo eind januari/begin februari, een Fietspuzzeltocht op Koningsdag, en de Kermis eind augustus.

- "Voor bijenhouders, imkers, niet-imkers en andere belangstellenden is er iedere 1e zaterdag van mei een grandioze Beemster Bijenmarkt in en om gebouw De Kerckhaen. In 1949 vond de eerste Beemster Bijenmarkt plaats, in Purmerend. Na een periode in Middenbeemster vindt deze markt sinds 2013 plaats in het prachtige Westbeemster. We starten sinds 2019 een uur eerder, dus om 9:00 uur! Bij herhaling is hier door bezoekers, kraamhouders, leraren bijenteelt en hun cursisten om gevraagd. Dus nu echt geen excuus om niet te komen omdat je cursus hebt. Tevens een beter tijdstip om bijenvolken te verkopen of aan te schaffen. Wil je wat dan ook verhandelen, neem dan contact op met het marktteam over standplaats en voorwaarden.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te bezoeken of te participeren. Kopen/verkopen, leren/onderwijzen, een interessante lezing volgen (bijvoorbeeld over biologisch imkeren of biodivers tuinieren) of zelf onderzoek doen, een bijenvolkje of drachtplanten op de kop tikken of van de hand doen, je honing laten keuren: er is ook dit jaar weer van alles te doen op onze imkersmarkt. De wasstraat is er, er is een microscopentafel en de meetkist voor onderzoek aan honing wordt opengemaakt. De keurmeesters van het Bijkersgilde laten het publiek de ingemaakte zon proeven, vertellen je over de kwaliteit, kleuren, geuren en smaken en tonen je de manieren van meten en beoordelen van veel bijenproducten. Mensen die voor een volgende editie een kraam willen op deze markt, kunnen contact opnemen met marktmeester Annemieke Timmerman, tel. 06-10981271, mail a-timmerman@hetnet.nl."

- Jaarlijks is er in Westbeemster op de eerste zaterdag in mei de Beemster Bijenmarkt, in en om gebouw De Kerckhaen, voor bijenhouders, imkers, niet-imkers en andere belangstellenden. Verschillende afdelingen van de NBV en imkers zijn aanwezig, zowel in de hobbysfeer als beroepsmatig. Verder korfvlechters, pollentellers, kramen met thema's bijenteelt en bijengezondheid, wasstraat, imkermaterialen, bijenhotels en vogelhuisjes, inheemse zaden, bijenbomen, drachtplanten, stekken etc. Demonstratiekasten met echte bijen. Vaak zijn er ook volken te koop.

- Kermis Westbeemster (gedurende 4 dagen eind augustus), met allerlei sport- en spel-activiteiten.

- Op een zaterdag begin september is er een Kofferbakmarkt bij Fort Spijkerboor.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Achter de huidige RK kerk van Westbeemster ligt pastorietuin De Johanneshof. De oude tuin ademt rust en harmonie. De paden zijn bemost, de bomen hebben diepe wortels, in de lente ontkiemt het groen en in de zomer bruist het nieuwe leven in kleurige veldbloemen. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van Stichting De Wereldtuin. Zij doen dit samen met mensen die graag buiten zijn. Werken met je handen in de aarde geeft voldoening en werkt heilzaam. De rust, het werk en de saamhorigheid bieden mensen inspiratie en de mogelijkheid zich te ontplooien.

De tuin is er: - Voor mensen uit alle landen van de wereld die houden van de tuin en daar graag mensen ontmoeten uit verschillende landen en culturen. - Voor mensen die door maatschappelijke participatie de mogelijkheid vinden om hun isolement te doorbreken: de tuin haalt hen hun huis uit en brengt hen in contact met de buitenwereld. - Voor kinderen van de basisschool; de Schooltuin laat hen ervaring opdoen met het opkweken van planten en het beleven van de seizoenen. - Voor bezoekers van de Pluktuin; van juni t/m september is iedereen welkom om, tegen een geringe vergoeding, een eigen veldboeket samen te stellen (zie openingsdagen en -tijden). - De Johanneshof op Facebook.

- Begin 2021 bezoekt de Purmerendse wethouder Eveline Tijmstra een aantal kernen in de Beemster, om die beter te leren kennen, omdat die gemeente in 2022 aan de gemeente Purmerend wordt toegevoegd. Op haar site doet ze als volgt verslag van haar bezoek aan Melkveehouderij Oudshoorn / Koezicht Beemster: "In de Westbeemster ontmoet ik Sandra Oudshoorn. Zij is samen met haar man in 1996 vanuit Zuid-Holland verhuisd naar de Beemster, vanwege de goede grond die hier te vinden is. Hun melkveehouderij is met 105 melkkoeien, 30 stuks jongvee, 45 schapen en ongeveer 55 hectare grond qua omvang een gemiddeld bedrijf. De melk wordt geleverd aan CONO, waarna er op ambachtelijke wijze heerlijke Beemsterkaas van wordt gemaakt. In 2019 zijn ze gestart met boerderijeducatie, met als doel jongeren op actieve en belevende wijze, middels hoofd, hart en handen kennis te laten maken met het platteland en al haar facetten. Het kost veel tijd, maar is belangrijk om te doen. Ze merkte hierbij erg het gebrek aan kennis bij kinderen over hoe voedsel geproduceerd wordt. Het is belangrijk dat een aantal bedrijven deze educatieve taken op zich nemen, om mensen kennis te laten maken met het boerenbedrijf en misverstanden weg te nemen.

We bespreken het spanningsveld tussen de werelderfgoedstatus van de Beemster en de bedrijfsvoering van agrariërs. Als voorbeeld hiervan vertelt Sandra over de 8 jaar dat zij met het bedrijf bezig zijn geweest met bedrijfsverplaatsing. Na steeds tegen de beperkingen van het Werelderfgoed aan te zijn gelopen en de voorwaarden die hieraan verbonden waren, is er uiteindelijk voor gekozen om niet te verplaatsen maar in de dorpskern van Westbeemster te blijven. Een ander voorbeeld dat gegeven wordt is het verbod op kleine windmolens op het achtererf. Door alle windenergie over een kam te scheren laat de gemeenschap hier kansen liggen in het verduurzamen van agrarische bedrijven en hun omgeving, zonder dat dit het landschap hoeft aan te tasten. Sandra wil mij meegeven om steeds de balans in ogenschouw te houden. Uitbreiding van de stallen betekent bijvoorbeeld niet altijd meer vee. Voor innovatie is ook ruimte nodig, dus een grote stal en meer ruimte voor dezelfde hoeveelheid dieren. Als beleidsmaker is het belangrijk daar ook oog voor te hebben.

Iedereen wil genieten van het landschap van de Beemster. Als je dat in stand wil houden is het nodig om boeren te faciliteren bij hun bedrijfsvoering. Gelukkig kent de Beemster veel jonge boeren die er echt zin in hebben. Koester dat en bied hen perspectief. Melkveehouderij Oudshoorn / Koezicht Beemster is een prachtig bedrijf met meerwaarde door de educatieve functie en samenwerking die er is met CONO. Een prachtige plek waar je ook nog eens terecht kan om te vergaderen met uitzicht op de stal."

Terug naar boven

Eten en drinken

De Kerckhaen
In Westbeemster staat een mooie 'monumentale vierling' bij elkaar, want naast het voormalige klooster en de kerk met pastorie op respectievelijk Jisperweg 52 en 55/56 staat links van de kerk de in 1752 gebouwde schuilkerk met in 1785 aangebouwde pastorie (nr. 57). Na het gereedkomen van de huidige kerk in 1879, komt de oude kerk met pastorie een aantal jaren leeg te staan, omdat de parochie diverse herbestemmingen als veronderstelde heiligschennis afwijst. Rond 1900 wordt het een Verenigingsgebouw, als ontmoetingsruimte voor de dorpelingen. In 1971 krijgt het pand de huidige naam De Kerckhaen.

Rond 2000 zijn er plannen om het complex te verbouwen tot appartementen, tot ongenoegen van de inwoners, die dan hun ontmoetingsruimte zouden kwijtraken. In 2005 richten zij daarom Stichting Beheer Kerckhaen Westbeemster op, en houden inzamelingsacties voor behoud van het gebouw en de caféfunctie. Dit wordt een succes; dorpelingen en lokale bedrijven lenen de stichting rentevrij de helft van de benodigde zes ton. Genoeg om verdere financiering bij de bank en gemeente te verkrijgen. In 2006 heropent het pand als Café-Bar-Dancing De Kerckhaen.

Het bleef een uitdaging voor uitbater - sinds 2011 - Bart Bakker om het geheel rendabel te krijgen en te houden, maar dat is hem toch acht jaar lang gelukt. De kroeg was alleen op afspraak open. Op donderdag klaverjassen de senioren er, op donderdag en vrijdag speelt de biljartvereniging er een potje. Verder moest de kroeg het hebben van feesten en partijen. En Bakker organiseerde ca. eens in de maand een evenement om bezoekers van buiten Westbeemster te trekken. "Voor boerenrockbands als Mooi Wark komen ze uit heel Noord-Holland hiernaartoe", aldus Bakker. De Kerckhaen was ook rendabel omdat de vaste lasten zo laag zijn: de dorpsstichting die eigenaar is betaalt alleen rente over de lening van de bank, niet over het kapitaal uit het dorp. (bron van de laatste alinea: de Volkskrant, 29-5-2017)

In juli 2019 is Bart Bakker er toch mee gestopt. "Je ziet de klandizie teruglopen. De Kerckhaen is echt een verenigingsgebouw. Er zijn veel verenigingen uit Westbeemster die hier hun avonden houden, maar er zijn steeds minder leden. Er vallen leden af, maar er komen er niet zoveel bij. Jongeren willen zich vaak niet meer binden aan een club. Om de Kerckhaen weer nieuw leven in te blazen, moet je een andere koers varen. Je zou meer kunnen doen met eten, er bijvoorbeeld een eetcafé of restaurant van maken. Dat is niet mijn ding, ik ben meer van de natte horeca. Bovendien vind ik het na acht jaar tijd voor iets anders", stelde Bakker destijds. Gelukkig heeft het dorp tijdig een opvolger kunnen vinden; de destijds 29-jarige Talita Steenkamp heeft de zaak overgenomen en heringericht tot Brasserie De Kerckhaen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Westbeemster, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westbeemster (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "In 2011 heeft het Dorpsoverleg het 12,5-jarige jubileum gevierd. Omdat de gemeente Beemster graag in elke kern een dorpsraad wilde, is de naam in dat jaar gewijzigd in Dorpsraad Westbeemster. In tegenstelling tot de opgerichte dorpsraden in Noord-, Midden- en Zuidoostbeemster draait de Westbeemster dus al even mee. Met de gemeente Beemster is een convenant getekend waarin staat dat de Dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente. Zo zijn wij sinds de oprichting van het Dorpsoverleg onder andere betrokken geweest bij aanleg van de stoplichten hoek Jisperweg/Schermerhornerweg en hoek Hobrederweg/Middenweg, het oprichten van de buurtbus, de realisatie van de speeltuin etc. Natuurlijk blijven wij ons inzetten voor het woongenot in ons prachtige dorp."

- Buurtverenigingen: - Het qua aantal inwoners kleine maar qua oppervlakte grote dorp Westbeemster heeft 7 buurtverenigingen, die allemaal een ander deel van het grote buitengebied beslaan (en wellicht zal er ook een zijn voor de dorpskern zelf).

- Onderwijs en kinderopvang: - "Klein maar fijn. Kindcentrum Lourdes in Westbeemster is een kleine school, maar groot in kleinschaligheid. Onze leraren kennen alle kinderen, ieder kind wordt gezien en gehoord. Omdat de kinderen uit verschillende klassen elkaar kennen en samen spelen en werken, is de sfeer onderling heel gemoedelijk. Dat vinden wij belangrijk! Rijke groene leeromgeving. Wie kan er tegenwoordig nog zeggen dat je vanaf het schoolplein over de weilanden kunt uitkijken? Door onze prachtige groene leeromgeving en onze schooltuin, bevinden de kinderen zich veel in de natuur. Doordat wij een Eco-school zijn besteden wij extra veel aandacht aan groen en duurzaamheid. Samen. Ouders en leerkrachten zijn binnen ons kindcentrum partners in opvoeden. Ouders kennen hun eigen kind(eren) het best. We hebben elkaar nodig om het beste uit de kinderen te halen. Ouders en leerkrachten weten elkaar te vinden bij ons op school. Niet alleen tijdens de reguliere gespreksmomenten, maar ook tussendoor is er een luisterend oor voor elkaar.

Bibliotheek op school. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze leren om verstandig om te gaan met internet, sociale media en games. En wat is er nou leuker dan de nieuwste boeken kunnen lezen via school? Op Kindcentrum Lourdes in Westbeemster hebben wij een taalcoördinator en een bibliothecaresse; deze stellen leuke programma's samen voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. Elk kind krijgt bij ons op school een pasje om boeken te lenen op school en in de vakanties krijgen de kinderen een leuk leesboek mee naar huis! Ook aan ouders en de omgeving is gedacht; door digitaal boeken te reserveren bij uw bibliotheek, kunnen de boeken bij onze locatie afgehaald worden.

Gymzaal en sportveld. Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Dit doen kinderen van nature ook heel graag. Natuurlijk is het goed voor het lichaam en voor de conditie, maar daarnaast is het ook zo ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Door te bewegen leren de kinderen veel vaardigheden die later in hun leven belangrijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taal en ruimtelijk inzicht. Kinderen leren begrippen als boven, achter, links en rechts het beste middels bewegen. Motorische groei vormt de basis voor alle verdere ontwikkeling. Kindcentrum Lourdes in Westbeemster is voorzien van een eigen gymzaal en een groot sportveld naast de school. De gymlessen worden gegeven door onze eigen gecertificeerde leerkrachten."

- Kinderopvang De Loeiende Koe in Westbeemster (Jisperweg 134) is een kleinschalige professionele kinderopvang voor kinderen van 10 weken tot 12 jaar. De boerderij biedt veel mogelijkheden voor de kinderen voor contact met dieren waaronder lammetjes. Verder o.a. een moestuin en natuurtuin.

- Lezen: - Op meerdere plekken in Nederland gaan bibliotheken dicht, in Westbeemster is er in oktober 2016 juist een bijgekomen. En daar zijn ze maar wat trots op bij de Lourdesschool, waar het nieuwe bibliotheekservicepunt in een van de lokalen is gevestigd. Niet alleen de leerlingen kunnen er boeken lenen. De bibliotheek is er voor iedereen. "Ook voor vaders en moeders, opa’s en oma’s, en kinderen van andere scholen", aldus directeur Wilco Stoffelen bij de feestelijke opening van de mini-bibliotheek. De collectie bevat vooralsnog vooral veel kinderboeken, en een klein(er) aanbod voor volwassenen. Maar zij kunnen vanuit huis boeken bestellen bij de bibliotheek in Middenbeemster en in eigen dorp de boeken ophalen en terugbrengen.

- Sport: - Voetbalvereniging WBSV. - Facebookpagina van de WBSV Vrouwen 1 en 2.

- Zorg en welzijn: - Zorgboerderij Met Hart, tog? biedt de combinatie van landbouw en zorg. Voor iedere deelnemer zoeken ze een passende werkplek. De veelzijdigheid van de boerderij biedt hiervoor alle kansen. "We bieden dagbesteding aan, waarbij we uitgaan van de kwaliteiten die iemand heeft, en zoeken daarbij passende werkzaamheden. Ook kan het een leerwerkplek zijn door het doen van allerlei klussen. Zo maak je kennis met nieuwe mogelijkheden van jezelf. Jouw mogelijkheden zijn onze uitdaging. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt is welkom."

- Duurzaamheid: - "Ik ben Luitzen Hitman. Wij hebben onze mooie boerderij in Westbeemster helemaal opgeknapt en naar onze zin gemaakt. Wij hadden aanvankelijk geen idee hoe dat plan moest worden uitgevoerd. We zijn er maar gaan wonen en na een half jaar iedereen en alles erin te betrekken hebben we een plan gemaakt om de hele boerderij aangenaam te kunnen bewonen c.q. helemaal te verwarmen en te voorzien van duurzame energie. We hebben gedaan wat tegenwoordig veel gebeurt: warmtepomp, vloerverwarming en lage temperatuur luchtverwarming. En achter op het erf staan 56 zonnepanelen die proberen dat zo energieneutraal mogelijk aan te sturen. De warmtepompen, daar heb ik er twee van, die verwarmen een vat van 1500 liter. Dat warme water wordt met een buis van de schuur naar de boerderij gebracht en komt dan in de vloerverwarming en de luchtverwarming terecht. Het is eigenlijk redelijk eenvoudig dat je lucht langs een membraan stuurt en die membraan is warm.

Op acht plekken kunnen we de temperatuur beïnvloeden, dus daar kunnen we de vloerverwarming of de luchtverwarming extra aanzetten. Dat maakt dat je het hele huis op een energiezuinige manier comfortabel hebt. In het kader van klimaat en duurzaamheid lijkt het me heel belangrijk dat onze kinderen later ook goed kunnen wonen. Je blijft als eigenaar van deze boerderij een beetje een dromer waarbij je denkt van ja ik wil hier heel graag wonen en we doen het op een hele goede manier. Ja, ik vind het een mooi avontuur." Aldus de uitgeschreven tekst van een videoreportage uit de serie 'Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Portretten van verduurzaamde monumenten, als inspiratie voor andere eigenaren van monumentale panden, gemaakt door MatZwart, 2021.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Westbeemster.

Reactie toevoegen