Westerhaar-Vriezenveensewijk

Plaats
Dorp
Twenterand
Twente
Overijssel

westerhaar-vriezenveensewijk_plaatsnaambord_kopie.jpg

Westerhaar-Vriezenveensewijk is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Twenterand. T/m 2000 gemeente Vriezenveen.

Westerhaar-Vriezenveensewijk is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Twenterand. T/m 2000 gemeente Vriezenveen.

Westerhaar-Vriezenveensewijk Logo 125 jaar [640x480].jpg

Iedere 5 jaar is er een jubileumfeest in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Het 125-jarig bestaan in 2010 was natuurlijk extra bijzonder. Dat is dan ook het hele jaar door uitbundig gevierd.

Iedere 5 jaar is er een jubileumfeest in Westerhaar-Vriezenveensewijk. Het 125-jarig bestaan in 2010 was natuurlijk extra bijzonder. Dat is dan ook het hele jaar door uitbundig gevierd.

Westerhaar-Vriezenveensewijk

Terug naar boven

Status

- Westerhaar-Vriezenveensewijk is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Twenterand. T/m 2000 gemeente Vriezenveen.

- Volgens de Topografische atlas Overijssel, editie 2004 (1) zou ter plekke van bedrijventerrein Garstelanden (zie bij Recente ontwikkelingen) sprake zijn van een plaatsnaam/buurtschap De Garstelanden. Dat is echter niet correct: een dergelijke buurtschap is er niet en is er ook nooit geweest*. In oudere atlassen was ook nog sprake van een benaming Garste Landen voor een pand Z van de Sibculoseweg, tussen de twee zuidelijke zandwinplassen. Deze naam is in de editie 2004 verdwenen.
* Aldus amateurhistoricus Freddie Ekkel uit buurdorp Kloosterhaar.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
De Wieke. Dat is overigens ook de dialectnaam van het Groningse dorp Ommelanderwijk.

Alternatieve naam
Omdat Westerhaar-Vriezenveensewijk zo'n lange naam is (het is zelfs de langste plaatsnaam van Nederland, althans de langste samengestelde naam, de langste enkelvoudige naam is Gasselterboerveenschemond), wordt het vaak kortheidshalve met Westerhaar aangeduid.

Oudere vermeldingen
Westerhaar komt in 1849 voor het eerst voor, onder de naam Op de Haar. Vriezenveensewijk komt rond 1890 voor het eerst voor, en werd vroeger ook als Vriezenveenschewijk geschreven.

Naamsverklaring
Westerhaar betekent de westelijk gelegen haar 'zandige heuvelrug'. Vriezenveensewijk betekent wijk 'vestigingsplaats' bij Vriezenveen.(2) Het klooster in Sibculo was gebouwd op een zandheuvel, vroeger ook wel 'haar' genoemd. De grond die van het klooster werd gepacht door de boeren, die inmiddels een kleine nederzetting vormden, noemde men daarom Westerhaar. Deze 'haar' is 9 km lang en bestaat uit gestuwde rivierafzettingen van zand en grind uit de ijstijd. Vriezenveensewijk is ontstaan doordat er destijs kanalen, ook wel wijken genoemd, met zijwijken werden gegraven (totaal ca. 25 stuks) voor de grootschalige vervening van de Engbertsdijksvenen. Vriezenveensewijk is ontstaan rond zo'n 'wijk' aan de kant van Vriezenveen.

Naamgeving huidige naam
In de loop der tijd zijn beide plaatsen naar elkaar toegegroeid (Westerhaar lag in het N van het huidige dorp, van oorsprong rond de kruising Hoofdweg / Sibculoseweg / Vroomshoopseweg. Vriezenveensewijk ligt zuidelijker, ontstaan rond de brug van de Hoofdweg over het Vriezenveense Veenkanaal). Dit kwam mede doordat de Hervormde kerk in 1920 tussen beide dorpen in is gebouwd. De huidige plaatsnaam is een samenvoeging van de namen van beide dorpen met een koppelteken ertussen. Aanvankelijk is er gestreefd naar één gezamenlijke naam. Het eerste initiatief was in 1937 van burgemeester Albarda. Diverse voorstellen werden, tot teleurstelling van de burgemeester, door de inwoners van beide dorpen verworpen. Ook een voorstel om een studiecommissie in te stellen werd door de gemeenteraad verworpen.

Op aandringen van de provincie Overijssel om tot een besluit te komen is in 1962 definitief gekozen voor de huidige naam, waarbij de letters "-se" in Vriezenveensewijk in de plaats kwamen van de "oude" benaming met "-sche". Het resulteerde in de naam Westerhaar-Vriezenveensewijk, met 28 tekens de langste samengestelde plaatsnaam van Nederland. Omdat deze naam door zijn lengte in het dagelijks spraakgebruik vaak wordt ingekort tot Westerhaar (bijv. op de lokale dorpssite 'Westerhaar Digitaal'), omdat zo'n lange naam nu eenmaal niet lekker 'bekt' en lastig is met uitspreken en opschrijven, had men achteraf gezien wellicht beter gelijk kunnen kiezen voor de plaatsnaam Westerhaar...

Terug naar boven

Ligging

Westerhaar-Vriezenveensewijk ligt N van Vriezenveen, O van Vroomshoop, ZW van Sibculo en Kloosterhaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1938 is middels een grenscorrectie een klein stukje van de gemeente Ambt Hardenberg overgegaan naar de gemeente Vriezenveen. Dit betrof een deel van het toenmalige dorp Westerhaar (zie de plattegrond onder de link, © Andreas Bartelink). Tegenwoordig heeft het dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk ca. 1.900 huizen met ca. 4.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Westerhaar
Westerhaar is van oorsprong een agrarisch dorp. De stichtingsdatum is erg moeilijk te bepalen, omdat het een verzameling losse boerderijen was die in de loop der jaren een kleine nederzetting vormden. De boeren pachtten grond van het klooster dat in 1406 in Sibculo werd gebouwd. De pacht bestond destijds uit een jaarlijkse hoeveelheid graan, al dan niet aangevuld met geld. Het Economisch Technisch Instituut Overijssel schrijft dat er rond 1850 twintig gezinnen wonen. Maar als stichtingsjaar wordt 1885 aangehouden, omdat in dat jaar een pand wordt gebouwd dat dienst gaat doen als kerk, en een jaar later ook als school: de latere Rehobothschool. Allerlei kerkelijke- en verenigingsactiviteiten vonden destijds plaats in dit pand.

Vriezenveensewijk
Het dorp Vriezenveensewijk ontstond door het graven van de Vriezenveenschewijk. De naam werd in eerste instantie geschreven met "sch". Het kanaal wordt in de volksmond "de Wieke" genoemd, maar heeft officieel de naam Veenkanaal gekregen. Door het graven van het kanaal (1890) kwam de vervening van het gebied snel op gang en daarmee ook de toestroom van veenarbeiders uit hoofdzakelijk Drenthe en Friesland. De arbeiders kwamen als het ware met het werk mee, omdat de vervening in de noordelijke provincies omstreek 1900 op haar einde liep. Het gebied langs het kanaal was rijk aan het "bruine goud" en trok daarom veel arbeiders en industriële verveners. Veel van deze arbeiders vestigden zich in de omgeving van het Veenkanaal. Tevens waren er ondernemers die zich in eerste instantie vestigden op het punt waar de kerksteeg (latere Hoofdweg) en het Veenkanaal elkaar kruisten. Als gevolg van de vervening kwamen er ook boeren naar het dorp, onder wie boeren uit Groningen. De boeren verbeterden de afgegraven grond om het te gebruiken voor de landbouw. Dit alles resulteerde uiteindelijk in het dorp Vriezenveenschewijk.

Het huidige dorp
Door het harde werken en de vasthoudendheid van de inwoners is Westerhaar-Vriezenveensewijk geworden tot wat het nu is. Het heeft zich ontwikkeld tot een dorp met een sterke samenhang onder de inwoners. Door eigen initiatieven heeft men veel voor elkaar gekregen, zoals de bouw van zwembad De Plump en gemeenschapcentrum De Klaampe (dialect voor een stuk hout dat het geheel bijeen zal houden, symbool voor de bindende factor).

- Het in 1985 t.g.v. het 100-jarig bestaan van het dorp verschenen boek 'Westerhaar-Vriezenveensewijk - Een dorp verscheen, waar turf verdween' is via de link ook online te lezen.

- Ook het boek 'Ontstaansgeschiedenis van Westerhaar-Vriezenveensewijk - Een boek over het ontstaan en de ontwikkeling van het tweelingdorp en haar omgeving', door Gerrit de Witte, is via de link online te lezen.

- In het vroegere regionale tijdschrift Inslag kwam telkens een andere plaats aan bod. In 1986 was er een themanummer over Westerhaar-Vriezenveensewijk, met vele mooie verhalen over hoe het er in vroeger tijden in het dorp aan toeging. Vele inwoners werden geïnterviewd en hun verhalen werden gepubliceerd. Ook is er veel beeldmateriaal te zien. Via de link is het tijdschrift (24 pag.) online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Zo’n 40 aanwonenden en andere belanghebbenden van de Schuineweg in Westerhaar-Vriezenveensewijk kwamen 16 september 2019 naar Kulturhus De Klaampe’. Doel van de avond was om samen een oplossing te bedenken voor het verkeersprobleem van de Schuineweg. De situatie van de Schuineweg was al jarenlang een doorn in het oog van de betrokken inwoners. Eerst was er de overlast van stofwolken bij droog weer door de toen nog onverharde weg. Dit is opgelost door de Schuineweg te voorzien van een asfaltlaag. Het toenemende sluipverkeer was een ander probleem, maar afsluiten van de weg kan niet vanwege het noodzakelijke landbouwverkeer en leveranciers van enkele bedrijven. Bij zijn welkomstwoord zei wethouder Bart-Jan Harmsen al dat als de direct belanghebbenden niet tot een oplossing zouden kunnen komen, de gemeente haar verantwoordelijkheid zou nemen: “Maar dat is natuurlijk niet wat ik wil. Ik heb liever dat de aanwezigen zelf met een oplossing komen, want alleen dan heb je draagvlak.” Door de gekozen vorm van de avond en de openingswoorden van de wethouder, voelden de aanwezigen de noodzaak om met elkaar tot een oplossing te komen. Doordat iedereen vanuit elk belang na moest denken over de gevolgen van mogelijke maatregelen, ontstond er wederzijds begrip en kon gewerkt worden aan een gezamenlijke oplossing. Het afsluiten van de Schuineweg met beweegbare palen kreeg grote steun en lijkt nu de oplossing die ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Vermoedelijk wordt dit in het voorjaar van 2020 uitgevoerd." (bron: gemeente Twenterand)

- O van Westerhaar-Vriezenveensewijk, O van de N36, ligt bedrijventerrein Garstelanden (niet te verwarren met de wijk Garstlanden in Gramsbergen). De naam is ontleend aan de veldnaam 'De Veen Garst Landen' (1851), later ook geschreven als 'Veen Garst Landen' (1906). Dit was een veengebied dat lag tussen de toenmalige Tweede Nieuwe Leidijk (thans Sluiskade Noordzijde) en de Derde Nieuwe Leidijk (thans Leidijk-Oost). Zuidelijk van het huidige bedrijventerrein Garstelanden dus. Dit gebied was in eigendom van Vriezenveense boeren die hier het 'recht van opstrek' hadden. Bedrijventerrein Garstelanden ligt op de plek van de oude veldnaam Oude Gats Veenen. Historisch-geografisch gezien is de naam van het bedrijventerrein dus eigenlijk niet correct.* Het bedrijventerrein ligt in een landschappelijk zeer fraaie omgeving, op de overgang van een zandrug met veel bos, naar de grootschalige openheid van het veenlandschap, met verspreide boselementen. Anno 2010 warn er plannen om het terrein met 3 hectare uit te breiden voor de uitbreidingsbehoefte van de lokale bedrijven. De uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt door de nabijheid van Natura-2000 natuurgebied Engbertsdijksvenen.
* Bron: Freddie Ekkel, Kloosterhaar.

- Bestemmingsplan Westerhaar-Vriezenveensewijk (2015).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk (Hoofdweg 166) van de Hervormde Gemeente Westerhaar-Vriezenveensewijk dateert uit 1977. Losstaande klokkenstoel met klok en uurwerk. Het orgel is in 1979 gebouwd door de firma H.J. Vierdag. - De vorige kerk stond op Hoofdweg 170, dateerde uit 1920 en is in 1974 door brand verwoest. Op die locatie is nu een uitvaartcentrum gevestigd. De kerk is op huisnr. 166 herbouwd tegen het daar reeds bestaande Hervormd Centrum (gemeenschapshuis), dat aanvankelijk heeft gediend als openbaar badhuis. In de grote zaal zijn altijd veel activiteiten.

- De Gereformeerde (PKN) kerk 'de Bron' (Wollegrasstraat 8) uit 1970 is een moderne kerk zonder toren. Het orgel is in 1956 gebouwd door de firma Ernst Leeflang (Apeldoorn) voor de kapel van Stichting Nederlandsch Mettray te Eefde. De firma Pels & Van Leeuwen (Alkmaar) heeft het orgel in 1971 verplaatst naar Westerhaar-Vriezenveensewijk. "Tot 1967 hoorden de gereformeerden van Westerhaar, ten noorden van de Leidijk, bij de kerk van Sibculo, en de gereformeerden van Vriezenveensewijk, ten zuiden van de Leidijk, bij de kerk van Vriezenveen. In 1967 werd ook Vriezenveensewijk bij Sibculo gevoegd. Vanaf die tijd werden er diensten gehouden in het gebouw van de Nederlandse Hervormde gemeente. In 1970 kregen we de beschikking over een eigen kerkgebouw aan de Wollegrasstraat. Geleidelijk werd de kerk van Sibculo gesplitst in twee zelfstandige wijken met een eigen wijkkerkenraad. In 1974 is onze kerk officieel als een zelfstandige kerk geïnstitueerd onder de naam: Gereformeerde Kerk van Westerhaar. In 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ook de Gereformeerde Kerk van Westerhaar is toen toegetreden tot de PKN."

- Het pand op Hoofdweg 133 dateert uit 1977 en was oorspronkelijk een Hervormde Evangelisatie (Gereformeerde Bond). Tegenwoordig is het de kerk van de lokale Hersteld Hervormde Gemeente. In de zomerperiode wordt de kerk ook drukbezocht door vakantiegangers.

- De Baptistenkerk van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland (Hoofdweg 85) dateert uit 1971. Toen is een voormalige school verbouwd tot kerk. De vorige kerk, uit 1950, is gesloopt.

- Verder is er in het dorp nog een kerkje van de Pinkstergemeente geweest, met de naam Eben Haëzer. Het kerkje stond ongeveer op de plaats waar nu openbare basisschool de Blokstoeke staat, voorin de Oranjestraat. Daar stond ook de tandartspraktijk van tandarts Jonker, en duivenkeet de Zilvermeeuw, en daarnaast stond het kerkje.

- "Veenmuseum Vriezenveenseveld is een klein buitenmuseum. Het Veenmuseum is ontstaan dankzij initiatieven tijdens het 100-jarig bestaan van Westerhaar-Vriezenveensewijk in 1985. Het wordt onderhouden door vrijwilligers (extra vrijwilligers zijn altijd welkom!). Bezoekers krijgen een beeld van het leven, wonen en werken in de tijd van de vervening in Noord-Twente rond 1880-1950. Bij het Veenmuseum zijn enkele veenhutten, een oude boerderij en een winkeltje annex gelagkamer te zien zoals die aan het eind van de 19e eeuw voorkwamen. Ook rijdt een origineel veentreintje de bezoekers over het terrein rond. In de centrale expositieruimte wordt het verhaal van veen en turfsteken beeldend verteld aan de hand van een op een maquette nagebouwd veenterrein.

Expositieruimte. Vol trots kunnen wij melden dat onze expositieruimte recentelijk volledig is vernieuwd. Met steun van diverse partijen (die vermeld staan op onze pagina Donateurs en Sponsoren) hebben wij er alles aan gedaan om ons binnengedeelte net zo aantrekkelijk en leerzaam te maken als ons buitengedeelte. Aan de hand van een logische en educatieve route wandel je van het huidige hoogveengebied, de Engbertsdijksvenen, terug in de tijd. Je leert over het ontstaan van het veen, over de arbeiders en hun omstandigheden, het zware werk in het ‘veld’ om te eindigen bij de nabije toekomst van het gebied en haar bewoners. Heb je deze ronde gemaakt - al dan niet begeleid door een van onze ervaren rondleiders - dan geeft ons buitengedeelte met de hutten en de woningen vast een nog beter beeld van het leven van toen in het veen. Wil je eerst even uitblazen met een kopje koffie of thee met iets lekkers er bij? Ook dat kan natuurlijk nog steeds in het nieuw aangeklede binnengedeelte of ons gezellige buitenterras."

- In 2016 had de gemeente plannen voor bomenkap aan de Sluiskade in Westerhaar-Vriezenveensewijk. De buurtbewoners vonden dit geen goed plan en hadden een beter idee; ze wilden de vroegere Veenbrug, de ophaalbrug over het Veenkanaal, weer terugbrengen in het straatbeeld. In de tijd van de veenafgravingen werd het Veenkanaal voornamelijk gebruikt door grote schepen die enorme hoeveelheden turf vervoerden. Om zoveel turf te kunnen vervoeren, werd het op de schepen hoog opgestapeld. De vroegere, kleine draaibrug is daarom in 1929 vervangen door een grotere ophaalbrug van 9 meter hoog. Vanwege deze imposante hoogte was de brug een icoon van het dorp geworden. Nadat de veenontginning stopte, verloor de brug zijn functie en is hij in 1975 weggehaald. De originele tekeningen van de brug bleken er nog te zijn. De gemeente vond het een goed plan, en er werd een werkgroep opgericht. Op basis van de oude tekening en foto’s is de brug door Jan Tijhuis in twee jaar tijd met de hand tot in detail nagebouwd. In mei 2019 is de replica van de Veenbrug feestelijk onthuld.

Terug naar boven

Evenementen

- Oranjevereniging Westerhaar-Vriezenveensewijk organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, zoals Koningsdag en de Feestweek met o.a. de Kermis. Verder organiseert de Oranjevereniging eens in de 5 jaar tijdens de Feestweek een gezellige ondernemersbeurs.

- "Stichting Avond4daagse organiseert jaarlijks de Avond4daagse in Westerhaar-Vriezenveensewijk (mei, in 2020 voor de 51e keer), met routes van 2.5 , 5 en 10 km door de mooie omgeving van het dorp. Je kunt ook meelopen voor een “Eendags medaille” op een avond van eigen keuze. Inschrijfkosten t/m 13 jaar € 3.00, 14 jaar en ouder € 4.00. Ook voor het wandelen in groepsverband zijn er mooie prijzen beschikbaar, voor zowel de 5 als 10 km wandelaars. Ook kan men mee doen voor de “Originaliteitsprijs”, een prijs voor de mooist uitgedoste wandelaar. Op dinsdagavond zal de AZB wat lekkers uitdelen, de Regiobank zal op woensdagavond een verrassing uitdelen en Stichting Avond4daagse voorziet de wandelaars met lekkers op donderdagavond voor alle lopers tijdens de looproute. Zowel bij de 2.5 , 5 als de 10 km. Na afloop is er een Blarenbal in Kulturhus De Klaampe."

- Iedere 5 jaar wordt een jubileum gevierd t.g.v. de oprichting van het dorp in 1885. - Videoreportage Dorpsfeest t.g.v. 130-jarig bestaan in 2015.

- Toneelvereniging Simplonia brengt jaarlijks in november een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fietsroute LF18 (Ommen-Denekamp, 60 km), van het Landelijk Fietsnetwerk, loopt onder meer door Westerhaar-Vriezenveensewijk. Deze route maakt onderdeel uit van het 'Rondje Twente'. Dit rondje bestaat uit delen van vier LF-routes (LF8, LF14, LF15 en LF18) en voert door enkele van de mooiste natuurgebieden van Overijssel.

- "Ommetje Het Veenschap (6,5 km) kun je starten bij RUSTpunt De Johanneshoeve, Dalweg 39, 7676 SB Westerhaar-Vriezenveensewijk of bij het Veenmuseum, Paterswal 11, Vriezenveen, tijdens openingsuren. Tussen 1850 en 1970 is in dit deel van Overijssel op grote schaal veen afgegraven. Op de afgegraven veengronden begonnen boeren hun agrarische activiteiten volgens het bestaande Vriezenveense verkavelingspatroon: lange smalle akkers, die zich soms over kilometers uitstrekten. Die patronen zijn nog te herkennen in en rond het unieke gebied van Het Veenschap. In de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw vonden hier grootscheepse ruilverkavelingen plaats, die de typerende boerderijen hebben opgeleverd. De wandeling voert langs de ruilverkavelingsboerderijen en Veenmuseum Vriezenveenseveld, waar de veenhistorie levend wordt gehouden.Bijzonder aan deze route is dat het ook bewegwijzerd (8 km) is voor scootmobielen. Op de startpunten is tevens een oplaadpunt."

- De weg van Westerhaar-Vriezenveensewijk naar Sibculo en Kloosterhaar is op een hoge zandrug gelegen en vormt een markante overgang vanuit het veenlandschap. Hier vandaan heb je fraaie uitzichten op het open veenlandschap.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Westerhaar-Vriezenveensewijk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Onder het menu 'Video's' op de dorpssite vind je in totaal een paar honderd video's van evenementen en activiteiten in Westerhaar-Vriezenveensewijk door de jaren heen.

- Dorpsfilm over het dorp anno 1970 (36 min.).

- Virtuele toer door Westerhaar-Vriezenveensewijk, door RTV Oost.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westerhaar-Vriezenveensewijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Westerhaar-Vriezenveensewijk.

- Kulturhus: - Westerhaar-Vriezenveensewijk heeft sinds 2007 de beschikking over het nieuwgebouwde grote en zeer multifunctionele Kulturhus De Klaampe, dat dezelfde naam draagt als het vroegere gemeenschapcentrum. Het Kulturhus herbergt de functies sport, welzijn en cultuur, zorg, educatie en sociaal werk. Er is ook een zorgcentrum aangesloten bij het Kulturhus. Door initiatief van huisartsen, fysiotherapeuten, logopediste, opticien en meer, is er een uitstekende eerstelijns zorgvoorziening ontstaan. Ook worden in het Kulturhus spreekuren gehouden van ziekenhuizen uit Hardenberg en Almelo.

- Dorpskamer Westerhaar is een iniatief van De Klaampe en TMZ, waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten ondernemen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Fontein, Basisschool De Blokstoeke en Kindcentrum De Kleine Wereld in Westerhaar-Vriezenveensewijk zijn sinds eind 2013 gevestigd in Brede School Westerhaar. Met de Brede School is een gebouw gerealiseerd waarin kinderen zich in een nieuwe omgeving verder ontwikkelen, ontplooien en de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. In de school is in het ontwerp veel aandacht besteed aan duurzaamheid en flexibiliteit. De flexibiliteit geeft een meerwaarde aan het gebouw, zodat ook in de toekomst optimaal van het gebouw gebruik kan worden gemaakt. Ruimten kunnen worden samengevoegd en ook onderling worden uitgewisseld.

- Muziek: - Muziekvereniging Soli Deo Gloria (SDG). "SDG is gevestigd in Westerhaar-Vriezenveensewijk en verzorgt de muziekopleidingen Muziekmaken is Cool! (voorheen AMV), Blaasinstrumenten en Slagwerk. De opleidingen zijn natuurlijk niet alleen bestemd voor kinderen. Ook wanneer je op oudere leeftijd een instrument wilt leren spelen kun je bij de muziekvereniging terecht. Alle opleidingen worden in eigen beheer verzorgd. Muziekmaken is Cool! is bestemd voor kinderen vanaf 7 jaar die graag willen leren muziek maken. Ook wordt deze opleiding gezien als opstap naar een “instrumentale” opleiding binnen de vereniging. Het is nuttig voor kinderen om deze lessen te volgen voordat een instrumentenkeuze wordt gemaakt. De opleiding duurt in principe één jaar en start jaarlijks in september.

De opleiding Blaasinstrumenten is bestemd voor iedereen die een blaasinstrument wil leren bespelen. De lessen worden gegeven door gediplomeerde docenten. Een opleiding is mogelijk voor de volgende instrumenten: Saxofoon, Bugel, Trompet, Hoorn, Trombone, Bariton, Bas. De opleiding Slagwerk is bestemd voor iedereen die gevoel heeft voor ritme en dit verder wil ontwikkelen. Onder leiding van een eigen gediplomeerde docent worden individuele lessen gegeven. De leerling kan daardoor op elk moment instromen. De slagwerkopleiding bestaat uit 3 verschillende opleidingen. Trom: drumstel en ongestemd slagwerk. Pauken: gestemd slagwerk. Melodisch slagwerk: (slaginstrumenten waarop men een melodie kan spelen, zoals een xylofoon). In het door de leden zelf gebouwde clubgebouw Domus SDG aan de Zwembadlaan in Westerhaar-Vriezenveensewijk worden ook keyboard-, piano-, harmonica- en gitaarlessen gegeven."

- Het lied van Westerhaar.

- "Zelf muziek maken of zingen is voor kinderen een grote hulp bij hun ontwikkeling. Ze blijken zich beter te kunnen concentreren en makkelijker te leren. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat muziek maken, en dan vooral samen muziek maken, gewoon heel erg leuk is. En dat geldt echt voor alle leeftijden! Het muziekaanbod van Muziekschool Pianoforte biedt voor iedereen wel een instrument of cursusmogelijkheid. Met leslocaties in Den Ham, Hardenberg, Nijverdal, Ommen en Westerhaar-Vriezenveensewijk is de regio Twenterand en omstreken voorzien van een fantastische muziekschool. Het docententeam is samengesteld uit professionals uit de muziekwereld, met ruime ervaring in het lesgeven maar zeker ook in het beoefenen van instrumenten."

- Sport: - MC De Wieke is opgericht in 1995. Ze hebben een tour-, een off road- en een cross-afdelingen.

- "Hengelsportvereniging HSV 't Meuntje is opgericht in 1945. Wij hebben ongeveer 750 leden, het merendeel in Westerhaar-Vriezenveensewijk en Vriezenveen, maar ook vele leden van buiten onze gemeente. Wij zijn aangesloten bij Sportvisserij Oost Nederland en bij Sport Visserij Nederland."

- Zorg: - Woonzorgcompex ’t Haarhuus in Westerhaar-Vriezenveensewijk is in 1965 begonnen als kleinschalig verzorgingshuis aan de P.M. Hackstraat. Inmiddels is het uitgegroeid tot een modern woonzorgcomplex gevestigd aan de Oranjestraat. "In die halve eeuw is er veel veranderd. Toch is er in al die jaren ook veel hetzelfde gebleven. De persoonlijke zorg, de nauwe verbinding met het dorp Westerhaar en de sfeer en gezelligheid spelen nog altijd een hoofdrol", zo liet de instelling weten t.g.v. het 50-jarig bestaan in 2015. Het nieuwe 't Haarhuus is een duurzaam woonzorgcomplex, dat bestaat uit onder meer verpleegappartementen van TriviumMeulenbeltZorg. Bewoners krijgen verpleeghuiszorg en thuiszorg geboden. De mensen huren hun appartement van woningcorporatie Mijande Wonen.

- TMZ Wijkverpleging Westerhaar.

- Veiligheid: - "Sinds 1967 zet EHBO-vereniging Westerhaar-Vriezenveensewijk zich in om de eerste-hulpverlening binnen ons dorp te bevorderen. Dit doen we door het organiseren van EHBO-cursussen en door eerste hulp te verlenen tijdens evenementen zoals de Wandelvierdaagse, het Paardenconcours en de Motorcross. We zijn blij met de aanschaf in 2017 van een nieuwe reanimatiepop. Al enige tijd waren een aantal poppen van de vereniging aan vervanging toe. Daarom deed de vereniging mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Op deze wijze probeerden we wat extra geld te verdienen voor de aanschaf van een nieuwe pop. En hoewel de opbrengst mooi was, was het bij lange na niet genoeg voor een nieuwe pop. Dankzij aanvullende sponsoring van Prefab Twente en Mijande Wonen hebben we de reanimatiepop toch kunnen aanschaffen. Tijdens de jubileumviering in mei 2017 t.g.v. het 50-jarig bestaan schonken de leden de vereniging ook nog een nieuwe junior reanimatiepop. Een geweldig cadeau, waar we erg blij mee zijn. Met de nieuwe reanimatiepoppen en de nieuwe G5 AED trainer gaat onze EHBO een nieuw reanimatietijdperk tegemoet."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Westerhaar-Vriezenveensewijk.

Terug naar boven

Trivia

- Voormalig lid van de Tweede Kamer Sabine Uitslag (1973, CDA) is in Westerhaar-Vriezenveensewijk geboren.

Reacties

(4)

De informatie over de kerken klopt niet helemaal. De Ned. Herv. kerk stond eerst op Hoofdweg 170. Die is in 1974 verbrand en daarna weer tegen het dorpshuis (Ned. Herv. centrum) herbouwd.
Er is over dit dorpshuis ook nog wel wat te vertellen. Dat diende eerst als openbaar badhuis. Er zijn in de grote zaal altijd veel activiteiten.

Dank voor uw correctie en aanvulling! Ik heb het verwerkt. Jammer dat er over zowel de vorige als de huidige kerk (als gebouw) als het Hervormd Centrum niets wordt vermeld op de site van de Hervormde Gemeente. Als zij daar niets over vertellen, kan ik dat ook niet samenvatten... Die klokkenstoel is bijv. toch niet alledaags, en wellicht zijn er nog meer bijzonderheden aan exterieur of interieur. Men zou een pagina kunnen maken over ontstaan en ontwikkeling van de vorige en huidige kerk, en een pagina over wat er door het jaar heen zoal te doen is in het Hervormd Centrum (in de zoekmachine zie ik bijv. een vogelshow en een boekenmarkt voorbij komen). Kennelijk is dat ook te huur voor derden. Wat zijn de condities, met wie kan men contact opnemen e.d. Potentiële geïnteresseerden kunnen dat niet 'ruiken'...
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Het kerkje van de Pinkstergemeente stond ongeveer op de plaats waar nu de openbare basisschool staat, voorin de Oranjestraat. Daar stond ook de tandartspraktijk van tandarts Jonker, en de duivenkeet de Zilvermeeuw, en daarnaast stond het kerkje. mvg.

Dank voor uw aanvulling! Weer een 'puzzelstukje' opgelost! Ik heb het verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen