Wieksloot

Plaats
Buurtschap
Soest
Utrechtse Heuvelrug Eemland
Utrecht

pijnenburg_bosmarathon_medaille_kopie.jpg

De bikkels die de Pijnenburg Bosmarathon uitlopen, door de bossen van Laag Hees, W van buurtschap Wieksloot, kunnen als beloning deze mooie medaille aan hun prijzenkast toevoegen. (© Jaap van den Broek/www.flickr.com/photos/jaapvandenbroek)

De bikkels die de Pijnenburg Bosmarathon uitlopen, door de bossen van Laag Hees, W van buurtschap Wieksloot, kunnen als beloning deze mooie medaille aan hun prijzenkast toevoegen. (© Jaap van den Broek/www.flickr.com/photos/jaapvandenbroek)

wieksloot_natuurgebieden_op_hees_en_soesterveen_kopie.jpg

W, resp. O van buurtschap Wieksloot liggen de 'geliefde natuurparels Op Hees en Soesterveen', aldus Natuurmonumenten, die hier volop bezig is met natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling. Zie verder het kopje Landschap. (© www.natuurmonumenten.nl)

W, resp. O van buurtschap Wieksloot liggen de 'geliefde natuurparels Op Hees en Soesterveen', aldus Natuurmonumenten, die hier volop bezig is met natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling. Zie verder het kopje Landschap. (© www.natuurmonumenten.nl)

wieksloot_8.jpg

Kom je vanaf de Biltseweg buurtschap Wieksloot binnen, dan zie je al direct de mooie boerderij Wijkerhoek.

Kom je vanaf de Biltseweg buurtschap Wieksloot binnen, dan zie je al direct de mooie boerderij Wijkerhoek.

wieksloot_3.jpg

De Wieksloterweg WZ in buurtschap Wieksloot is prachtig opgeknapt met rood asfalt; dat wil eigenlijk zeggen dat de auto er als gast is, rustig aan dus.

De Wieksloterweg WZ in buurtschap Wieksloot is prachtig opgeknapt met rood asfalt; dat wil eigenlijk zeggen dat de auto er als gast is, rustig aan dus.

wieksloot_4.jpg

Buurtschap Wieksloot heeft geen bebouwde kom, maar verspreid staande woningen - vaak wel heel mooie optrekjes.

Buurtschap Wieksloot heeft geen bebouwde kom, maar verspreid staande woningen - vaak wel heel mooie optrekjes.

wieksloot_6.jpg

Het 1e Heezerlaanje, gezien vanuit buurtschap Wieksloot

Het 1e Heezerlaanje, gezien vanuit buurtschap Wieksloot

wieksloot.jpg

Het is erg landelijk daar in Wieksloot. Pak de fiets of ga er wandelen, want met de auto ga je veel te snel om van al dat moois te genieten.

Het is erg landelijk daar in Wieksloot. Pak de fiets of ga er wandelen, want met de auto ga je veel te snel om van al dat moois te genieten.

wieksloot.jpg

Nog zo'n mooi landelijk hoekje in buurtschap Wieksloot, met een hek van kastanjehouten latten

Nog zo'n mooi landelijk hoekje in buurtschap Wieksloot, met een hek van kastanjehouten latten

wieksloot.jpg

Nog nooit in buurtschap Wieksloot geweest? Nou, het is zeker de moeite waard; het is ook de weg naar de Lange en Korte Duinen en dan pik je dit mooi even mee.

Nog nooit in buurtschap Wieksloot geweest? Nou, het is zeker de moeite waard; het is ook de weg naar de Lange en Korte Duinen en dan pik je dit mooi even mee.

wieksloot_7.jpg

Op de weg terug naar de N234 komen we weer langs de bijzonder mooie boerderij Wijkerhoek, prachtig gelegen aan de Pijnenburger Grift.

Op de weg terug naar de N234 komen we weer langs de bijzonder mooie boerderij Wijkerhoek, prachtig gelegen aan de Pijnenburger Grift.

Wieksloot

Terug naar boven

Status

- Wieksloot is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streken Utrechtse Heuvelrug en Eemland, gemeente Soest.

- De buurtschap Wieksloot valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Soest.

- De buurtschap Wieksloot heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

- In de editie 2005 van de Topogratische atlas Utrecht stond deze plaatsnaam nog. In de editie 2014 is de plaatsnaam verdwenen. Waarom is ons een raadsel; de bebouwing is er nog gewoon, en nog altijd niet opgeslokt door de uitdijende nieuwbouw van Overhees, dus wat ons betreft bestaat de buurtschap nog gewoon.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Op oude kaarten staat in deze omgeving de plaats- en kennelijke buurtschapsnaam Soesterveen. In de jaren zestig verdwijnt deze naam als plaatsnaam van de kaarten, en wordt vervangen door de plaats- en buurtschapsnaam Wieksloot.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wieksloot ligt langs de W rand van het dorp Soest, rond de Wieksloterweg Oostzijde en idem Westzijde. E.e.a. voor zover gelegen N van de Insingerstraat. Het gebied Z daarvan valt onder de buurtschap Hees.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Wieksloot omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1394 wordt de grens tussen het Soesterveen en het Heezerveen vastgesteld door bisschop Frederik van Blankenheim. Dat was nodig om een einde te maken aan de ruzies daarover met betrekking tot de winning van het veen voor de productie van turf. Die grens is nu nog te herkennen aan de kaarsrechte Wieksloterweg. Wie richting Biltseweg rijdt ziet aan de rechterhand de kavels van het Soesterveen die haaks staan op de Wieksloterweg. Ter linker zijde liggen de kavels, nu weilanden, van het Heezerveen die parallel lopen aan de Wieksloot.

- Verhalen over Wieksloot in vroeger tijden, door Mien van Dam-Veldhuizen, die daar is geboren en getogen.

- Interviews met o.a. dhr. W. v.d. Akker over zijn herinneringen aan vroegere tijden in Wieksloot en Hees, door Historische Vereniging Soest / Soesterberg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Bosmarathon (op een zondag in oktober) voert door de bossen van het deel dat vroeger tot Landgoed Pijnenburg behoorde en tegenwoordig - weer - Laag Hees heet, W van Wieksloot. De Bosmarathon is al vele jaren een gezellige recreatieve loop met veel publieke belangstelling. Start en finish zijn op de atletiekbaan van Atletiekvereniging Pijnenburg. De tijdlimiet voor de marathon is 5,5 uur. De tijdsregistratie (met uitzondering van de jeugdlopen) wordt uitgevoerd met een gratis ter beschikking gestelde chip, die je na afloop weer moet inleveren. Het gebruik is niet verplicht, maar zonder chip wordt geen tijd geregistreerd. Er is ook een marathonestafette, met teams van 4 mannen, 4 vrouwen of 2 mannen en 2 vrouwen.

De 10,5 km van de Pijnenburg Bosmarathon telt mee voor de TOP 10 Lopen van de Gooi, Vecht- en Eemstreek, een samenwerkingsverband van een aantal regionale lopen, met als doel de betrokken regionale lopen voor de deelnemers nóg aantrekkelijker te maken. Het circuit is aantrekkelijk voor zowel de regionale wedstrijdlopers als de recreatieve lopers, omdat elke loop op de lijst garant staat voor een goede organisatie, kleedgelegenheid, tijdwaarneming en een zorgvuldig uitgezet parcours. De data van de Top 10 Lopen worden op elkaar afgestemd, zodat het mogelijk is in de eigen regio aan veel lopen deel te nemen. En als je aan minimaal 10 Top 10 Lopen hebt meegedaan, krijg je na afloop van het seizoen als Top 10 Runner een waardevolle herinnering. Enige voorwaarde is dat je deze lopen vastlegt op je digitale stempelkaart op de website.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Buurtschap Wieksloot is ondanks de fors uitgebebreide nieuwbouw van de kern Soest in de afgelopen decennia middels de wijk Overhees, nog altijd een landelijk buitengebied. De buurtschap wordt middels een strook weilanden, behorend bij de boerderijen van Wieksloot, gescheiden van de dorpskern. De buurtschap kenmerkt zich door lintbebouwing, met voornamelijk woningen, met veel doorzichten naar het agrarische coulissenlandschap tussen de Wieksloot en de dorpsrand. Het landschap is kleinschalig met veel lijnvormige beplantingen en bospercelen. Het opgaande groen langs de dorpsrand van Soest draagt in belangrijke mate bij aan de beeldkwaliteit (minder harde bebouwingsrand). In bestemmingsplantermen heeft het gebied de kwalificatie 'agrarisch met waarden', wat wil zeggen dat de gemeente er de agrarische functies wil behouden, en tegelijkertijd het waardevolle landschap wil behouden, en er dus allerlei restricties worden gesteld aan eventuele nieuwbouw- en uitbreidingsplannen.

Voor buurtschap Wieksloot zijn in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest o.a. de volgende aandachtspunten en randvoorwaarden geformuleerd in het kader van de gewenste beeldkwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling: behoud van groen langs de dorpsrand; behoud lijnvormige beplantingselementen en bosgebieden; behoud van de open zichtrelaties, zowel vanaf de Wieksloterweg als vanaf de wegen haaks daarop; hoofdgebouwen naar de Wieksloterweg gericht, met de langste gevel in de richting van de verkaveling (indien toch een dwarshuis, dan maximaal 10 meter breed); bijgebouwen ondergeschikt aan het hoofdgebouw; strokenverkaveling beschermen; verbreding en biologische landbouw; natuur deels primaire functie binnen EHS, deels ontwikkelen middels rood voor groen, deels agrarische natuurontwikkeling.; recreatief medegebruik landelijk gebied en recreatieve dorpsrandfuncties; fietsverbinding langs de Praamgracht.

- In het NW van buurtschap Wieksloot ligt aan de Z kant natuurgebied Op Hees, onderdeel van ‘De Laagte van Pijnenburg’, die loopt van Soest tot Maartensdijk. Op Hees heeft veel te bieden: naalbos, loofbos, akkers en graslanden. Authentieke houtwallen scheiden het bouwland. Door de fraaie wisselwerking tussen bos en open ruimte kun je hier prachtig wandelen en fietsen. Wie goed om zich heen kijkt en niet te luidruchtig is, komt reeën en eekhoorns tegen. Ook de boommarter en das verschuilen zich in het bos. In het natuurgebied leven ook roofvogels zoals de buizerd en de havik. De boswachters hebben sloten en greppels afgedamd, zodat er poelen zijn ontstaan. In de poelen leven zeldzame kamsalamanders.

Aan de andere, O kant van Wieksloot ligt natuurgebied het Soesterveen, het eerste terrein dat Natuurmonumenten in 1927 in de provincie Utrecht heeft aangekocht. En niet voor niets. Het is een uniek gebiedje met de laatste restanten hoogveen met bijbehorende zeldzame planten. Maar de kwaliteit holt achteruit door verdroging. Natuurmonumenten wil dit natuurgebiedje duurzaam in goede staat houden en dat kan ook. Met uitbreiding, meer vernatting en openheid kan dit vochtige
heidegebied ook op lange termijn behouden blijven. Natuurmonumenten heeft daar het Herstelplan Soesterveen voor gemaakt, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. Zie ook het Projectplan Verdrogingsbestrijding Soesterveen, van Waterschap Vallei en Veluwe.

De afwisseling in Op Hees van graslanden, akkers, bossen, houtwallen, singels en sloten kom je in ons land nog maar weinig tegen. Het Soesterveen is het laatste stukje van de uitgestrekte hoogveengebieden die er aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug zijn geweest. Het Soesterveen is een zeer kwetsbaar natuur­terrein en ligt daarom bewust ook een beetje verstopt. Juist door die afwisseling in beide natuurgebieden vinden veel dieren en planten er een geschikt leefgebied. Roofvogels, zoals havik, sperwer en torenvalk, en zangvogels, zoals boomklever en kleine bonte specht. Maar liefst vijf soorten vleermuizen komen in het gebied voor, net als boommarter, das en ree. De hazelworm is in Op Hees gezien, de ringslang in het Soesterveen. In de bossen groeien brede wespenorchis, dubbelloof en hengel.
In het voorjaar kleuren pinksterbloemen de graslanden lila. Langs het veen staat de blauwe bosbes. In het veen zelf zijn na herstelwerk kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw en veenpluis teruggekeerd. Boven de planten dansen groentjes en groot dikkopjes, vlinders die alleen in dit soort landschappen voorkomen. (bron en voor nadere informatie zie: Natuurmonumenten)

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Wieksloot.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Wijkbewoners Team (WBT) Overhees - Hees - Klein Engendaal is er voor inwoners van deze wijken, buurten en buurtschappen, met als gemeenschappelijke postcode 3766. Inwoners zetten zich in het WBT als vrijwilliger in voor een veilige, schone en leefbare wijk. Het WBT pakt zelf veel zaken op en neemt ook initiatieven naar aanleiding van vragen, wensen van mede-inwoners.

Reactie toevoegen