Wijchen

Plaats
Dorp en gemeente
Wijchen
Rijk van Nijmegen Land van Maas en Waal
Gelderland

wijchen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Wijchen is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streken Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal. Laatstgenoemde streek heeft betrekking op de kernen Batenburg, Bergharen, Hernen en Leur.

Wijchen is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streken Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal. Laatstgenoemde streek heeft betrekking op de kernen Batenburg, Bergharen, Hernen en Leur.

gemeente_wijchen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Wijchen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Wijchen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Wijchen

Terug naar boven

Status

- Wijchen is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streken Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal. Laatstgenoemde streek heeft betrekking op de kernen Batenburg, Bergharen, Hernen en Leur.

- De gemeente is per 1-7-1980 vergroot met een deel van de gemeente Overasselt (= het dorp Balgoij) en in 1984 met de gemeenten Batenburg en Bergharen.

- De gemeente Wijchen omvat naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de stad Batenburg, de dorpen Alverna, Balgoij, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik, het wijkdorp Woezik en de buurtschappen Boskant, Bullekamp, Den Hoef, Heiveld, Hoogbroek, Klispoel, Laak, Lienden, Lunen, Teersdijk (grotendeels) en Wezel. In totaal zijn dit 1 stad, 7 dorpen, 1 wijkdorp en 11 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Wijchen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Onder het dorp Wijchen vallen, ook voor de postadressen, het wijkdorp Woezik en de buurtschappen Boskant, Bullekamp, Klispoel, Lunen, Teersdijk (grotendeels) en Wezel. Dat zijn 1 wijkdorp en 6 buurtschappen in totaal. De buurtschappen Boskant en Bullekamp vallen in de praktijk wellicht onder het dorp Alverna.

Terug naar boven

Naam

Uit te spreken als
Wiechen.

Oudere vermeldingen
1155 de Wichine, ws. 1195 de Wigene, 1201 Wigen, 1203 Wighen, 1502 Wichen, 1535 Wijchen, 1883 Wichen.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend. Men heeft - met het nodige voorbehoud - gedacht aan een afleiding van het Germaanse wîh-* 'heilig', zie ook Wehe en Wijhe, en aan het Germaanse wîg-* 'strijd'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De plaats Wijchen ligt direct W van Nijmegen en grenst in het O aan de A73, in het N aan de A326 (met een kleine strook N daarvan, zijnde bedrijventerrein Bijsterhuizen-Noord en de buurtschap Wezel W daarvan), in het W aan - resp. van N naar Z - het Leurse Bos, de A50 en de N845, en in het Z aan de dorp(sgebied)en Balgoij, Nederasselt en Overasselt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Wijchen 499 huizen met 2.949 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 161/936 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Boskantroth 124/749, Passerot 73/443 en Woesiksrot 82/494, en dorp Niftrik 59/327. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 17.000 huizen met ca. 41.000 inwoners, waarvan ca. 14.000 huizen met ca. 33.000 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Naast bioscoop Cinema Roma aan de Oude Klapstraat is in 2020 aan het riool gewerkt. Voorafgaand aan het werk onderzochten archeologen van VUhbs Archeologie het gebied. Ze vonden een flink aantal huisplattegronden, waterputten en aardewerk uit het eind van de vroege en het begin van de volle middeleeuwen, dat wil zeggen ruwweg tussen 800 en 1200. Deze vondsten bevestigen wederom dat Wijchen lange tijd een belangrijk plaats in de regio is geweest. Gezien de hoeveelheid huizen die hier gevonden zijn uit de periode 800-1200, kan men concluderen dat hier toen een flink centrum moet zijn geweest. In de Oostflank zijn uit dezelfde periode sporen van ijzerproductie gevonden. Die werd aangestuurd door de elite. Dat betekent dat de hoge status van het dorp vanaf de Romeinse tijd via de Merovingers doorliep tot in de middeleeuwen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in) deze gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Museum Kasteel Wijchen. Het pittoreske kasteel biedt naast het museum verder nog onderdak aan de raads- en trouwzalen van de gemeente. Aan de hand van allerlei thema’s wordt in het museum verteld over de 8.000 jaar lokale bewoningsgeschiedenis. De nadruk van de vaste expositie Regionale Geschiedenis ligt op de 5 kastelen (Wijchen, Hernen, Batenburg, Balgoij en Leur) die de gemeente rijk is en die veel invloed hebben gehad op de geschiedenis en machtsverhoudingen in dit deel van het Land van Maas en Waal. Ook de Museumtuin De Tuun - met oude landbouwgewassen en kruidentuin - maakt deel uit van de collectie.

De afdeling Archeologie van het museum presenteert vondsten uit Wijchen en omgeving van de steentijd tot en met de middeleeuwen. Maquettes van huistypen geven daarbij een overzicht van het geleidelijke ontwikkelen van de woonomgeving. Vooral de Romeinse periode is uitstekend vertegenwoordigd met fraaie voorwerpen van glas en metaal naast het gebruikelijke keramiek. Na eeuwen als een rustig boerendorp heeft het zich in de Romeinse tijd snel ontwikkeld. De reden daarvoor is dat het dorp in de Romeinse periode een trekpleister voor de rijken is geweest. Toen, zoals nu, gesitueerd op een handige afstand van Nijmegen, maar zonder de drukte, het lawaai en de vervuiling van de stad. De rijke inwoners van het dorp hebben hier hun sporen achtergelaten in de vorm van gebouwen, gebruiksvoorwerpen en graven met rijke grafgiften.

Een groot deel van de tentoongestelde stukken is afkomstig uit de verzameling van de in 1952 overleden kousenfabrikant F.G.J. Bloemen. Frans Bloemen wist dat er al vanaf 1880 resten van oude culturen in de Wijchense bodem werden gevonden. In 1897 is bijvoorbeeld een uitzonderlijk fraai gegoten bronzen potje met hengsel en deksel gevonden, waarop in reliëf een aantal dieren staan afgebeeld. Ook het zeer hoog aangeschreven Wijchens wagengraf is in dat jaar ontdekt. Bang dat het culturele erfgoed van Wijchen verloren zou gaan, begon Frans Bloemen antiquiteiten te verzamelen. Zodra zijn collectie enige omvang had begon hij ook met het tentoonstellen ervan voor het Wijchense publiek. De eerste oudheidkamer opende in 1927 aan de Markt. De Frans Bloemen collectie bestaat voornamelijk uit aardewerk. Tijdens de jaren dertig kreeg hij veel ‘erdmennekes potjes’ in zijn bezit. De mensen zochten in de crisisjaren de heuvels af met prikstokken, in ruil voor de kousen en sigaren die ze hiervoor van Bloemen kregen. De kleine gaatjes in veel van de potten en urnen uit de collectie zijn beschadigingen die door de prikstokken zijn aangebracht.

Het museum is ook beheerder van de gemeentelijke collectie bodemvondsten, die groeit met elke opgraving in de omgeving. Ook zijn de collecties van andere plaatselijke particuliere verzamelaars door de jaren heen bij het museum terechtgekomen, zoals die van wijlen huisarts P. Franssen waarin, alweer, de Romeinse periode naar voren springt. Ondanks de nadruk op de Romeinse periode is er ook voor liefhebbers van de prehistorie en de vroege middeleeuwen genoeg om van een bezoek een genot te maken. Gereedschappen, sieraden, wapens, gebruiksvoorwerpen: je kunt het allemaal vinden op de afdeling Archeologie."

- "Historisch Vereniging Tweestromenland is opgericht in 1964 en heeft als werkgebied het Land van Maas en Waal en het westelijk deel van het Rijk van Nijmegen, oftewel de gemeenten West Maas en Waal, Druten, Beuningen en Wijchen. Gedurende de afgelopen decennia is er heel wat veranderd in ons mooie leef- en werkgebied. Dorpen hebben een ander aanzien gekregen en we zijn anders gaan leven. Vanuit de Historische Vereniging hebben we het niet alleen allemaal meebeleefd, maar ook verzameld, bewaard en toegankelijk gemaakt. Het grote aantal werkgroepen met de vele vrijwilligers nemen elk een eigen deel van de streekgeschiedenis onder hun hoede. Ze verzamelen foto's, houden zich bezig met streekdracht, ontsluiten archieven en doen familieonderzoek. Anderen zijn bezig met streekliterauur, bidprentjes of de lokale geschiedenis van een dorp. Deze informatie kan op ons Documentatiecentrum worden ingezien en een deel daarvan digitaal via Collectie Gelderland."

- Museum De Kijkzolder, museum van Parochie De Twaalf Apostelen Wijchen, geeft primair inzicht in het kerkelijk godsdienstig leven van parochie en parochianen vóór 1965, maar heeft tegenwoordig ook een bredere functie, waarover je hierna meer kunt lezen. "Over het ontstaan en het belang van ons Parochieel Kerkelijk Museum. Na het Vaticaans Concilie (1964) ontstonden er in korte tijd grote veranderingen. Het Concilie met Paus Johannes XXIII, gaf blijkbaar ruimte aan die veranderingen die al langer in de lucht zaten. Gelovigen in ons land kropen onder het juk van de dwang uit, die de kerk in velerlei opzichten oplegde. Gelovigen werden mondig en kozen een eigen weg in de godsdienstige beleving. In korte tijd verdwenen belangrijke kerkelijke rituelen: de biecht, het Lof, de processies, de uitstelling, de zondagse verplichting, de dagelijkse H. Mis. De hele Rijke Roomse Cultuur, die zo kenmerkend was voor het katholieke leven in de jaren vóór 1965, verdween in een paar jaar tijd. Heiligenbeelden werden stukgegooid, monstransen kwamen in de kluis terecht, oude kostbare kazuifels gingen naar de zolder, de grote en unieke vaandels van parochie en katholieke verenigingen hingen verwaarloosd in het stof van de sacristiezolders, het godsdienstonderwijs verdween van de katholieke basisschool, vele gebedsvormen verloren hun betekenis, enz.

Zo lagen op de zolders in kasten en dozen vele kostbaarheden en gebruiksartikelen, die ons met lede ogen aankeken met de vraag: laat je ons verdwijnen, zijn wij van geen waarde meer? Gelukkig vonden we in Wijchen een groep vrijwilligers, die samen aan de slag gingen, al die objecten verzamelden, schoonmaakten en voor zover als mogelijk herstelden. Eenmaal uitgestald, werd de rijkdom van de godsdienstbeleving uit het verleden zichtbaar. Nog maar nauwelijks bekend, dat we een parochieel kerkelijk museum aan het instellen waren, kwamen van alle kanten materialen naar ons toe. Van scholen, van katholieke verenigingen, van particulieren, kregen we kostbare objecten en mooie voorwerpen die kenmerkend waren voor die tijd van het Rijke Roomse Leven. De tijd, waarin kerk en geloof het leven van parochie, parochianen, van de vroege morgen tot de late avond sterk bepaalden. Zo kregen we van de Mariaschool een complete collectie bijbelplaten, van de kapellen van de Elsthof en St. Jozef een kelk, beelden, kruiswegstaties, prachtige kruisbeelden, van Alverna en Niftrik een monstrans, waarvan de laatste een uniek exemplaar is. Voorwerpen van grote cultuur-historische waarde en allerlei mooie materialen, die kenmerkend waren van vóór de tijd van de grote verandering.

Maar de grote verandering is daarmee niet afgelopen. Nog steeds staan ons door de totaal andere godsdienstbeleving, door de steeds kleiner wordende groep kerkelijk liturgisch betrokken gelovigen grote veranderingen te wachten. Parochies worden samengevoegd om te overleven, waarbij vooral financiële overwegingen sterk bepalend zijn. Kerkgebouwen worden afgestoten, omdat er geen middelen meer zijn om deze te onderhouden. Daarmee raken we opnieuw aan het belang van ons parochieel kerkelijk museum.

We kunnen een vergelijking maken met het parochieel kerkelijk archief, als onderdeel van Historische Vereniging Tweestromenland, zoals dat een plaats heeft gekregen in het parochiecentrum. Reeds vele parochiële archieven zijn hier ondergebracht. We gaan er vanuit, dat ook andere kerkelijke archieven daar deel van gaan uitmaken. Een archief voor iedereen goed geordend en toegankelijk, zodat hier de parochiële kerkgeschiedenis van de kerk in onze streek zichtbaar blijft. Zo zal ook ons museum in Wijchen het kerkelijk godsdienstig leven van parochies, parochianen en dorpen in onze streek in beeld kunnen brengen. We gaan er vanuit, dat bij sluiting van kerken, belangrijke en kenmerkende voorwerpen van die kerk bewaard worden en zichtbaar blijven in ons parochieel kerkelijk museum. Met dergelijke liturgische en kerkelijke objecten, speciale beelden en specifieke foto's blijft dan, naast het kerkelijk archief, toch iedere kerk "bewaard" en in beeld gebracht door het parochieel kerkelijk museum. Voor de museumgroep, J. van Minderhout."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- De plaats Wijchen heeft 13 rijksmonumenten, waarvan er 7 betrekking hebben op boerderij De Vormer met bijgebouwen (Vormerseweg 10-12). Voormalig eigenaar Oud Burgeren Gasthuis (OBG) heeft het complex in 2018 verkocht, omdat de inkomsten uit de pacht van de ene boerderij en de tijdelijke verhuur van de andere minder opleverden dan de kosten die zij eraan had. Het OBG heeft al eeuwenlang veel bezittingen in de regio, waarmee ze de eigen ouderenzorg bekostigt. De nieuwe eigenaar kan zelf maar een deel van het bijna 5 hectare grote terrein in gebruik nemen. Een van de twee boerderijen blijft verpacht aan een aardappel- en uienteler. Hij pacht ook ca. 28 hectare grond rond de boerderij. Die blijft in bezit van het OBG. In 2009 is het exterieur van het complex gerestaureerd.

Gemeentelijke monumenten
- Wijchen heeft 82 gemeentelijke monumenten.

RK St. Antonius Abt kerk
De huidige St. Antonius Abt kerk van Wijchen (Oosterweg 2) kent een lange geschiedenis. In de middeleeuwen stond er al een kerk met een toren. De voet van die toren is gebouwd met tufsteen. Dat is vulkanisch gesteente, waarschijnlijk uit de Eifel. In de middeleeuwen werd hier veel mee gebouwd. Later in de 15e eeuw is de toren verhoogd met baksteen. In 1853 startte de bouw van de huidige kerk. De oude kerk werd afgebroken maar de toren bleef gespaard. Die 12e- eeuwse toren is met nog een verdieping verhoogd en daarna is de oude spits er weer opgeplaatst. De ligging van de nieuwe kerk werd anders. De huidige St. Antonius Abt verrees op het oude kerkhofterrein en veranderde in zuidelijke richting. Uitbreiding en verbouwing in 1939, door H.C. van de Leur. De naastgelegen pastorie dateert uit 1855.

Molen
De Wijchense Molen of Oude Molen (Bronckhorstlaan 11) is een grote ronde stenen beltmolen, gedekt met dakleer, met een vlucht van 24 meter, die imposant staat op een natuurlijke heuvel van historische waarde. De molenberg is een vrij hoge donk, ca. 10.000 jaar geleden ontstaan uit rivierzand. Men heeft er grafheuvels uit de ijzertijd (ca. 250-50 v.Chr.) gevonden en graven uit de Romeinse tijd. De molen is in 1799 gebouwd door de toenmalige kasteelheer van Wijchen, Jan Carel d'Osy, en in 1863 verkocht aan molenaar De Kleyn, wiens familie de molen tot 1970 in bezit heeft gehad. In 1970 is de molen aangekocht door de gemeente, die hem in 1974 heeft gerestaureerd. De molen is met korte onderbrekingen altijd in gebruik geweest als korenmolen en wordt ook nu nog professioneel gebruikt. De molen is te bezichtigen en je kunt er ook meel kopen. - Nieuws van de Wijchense Molen op Facebook.

Kasteel
Eind 14e eeuw is de eerste versie van Kasteel Wijchen gebouwd. De eerste vermelding dateert uit 1392. Tot aan de 17e eeuw is het voornamelijk een verdedigingswerk, met een ander uiterlijk dan het huidige kasteel. Het kasteel is aanvankelijk eigendom van de Heren van Galen. Jacob van Galen verkoopt het kasteel in 1535 aan een van de Heren van Bronckhorst, te weten Herman van Bronckhorst. Deze Bronckhorsten waren ook eigenaar van het kasteel in Batenburg en werden ook wel Heren van Batenburg genoemd. Ze speelden in de hele regio Gelre een belangrijke rol. In de loop van de tijd raakt het kasteel vervallen, waarna in 1595 Geertruid van Dalem het kasteel overneemt van de van Bronckhorsten na financiële nalatigheid van hun kant.

In 1609, na de ruzie met haar broer Maurits van Nassau om de erfenis van vader Willem van Oranje, kopen Emilia van Nassau en haar man, Don Emanuel van Portugal, Kasteel Wijchen van de weduwe Geertruid van Dalem. Zij bouwen een nieuw kasteel op de oude fundamenten. Het huidige uiterlijk is het ontwerp uit die tijd. Emilia en Emanuel laten hun 'handtekening' achter in de muurankers, die de vorm van een dubbele 'E' hebben. In 1640 koopt Philips van Nassau, kleinzoon van Willem van Oranje het kasteel, waarna andere eigenaren volgen, onder meer de familie Osy, die in 1771 het kasteel verkrijgt. In 1903 gaat het over in de handen van jonkvrouwe Van Andringa de Kempenaer, die het opnieuw verwaarloosde kasteel wil herstellen. Een verwoestende brand in 1906 steekt daar een stokje voor. De jonkvrouwe ziet wel wat in het bouwen van een villa op dezelfde plek, maar dankzij interventie van Victor de Stuers wordt dit voorkomen. De Nijmeegse architect F. A. Ludewig herstelt het kasteel op basis van de originele bouwplannen uit de 17e eeuw. Na de dood van de weduwe Van Andringa de Kempenaer gaat het kasteel in de jaren dertig over in handen van de gemeente, die het als raadhuis in gebruik neemt. In de jaren negentig is het kasteel grondig gerestaureerd. Sinds 1996 zijn Museum Kasteel Wijchen - waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis - en de raad- en trouwzalen van de gemeente in het kasteel gehuisvest.

In november 2019 is bekend geworden dat de provincie 1 miljoen euro bijdraagt aan de noodzakelijke grondige verbouwing en renovatie van Kasteel Wijchen. De totale kosten bedroegen 3,8 miljoen euro. De gemeente betaalde daarvan 2,8 miljoen euro. Dat groot onderhoud nodig was bleek onder meer uit de kasteeltoren. De toren had scheuren en verzakte. Tijdens de werkzaamheden is daarom de fundering versterkt om verdere verzakking tegen te gaan. Wethouder Nick Derks (Toerisme) was blij met het besluit van de provincie (te meer omdat het er eerder in het jaar nog naar uitzag dat de gemeente de provinciale bijdrage zou mislopen): 'Naast het noodzakelijke herstelwerk vergroten we nu ook het praktische gebruik van het kasteel en de historische beleving voor de bezoekers. We richten een aantal plekken uit het verleden opnieuw in. We kunnen dan echt laten zien hoe Emilia van Nassau hier in haar tijd woonde.'

"In 2020 en 2021 is het kasteel gerestaureerd volgens een ontwerp van VB Erfgoed & Architectuur. De gemeente Wijchen wilde het kasteel toekomstbestendig en integraal toegankelijk maken, de maatschappelijke functie versterken en de cultuurhistorische belevingswaarde vergroten. Belangrijke aanpassingen vormden de overkapping van de binnenplaats met een glazen dak, waarmee een aangename centrale ontvangstruimte is gecreëerd, en het publiek toegankelijk maken van het souterrain. Door het maken van de overkapping kon de in de jaren negentig dichtgezette galerij weer worden geopend en een aantrekkelijke ontvangstruimte met balie worden gemaakt. De ontvangstruimte is bedoeld voor zowel de gemeente als het museum en de VVV. Het dak en de constructie - inclusief tien meter lange balken - zijn volledig in glas uitgevoerd. Daardoor is het zicht op de toren zo goed mogelijk behouden, alsook de uitstraling van de binnenplaats. Het openen van de galerij en daarmee herstellen van de verbinding met de binnenplaats draagt er verder aan bij dat de oorspronkelijke toestand weer is te ervaren.

Zalen en enfilade. De historische ruimten rondom de binnenplaats zijn gerenoveerd en tonen de periodes die het kasteel heeft gekend, van renaissance (kapel) tot jaren dertig (burgemeesterskamer en raadszaal). De historische kleuren die door onderzoek aan het licht zijn gekomen, geven elk vertrek een eigen sfeer. De stoffering is per ruimte hierop afgestemd. De trouwzaal is in historische stijl ingericht met meubilair in bruikleen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Voor de raadszaal is een nieuwe, ovale opstelling ontworpen. Op de eerste verdieping zijn vergader- en presentatieruimten gerealiseerd die kunnen worden verhuurd. Op deze verdieping is verder de oorspronkelijke enfilade hersteld en voorzien van glazen puien.

Museum en souterrain. Museum Kasteel Wijchen is nog steeds op de zolderverdieping gevestigd, maar heeft nu een receptie in de gewelfde ruimte van de galerij, aan de overkapte binnenplaats. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de voormalige situatie, toen bezoekers zonder ‘ontvangstmoment’ zelf met de lift naar boven moesten. Overigens kunnen bezoekers nu vanuit de ontvangstruimte niet alleen met de lift, maar ook via de oude spiltrap in de traptoren de zolder bereiken. Het souterrain was door de beperkte hoogte nauwelijks bruikbaar. VB Erfgoed & Architectuur heeft de vloer deels verlaagd, waardoor de gewelfde, historisch interessante ruimten nu publiek toegankelijk zijn. De verlaagde loopzone is vormgegeven als een moderne, betonnen toevoeging, om de historische lagen zichtbaar te maken. Voorzieningen als garderobe en toiletten zijn in het souterrain geplaatst als vrijstaande, eiken blokken, zodat de beleving van de gewelfde ruimte intact blijft." (bron: VB Erfgoed & Architectuur, februari 2022)

- Gevelstenen in Wijchen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kasteelfeesten (gedurende 4 dagen in mei). "Stichting Kasteelfeesten is opgericht in 1982 om de feestelijkheden te organiseren ter gelegenheid van het feit dat in 1983 de gemeente Wijchen het kasteel 50 jaar daarvoor had verworven van de familie Van Humalda van Eijsinga. De toenmalige burgemeester Jonckheer van Rijckevorsel had hiertoe het initiatief genomen. Door dit feit is voorkomen dat het fraaie kasteel zou worden gesloopt. Zo’n aankoop tijdens de crisisjaren lijkt nogal gewaagd. Echter het historisch besef om dit waardevolle gebouw voor toekomstige generaties veilig stellen, gaf de doorslag tot het aankoopbesluit. Het gemeentebestuur wilde deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zijn in mei 1983 de eerste Kasteelfeesten gehouden. Deze feesten boden een reeks van activiteiten en evenementen voor jong en ouder. Een zeer enthousiast en creatief comité had in korte tijd een bijzonder veelzijdig en aantrekkelijk programma samengesteld. Een van de activiteiten was de Kastelenwandeltocht die toen voor de 1e maal plaatsvond. Dit wandelgebeuren is al die jaren verbonden gebleven met de Kasteelfeesten en wordt nog ieder jaar gehouden op Hemelvaartsdag."

- Dancefestival Emporium (weekend eind mei).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Meerval.

- Kinderboerderij Het Hof van Kaatje.

- Vereniging Natuur en Milieu Wijchen is opgericht in 1991, aanvankelijk met als doel een vuist te maken tegen gemeentelijke plannen om nucleair afval op te slaan op Bedrijventerrein Loonse Waard. Tegenwoordig zet de vereniging zich in brede zin in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de natuur en het milieu in deze gemeente. De vereniging heeft werkgroepen op het gebied van Amfibieën en poelen, Knotten en snoeien, Vogels en nesten, Natuur en landschap, en Hoogstamboomgaarden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wijchen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wijchen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Wijchen. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Media / nieuws: - Wijchense Omroep.

- Welzijn: - "MeerVoormekaar, dé welzijnsorganisatie voor de gemeenten Wijchen en Druten, is in 2016 ontstaan door een fusie van Meer Welzijn uit eerstgenoemde gemeente en Voormekaar uit laatstgenoemde gemeente. Voor de nieuwe organisatie kozen we een naam die onze werkwijze typeert: door er met elkaar ‘meer voor mekaar’ te zijn, krijgen we ‘meer’ voor mekaar. Hoe we onze rol als welzijnsorganisatie willen spelen in het geheel maken we duidelijk met onze ‘beloften’. Deze beloften zijn de onderlegger van ons denken en handelen: We werken met en voor mensen in en vanuit hun leefwereld. We werken samen en verbinden. We leveren maatwerk. We zijn zelfbewust en ondernemend. We leren en concluderen samen met onze omgeving.

MeerVoormekaar werkt aan krachtige, weerbare buurten waar inwoners zich thuis voelen. Dit doen we door contact te maken, verbindingen te leggen en te ondersteunen waar nodig. We nemen daarbij geen acties over, maar beseffen dat het organiserend vermogen bij de ene groep inwoners (tijdelijk) groter is dan bij de andere. Wij weten inwoners gemakkelijk te vinden en inwoners weten ons gemakkelijk te vinden. Dit omdat onze medewerkers weten en begrijpen wat er speelt, wat mensen beweegt en wat hen belemmert in hun eigen omgeving. En dat is voor onze welzijnswerkers het vertrekpunt van handelen. Dit kunnen we goed doordat onze medewerkers en uiteraard onze vrijwilligers dichtbij de mensen staan, doordat we onderdeel zijn van de haarvaten van een buurt of wijk, doordat we de expertise van andere professionele organisaties kennen en we daardoor snel de juiste brug kunnen slaan. We staan in verbinding!"

- Wonen: - "Woonstichting De Kernen is er om de woonbehoefte in te vullen van mensen die dat zelf niet makkelijk kunnen. Daarom bieden we diverse goed onderhouden woningen. Samen met partners zetten wij ons elke dag in voor fijn en betaalbaar wonen in leefbare dorpen. Elke woning is belangrijk, want dat is iemands thuis. Onze 4.500 klanten wonen in een van de 35 landelijke kernen in de omgeving tussen de rivieren Lek, Maas, Waal en Rijn, in de gemeenten Druten, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel."

Reacties

(2)

Wijchen ligt absoluut niet in “Het land van Maas en Waal”, maar wel in de streek “Maas en Waal”, maar dat is totaal iets anders. Land van Maas en Waal is een beschreven gebied (landheren) en rijkt van de sluis van Heerewaarden tot aan de west zijnde van de kerk van Winssen. Maas en Waal is een regio geheel tussen de rivierbedden van de Maas en de Waal en kent ook nog de gemeente Heumen.

Dank voor de tip dat die formulering kennelijk onduidelijk overkomt / voor meerdere uitleg vatbaar is. Die formulering heeft namelijk geen betrekking op de kérn Wijchen, maar op een deel van de geméénte Wijchen. Ik heb het nu als volgt verduidelijkt: "Wijchen is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streken Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal. Laatstgenoemde streek heeft betrekking op de kernen Batenburg, Bergharen, Hernen en Leur."
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen