Willemstad

Plaats
Stad
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Ruigenhil 1882 [640x480].jpg

Van 1871 tot 1883 was er ergens in de polder Ruigenhil (gemeente Willemstad) een hulppostkantoor met die naam. Wie weet waar dat was?

Van 1871 tot 1883 was er ergens in de polder Ruigenhil (gemeente Willemstad) een hulppostkantoor met die naam. Wie weet waar dat was?

gemeente_willemstad_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Willemstad anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Willemstad anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Willemstad

Terug naar boven

Status

- Willemstad is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Willemstad.

- Onder de stad Willemstad valt ook de buurtschap Bovensluis, enkele panden van de buurtschap Zwingelspaan en, voor de postadressen, ook het dorp Helwijk. Onder de gemeente viel verder ook nog een deel van de buurtschap Oudemolen.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
De inwoners van Willemstad heten volgens de taaldeskundigen Willemstatters. Zie bij "Toelichting" op de site van de Nederlandse Taalunie. Alleen houdt in de praktijk kennelijk bijna niemand zich aan deze regel. Wij vinden in Google namelijk de volgende aantallen voor de respectievelijke schrijfwijzen: Willemstatter 230, Willemstadter 1.600 en Willemstadters 2.900...

Oudere vermeldingen
Rond 1600 was het onder de bestuurders ‘bon ton’ om in het Frans te corresponderen. De toenmalige gouverneur van de vestingen Willemstad en Klundert had het in 1605 dan ook over Guillaum ville, de Franstalige benaming van de stad. 1639 Willemstat, 1660 Wilm stat.

Naamsverklaring
De stad is vernoemd naar Willem I, Prins van Oranje (1533-1584), die op deze strategisch gelegen plaats aan de samenkomst van Haringvliet, Hollands Diep en Volkerak, in de NW hoek van Polder Ruigenhil (1564) in 1583 een vestingstad liet aanleggen*1 en op eigen kosten versterken. Toen Willem van Oranje in 1584 overleed, is de stad door Prins Maurits naar hem vernoemd. Koningin Beatrix draagt onder meer als titel Vrouwe van Willemstad. Dat is een 'erfenis' in verband met de stichting van de stad door Willem van Oranje.
*1 Door Adriaan Anthonisz., onder de naam Ruigenhil.

Terug naar boven

Ligging

Willemstad ligt in het uiterste noordwesten van de streek Baronie en Markiezaat en van de polder Ruigenhil. N grenzend aan het Hollands Diep, W aan de Volkeraksluizen en de A29.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Willemstad 277 huizen met 1.960 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 174/1.154 (= huizen/inwoners) en buurtschap De Hel en polder Ruigenhil samen 103/806.

- In 1996, vlak voor haar opheffing, heeft de gemeente 1.300 huizen met 3.400 inwoners op een oppervlakte van 2.728 hectare.

- Tegenwoordig heeft de stad, dat wil zeggen de vesting met de aangrenzende wijk, ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners, waarvan de helft binnen de vesting woont. Het nabijgelegen dorp Helwijk, dat bijna 1.000 inwoners heeft, wordt voor de postadressen ook beschouwd als behorend tot Willemstad. Dus de postale woonplaats heeft ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dorp Ruigenhil
Deze streek was in den beginne een gors dat vooral werd gebruikt voor de schapenteelt. In 1564 is het gebied ingepolderd door Jan IV van Glymes, markies van Bergen op Zoom, die de zandgronden van zijn gebied wilde verrijken met vruchtbaar gebied. In 1565 ontstaat hier het dorp Ruigenhil. Gelijktijdig wordt ook de binnenhaven gebouwd. De oorspronkelijke nederzetting de Ruigenhil is aangelegd volgens een plattegrond die in de 15e eeuw op het eiland Overflakkee als dorpsplanning was ontwikkeld. Dit type werd ook wel ringstraatdorp of het Flakkeese dorpstype genoemd. Zo’n dorp bestaat uit een loodrecht op de dijk staande straat, de zogenoemde Voorstraat; deze loopt uit op een terrein waarop de kerk en het kerkhof liggen, omringd door de Kerkring. Parallel aan de Voorstraat lopen twee Achterstraten. Rond de haven vindt men bebouwing die niet planmatig is opgezet.

Landmeter Jan Symons maakte in 1570 een kaart van het dorp de Ruigenhil. Tot op de dag van vandaag kun je het daarop getekende grondplan in het huidige Willemstad terugvinden. Wie overigens in de omgeving van het Groningse dorp Marum rondrijdt of -wandelt, kan daar niet alleen de buurtschap Willemstad tegenkomen, maar in die buurtschap ook nog eens een pand genaamd Ruygenhil. Hoe dat zit met die beide namen, kun je lezen in dit tijdschrift van de lokale heemkundekring, pagina 26.

Van dorp naar vesting en stad
In 1583 is het dorp alweer verdwenen om plaats te maken voor de vesting Willemstad. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat in juni 1583, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, de stad Steenbergen in handen was gevallen van de Spanjaarden en Willem van Oranje daardoor behoefte had ‘in alderhaast’ het dorpje Ruigenhil te versterken. In 1593 heeft Prins Maurits Brugge ontzet, met 100 schepen vanuit Willemstad via Zeeuws-Vlaanderen. In 1604 ontzet hij Oostende vanuit de stad, met 10.000 soldaten en 1.500 cavaleristen.

Haven
In 1680 zijn er plannen gesmeed om in Willemstad een marinehaven te stichten, maar dat is er nooit van gekomen. De haven diende vooral voor vervoer van landbouwproducten en er was een scheepswerf (die thans een woonbestemming heeft). In de hoogtijdagen van de visserij waren er dertig geregistreerde vissersboten. Thans is het een populaire haven voor de recreatievaart. De monding van de haven was aanvankelijk een kreek, de Hoochkeetse Kreek. De Engelsen gebruikten de haven vooral om paarden, die zij op het vasteland opkochten, naar hun geboorteland te verschepen. In 1763 trokken de Engelsen zich met 147 schepen via de stad terug uit Duitsland, waar zij oorlog hadden gevoerd.

Beschermd stadsgezicht
In 1970 is het complete stadsdeel binnen de verdedigingswerken - dat zijn de wallen met hun prachtige meidoornhagen en de singels inclusief het schootsveld buiten de omwalling - tot beschermd stadsgezicht verklaard. Sinds die tijd wordt veel geld en moeite geïnvesteerd om de monumentale binnenstad te restaureren en te conserveren.

Volkeraksluizen
Tot het grondgebied van Willemstad behoren ook de W van de stad gelegen Volkeraksluizen. De sluizen zijn gebouwd als onderdeel van het Deltaplan. In het Volkerak moest een secundaire dam worden aangelegd om de Oosterschelde en het Haringvliet af te kunnen sluiten. Door de afsluiting van het Volkerak zou echter ook de enige scheepvaartroute tussen enerzijds Rotterdam en Duitsland en anderzijds Antwerpen en Frankrijk worden geblokkeerd. Dit wordt onaanvaardbaar geacht. Daarom wordt besloten om in de aan te leggen dam een sluizencomplex te bouwen.

De eerste twee binnenvaartsluizen worden in 1967 in gebruik genomen. In 1977 wordt het complex uitgebreid met een extra sluis voor de binnenvaart en een aparte recreatiesluis voor jachten. Daarnaast wordt nog een inlaatsluis gebouwd.
De beroepsvaartsluizen hebben elk een lengte van 325 meter en een breedte van 24 meter. De jachtensluis is 142 meter lang en 16 meter breed. Om extra hoge schepen de rijksweg A29 te laten passeren, ligt over de oostelijke sluiskolk een basculebrug. Er passeren jaarlijks ongeveer 110.000 beroepsvaartuigen met een laadvermogen van in totaal 200.000.000 ton en ongeveer 148.000 jachten. De totale oppervlakte van het object is ca. 300 hectare, waarvan 200 hectare water en 100 hectare land. In 1988 is dit object vermeld in het Guinness Book of Records als zijnde het op dat moment grootste binnenvaartobject ter wereld.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

"Heemkundekring De Willemstad is opgericht in 1980. Onze doelstelling is het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden. De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door: - Het bevorderen van de belangstelling voor het eigene van de voormalige gemeente en omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische heemkundebeoefening. - Het houden van heemkundedagen en het instellen of doen instellen van algemene onderzoeken. - Het organiseren van aan heemkunde gerelateerde evenementen, zoals film- en diavoorstellingen en exposities en van voor lichting op heemkundig gebied. - Het geven van adviezen (gevraagd of ongevraagd) op heemkundig gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk door deelname aan commissies. - Het middels heemkundig materiaal ondersteunen van onderwijsinstellingen. - Medewerking verlenen aan openstelling van historische panden en terreinen in de voormalige gemeente en omgeving. - Het doen uitvoeren en begeleiden van archeologisch onderzoek in de voormalige gemeente.

Wij ondernemen onze activiteiten niet alleen voor leden die op onze site onder Actueel het laatste nieuws van hun vereniging kunnen vernemen, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Willemstad. Op de pagina Geschiedenis vindt u een korte samenvatting van de geschiedenis van de stad, die in vier aparte hoofdstukjes iets verder per eeuw wordt uitgewerkt. Meer informatie over de geschiedenis vindt u op de pagina Literatuur met een opgave van verschenen boeken en artikelen over de stad.

Vijf van onze mooie gebouwen zijn nader beschreven in het hoofdstuk Gebouwen. Hét kenmerk van onze vestginstad zijn de fraai bewaarde vestingwerken. Op de pagina Vesting wordt nader ingegaan op de vesting en de diverse forten in de omgeving. Aan het landschap in onze omgeving wordt ook aandacht besteed. De ontstaansgeschiedenis, de inpoldering en het huidig landschap worden in het kort beschreven. In "Moederlandse geschiedenis", een uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 2005, schrijft de oud-directeur van het Rijksmuseum Henk van Os over een bezoekje aan onze stad: "...Een groot deel van de vaderlandse geschiedenis ontvouwde zich voor ons in Willemstad. Land bedijken, land onder water zetten, forten bouwen, waterlinies maken en ten slotte de Deltawerken: hier kreeg het verleden voor ons perspectief." Wij wensen u veel leesplezier!

Museum. Het museum van Heemkundekring De Willemstad is gevestigd in het Mauritshuis (Hofstraat 1). Hier is op de Heemkundezolder een uitgebreide vaste collectie van duizenden heemkundige voorwerpen, oude foto’s en kaarten te zien. Bijzondere aspecten uit de Willemstadse geschiedenis komen aan bod in stijlkameropstellingen zoals winkel, school, werkplaats, keuken, woonkamer, visserij en landbouw. In verschillende vitrines worden bijzondere collecties getoond. Regelmatig ontvangen we aanbiedingen en voorwerpen voor ons museum op de zolder van het Mauritshuis. Vaak betreft het een waardevolle aanvulling voor onze collectie, die vooral gericht is op de en haar geschiedenis. Hoewel de ruimte beperkt is, nemen we nog steeds graag (bijzondere) voorwerpen op in onze collectie. Op dinsdagmiddag wordt er gewerkt aan de collectie en het onderhoud van de zolder. Dat is ook het moment om voorwerpen aan te bieden of te overleggen of voorwerpen, die u wilt schenken, passen in onze collectie."

- Verhalen over de geschiedenis van Willemstad op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 1998 is een aantal bunkers gerestaureerd, waarbij onder meer ramen en deuren zijn aangebracht. In dat jaar zijn ook ruim 200 lindebomen aangeplant op de wallen.

- In 2000 en 2001 is het circa 40 kilometer lange dijkvak Willemstad - Geertruidenberg versterkt. Gelukkig konden de Muralt-muren bij de stad behouden blijven. Ook met natuurbehoud is rekening gehouden. Voordat de oude kleibedekking van de dijken werd afgegraven, is namelijk eerst de bovenste laag teelaarde met de daarin aanwezige vegetatie apart gezet. Na aanpassing van de dijk is deze laag teruggeplaatst, zodat een rijke begroeiing gewaarborgd blijft. Bovendien draagt dat bij aan de veiligheid van de dijken. Want hoe groter de diversiteit aan grassoorten en kruiden, des te steviger en veiliger de dijkbedekking.

- In 2005 is het Stadsplan Willemstad verschenen. - Samenvatting Stadsplan.

- Het Havenfront van Willemstad wordt sinds 2006 herontwikkeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Willemstad heeft 67 rijksmonumenten.

- Willemstad heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Willemstad is, voorzover binnen de wallen gelegen, een beschermd stadsgezicht en, in de visie van het college van B en W, 'speerpunt van het toeristisch-recreatief beleid van de gemeente'. De hele stad is één grote bezienswaardigheid vanwege de goed bewaard gebleven vesting en de vele historische panden. De vestingwerken bestaan uit een omgrachting en een aarden omwalling, versterkt met 7 bastions, die zijn genoemd naar de 7 provinciën van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

In de vestinggracht bevindt zich ter hoogte van de Landpoort een ravelijn. De gracht wordt van het buitenwater afgesloten door twee beren (gemetselde waterkeringen, in 2000 gerestaureerd) die aan de Oost- en Westzijde een verbinding vormen met de dijken langs het Hollands Diep. In de wallen zie je nissen met deuren. Deze dienden destijds om soldaten en munitie te herbergen. Hier en daar vind je verder kruitmagazijnen, munitiebergplaatsen en kazematten uit de 2e helft van de 19e eeuw. Bovendien zie je links en rechts enkele grote Duitse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op de wallen verspreid, staan nog enkele vroeg 18e-eeuwse kanonnen opgesteld.

- Het Heemkundemuseum is gevestigd in het Mauritshuis (Hofstraat 1), dat dateert uit 1632 en oorspronkelijk Princehof heette. Het pand was een geschenk van prins Maurits. De tuinen van het pand zijn permanent toegankelijk. Het Mauritshuis is een goed voorbeeld van Hollandse renaissance-architectuur. Het was van 1973 t/m 1996 in gebruik als gemeentehuis van de gemeente Willemstad, die in 1997 is opgegaan in de nieuwe gemeente Moerdijk.

- De Hervormde (PKN) Koepelkerk uit 1607, waarvan de bouw begon in 1597, is de eerste kerk in ons land die speciaal voor de protestantse eredienst is gebouwd. Bovendien is het de oudste achthoekige kerk van Nederland. Voor die vorm stond waarschijnlijk het Pantheon in Rome of de ronde tempel van Salomo als voorbeeld. Zij werd het model van vele andere kerken. De kerk is gesitueerd in een Kerkring, bestaande uit een straat die in een vierkant om het gebouw is aangelegd. Een smalle gracht omsluit het kerkhof.

“De kerk is opgetrokken in helderrode baksteen en heeft een onvoltooide toren, het ‘baarhuis’ genaamd, zware steunberen en rondboogramen met dagkanten en rechtstanden van Naamse hardsteen. In 1950 werd de kerk hersteld van oorlogsschade en brandde toen geheel uit. Interieur en exterieur zijn, dankzij giften uit het hele land, nauwgezet in de oude vormen hersteld. Tegen helderwitte muren dragen Toscaanse halfzuilen de magere ribben van het houten koepelgewelf. Waarschijnlijk wilde men de kerk overkluizen met een stenen graatgewelf, dat echter nooit tot uitvoering kwam. De kansel met lezenaar (1659) uit Hoogvliet, de banken (1670) uit Graft, het orgel (1953) met oud wapen van Willem V, de nieuwe tekstborden en het doophek met fraaie koperen doopboog zorgen dat het interieur geheel zijn oude aspect heeft teruggekregen” (31). In 1998 is een volgende restauratie gereedgekomen.

De Koepelkerk is van medio mei tot september elke zaterdag te beklimmen. Overigens zegt men weleens dat je de toren kunt beklimmen, maar de kerk hééft helemaal geen toren… Op de eerste ontwerpen van architect Van Noorenburch is wel een toren te zien, maar vanwege de slechte bodemgesteldheid is die nooit afgebouwd. Bovendien had Willemstad rond 1600 al een toren, namelijk die van het oude stadhuis. In verband met de veiligheid is het niet toegestaan tot boven in het kleine koepeltje op 37 meter hoogte te klimmen. Het uitzicht is echter ook vanaf de zolder fantastisch. Van bovenaf is goed te zien hoe groen de vesting is. Je kunt uitkijken over het Hollands Diep. En als het weer een beetje meewerkt, kun je onder meer Roosendaal, Rotterdam en de Geertruidenbergse Amercentrale zien liggen. - Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk.

- Het kerkhof bij de Koepelkerk was er al vóór de kerk. Ook de twee rode beuken op het kerkhof zijn ouder. Het kerkhof is een bezichtiging waard vanwege de fraaie inrichting en de vele bijzondere grafstenen. Zo liggen er veel notabelen begraven, onder wie gouverneurs, burgemeesters en andere bestuurders van dit vroeger belangrijke militaire bolwerk. De ‘rijken’ werden tot 1827 in de kerk zelf begraven. Hier komt dan ook de term ‘rijke stinkerds’ vandaan. Toen in de kerk vloerverwarming werd aangelegd, zijn de laatste historische grafplaten naar buiten gebracht. De mooiste liggen aan weerszijden van het donkere toegangslaantje.

- d’Orangemolen (Benedenkade 1) is een ronde stenen stellingkorenmolen uit 1734 en is in gebruik als woning (niet te bezichtigen).

- Het Arsenaal (1793) is een rechthoekig bakstenen gebouw met houten kroonlijst, met in de gevel aan de havenzijde twee poorten met hardstenen omlijsting waarop zwarte ornamentschilderingen. Het was een opslagplaats voor wapens en munitie. Toen in 1926 het garnizoen Willemstad definitief verliet, had het Arsenaal zijn functie als wapen- en munitieopslagplaats grotendeels verloren. In het aan het Arsenaal grenzende Wachthuis, dat dateert uit de tweede helft van de 18e eeuw, zijn stenen ingemetseld die herinneren aan de hoge waterstanden in 1775, 1808, 1894, 1916 en 1953. Het gebouw is uit baksteen opgetrokken en heeft een ingebouwde galerij, bestaande uit bogen op pijlers met hardstenen imposten. Het Wachthuis fungeert thans als brandweerkazerne.

- Het pand Raadhuisstraat 2 heeft tot 1973 dienstgedaan als gemeentehuis (daarna heeft de gemeente het Mauritshuis betrokken). Het is in 1587 gebouwd in opdracht van Prins Maurits en heeft ook een tijd als kerk gediend. De gevangenis van de stad bevond zich onder de toren. Boven de hoofdingang vind je drie wapens, namelijk dat van Prins Maurits, geflankeerd door het wapen van het geslacht Glymes (links) en dat van de voormalige gemeente. Jan IV van Glymes, Markies van Bergen op Zoom, heeft in 1565 de polder Ruigenhil ingedijkt, waarna het dorpje Ruigenhil is ontstaan, dat later tot de vesting Willemstad is uitgegroeid. Bijzonder zeldzaam is de open pui met fraai stergewelf in de toren, de zogenoemde roepstoel, die werd gebruikt voor het doen van afkondigingen.

- De Gereformeerde Kerk aan de Voorstraat 40 is in 2011 verbouwd tot multifunctioneel centrum.

- De RK kerk uit 1875 is sinds medio 2013, wegens fusie met omliggende parochies, niet meer in functie.

- Gevelstenen in Willemstad.

- Het bijzondere vuurtorentje uit 1947 (vierkant, van baksteen) is de enige vuurtoren die Noord-Brabant nog rijk is. Voor de scheepvaart heeft hij zijn functie verloren. Vroeger zijn er in de regio ook vuurtorens geweest in Dintelsas en Oud Gastel. De gemeente heeft in 2013 getracht het torentje te verkopen, maar heeft de verkoop later ingetrokken omdat het niet is gelukt er een herbestemming voor te vinden.

- De vesting Willemstad heeft zijn militaire functie officieel verloren in 1926. Toch raakte de stad ongewild weer betrokken bij oorlogsgeweld: op 30 mei 1940 liep de rijnaak Rhenus 127 op een mijn. Het schip zonk binnen enkele ogenblikken. Aan boord bevonden zich 1.400 Belgische militairen die op dat moment als krijgsgevangenen werden afgevoerd naar Duitsland. 167 van hen kwamen bij deze scheepsramp om het leven, 276 raakten er gewond. De gevallenen worden jaarlijks op 30 mei op de Belgische Erebegraafplaats, gelegen even buiten de langs het Hollands Diep, herdacht met een kranslegging, georganiseerd door de Belgische Nationale Strijders Bond.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Buurtvereniging 't Kloosterblokje organiseert ieder jaar in de 1e week van de schoolvakantie een gezellige Feestweek met allerlei activiteiten voor jong en ouder.

- "Van vrijdag 14 december t/m zondag 16 december 2018 worden in Willemstad wederom de Winter Vestingdagen gehouden. Het evenement was afgelopen jaar zo succesvol en trok zo veel bezoekers, dat de organisatie met veel enthousiasme heeft besloten wederom een editie van dit evenement te organiseren. Een grote sfeervolle kerstmarkt in een historische ambiance. Vertier en vermaak voor jong en ouder. Kortom, een evenement dat je niet wilt missen. Maak tijdens je bezoek aan de Kerstmarkt ook eens een wandeling door de vesting en over de stadswallen. Het is zeker de moeite waard."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Veerpont Anna (alleen voor fietsers en voetgangers) vaart in de zomer van Willemstad naar Numansdorp v.v.

- Fietsroute Ruigenhil (38 km) door o.a. Willemstad, Klundert, Heijningen en omgeving.

- Markt aan de Voorstraat, maandags van 12.30-16.30 uur.

- Ieder weekeinde is Willemstad een voetgangersparadijs. Dan worden namelijk met een druk op de knop de beide toegangspoorten met blokken in het wegdek afgesloten.

- Openluchtzwembad Het Buitendiep (Grintweg 1. Tel. 0168-472758) is geopend van mei t/m begin september. Het College van B&W wilde het zwembad in 2013 sluiten, maar de gemeenteraad verzoekt het college om te onderzoeken of en hoe het zwembad toch gehandhaafd kan blijven.

- Natuur- en recreatiegebied Vlaakenhoek ligt ZW van Willemstad, heeft een oppervlakte van 54 hectare en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Afwisselend gebied met jong loofbos, moeras en waterpartijen. Het gebied is ingrijpend veranderd bij de aanleg van de Deltawerken, waarbij enkele delen zijn opgespoten en andere delen zijn uitgegraven voor de winning van klei. In het gebied zijn enkele speelweiden.

- Staatsbosbeheer beheert in de polder Ruigenhil enkele oude kreken (waaronder Breede Gat, Tonnekreek en Kleine Ton) met oeverlanden, met een totale oppervlakte van 43 hectare. Landschappelijk en voor diverse vogelsoorten is deze polder van groot belang. Het beheer is erop gericht de overblijfselen van het voormalige krekenstelsel zo goed mogelijk te herstellen. De kreken zijn niet toegankelijk, ze zijn wel vanaf de aangrenzende wegen te overzien.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Willemstad, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Willemstad.

- Fotoreportage van Willemstad door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Willemstad (online te bestellen).

Terug naar boven

Postale gegevens

- Het dorp Ruigenhil is eind 16e eeuw reeds omgevormd tot de vestingstad Willemstad. En daarmee is de plaatsnaam van de kaart verdwenen. Zou je denken. Van 1-7-1871 tot 16-11-1883 (met paardenposterij per 15-3-1882) is er echter ergens in de Willemstadse polder Ruigenhil een hulppostkantoortje geweest genaamd Ruigenhil (zie de afbeelding. Hulppostkantoren hadden in die tijd alleen een 'naamstempel' dat alleen de plaatsnaam bevatte en, in tegenstelling tot de postkantoren, geen datum). Een postkantoortje zal niet eenzaam in de weilanden staan, daar mag je in principe een zekere vorm van nederzetting bij verwachten. Maar tot heden kunnen wij er helemaal niets over vinden, over postkantoortje noch over het eventuele plaatsje Ruigenhil dat er eind 19e eeuw zou zijn geweest. Heeft iemand enig idee waar dit kantoortje gevestigd was en verdere achtergronden? Dat intrigeert ons, want immers Willemstad had een eigen postkantoor. Helwijk stond toen al met die naam op de kaarten, en het nabijgelegen Oudemolen had een eigen hulppostkantoortje met die plaatsnaam (bestelhuis 1853, hulppostkantoor 1-10-1872, paardenposterij 15-3-1882). Maar kennelijk was er dus toch nog een ander strategisch punt in de polder Ruigenhil dat een eigen postkantoortje met die naam rechtvaardigde?

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Willemstad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Stadsraad Hart voor Willemstad is een vereniging van betrokken inwoners van deze stad en buurdorp Helwijk. Zij zetten zich op 2 primaire gebieden in: 1: om als spreekbuis en klankbord te dienen voor inwoners naar de politiek en andersom, en hierin te streven naar de maximaal mogelijke inspraak in de verschillende (gebieds)plannen vanuit de gemeente die de stad of haar inwoners direct beïnvloeden, door middel van plaatsnemen als stakeholder in de verschillende overleggen; 2: om als vereniging zo proactief mogelijk te zijn in organisatie en ook initialisatie van verschillende projecten en burgerinitiatieven, om het woongenot en de verbinding binnen gemeenschap Willemstad/Helwijk te maximaliseren. Zie hier voor een schematische weergave van dit alles.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging 't Kloosterblokje.

- Buurthuis: - Buurthuis Irene is een ontmoetingsplaats, onderdak voor het verenigingsleven en van diverse maatschappelijke diensten. Het buurthuis staat open voor iedereen en is gericht op alle inwoners van Willemstad. Het buurthuis richt zich op verschillende groepen van de samenleving, waardoor er integratie ontstaat tussen deze groepen. Voor jong en ouder worden er activiteiten georganiseerd. Activiteiten waar je iets van kunt leren of die bijdragen aan ontmoeting en ontspanning.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Op Openbare Basisschool Willem de Zwijger is voor elk kind een plaats. Vanuit een gestructureerde organisatie begeleiden wij, op een positieve manier, onze leerlingen op zowel cognitief, creatief als sociaal-emotioneel gebied, zodat zij zich op een zelfstandige en verantwoorde manier verder kunnen ontwikkelen. We hebben een positieve kijk op ieder kind. We leren kinderen naar zichzelf te kijken en hun kwaliteiten te zien. We willen de kinderen ondersteunen in hun persoonlijkheidsontwikkeling. We bereiden de kinderen voor op het functioneren in een multiculturele samenleving."

- "Sinds 1891 bieden wij onderwijs op Basisschool De Singel in Willemstad. Door de jaren heen hebben we tal van onderwijsontwikkelingen meegemaakt. Dat geeft ons veel ervaring. We sluiten naadloos aan bij de hoge kwaliteitseisen van het huidige onderwijssysteem. We bieden kinderen de kennis die ze later nodig hebben en laten kinderen hun eigen talenten gebruiken om te leren. Hoe we dat doen, kun je lezen op onze website."

- "Bij Kibeo Hofstraat Willemstad (voorheen KDV De Speeldoos en Peuteropvang Jip en Janneke, van De Roef) is voor je kind veel te zien, beleven en ontdekken. De allerkleinsten ontdekken bij Kibeo de wereld om hen heen. Leren kruipen op heerlijke zachte kleden en lekker brabbelen tegen leeftijdsgenootjes. Door voor te lezen of liedjes te zingen, werken we aan de taalontwikkeling van je kleintje. Binnen zijn er uitdagende speelhoeken voor je zoon of dochter en er kan natuurlijk ook altijd geknutseld worden, enorm leuk en goed voor de fijne motoriek! Buiten kan je kind lekker rennen of samen met vriendjes op avontuur gaan. Bij Kibeo is geen dag hetzelfde! Ben je benieuwd waar je kind straks misschien eet, speelt, slaapt en vriendjes maakt? Maak een afspraak voor een rondleiding. We maken graag kennis met je."

- Veiligheid: - Buurtpreventie Willemstad. - Brandweer.

Reacties

(2)

De toren van het fort Altena is géén ‘tour-modèles’. De ‘tour-modèles’ zijn vierkante of rechthoekige torens uit de Franse periode. De toren van fort Altena is een afgeleide van de ronde Oostenrijkse Maximiliaanse torens. In Noord-Brabant zijn dus maar twee ‘tour-modèles’. De derde toren ligt op fort Prins Frederik bij Ooltgensplaat. Maar dat ligt toevallig in Zuid-Holland

Dank voor uw correctie! Kennelijk heb ik dit ergens van overgenomen zonder te checken. Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen