Windesheim

Plaats
Dorp
Zwolle
Salland
Overijssel

Windesheim

Terug naar boven

Status

- Windesheim is een dorp* in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Zwolle. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel.

* Windesheim wordt op diverse plekken beschreven als ´wijk´ van de stad Zwolle. Hoewel het uitdijende Zwolle al een aantal dorpen en buurtschappen heeft ´opgeslokt´, ligt dit dorp echter nog wel degelijk los van de stad en zit er nog altijd een behoorlijke ´groene buffer´ tussen (zie de Google Maps kaart), dús is het geografisch - en ook maatschappelijk! - gezien nog steeds een dorp.

Wat in de beeldvorming allicht parten speelt, is dat de gemeente Zwolle dit dorp in 1978 niet als plaatsnaam heeft aangemeld voor het in dat jaar in werking getreden huidige postcodesysteem, waardoor Windesheimers sindsdien in hun postadres moeten schrijven dat ze ´in´ (de woonplaats) Zwolle wonen. In verband hiermee is het postkantoor te Windesheim in 1977 t.b.v. bijv. de poststempels, ook hernoemd in Zwolle-Dorpsstraat. Nu weet je ook gelijk waarom er qua postadressen een Dorpsstraat 'in' de stad Zwolle ligt; dat is in de praktijk dus de Dorpsstraat van het dorp Windesheim... (iets soortgelijks heeft zich overigens voorgedaan bij Wijthmen en Ittersum). Men krijgt door de postadressen en poststempels dus aangeleerd om te zeggen dat men ´in´ Zwolle woont en te doen alsof dit dorp een wijk van Zwolle is. Wat wij betreuren, omdat zo nodeloos de identiteit van een dorp en zijn inwoners verloren gaat...

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Weensum en Winsum.

Oudere vermeldingen
1028 kopie ca. 1530 Wendesheim, ca. 1050 kopie 11e eeuw de villa Windeshem, ca. 1310 Windesim, 1438 Wijndessem, 1502 Wijndesem, 1583 Winssem, 1665 Windsheim.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse hem = heem ´woonplaats, woning´, verhoogduitst tot heim, en de persoonsnaam Winid.(1)

Terug naar boven

Ligging

Windesheim ligt ZZO van de stad Zwolle en grenst in het N aan de buurtschappen Harculo en Hoog Zuthem, in het O aan de provincialeweg N337 (Wijheseweg), in het Z aan het dorpje Herxen, en in het W aan de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Windesheim 31 huizen met 232 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 1387 tot eind 16e eeuw stond hier het kloostercomplex van de Congregatie van Windesheim. Het klooster is tijdens de Tachtigjarige Oorlog verwoest. De voormalige brouwerij van het klooster is later verbouwd tot de huidige Hervormde kerk. - De Congregatie van Windesheim bestaat nog altijd.

"Voordat hier een klooster werd gebouwd, bestond het 'dorp' uit niet meer dan vijf grote hoeven met het daarbij behorende land. Een ervan heet 'de Hof van Windesheim'. Op 23 november 1386 schenkt Bertold ten Have, die inmiddels de bezitter is van deze Hof, deze aan Florens Radewijns om er een klooster te bouwen. Uit de bronnen weten we dat het gebied van de Hof globaal tussen de huidige kerk en de boerderij van Van den Oort heeft gelegen. Toen de Hof in hun bezit was gekomen, trokken de broeders naar Windesheim. Zij nemen hun intrek bij de plaatselijke boer en gaan aan de slag. Voor zichzelf maken ze kleine hutten van wilgetenen, leem en stro. In maart 1387 beginnen ze met de bouw in baksteen van de kerk. Nog in datzelfde jaar wordt de kloosterkerk ingewijd.

Hoe heeft zo'n klooster er uit gezien ? Als voorbeeld nemen we het klooster zoals het er waarschijnlijk in het begin heeft uitgezien. Het bestond uit gebouwen die in een vierkant gerangschikt waren rondom een open binnenplaats. Een zijde werd in beslag genomen door de kloosterkerk. De tweede zijde, de vleugel die aansloot op het koor van de kerk, bestond uit de sacristie (kleedkamer), de kapittel/vergaderzaal, de cel voor de prior en twee andere cellen. In de vleugel daarop aansluitend, dus tegenover de kerk, lagen de refters voor de broeders en de lekebroeders met daartussen de keuken en er onder een grote gewelfde kelder. In de vleugel die weer naar de kloosterkerk toeliep, lagen cellen voor de broeders. Op de eerste verdieping lag de slaapzaal van de broeders met 25 cellen. Behalve de kloosterkerk en vertrekken van de monniken bevatte een klooster ook arbeidsruimten waarin naast de monniken ook leken werkzaam waren. In deze ruimten werden bijvoorbeeld landbouwproducten opgeslagen of bewerkt, afhankelijk van de specifieke situatie van het klooster.

Het klooster van Windesheim groeit en bloeit. In 1399, 1405 en 1435 vinden er verbouwingen en uitbreidingen plaats. Geschat wordt dat in de bloeitijd er circa 25 broeders gehuisvest zijn en de gehele kloostergemeenschap - inclusief de leken - uit ongeveer 80 personen bestaat. In de 16e eeuw gaat het sterk bergafwaarts met het klooster en in 1577 worden de Windesheimse goederen van het klooster in beslag genomen door de Staten van Overijssel. In de jaren tachtig wordt het klooster verwoest en blijft er niets anders dan een bouwval over, met als uitzondering de voormalige brouwerij die later als Hervormde kerk in gebruik wordt genomen.

Als gestart wordt met archeologische opgravingen, heeft reeds eerder een onderzoek naar de ligging van het klooster plaatsgevonden. In Windesheim stonden immers drie gebouwen die iets met het klooster te maken zouden kunnen hebben; ze dateren in ieder geval uit de tijd van het klooster. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist heeft drie gebouwen laten onderzoeken. Het zijn: 1. de Hervormde kerk, die vroeger brouwerij is geweest. De kerk, die dus niets te maken heeft met de kloosterkerk, is niet alleen bouwkundig onderzocht. Ook zijn van een aantal balken houtmonsters genomen voor dendrochronologisch onderzoek. Op die manier zijn de balken van deze voormalige brouwerij gedateerd. Ze zijn in 1565 gekapt. Dat betekent dat het gebouw uit die tijd dateert. Een ander woord voor dendrochronologisch onderzoek is jaarringenonderzoek. Men kan hiermee hout dateren. Bomen groeien door elk jaar een jaarring te vormen die - onder invloed van zon en regen - steeds afwijkend is van andere jaren. Wetenschappers hebben met behulp van gedateerde eikenhouten balken (bijvoorbeeld van de lijsten van schilderijen, of de houten dakbalken van gebouwen) een jaarringenlijst opgesteld over de afgelopen 2000 jaar. Dit is de meest betrouwbare methode om hout te dateren.

2. de keldergewelven onder de pastorie en de boerderij van Bredewold en de pastorie zelf, die vroeger infirmerie werd genoemd. De kelders en delen van de bovenbouw van de pastorie en de boerderij van Bredewold samen waren moeilijk te dateren. Het gaat hier echter duidelijk om gebouwen uit de tijd van het klooster (dus van voor 1580). Men heeft dit geconcludeerd op basis van de bouwconstructie en baksteenformaten (globaal genomen zijn grotere bakstenen ouder dan kleinere). Ouder dan ca 1450 zijn de kelders waarschijnlijk niet. 3. de boerderij van Van den Oort. De oudste gedeelten van de boerderij van Van den Oort en de stal dateren uit de tijd van het klooster. Jaarringenonderzoek aan het hout van de stal geeft een datering van ca 1502. Toen is dus de stal van de boerderij gebouwd.

De ligging van het klooster
Voor de ligging van het klooster van Windesheim betekent dit dat de gebouwen met de kloosterkerk niet op de plaats van de boerderij gelegen kunnen hebben. Op grond hiervan en op basis van de historische gegevens ging de aandacht bij het archeologische onderzoek vooral uit naar het gebied rondom kerk en pastorie. Een zo groot aantal mensen, een kloosterkerk met het daarbij behorende klooster en bijgebouwen moeten hun sporen hebben achtergelaten. Dit blijkt echter geweldig tegen te vallen. Uit de opgravingsput ten noorden van de boerderij van Van den Oort kwamen wat scherven uit de tijd van vóór het klooster. Vermoedelijk is dit afkomstig van de boerderij die er gestaan heeft voor die van Van den Oort. Ten oosten van het huis kwam veel materiaal uit de 17e en 18e eeuw tevoorschijn, afkomstig van de boerderij. Ook was er wel wat ouder materiaal bij uit de 15e eeuw. Uit de lange, ten noorden van de Hervormde kerk liggende opgravingsput kwamen twee in dat zand gegraven kuilen met afval te voorschijn. Uit een van die kuilen komt o.a. een compleet steengoed trechterbekertje (wijnbeker) afkomstig uit het Rijnland uit het begin van de 15e eeuw.

Opgravingen
Er hebben opgravingen plaats gevonden in 1986, 1987 en 1988. Bij de opgravingen werden sleuven gegraven op zoveel mogelijk plaatsen waar geen bebouwing stond. Kerkbestuur en particulieren waren bereid om hun tuinen door een grote graafmachine overhoop te laten halen in afwachting van muren van het klooster. Bij al die opgravingsputten werd geen muurwerk van het klooster gevonden. Hoe is dat mogelijk, vraagt men zich af. Welnu, toen het klooster rond 1580 tot een ruïne was vervallen en onverlaten in de overblijfselen zaken konden verrichten die het daglicht niet verdroegen, werd besloten het klooster te slopen. Het sloopmateriaal kon overal weer hergebruikt worden door burgers van Zwolle en boeren in de omgeving. Waarschijnlijk is de huidige Hervormde kerk van Windesheim gedeeltelijk met dit afbraakmateriaal verbouwd.

Natuurlijk kunnen er onder de grond nog funderingsresten blijven zitten. Doch in die tijd was het gewoonte dat men een fundering maakte van los op elkaar gestapelde bakstenen. Zonder mortel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze ook de fundering sloopten. Men hoefde immers de bakstenen alleen maar op te rapen en in een kar te leggen. De mest- of beerkuil leverde zeer interessante gegevens op. Een grondmonster werd botanisch onderzocht. Met zo'n onderzoek kan men o.a. achterhalen wat de mensen gegeten hebben aan zaden en vruchten. In de middeleeuwen hadden rijkere huizen vaak een beerkelder. Hierboven stond een toilet. Men gebruikte dat toilet niet alleen voor de behoefte, maar men gooide er ook allerlei keuken- en etensafval in. Dit kom je via zo'n botanisch onderzoek te weten.

In het geval van de beerkuil van Windesheim bleek dat de mest alleen afkomstig was van menselijke uitwerpselen zonder toevoeging van keukenafval of etensresten. Wat heeft dit nu te betekenen? In de kroniek over het klooster van Windesheim kunnen we lezen dat de monniken buiten het klooster aan het water aparte huisjes voor allerlei doeleinden hadden en washuizen en waren hier ook wc's. In de latijnse teksten heet zoiets 'cioaca'. Vaak stond daar nog achter 'scilicet schijthuis' (betekent schijthuis). Maar dat stond helaas niet in de kroniek. In zo'n schijthuis vind je alleen maar menselijke mest. Heeft op deze plek een wc gestaan, of hebben ze hier de inhoud van zo'n wc begraven? Uit de inhoud blijkt dat ze o.a. pruimen, zure kers, druiven, appels en peren, moerbeien, bramen, vijgen en bosbessen gegeten hebben. Uit de kruidentuin haalden ze zwarte mosterd/raapsteel, venkel, witte mosterd en jeneverbessen. Ook is er rogge, tarwe en boekweit gevonden die in gemalen vorm gegeten is. Druiven en vijgen zijn waarschijnlijk geïmporteerd. In Nederland krijgen vijgebomen namelijk geen vruchten.

Afval en vondsten
Een andere mogelijkheid om iets over het klooster van Windesheim te weten te komen is te zoeken naar het afval. De monniken moesten hun afval ergens kwijt raken. Om stank van bederfelijke waar tegen te gaan werd het begraven. Men maakte een kuil en gooide er het afval in. De kuil werd weer afgedekt en er was niets meer te zien. Bij opgravingen komen we ze echter weer tegen omdat de structuur van de grond anders is dan die van de omgeving. Vaak zijn met het afval ook scherven weggegooid. In de opgravingsput waar die uitbraaksleuf in lag kwam een kuil te voorschijn waar vooral veel slachtafval in zat. De scherven die er tussen zaten kwamen uit het midden van de 15e eeuw. In de er naast gelegen opgravingsput lag een afvalkuil waaruit niet alleen scherven kwamen, maar ook een bronzen voorwerp met daarop in reliëf een soort kruis en een groot ijzeren mes.

Prehistorische boerderij
De belangrijkste vondst echter was niet afkomstig van het klooster maar betrof de paalkuilen van een boerderij uit de Midden Bronstijd (ca 3500 jaar geleden). Een flink stuk van de boerderij ligt nu nog onder de tuin van de pastorie en is niet opgegraven. Ze hebben er ook scherven gevonden van kookpotten die iets ouder waren: ca 4000 jaar. De geschiedenis van Windesheim gaat dus heel wat eeuwen terug.

Beerkuil
Misschien wel het interessantste dat in Windesheim opgegraven is, kwam te voorschijn uit een grote opgravingsput tussen het kerkhof en de Bergweg. Hier kon in het voorjaar van 1988 opgegraven worden omdat dit terrein bebouwd zou worden met een 8-tal woningen. Het terrein lag vol met paalkuilen. Aanvankelijk dachten ze weer met prehistorische bewoning te maken te hebben, doch toen uit enkele paalkuilen fragmenten baksteen en kleine scherfjes uit de middeleeuwen kwamen, moesten ze ook wel uit de tijd van het klooster dateren. Dat was ook het geval met een grote kuil met een bodem van mest (beerkuil) die met zand was dichtgegooid en waarin later een nieuwe kuil was gegraven om afval in te storten. Het muurwerk dat boven de grond stond, was gemetseld met mortel. Mortel is een soort kalkspecie die veel losser zit dan de huidige cementspecie. De stenen laten dan ook gemakkelijker los. Bij werkzaamheden in de Hervormde kerk en in een sleuf daarbuiten, hebben de archeologen gezien dat deze fundering ook niet gemetseld is, maar uit los op elkaar liggende bakstenen bestaat.

Bij de bouw van het klooster van Windesheim zijn de muren op het zand van het rivierduin gefundeerd. Men fundeerde op het zand vanwege de stevigheid. Op dat zand ligt een humuslaag die nu in dikte varieert van ca. 30 cm tot 1 meter. In de tijd van het klooster is die humuslaag dunner geweest. In de loop van de eeuwen wordt zo'n humuspakket dikker door opgebracht afval en door natuurlijke processen (afsterven van gewas e.d.). De funderingen van de kloostermuren zullen dus niet erg diep gelegen hebben. Uitzondering hierop zijn de muren van de kelders, doch die zijn tijdens de opgravingen niet gevonden. De enige kelders die bij de kloostergebouwen gehoord kunnen hebben, liggen onder de pastorie en de boerderij van Bredewold.

Op één plek, tussen de Hervormde kerk en de boerderij van Bredewold, werd een noord zuid lopende uitbraaksleuf van ca. 1 meter breed gevonden. Mogelijk heeft hier een iets dieper gefundeerde muur gelegen die men geheel gesloopt heeft. Het gat is weer opgevuld en de verkleuring vinden we terug. Op deze plek werd ook een muntje gevonden uit de begintijd van het klooster: een zilveren groot (1377-1393). Natuurlijk werd meteen gezocht naar aansluitingen op deze uitbraaksleuf en naar parallel lopende sleuven, maar dat leverde niets op.

Knijpbril
Uit de in de mestkuil ingegraven afvalkuil kwam o.a. het montuur van een bril tevoorschijn. Het is de vroegste bril die we in Nederland kennen: een knijpbril uit ca 1400. De bril is in Noord Italië uitgevonden in de 13e eeuw. De eerste vermelding van een bril in documenten dateert van 1301. Het montuur werd gemaakt uit been, hout of hoorn. De glazen waren van geslepen bergkristal. Brillen waren in die tijd slechts voorbehouden aan de zeer rijken die ook geletterd waren, en de geestelijkheid. Vooral in kloosters, waar door monniken veel boeken (over)geschreven werden, kon men wel een bril aantreffen in het bezit van een bijziende monnik.

Tot de oudste afbeeldingen van iemand met een bril behoort die van een dominicaner monnik. In een verhaal over de begintijd van het Domus Clericorum (letterlijk het huis van de 'klerken') van Zwolle wordt verteld over een bijziende monnik: het is de priester Gerardus Vellenho:'Hij was altijd zeer trouw bij de handenarbeid, een goed schrijver en altijd bezig. Zijn medebroeders plachten te zeggen dat een kar op vier wielen de boeken die hij geschreven had niet kon vervoeren. Toen hij oud geworden was en nauwelijks door een bril kon zien, zodat hij de pen matigde, hield hij toch niet op met het schrijfwerk...'. Men kan zich voorstellen dat er ook in Windesheim in het moederklooster der Moderne Devoten monniken bezig geweest zijn met schrijfwerk. Een van hen heeft in ieder geval het hoornen montuur van zijn knijpbril verloren. De vorm van de huidige bril waarvan de poten achter de oren geklemd worden, is nog niet zo oud. De knijpbril is eeuwenlang in gebruik geweest. De bril van Windesheim is uniek voor Nederland." (aldus het verslag van een van de archeologen die bij de opgravingen betrokken is geweest, op Clubs.nl)

Van 1866 tot 1936 was er in Windesheim een station aan de spoorlijn Deventer-Zwolle.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de pagina Artikelen over de geschiedenis van Windesheim op de dorpssite.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 29 rijksmonumenten, die grotendeels verband houden met de restanten en bijgebouwen van het Huis te Windesheim (dat in 1944 door een geallieerde bom is verwoest) en het bijbehorende landgoed.

- Windesheim heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk van de Hervormde Gemeente Windesheim is een restant van het voormalige klooster. In 1634 is het als kerk in gebruik genomen. Aan de kerk is een opmerkelijke halve boerderij vastgebouwd; dat is de kosterswoning. - De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- Korenmolen Windesheimer Molen.

- Landgoed Windesheim is ca. 570 ha groot en ligt op een oude stroomrug, met in het W de rivier de IJssel en de uiterwaarden en in het O een laaggelegen komgebied. Ca. 470 ha van het landgoed is in gebruik als landbouwgebied. Op het landgoed zijn diverse opstallen aanwezig. In het hart van het landgoed stond het in de oorlog verwoeste hoofdgebouw, waarvan nu nog slechts een ruïne resteert (de restanten van de bakstenen kelderverdieping).

Nog wel aanwezig zijn de twee bouwhuizen, die symmetrisch met de restanten van het hoofdgebouw rond een voorplein gegroepeerd staan. Verderop, ZW van de bouwhuizen, staat een veeschuur met een overdekte mestoplag, die recentelijk gerenoveerd is. Z van het centrale deel bevinden zich voormalige dienstwoningen en een voormalige moestuin. Elders op het landgoed, buiten het centrale deel, bevinden zich nog 5 boerderijen en 12 woningen. Zo'n groot landgoed is natuurlijk voortdurend in ontwikkeling, om de opstallen en het landschap in goede staat te houden. Actuele ontwikkelingen m.b.t. Landgoed Windesheim vind je op de pagina Projecten.

Landgoed Windesheim is in 2021 voorzien van acht nieuwe bruggen. De bruggen, ontworpen door het Amsterdamse NEXT architects, moeten het landgoed aantrekkelijker en toegankelijker maken. De nieuwe bruggen brengen heden en verleden samen. Zo sluiten de bruggen qua stijlkenmerken aan bij de Engelse landschapsarchitectuur van het landgoed, voorzien van een hedendaagse twist. De nieuwe bruggen zijn dan ook ontworpen met een moderne visie en hedendaagse middelen, maar wel in de geest van het historische landgoed. Door bijvoorbeeld het gebruik van cortenstaal verdwijnen en verschijnen de bruggen bovendien in het landschap. Daarbij gaat de bruine roestkleur van het materiaal enerzijds goed op in het boslandschap, maar vormt het anderzijds ook een scherp contrast met de omgeving, aldus NEXT architects. De bruggen maken onderdeel uit van de wandelroute over het park van het landgoed. Alle bruggen, op de kleinste na, zijn daarom voorzien van een geïntegreerd bankje, als rustpunt op de route. Naast de plaatsing van de acht nieuwe bruggen heeft NEXT architects ook het bijpassende landhek om het landgoed ontworpen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Carbidschieten in Windesheim op oudjaarsdag is volgens hun site "een geweldige belevenis voor jong en ouder".

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Landgoedwandeling Windesheim (10 km) is een prachtige wandeling over het landgoed, met de overblijfselen van de in 1944 gebombardeerde havezate, over de grasdijk langs de IJssel en langs de plassen van natuurreservaat Tichelgaten, ontstaan door het winnen van klei voor de toenmalige steenfabriek.

- De Bergweide is een dierenboerderij voor en door de inwoners van Windesheim. Vele vrijwilligers zijn betrokken bij de verzorging en het onderhoud.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Windesheim (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Windesheim met o.a. een serie films over het dorp.

- Nieuws: - Nieuws uit Harculo, Herxen en Windesheim op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Windesheim en omstreken is opgericht in 1979. De vereniging heeft als doel het bevorderen van een goed lokaal leef- en woonklimaat. Dit doen ze door belangenbehartiging en door het organiseren van activiteiten. Plaatselijk Belang is een serieuze gesprekspartner van onder meer de gemeentelijke en provinciale overheden. Heb je bijvoorbeeld vragen of opmerkingen over wegen, bermen, bruggen, verkeersveiligheid neem dan contact met hen op. Bewoners en bedrijven kunnen aankloppen, maar ook de gemeente, woningbouwbedrijven en andere organisaties van buiten het dorp weten de vereniging te vinden.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Molenkamp. "Het dorpshuis 'nieuwe stijl' wil graag meer gasten ontvangen, de vele mogelijkheden van ons dorpshuis zo veel mogelijk benutten en daarmee De Molenkamp vitaal houden als warm hart van Windesheim. Als jouw bedrijf of organisatie weleens “de hei op gaat” voor vergaderingen of andere bijeenkomsten, draag dan het Dorpshuis eens aan als de perfecte en voordelige locatie: een rustig gelegen modern gebouw met ruime parkeergelegenheid, diverse ruimtes en de mogelijkheid voor een flinke (bos-)wandeling. Dan moet het toch wel een productieve bedrijfsmeeting worden?

We hebben een mooi terras waar je lekker kan genieten van een kopje koffie, en ook het opladen van de accu van je elektrische fiets is hier mogelijk. Voor kinderfeestjes van ongeveer 8 tot 12 jaar kan je het jeugdhonk (en/of de grote zaal) afhuren, inclusief alle gewenste hapjes en drankjes, dat scheelt thuis weer een heleboel “gedoe”. De vergaderzaal kan afzonderlijk worden gehuurd. Deze is voorzien van een eigen geluidsinstallatie en kan volledig zelfvoorzienend worden ingericht d.m.v. een mobiele bar. Je kan bij Deynice vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden en je wensen bespreken." Aldus het dorpshuis op haar site.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Florens Radewijns in Windesheim is een 'brede school'. Samen met Doomijn bieden ze een compleet pakket voor kinderen van 0 tot 12 jaar van ‘s morgens 8.30 uur tot ‘s avonds 18.00 uur. Kinderdagverblijf, basisschool en tussen- en naschoolse opvang allemaal bij elkaar op één locatie.

- Muziek: - Muziekvereniging Nooit Gedacht Windesheim omvat een fanfare, een drumband en majorettes.

- Uit de muziekvereniging is Blaaskapel Heuronsis voortgekomen.

- Sport: - VSW (Voetbal Sport Windesheim).

- Motoren: - Motormoat'n Club Gasderop is er voor de kernen Harculo, Herxen en Windesheim.

- Vrouwen: - Vrouwen van Nu afd. Windesheim is een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. Het is een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij. Vrouwen van Nu is een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. Ze organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in ‘interessegroepen’. Je bent van harte welkom om eens kennis te komen maken. Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijg je zes maal per jaar het ledenblad.

- Zorg: - Zorgboerderij Hof van Windesheim gaat ervan uit dat ieder mens een talent heeft. Daarom spreken ze liever van talenten dan cliënten. Want zij geloven dat je ook met een beperking heel goed aan het werk kunt. Hof van Windesheim is een kleine zorgboerderij waar per dag niet meer dan 8 talenten aan het werk zijn. Wat zij zoveel mogelijk beogen is vraaggericht werken. Samen ontdekken ze waar iemands talent ligt en van daaruit wordt passend werk gezocht of gecreëerd. Zo zijn bij hen ook de fietsenmakerij en de meubelmakerij ontstaan.

Ze begrijpen dat het soms lastig is om zelf te bedenken waar je talent ligt. Daarom hebben ze ook werkzaamheden waaruit gekozen kan worden. En de keuze is reuze! Van het werken in de moestuin tot inpakwerkzaamheden en van het vouwen van de was tot het werken in de koffieschenkerij. Wat de werkzaamheden ook zijn, het allerbelangrijkst is dat de talenten zich welkom en prettig voelen. Kleinschalig en persoonlijk. Dat is Hof van Windesheim. En daarbij houden ze altijd vast aan hun uitgangspunt: ieder mens heeft een talent. Ze zijn geopend van maandag t/m vrijdag. De werktijden zijn in overleg en werken in dagdelen is mogelijk. Bel, mail of kom gerust eens langs voor meer informatie. De koffie staat klaar!

Reactie toevoegen