Winschoten

Plaats
Stad
Oldambt
Oldambt
Groningen

winschoten_plaatsnaambord.jpg

Winschoten is een stad in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009. Het is de hoofdplaats van de gemeente Oldambt. (© H.W. Fluks)

Winschoten is een stad in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009. Het is de hoofdplaats van de gemeente Oldambt. (© H.W. Fluks)

gemeente_winschoten_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Winschoten anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Winschoten anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

winschoten_brouwerij.jpg

Winschoten, deze voormalige brouwerij uit 1865 is gelukkig behouden gebleven en herbestemd tot woning. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Winschoten, deze voormalige brouwerij uit 1865 is gelukkig behouden gebleven en herbestemd tot woning. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Winschoten

Terug naar boven

Status

- Winschoten is een stad in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2009. Het is de hoofdplaats van de gemeente Oldambt.

- Wapen van de voormalige gemeente Winschoten.

- Onder de stad Winschoten vallen ook de buurtschappen Oostereinde en Zuiderveen, een deel van de buurtschap Winschoter Hoogebrug en (het bebouwde gedeelte van) de buurtschap Winschoterzijl.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Winschoot.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Winsewida, bewoners: 1391 kopie 16e eeuw Windschoter, 1435 van Wynschote, 1448 kopie to Wynschoten, 1467 de Wynschotten, 1469 to Wynscote, 1506 kopie tho Winschate, 1520 tho Winschote, 1677-1678 Winschoot, 1781 Winschoten, 1840 ook Winschoot.

Naamsverklaring
Ontstaan uit Windes-kote* 'klein huis, kleine boerderij van de persoon Windo'. De oudste vorm uit de kroniek van Mariëngaarde betekent wida = wede 'bos, kreupelhout', van Windo of Winso, maar de identificatie ervan is onzeker.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De stad Winschoten grenst in het W aan Westerlee en Heiligerlee, in het NW aan Scheemda en buitengebied van Midwolda, in het N aan het Oldambtmeer en Blauwestad, in het NO aan Finsterwolde en Beerta, in het ZO aan Blijham en in het Z aan Oude Pekela, en ligt O van Meeden, Z van Midwolda en Oostwold, WZW van Bad Nieuweschans, W van Oudeschans, NW van Bellingwolde en NO van Nieuwe Pekela. Door het N van het stadsgebied loopt, N van de stadskern, de A7, van NW naar O. De stad heeft een kleine enclave, even N van het stadsgebied, in het N grenzend aan de Z enclave van Oostwold en in de overige windrichtingen grenzend aan Blauwestad.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Winschoten 454 huizen met 3.743 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 369/3.096 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Zuiderveen 24/218, Winschoter Hoogebrug (deels) 3/9, Winschoterzijl (deels) 1/12, Oostereinde 30/176 en Bovenburen 27/232. Tegenwoordig heeft de stad ca. 7.000 huizen met ca. 18.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Plattelandsstad
"Op 7 mei 1819 wordt het ‘Reglement van bestuur voor het platte land der provincie Groningen’ vastgesteld. In art. 3 wordt bepaald dat ‘In het bestuur der gemeenten Appingadam, Delfzijl en Winschoten, hetwelk uit Burgemeesteren en Raden zal bestaan, bij een afzonderlijk reglement nader zal worden voorzien’. Op basis hiervan neemt laatstgenoemde plaats een positie in vergelijkbaar aan die van de ‘plattelandssteden’ in Overijssel: de kern mag zich dan ‘stad’ noemen en krijgt een burgemeester (i.p.v. een schout zoals elders ten plattelande) echter zonder vertegenwoordiging in de Staten van Groningen. Bij Koninklijk Besluit van zondag 31 juli 1825, nr. 81, wordt het reglement vastgesteld waarbij Winschoten wordt bevestigd in de eerder toegestane positie, nog steeds echter zonder vertegenwoordiger in de Staten van Groningen. De gemeente valt voor het overige onder het ‘Reglement op het bestuur ten Platten Lande’, vastgesteld bij K.B. van 23 juli 1825, nr. 132. De gemeente krijgt een burgemeester, twee wethouders en een raad van 8 leden, die rechtstreeks door de kiezers worden benoemd." (bron: dr. J.C.M. Cox, 'Repertorium van de stadsrechten in Nederland', 2005)

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de in 1977 opgerichte Stichting Oud Winschoten. "De stichting stelt zich ten doel de belangstelling te wekken en de instandhouding te bevorderen voor alles wat betrekking heeft op de historie van onze stad. Voorlichting geven aan een ieder die maar geïnteresseerd is in de historie van de stad, in de ruimste zin van het woord, middels publicaties (waaronder ons halfjaarlijks tijdschrift) en het organiseren van bijeenkomsten al dan niet met sprekers. “Het beste dat de historie ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt”, een zin opgetekend uit het oeuvre van de grote schrijver Goethe (1840). De zin typeert al die diegenen die zich op de een of andere wijze met onze stichting verbonden voelen."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herontwikkeling terrein voormalig ziekenhuis
Het Lucas Ziekenhuis in Winschoten verloor in 2018 zijn functie, na de opening van het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. In maart 2020 heeft de gemeente Oldambt het complex gekocht van eigenaar Outlet Groningen, voor 750.000 euro. De provincie Groningen heeft, omdat de problematiek ten aanzien van het ziekenhuisterrein het gevolg is van de verplaatsing van het ziekenhuis naar Scheemda, 700.000 euro subsidie toegezegd. De gemeente wil met de aankoop de regie behouden betreffende de ‘ontwikkelingsrichting’ van het voormalige ziekenhuis. Wethouder Erich Wüncker lichtte naar aanleiding van de aankoop toe: "De afgelopen jaren is er met steun van de provincie voor miljoenen in de binnenstad geïnvesteerd. Juist deze prominente entree verdient het om te worden afgemaakt. De locatie Sint-Lucas heeft op dit moment een negatieve invloed op het naastgelegen noordelijke deel van de Langestraat, de winkelstraat in het hart van de stad. Verpaupering ligt op de loer. En dat kunnen we, omwille van de toekomst van onze binnenstad, niet laten gebeuren. Herontwikkeling van het gebied rondom het ziekenhuis biedt de mogelijkheid om de Klinker / Aldi / Jumbo en het Stadspark te verbinden met de binnenstad. Dit moet leiden tot een 'samenhangend en toekomstbestendig geheel'. Voor eind 2020 willen we een herontwikkelingsvisie klaar hebben."

Upgrade zuidelijke binnenstad en nieuw gemeentehuis
"Het zuidelijk deel van de binnenstad van Winschoten wordt opnieuw ingericht. Behalve een verfraaiing van de toegang tot de winkelstraat, passende parkeervoorzieningen en groen, komen er ook een aantal woningen. En een nieuw gemeentehuis. Het monumentale voorhuis blijft staan, maar de achterzijde van het huidige gemeentehuis wordt gesloopt. Naast de nieuwbouw is ook de bovenverdieping van de Hema, waarvan de gemeente mede-eigenaar is, betrokken bij de plannen. Hier komen de raadszaal en een vergadercentrum. Al die ontwikkelingen samen moeten de zuidelijke toegang tot het centrum weer aantrekkelijk en toekomstproof maken. Dit in navolging van de herinrichting van het centrum aan de noordwestzijde rondom Oldambtplein, Engelstilstraat en Venne.

Wat gaat er precies gebeuren? Het gebied van de voormalige supermarkt en bibliotheek tot en met de Hema, Kijkshop en het gemeentehuis wordt opnieuw ingericht, met aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties. Denk aan winkelen, werken, wonen, recreëren en parkeren. Ook de Liefkenshoek krijgt een nieuwe uitstraling als onderdeel van de plannen voor de Poort van Winschoten. Er komt een nieuw gemeentehuis, ter vervanging van de huidige drie locaties en de raadsvergaderlocatie Halte democratie. De achterzijde van het gemeentehuis aan de Johan Modastraat maakt plaats voor een nieuw energieneutraal gebouw. Het monumentale voorhuis aan de Langestraat blijft behouden. De bovenverdieping van de Hema, wordt bij het gemeentehuis betrokken. Daar komt een raadzaal en vergadercentrum. Dat kan omdat de gemeente en de Hema samen eigenaar zijn van het pand en we hebben afgesproken dat de Hema naar beneden verhuist, inclusief het pand van de Kijkshop, zodat wij de bovenverdieping kunnen betrekken. Aan de buitenkant wordt het pand geïntegreerd in de nieuwe stadsarchitectuur.

Hoe nu verder? Dit project vergt veel voorbereiding. Dit omdat we het in nauwe samenspraak met omwonenden, ondernemers, raad en medewerkers willen doen, en dat kost tijd. Na het groen licht in juli 2019 zijn we direct van start gegaan met de voorbereidingen. Daarna is nog veel tijd nodig om alles verder uit te werken en te realiseren. Het streven is om tot en met 2021 te werken aan de voorbereidingen en om daarna twee jaar uit te trekken voor de realisatie van de plannen. Medio 2023 zou de Poort van Winschoten dan gereed moeten zijn. Tijdelijke invulling. Omdat 2023 nog ver weg is en we het terrein van de voormalige supermarkt en bibliotheek niet zo kunnen laten liggen, wordt er een tijdelijke groenstrook aangelegd.

Achtergrond. In 2016 kocht de gemeente het Mestemakerterrein aan. Dat is het terrein van de voormalige supermarkt tot en met het terrein van de Hema/Kijkshop en het parkeerterrein tussen gemeentehuis en Hema. In 2018 is de voormalige supermarkt gesloopt en in 2019 de oude bibliotheek, als aanzet voor verdere ontwikkeling van het gebied. Voor de voormalige bibliotheek viel het doek toen deze niet geschikt bleek voor de huisvesting van ambtenaren en er ook geen gegadigden waren voor een alternatieve invulling van het pand. Centrale huisvesting van alle ambtenaren op één locatie is een wens die al langer bestaat. De financiële situatie van de gemeente heeft daarin altijd gezorgd voor terughoudendheid. Aan die situatie is niets veranderd, maar veranderende omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat niets doen duurder is dan een nieuw gemeentehuis bouwen. Nog steeds bewust van de positie waarin we verkeren, is deze optie dan ook uitvoerig onderzocht en door diverse externe partijen onderbouwd. Op basis hiervan heeft de gemeenteraad op 8 juli 2019 het weloverwogen besluit genomen om in te stemmen met het voorstel voor de Poort van Winschoten inclusief nieuwbouw van het gemeentehuis." (bron: gemeente Oldambt)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Winschoten heeft 48 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk of Marktpleinkerk (Marktplein 1), oorspronkelijk Sint-Vituskerk, is een romanogotisch kerkgebouw met een vrijstaande klokkentoren. Tot in de 16e eeuw behoorde Winschoten in kerkelijk opzicht tot de Abdij van Corvey aan de Wezer. Deze band wordt voor het eerst vermeld in 1474. Veel parochies die ressorteerden onder de Abdij van Corvey werden toegewijd aan Vitus, zo ook deze parochie. De band die de stad had met de Abdij van Corvey is nog altijd zichtbaar in het stadswapen, waarop de heilige Vitus is afgebeeld. De Marktpleinkerk is sinds de reformatie, eind 16e eeuw, hervormd. De kerk is gebouwd in ongeveer 1275, de parochie wordt voor het eerst vermeld in 1482. De kerk stond in het midden van een groot kerkhof, dat pas in de 19e eeuw het centrale marktplein van de stad werd.

De Grote Kerk van Winschoten geldt als een gaaf voorbeeld van romanogotiek, maar dat komt ook doordat de meeste sporen van andere bouwstijlen uit tussenliggende eeuwen bij een grondige restauratie in 1905-1907 door rijksbouwmeester C.H. Peters en gemeentearchitect Klaas de Grooth zijn uitgewist. De langwerpige kerk is 41 meter lang en 8,65 meter breed en telt vijf traveeën, elk met twee hoge smalle spitsboogvensters die door nissen in dezelfde vorm worden geflankeerd. Het koor wordt omringd door een rij kleine hagioscopen. Tegen de wanden staat een lange reeks grafzerken. De oudste is voor Gerhardus Wemhof, die van 1582 tot 1607 de eerste dominee was. Het interieur ademt de geest van de laatmiddeleeuwse gotiek, vooral door de 22 hoge ramen, waarvan het gebrandschilderd glas in de jaren 1948-1970 is ontworpen door kunstenaar Femmy Schilt-Geesink en vervaardigd door haar echtgenoot Johan Schilt. Ook is een laatgotische stijl waarneembaar in het doopvont en het altaarstuk. De barokke preekstoel van Jan Bitter sr. uit 1745 met houtsnijwerk van Casper Struiwig is afkomstig uit de kerk van het gesloopte dorp Oterdum in de Delfzijlster Oosterhoek. De oorspronkelijke preekstoel uit 1695 van de Marktpleinkerk was al in 1907 verhuisd naar de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Monnickendam. De oude westingang in rococostijl, die zich sinds de restauratie aan de binnenkant onder het orgel bevindt, draagt het jaartal 1772 en is gemaakt door B. Coender.

Het orgel in de Grote Kerk van Winschoten is in 1868 geplaatst door C.G.F. Witte, eigenaar van de firma J. Bätz & Co. Het is het enige instrument dat deze befaamde Utrechtse orgelbouwer in de provincie Groningen heeft geleverd. De losse kerktoren staat op 23 meter afstand van het kerkgebouw, aan de ernaar vernoemde Torenstraat. Het onderste gedeelte is vermoedelijk ook uit de 13e eeuw, maar de toren is in fasen verhoogd tot 41 meter en dateert in zijn huidige omvang uit de 16e eeuw. Aan de witte bepleistering die de toren had van 1856 tot 1931 is de bijnaam "d'Olle Witte" ontleend. naar analogie van "d'Olle Grieze", de Martinitoren in de stad Groningen. Bij de restauratie van de toren in 1930-1931 is de bouwvallige spits vervangen door een achtkantige lantaarn met koepeldak, ontworpen door gemeentearchitect Derk Bolhuis. Ook kreeg de toren toen een beiaard met 25 klokken, van de Engelse klokkengieterij Gillett & Johnston te Croydon, die echter door de Duitse bezetters zijn gevorderd en omgesmolten. In 1947 is een nieuwe beiaard geplaatst, van klokkengieterij Van Bergen te Heiligerlee. Deze telt 35 klokken, die door gemeentelijke bezuinigingen sinds 2013 niet meer met regelmaat te horen zijn. De positie van stadsbeiaardier is opgeheven.

- De eerste Evangelisch-Lutherse kerk is in 1695-96 gebouwd in de buurtschap Winschoterzijl. Daarvóór beleden de lutheranen hun godsdienst aldaar in een boerenschuur en een brouwershuis. Ze kozen niet zomaar voor Winschoterzijl. Die buurtschap lag net in het gebied Westerwolde, waar lutheranen welkom waren. Winschoten stond toen onder jurisdictie van de stad Groningen. Die was strenger op het gebied van godsdienst. De kerk in Winschoterzijl stond er meer dan een eeuw. Lutheranen uit de hele regio kwamen ernaartoe voor hun diensten. De buurtschap, nu stil en verlaten, was toen nog heel levendig. Er stonden huizen en winkels.

De Franse bezetting bracht meer vrijheid van godsdienst met zich mee. En daarom besloten de lutheranen te verhuizen naar het veel centraler gelegen Winschoten en bouwden daar een nieuw godshuis. Ze waren echter arm en hadden twaalf jaar nodig om voldoende geld te vinden. In 1836 namen ze het nieuwe, huidige (thans rijksmonumentale) Evangelisch-Lutherse kerkje in gebruik, op Vissersdijk 70, ontworpen door de Groningse Waterstaatsopzichter W. Raammaker en onder aanneming van E.L. Dussel. Spolia van het oude gebouw zouden zijn gebruikt om het tunneltje/brug in het zogeheten Wandelbos te ornamenteren. Veel van het oude interieur is overgebracht naar de nieuwe kerk, terwijl ook bruikbare elementen bij de bouw zelf zijn gebruikt. Orgel uit 1768. Preekstoel uit 1713 met zeszijdige kuip. Door de sloop van naastgelegen oude, leegstaande winkelpanden in 2017 is het kerkje weer prominenter zichtbaar geworden.

In 2016 is de lokale Lutherse Gemeente samengevoegd met die van Pekela tot de Evangelisch Lutherse Gemeente Pekela/Winschoten. In de provincie zijn nog drie Lutherse gemeenten, te weten Groningen, Stadskanaal en Wildervank/Veendam. Alle gemeenten zijn klein en hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Elk jaar neemt het aantal leden af en daarbij ook de financiële middelen en mogelijkheden. Dat heeft hen er in 2017 toe aangezet om te gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het samenvoegen van de gemeenten tot één Lutherse gemeente voor de hele provincie, en de gebouwen af te stoten, en in het vervolg op andere manieren bijeen te komen. - Nog een bericht hierover, uit medio 2018.

- Koren- en pelmolen Berg (Grintweg 63) is de meest westelijke van de drie molens in de stad. De molen is in 1854 gebouwd en is in de 20e eeuw langdurig in bezit geweest van de familie Berg, wat de naam van de molen verklaart. De molen heeft in 2000 een omvangrijke restauratie ondergaan, is sindsdien weer bedrijfsvaardig en wordt regelmatig door een vrijwillig molenaar in bedrijf gesteld. De molen is sinds 1956 eigendom van de gemeente Winschoten (tegenwoordig gemeente Oldambt). De molen is, in tegenstelling tot de andere twee molens in de stad, nog altijd voorzien van het zelfzwichtingssysteem op het wiekenkruis. De molen is te bezichtigen als hij draait en/of als de vlag uithangt.

- Koren- en pelmolen Dijkstra (Nassaustraat 63), die in 1862 voor de familie Dijkstra is gebouwd, was de grootste en hoogste molen van de stad, voordat de korenmolen Edens even verderop aan de Nassaustraat voor de tweede maal werd verhoogd. De molen bleef tot 1953 eigendom van de familie Dijkstra en is toen verkocht aan de gemeente Winschoten (tegenwoordig gemeente Oldambt). De molen heeft een inrichting met vier koppels maalstenen en twee pelstenen. Daarnaast is de rest van de pellerij in zijn geheel bewaard gebleven. De molen is hiermee waarschijnlijk de meest 'steenrijke' molen van Nederland. De molen is enkele malen gerestaureerd en regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf. De molen is te bezoeken op zaterdagen van 09.00-12.00 uur, behalve de 2e zaterdag van de maand, dan is het van 13.00-16.00 uur. Verder is bezoek op afspraak mogelijk.

- Korenmolen Edens (Nassaustraat 14) is de oudste molen in de stad en tevens de oudste molen van de provincie Groningen. De molen is in 1763 naar alle waarschijnlijkheid als pelmolen gebouwd en later ook als korenmolen ingericht. Thans is alleen het maalwerk nog aanwezig. De molen is in 1870 verhoogd. In 1985 is de molen ingrijpend gerestaureerd en sindsdien op vrijwillige basis in bedrijf. Vanwege de rond de molen ingestelde molenbeschermingszone, die de vrije windvang van de molen moet beschermen, heeft de toenmalige eigenaar van de molen, de gemeente Winschoten (tegenwoordig gemeente Oldambt), de molen in 2006 drie meter verhoogd. Dit gebeurde omdat een appartementencomplex in de nabijheid van de molen een gedeelte van de wind uit de wieken nam. Naast de oudste nog bestaande molen van de provincie Groningen is deze molen nu ook de hoogste molen van de provincie. Samen met de andere twee molens Berg en Dijkstra is de molen een belangrijk herkenningspunt in de 'Molenstad'. De molen is te bezoeken op zaterdagen en op afspraak.

- Gevelstenen in Winschoten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Middeleeuws Winschoten & Fantasy Festival (weekend eind augustus, in 2021 voor de 7e keer) is een 3-daags evenement gevuld met muziek, vermaak en entertainment. Kampementen, spectaculaire optredens, workshops en 100% Full Contact Fighting. Ook is er een leuke markt en er zijn voldoende eet- en drinkgelegenheden. Een spektakel voor het hele gezin. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op loopafstand van het evenement.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Deze site geeft een kleine indruk van het Wubsbos, ons paradijsje aan het Sint Vitusholt in Winschoten. In 1996 zijn we “gevallen” voor de plek: door zandwinning in de jaren twintig van de vorige eeuw is er een hoogteverschil van plm. 5 meter ontstaan en daaraan ontleent de tuin zijn charme. De ligging in het Maintebos, een parkje dat na de zandwinning is aangelegd, maakt het nog sfeervoller. De tuin (1700 m2) is niet ontworpen, maar geleidelijk ontstaan, rekening houdend met het hoogteverschil en het bomenbestand. Het streven is een natuurlijk ogende tuin, alsof planten zelf hun plaatsje hebben uitgezocht. Bij het huis zijn borders en pergola’s, tevens een kleine vijver. Grenzend aan het park een mix van struiken en bodembedekkers, in het voorjaar vooral daar de sneeuwklokjes en stinsenplanten. Het bezig zijn in de tuin en het volgen van de voortdurende veranderingen is boeiend. U mag het komen bekijken." Aldus Harry Wubs en Jannie Bos op hun site. - Nieuws van het Wubsbos op Facebook.

- Speeltuinvereniging Sint Vitusholt bestaat al sinds 1957 en is voor vele generaties een begrip voor de Bomenbuurt, Winschoten en omgeving. De vereniging is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. In 10 jaar tijd zijn er veel nieuwe speeltoestellen bijgekomen en het pand is uitgebreid en gemoderniseerd. Het ledenaantal staat nu op bijna 1000. Ook het aantal bezoekers aan de speeltuin neemt nog voortdurend toe. "Wauw! Wat een mooie speeltuin", wordt vaak al geroepen bij binnenkomst. Leuke speeltoestellen in de mooiste kleuren waar je vrolijk van wordt en die uitnodigen om te spelen. Ook voor kinderen met een lichamelijke beperking zijn er (aangepaste) speeltoestellen. Er is een terras met goed zicht op de speeltuin. Entreeprijs voor niet-leden is slechts €1,00 per persoon. Er is een kiosk met een ruim assortiment drank, snoep, ijs e.d.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Winschoten, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Het Winschoter Stadsjournaal is een groep actieve filmers, die het wel en wee in en om de stad Winschoten vastleggen. De groep bestaat al bjina 50 jaar. Inmiddels is een filmarchief opgebouwd met meer dan 2.000 items en meer dan 250 filmproducties.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Winschoten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Cultuurhuis: - "Cultuurhuis De Klinker in Winschoten herbergt 5 culturele organisaties op één locatie: theater, kunstencentrum, filmhuis, bibliotheek en lokale omroep RTV GO. Het gebouw heeft daardoor een belangrijke functie in de gemeente Oldambt en Oost-Groningen. De Klinker staat centraal in het culturele leven van de gemeente Oldambt en functioneert als aanjager en partner. We zien het als onze opdracht om mensen te ontroeren, te (laten) ontspannen, te prikkelen en uit te dagen. Ook bieden we optimale kansen voor het ontwikkelen van talenten en creativiteit. Daarnaast zijn wij een podium voor allerlei doelgroepen in de regio, een open huis voor culturele en maatschappelijke organisaties uit de gemeente Oldambt en omgeving.

Wij fungeren als verbinder, kenniscentrum en ontmoetingsplek. Bovendien zijn we bij uitstek de plaats in de regio voor symposia, congressen, (bedrijfs)activiteiten en andere bijeenkomsten. Gastgerichtheid speelt een belangrijke rol in dit geheel. We bieden een drempelloze toegang voor alle lagen van de bevolking en velerlei vormen van cultuur. Wij zorgen voor een ‘huiskamergevoel’; een plek waar men zich uit en thuis tegelijk voelt. Door podiumkunsten, cultuureducatie, bibliotheek, film én gastvrijheid met elkaar te verbinden, onderscheiden wij ons, in een sfeer waar beleving en inspiratie de boventoon voeren. De Klinker opereert vanuit de overtuiging dat kunst & cultuur het leven verrijkt. Neem in deze video een kijkje achter de schermen van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten!"

- Jeugd en jongeren: - "Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid. Scouting heeft wereldwijd ruim 35 miljoen leden. In Nederland ruim 100.000 leden en ruim 25.000 kaderleden. Er zijn circa 1.350 scoutinggroepen in Nederland. Een van die groepen is Scouting St. Vitus te Winschoten. Een groep met een rijke historie die al sinds 1918 bestaat. Speltakken. Scouting is voor alle leeftijden. Voor elke leeftijd is er een speltak. Meer informatie over de speltakken kun je vinden in het hoofdmenu van onze site onder Speltak."

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij De Vossenburght in Winschoten Noordereinde 2) vindt een persoonlijke benadering en begeleiding van onze klanten zeer belangrijk. Daarbij vormen we samen met onze medewerkers en de vele trouwe vrijwilligers een hechte familie. Een familie waarbij je altijd van harte welkom bent voor vragen en vrijblijvend advies. De indeling van de werkdag geeft een duidelijke structuur en een vast ritme. Met name de dieren bieden vaste werkzaamheden de gedurende dag: voeren, uitmesten en verzorgen gebeurt op vast tijden. Dat natuurlijke ritme geeft houvast aan de cliënt. De noodzakelijkheid van het werk is vaak duidelijk; als een dier niet verzorgd wordt gaan ze dood of worden ze ziek. Daarbij hebben we de tuin, erfonderhoud en straks grote verbouwingsklussen. En we hebben een plek waar creatieve dingen kunnen worden gedaan. Door de kinderboerderij en de theeschenkerij/lunchroom is er ook aanloop van buitenaf. Respect voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Winschoten Acacialaan en - idem Hofstraat.

Reactie toevoegen