Zoeterwoude-Rijndijk

Plaats
Dorp
Zoeterwoude
Groene Hart
Zuid-Holland

zoeterwoude-rijndijk_plaatsnaambord_kopie.jpg

Het dorp Zoeterwoude-Rijndijk is genoemd naar de ligging aan de Hoge Rijndijk. Op de achtergrond de rijksmonumentale Goede Herderkerk (voorheen Meerburgkerk) uit 1896.

Het dorp Zoeterwoude-Rijndijk is genoemd naar de ligging aan de Hoge Rijndijk. Op de achtergrond de rijksmonumentale Goede Herderkerk (voorheen Meerburgkerk) uit 1896.

Zoeterwoude-Rijndijk

Terug naar boven

Status

- Zoeterwoude-Rijndijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Zoeterwoude.

- In de praktijk (d.w.z. geografisch, cultuurhistorisch en maatschappelijk) is er sprake van 2 dorpen Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk. Men heeft er in 1978, bij de introductie van het huidige postcodesysteem, echter voor gekozen om deze voor de postadressen gezamenlijk 1 postcode met 1 postale plaatsnaam Zoeterwoude toe te kennen (in tegenstelling tot bij de 'buren' in Hazerswoude, waar wél sprake is van 2 ook voor de postadressen aparte, vergelijkbare dorpen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk). Voordat de postcode werd ingevoerd viel het dorp postaal onder Leiderdorp. Voor de duidelijkheid en snellere postbezorging was de toevoeging "Post Leiderdorp" bij het adres noodzakelijk.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Zoeterwoude-Rijndijk is genoemd naar zijn ligging aan de Hoge Rijndijk, ter onderscheiding van het oude dorp Zoeterwoude, dat tegenwoordig Zoeterwoude-Dorp heet, en Z hiervan meer landinwaarts ligt. Zoals hierboven reeds geschetst, doet een identieke situatie zich dus voor bij de 'buren' in Hazerswoude.

Terug naar boven

Ligging

Zoeterwoude-Rijndijk ligt ZO van Leiden, en wordt ingeklemd door de Oude Rijn in het N, de A4 in het W en de N11 in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 is Zoeterwoude-Rijndijk verdeeld in de kern 'Hoogen Rijndijk buiten de Wittepoort bij Leijden' met 11 huizen en 85 inwoners, en 'Hoogen Rijndijk buiten de Hooge-Woerdspoort bij Leijden' met 68 huizen en 522 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.100 huizen met ca. 2.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Van 1878 tot 1930 was hier een station stopplaats Zoeterwoude aan de spoorlijn Woerden-Leiden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ontwikkelaar Rijzo Vastgoed heeft al sinds 2010 plannen met het kantoorpand op Hoge Rijndijk 48a-h, dat al langdurig leeg staat. Aanvankelijk zouden er twee appartementenblokken komen. Het huidige plan omvat 34 woningen: 12 sociale huurappartementen met oppervlaktes van ongeveer 45 m2 en 22 appartementen van circa 50 m2, in één appartementenblok. Het krijgt drie bouwlagen en dertig parkeerplaatsen. De verwachte oplevering is medio 2020 of 2021.

- De gemeente Zoeterwoude heeft een gebiedsvisie voor de voorzieningen van Zoeterwoude-Rijndijk gemaakt. Belangrijke aanleiding is de ontwikkeling van de nieuwe wijk Verde Vista Meerburg, waardoor het aantal inwoners flink toeneemt. Daarnaast spelen er ook andere ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en onderwijs. Zo is de Bernardusschool toe aan nieuwe huisvesting. De gebiedsvisie is in samenwerking met bewoners, ondernemers/winkeliers en vertegenwoordigers van onderwijs- en zorginstellingen, culturele en sportverenigingen tot stand gekomen. In februari 2018 is de Gebiedsvisie voorzieningen voor dit dorp vastgesteld in de gemeenteraad.

De visie gaat over commerciële functies (detailhandel, horeca en diensten), maatschappelijke functies (sport, zorg, cultuur, onderwijs, kinderopvang e.d.) en de openbare ruimte ten behoeve van recreatie: speeltuin, hangplek, park. Als vervolg op de gebiedsvisie onderzoek de gemeente de eisen en wensen voor de herontwikkeling van de locatie waar nu de Bernardusschool, de Eendenkooi, Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal), tennisvereniging Meerburg en de bibliotheek zijn gevestigd. Er is een Programma van Eisen (PvE) voor een nieuw maatschappelijk centrum opgesteld. Begin 2019 beslist de gemeenteraad of er een haalbaar en wenselijk scenario in het PvE is opgenomen dat in een ontwerpfase verder zal worden uitgewerkt. Dit zal dan wederom in samenspraak met belanghebbenden gebeuren. (bron: gemeente Zoeterwoude) - Hier vind je de actuele ontwikkelingen rond dit project.

- Structuurvisie Zoeterwoude-Rijndijk (2013).

- Zoeterwoude-Rijndijk is in de regio onder meer bekend van - het in 1990 van start gegane - winkelcentrum Rijneke Boulevard (met ca. 40 winkels), een woordspeling in relatie tot 'buurman' Heineken, de andere 'grote speler' in het dorp, die hier sinds 1975 is gevestigd.

- De Meerburgermolen is in 2007 verwijderd van zijn oude standplaats in Zoeterwoude-Rijndijk. In 2013 is de molen herplaatst in Leiderdorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoeterwoude-Rijndijk heeft 5 rijksmonumenten*, zijnde de Goede Herderkerk, de Barremolen, de Grote Molen, boerderij De Uithof uit 1836 op Hoge Rijndijk 169, en een archeologisch monument, zijnde een terrein waarin aanleg en overblijfselen van het Huis Zwieten (Dr. H.P. Heinekenweg).
* In de lijst onder de link staan er 6, maar de Meerburgermolen hoort daar niet meer op thuis, omdat die, zoals vermeld onder Recente ontwikkelingen, immers is verplaatst naar Leiderdorp.

- In 1855 wordt in Zoeterwoude-Rijndijk de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangenparochie opgericht. De huidige kerk (Hoge Rijndijk 18), die in de volksmond de Meerburgkerk werd genoemd, komt gereed in 1896*, naar een ontwerp van architect Jos Tonnaer uit Delft. Tonnaer ontwierp een driebeukige kruisbasiliek in neoromaanse stijl. Op de kruising van schip en transept staat een grote achthoekige koepeltoren. De voorgevel wordt aan beide zijden geflankeerd door een klokkentoren. Het schip en het transept dragen een houten tongewelf. De zijbeuken hebben een stenen kruisribgewelf. Tussen de kerk en de pastorie werd een Heilig Hartbeeld van Joseph Timmermans geplaatst. In de jaren 1930 bleek de kerkkoepel te zwaar voor de dragende constructie en de kerk dreigde in te storten. Met een extra steunbeer en een metalen constructie in het interieur kon de koepel gered worden.
* Als opvolger van de eerste kerk, die dateerde uit 1855 en is gesloopt.

Het Bisdom Rotterdam had in 2008 aangegeven dat zij de Meerburgkerk uit kostenoverwegingen wilde laten sluiten. In verband hiermee werd de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen samengevoegd met de parochie de Menswording in Leiderdorp. In 2010 besluit het Bisdom de Meerburgkerk toch te behouden voor de eredienst. Het gebouw bleek namelijk niet verkoopbaar en niet verhuurbaar. In 2012 zijn de parochies in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Stompwijk opgegaan in de parochie HH Petrus en Paulus. De katholieken van Zoeterwoude-Rijndijk, een deel van Leiden en van Leiderdorp vormden hierin de parochiekern de Goede Herder.

Hierop volgde een restauratietraject om de kerk, die groot achterstallig onderhoud kende, weer in goede staat te krijgen, waarbij onder meer de kruiswegstaties, die in de jaren zestig wit werden geschilderd, zijn gerestaureerd tot de oorspronkelijke kleuren. Het interieur is ingrijpend aangepast om de kerk toekomstbestendig te maken en tegelijk bruikbaar te maken voor een breder gebruik van de kerkruimte. Ook liturgisch meubilair en het orgel (Pels & Van Leeuwen, 1978) uit de Menswordingkerk te Leiderdorp kreeg een nieuwe plaats in het hernieuwde kerkgebouw. Na voltooiing van de verbouwing in december 2016 is de Meerburgkerk weer in gebruik gesteld voor de eredienst en kreeg daarbij de naam Goede Herderkerk, terwijl de kerk in Leiderdorp werd gesloten en in 2018 is verkocht.

- "Algemene Begraafplaats Hoge Rijndijk is gelegen achter de Meerburg-kerk in Zoeterwoude-Rijndijk. Het is een kleine en rustige plek met een dorps karakter, waar Zoeterwoude in de regio om bekend staat. De begraafplaats heeft zowel algemene als eigen graven, en sinds 2001 een urnenwand, zodat er voor ieder een passende plaats wordt geboden. De begraafplaats is sinds 1998 in beheer van Stichting Algemene Begraafplaats Hoge Rijndijk. Vrijwilligers zorgen voor het dagelijks onderhoud van de begraafplaats, de graven en de grafbeplanting. Het gaat daarbij vooral om het onderhoud van de grafbeplanting. Verwelkte bloemen, planten of kransen worden verwijderd. m de begrafenis te laten verzorgen kunt u een uitvaartonderneming inschakelen. De uitvaartonderneming zal dan voor verdere gang van zaken rond de bijzetting zorgen."

- De Grote Molen (Molenpad 9) is een wipmolen, gelegen iets ten zuiden van de dorpskern van Zoeterwoude-Rijndijk. De molen dateert uit de 17e eeuw en is gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Grote Polder. De Rijnlandse Molenstichting is sinds 1973 in bezit van de molen en heeft hem in 1975 gerestaureerd. De bovenkant van de molen is daarbij zwart geteerd, maar is naderhand weer in de oorspronkelijke blauwgrijze kleur geschilderd. De molen is maalvaardig in circuit, wat wil zeggen dat hij niet meer is aangesloten op de boezem, maar het water nog slechts rondpompt. De molen is in principe te bezoeken als hij draait.

- De Barremolen (Burgemeester Smeetsweg 1) is in 1652 gebouwd ten behoeve van de bemaling van de Oude Groenendijkse Polder of Barrepolder. De molen was na de buitengebruikstelling tot 1971 in het bezit van de Rijnlandse Molenstichting. In dat jaar is hij verkocht aan de firma Heineken. De molen ligt op het terrein van de brouwerij. De polder is vrijwel geheel bebouwd en de boezem is afgedamd. De Barremolen is nu maalvaardig in circuit. De molen is niet te bezoeken.

- Gevelstenen in Zoeterwoude-Rijndijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zoeterwoude-Rijndijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Bernardusschool is de enige basisschool in Zoeterwoude-Rijndijk. De omvang van de basisschool (ca. 200 leerlingen) zorgt ervoor dat ze oog hebben voor elke individuele leerling. De school heeft een centrale plek in het dorp. Hierdoor voelen ouders zich erg betrokken bij de school. Het gebouw heeft 12 groepslokalen, een speellokaal, een aula en diverse kleine ruimten. 2 lokalen worden gebruikt door Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ). Hierdoor kunnen leerlingen gebruik maken van de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. De Bernardusschool maakt samen met 9 andere basisscholen deel uit van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). SCOL staat garant voor eigentijds onderwijs met veel aandacht voor de individuele leerling."

- "Kinderopvang Het Kuiken in Zoeterwoude-Rijndijk is niet te missen door de unieke, achthoekige vorm van het gebouw. We bieden hele dagopvang aan in twee horizontale babygroepen van 0 tot 2 jaar en een peutergroep van 2 tot 4 jaar. Kleinschaligheid met de warmte van thuis! In de groepsruimtes zijn veel houten elementen gebruikt die een warme uitstraling geven en er is door de grote ramen veel natuurlijke lichtinval. Naast groepsruimtes hebben we een inspirerende, centrale ruimte met in het midden een kleurrijke toverlantaarn. Een fijne plek voor thema activiteiten en (vrij) spel. In onze grote, groene tuin is er veel ruimte om uren te spelen, in de zandbak, vegen of fietsen of... gewoon lekker ontdekken. Ook gaan we graag op pad met de bolderkar. Er is zoveel te zien! De baby's hebben een eigen buitenspeelplaats waar zij op een veilige manier kunnen ontdekken. Ook kunnen zij heerlijk slapen in een van de buitenbedjes aan de groepsruimtes van de babygroepen."

- "Drie Turven Hoog in Zoeterwoude-Rijndijk biedt peuteropvang aan voor kinderen vanaf 2 jaar, de ideale opstap naar de basisschool. Samen met leeftijdsgenoten spelend leren en ontdekken in onze gezellige groepsruimte met uitdagend speelmateriaal en een grote zandbak. Er mag geknoeid worden...Vanuit de groepsruimte hebben we toegang tot ons eigen speelplein. Ook spelen we graag in de grote tuin bij Het Kuiken, waar we in enkele minuten naartoe kunnen lopen zonder over te hoeven steken."

- "Bij BSO De Kajuit in Zoeterwoude-Rijndijk maken we plezier en ontdekken we onze talenten. Voor ons binnen- en buitenspel maken we gebruik van verschillende ruimtes. We hebben twee eigen binnenruimtes en een gedeeld lokaal. Ook maken we gebruik van de aula en het speellokaal. Voor de echte buitenstruiners hebben we meerdere buitenruimtes die we gebruiken voor activiteiten en vrij spel. In de gymzaal van de naastgelegen Eendenkooi doen we drie keer per week sportieve activiteiten en teamspellen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker met sportachtergrond. In ons kunstatelier Kraaienest hebben we genoeg knutselmaterialen in huis om prachtige kunstwerken te maken. Onze uitjes maken een BSO-middag en vakantiedag compleet. Onze eigen SKZ-bus geeft ons een nog breder keuzepalet. Zoeterwoude heeft veel te bieden voor kinderen, maar ook daarbuiten. Vogels spotten in Avifauna, een dagje naar de Vlietlanden en een speurtocht door de binnenstad van Leiden. Het avontuur kan beginnen!"

- Lezen: - Bibliotheek Meerburg in Zoeterwoude-Rijndijk heeft een samenwerkingsverband met de naastgelegen Bernardusschool. Alle leerlingen zijn gratis lid van de bibliotheek. Elke drie weken bezoeken de leerlingen de bibliotheek voor het lenen van nieuwe boeken. Volgens de leerkrachten is het gemiddelde leesniveau duidelijk omhoog gegaan. Naast het schoolabonnement kunnen de kinderen natuurlijk een persoonlijk gratis abonnement nemen. Bibliotheek Meerburg wordt gerund door vrijwilligers. Naast het uitlenen van de boeken, verzorgen zij ook het up-to-date houden van de collectie.

- Muziek: - Blaaskapel De Rijntappers is in te huren voor feesten en partijen, en als Zwarte Pietenband.

- Sport: - Voetbalvereniging RKVV Meerburg in Zoeterwoude-Rijndijk is opgericht in 1928.

- v.v. HVZ (Heineken Voetbal Zoeterwoude) is opgericht in 1975 en is kennelijk - het ligt gezien de naam voor de hand, alleen vinden wij er niets inhoudelijks over vermeld op hun site - de eigen voetbalvereniging van de gelijknamige brouwerij ter plekke.

Reacties

(2)

Voordat de postcode werd ingevoerd viel Zoeterwoude-Rijndijk postaal onder Leiderdorp. Voor de duidelijkheid en snellere postbezorging was de toevoeging "Post Leiderdorp" bij het adres noodzakelijk.

Dank voor deze aanvulling! Ik zet het erbij. Ik heb zelf oude poststukken verzameld (een van de redenen waarom ik deze site ben gaan opzetten, vanwege alle plaatsnamen die ik tegenkwam in postadressen en poststempels) en kwam daar inderdaad dit soort aanduidingen weleens op tegen, ten dienste van een efficiëntere postsortering en snellere bezorging.

Reactie toevoegen