Zuidoost Fryslân

Streek
Zuidoost Fryslân
Fryslân

Zuidoost Fryslân

Terug naar boven

Status

Zuidoost Fryslân is een regio in de provincie Fryslân. De regio omvat de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Smallingerland en Opsterland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Site over de opwaardering van de N381 in Zuidoost Fryslân.

- De 5 gemeenten in de regio Zuidoost Fryslân hebben begin 2019 met de provincie afspraken gemaakt over de hoeveelheid bedrijventerreinen. Ondanks dat er hectares uit de markt genomen worden, blijft er een overschot aan bedrijfsterrein beschikbaar. De regio acht dit noodzakelijk in verband met mogelijke ruimtevraag in de toekomst.

- De Streekagenda Zuidoost is opgesteld door de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân. De Streekagenda geeft focus aan de uitvoering van projecten voor de ontwikkeling van Zuidoost op regionale schaal. Het is een groeimodel voor een regionale gebiedsgerichte aanpak en samenwerking. Aan de hand van de Streekagenda voeren zij gezamenlijk projecten uit die bijdragen aan een sterke regio. Voor Zuidoost Fryslân zijn dat projecten op het gebied van recreatie en toerisme, wonen en economie. Daarnaast spelen ze binnen het thema ‘groen-blauwe structuur’ in op onderwerpen als landschap, cultuurhistorie, landbouw en water. - Jaarverslag Streekagenda 2016.

- "Een bank die de moed heeft op te staan. Deze slogan typeert de ambitie die de Rabobank heeft om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke thema’s. Vanuit de gewortelde drive om welzijn en welvaart te stimuleren. Dát inspireerde Rabobank Heerenveen/Zuidoost Friesland tot concrete actie en concrete plannen. In actie met onze leden, luisterend naar hún prioriteiten. In actie concreet te maken wat er in ónze prachtige regio speelt. In het rapport Perspectief voor de regio Zuidoost Fryslân wordt dat treffend beschreven.

Een rapport dat eigenlijk geduid kan worden als een call to action van een bank die die moed heeft op te staan. Opstaan is hier de metafoor van bewegen, in actie komen, de zaken benoemen die aandacht vragen. Door het beschikbaar stellen van financiële middelen als financiering, een donatie uit ons Coöperatief Dividend, maar zeker ook het verbinden van partijen en mensen die zich ook inzetten voor de maatschappelijke agenda. Met dit rapport brengen we bovenstaande onder ieders aandacht en zullen concreet in actie komen om een bijdrage te leveren aan onze lokale maatschappelijke agenda. Niet alleen, maar in verbinding met anderen. Met overheden, ondernemingen, belangen organisaties, onderwijsinstellingen, als voorbeeld. Doe mee! Rients Schuddebeurs, directievoorzitter"

- "In opdracht van vijf Friese gemeenten voert RIGO een onderzoek uit naar de investeringsopgave in de bestaande woningvoorraad in Zuidoost Fryslân. Het onderzoek richt zich op het achterhalen van de aard, omvang en locatie van de opgave. We onderscheiden drie soorten opgaven, te weten: Kwaliteitsverbetering algemeen. Het aanpassen van woningen en woongebieden aan de eisen van de hedendaagse woonconsument (inclusief herstructurering waar nodig); Wonen met zorg. Het aanpassen van de voorraad aan de vergrijzende bevolking; Verduurzaming. Ook maken we waar mogelijk onderscheid in corporatiebezit en particulier bezit. Bij het komen tot een daadwerkelijke aanpak van de opgave zijn gemeenten afhankelijk van de eigenaren. Voor de corporatievoorraad vereist dit een andere strategie dan voor particulieren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door RIGO Research en Advies in opdracht van de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland en Weststellingwerf."

- De provincie heeft in april 2012 besloten dat zij een gemeentelijke herindeling in de regio Zuidoost Fryslân vooralsnog niet noodzakelijk vindt. Over een aantal jaren kan het wel weer aan de orde komen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bij o.a. de VVV's in de regio kun je de het toeristisch magazine De Friese Wouden verkrijgen. Via de link is hij ook online te bestellen.

- De regio wordt tegenwoordig toeristisch 'op de kaart gezet' als De Friese Wouden: Land van natuurlijk ritme.

- Toeristische informatie over Zuidoost Fryslân.

- In 2006 is het project Fietsroutenetwerk Zuidoost Fryslân gestart. Het fietsroutenetwerk geeft fietsers de mogelijkheid om van knooppunt tot knooppunt een eigen route samen te stellen. Het is heerlijk fietsen door de prachtige Friese Wouden. Voor de actieve fietser zijn er uitgebreide routes en netwerken door bossen en heide. Kijk voor fietsroutes en het fietsroutenetwerk op Friesland.nl.

- In 2016 is het Wandelknooppuntnetwerk Zuidoost Fryslân gereed gekomen. Heerlijk wandelen door dorpen, langs vaarten en kanalen, door bosrijk natuurgebied en grazige weilanden. Het wandelnetwerk vind je in de driehoek tussen Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Het beslaat zo'n 1250 kilometer. Een bijzonder fijnmazig netwerk waarin iedere deelnemende gemeente minimaal 2 startpunten en een informatiepaneel heeft gekregen. Download het overzichtskaartje en stippel zelf een mooie route uit.

- ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland is de collectieve agrarische natuurvereniging voor de regio Zuidoost Fryslân. ELAN is in 2010 door de 5 agrarische natuurverenigingen (ANV's) in de regio opgericht. Bij de oprichting bleven de ANV's lid van de overkoepelende vereniging ELAN. De agrarische leden bleven ook gewoon lid van hun eigen ANV; De Alde Delte in Opsterland, Grien Brongergea in Heerenveen, De Tjongervallei in Heerenveen en Weststellingwerf, Gagelvenne in Ooststellingwerf, Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in Weststellingwerf en aspirant lid de Tjalleberter Krite in Heerenveen.

Een agrarisch collectief is een gecertificeerd samenwerkingsverband in een begrensd gebied dat bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers. Deze grondgebruikers zijn de uitvoerders van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het collectief is eindbegunstigde van de subsidie. ELAN Agrarische Natuurverenigingen Zuidoost Friesland sluit zelf de contracten met de grondgebruikers die grotendeels ook zelf de controle en handhaving uitvoeren. De naam ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. Daarnaast wil de vereniging nieuw en fris elan uitstralen in de streek.

Net als de onderliggende natuurverenigingen streeft ELAN naar agrarische bedrijven waar agrariërs in harmonie met hun omgeving duurzaam en economisch rendabel kunnen werken. Ze willen met plezier hun vak blijvend uitoefenen, zodat deze bedrijven ook in de toekomst nog hun plek innemen in de mooie omgeving van Zuidoost Fryslân. Door als agrarische natuurverenigingen samen te werken willen ze samen sterk staan: ze willen van elkaar leren en een aanspreekpunt zijn voor overheden. De hoofdtaak van ELAN is het opzetten en coördineren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Zuidoost Fryslân. Jaarlijks wordt er een gebiedsaanvraag gedaan bij de Provinsje Fryslan, waarin het agrarisch natuurbeheer wordt aangevraagd. ELAN heeft met ca. 330 grondgebruikers een beheerovereenkomst voor het uitvoeren van beheermaatregelen ten behoeve van vogels, amfibieën, reptielen, vleermuizen en libellensoorten.

Terug naar boven

Links

- Lezen: - De Bibliotheken van de gemeenten Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn in 2004 gefuseerd tot Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân. De fusie is het eindresultaat van het landelijk ingezette proces tot herstructurering van het bibliotheekwerk. In Friyslân heeft de herstructurering inhoud gekregen door gezamenlijke inzet van provincie, gemeenten en betrokken Bibliotheken onder de naam “Biblioteek fan moarn”. De organisatie heeft 8 vestigingen: Appelscha, Beetsterzwaag, Gorredijk, Haulerwijk, Noordwolde, Oosterwolde, Ureterp en Wolvega. "Graag verwelkomen we je als lid van de Bibliotheek. Met een basisabonnement (€ 47,50 per jaar) heb je toegang tot 35 miljoen fysieke boeken en e-books, tijdschriften, luisterboeken en muziek. Met je biebpas kun je 24 uur per dag e-books lenen. Via onze website of de Bibliotheek-app kun je boeken, cd’s en dvd’s zoeken, reserveren en verlengen. Als lid ben je welkom om te lenen en inleveren in elke Bibliotheek in Friesland. Wil je een langere leentermijn dan vier weken? Neem dan een comfortabonnement."

- Veiligheid: - Politie Zuidoost Fryslân is de officiële Facebookpagina van de politie in de gemeenten Heerenveen, Weststellingwerf en Ooststellingwerf. Het politiebureau in Wolvega is gevestigd op Grote Weegbree 2, in Oosterwolde op Groote Singel 7 en in Heerenveen op Atalantastraat 1.

Reactie toevoegen