Zuidplas

Gemeente
Zuidplas
Schieland
Zuid-Holland

zuidplas_zuidplaspolder_1850.jpg

Kaart uit 1850 van de op dat moment nog maar net (1840) tot Zuidplaspolder drooggelegde Zuidplas. De naam van de gelijknamige gemeente lag voor de hand, want alle vier de dorpen van deze gemeente liggen aan, en deels in, deze polder.

Kaart uit 1850 van de op dat moment nog maar net (1840) tot Zuidplaspolder drooggelegde Zuidplas. De naam van de gelijknamige gemeente lag voor de hand, want alle vier de dorpen van deze gemeente liggen aan, en deels in, deze polder.

Zuidplas

Terug naar boven

Status

- Zuidplas is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland.

- De gemeente Zuidplas is in 2010 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Het gemeentehuis is, in afwachting van definitieve huisvesting, vooralsnog gevestigd in het gemeentehuis van Nieuwerkerk aan den IJssel.

- De gemeente Zuidplas omvat de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen, en de buurtschappen 's-Gravenweg (deels), Hollevoeterbrug (grotendeels), Kortenoord, Oud Verlaat en Ver-Hitland. In totaal zijn dit 4 dorpen en 5 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zuidplas.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Er waren maar liefst 550 namen ingediend als mogelijke nieuwe naam voor de gemeente. Het Comité Naamgeving had daar drie namen uit geselecteerd voor de 'shortlist': IJssel en Rotte, Oosterschieland en Zuidplasland. Uiteindelijk is het dus Zuidplas geworden. De naam verwijst naar de Zuidplaspolder, waar alle dorpen van de gemeente aan en deels in liggen.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Zuidplas ligt centraal tot O in de provincie Zuid-Holland en ligt O en ZO van de stad Zoetermeer, O van de dorpen Bleiswijk en 'Berkel en Rodenrijs', NO van de stad Rotterdam, N en O van de stad Capelle aan den IJssel, N van de dorpen Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel, NW van het dorp Berkenwoude, W en NW van de dorpen Lageweg en Gouderak, W en ZW van de stad Gouda, Z en ZW van de dorpen Waddinxveen en Boskoop, Z van het dorp Hazerswoude-Dorp en ZO van het dorp Benthuizen. In het ZW van de gemeente ligt de Zevenhuizerplas en de gemeente ligt in het ZO aan de rivier de Hollandsche IJssel. Door het N van de gemeente loopt de A12, door het Z de A20. Direct NO van de gemeente komen deze twee wegen bij elkaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Zuidplas omvat ca. 17.000 huizen met ca. 41.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de kernen in de gemeente Zuidplas, kun je terecht bij Streekarchief Midden-Holland (deze instelling beheert o.a. de archieven van de gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas, inclusief die van de rechtsvoorgangers) en natuurlijk bij de 3 lokale historische verenigingen, die je gelinkt vindt onder het kopje Geschiedenis bij de plaatsen zoals vermeld onder Status.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Zuidplaspolder vormt het laagste punt van Europa. Dat inspireert tot duurzame innovaties. Vanaf de dijken strekt zich in de diepte de Zuidplaspolder uit. Tussen groene weides staan maneges, kassen, schuren en woningen. Snelwegen en spoorlijnen doorsnijden de polder, die grenst aan Gouda, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen en Moerkapelle. De polder, die vroeger deel uitmaakte van het Groene Hart, is "verrommeld" en gaat flink op de schop. Er komen woningen, kassen, bedrijventerreinen, wegen en natuur. Voor nadere informatie zie de site van Project Gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder. - Overigens worden in de Zuidplaspolder veel minder nieuwe woningen gebouwd dan aanvankelijk gepland. - Planoloog Dries Drogendijk lijkt het helemaal geen goed plan om überhaupt te bouwen in "het afvoerputje van Nederland, hoe sterk de gemalen ook zijn".

Terug naar boven

Cultureel erfgoed

- De drie historische organisaties in de gemeente, te weten de Historische Vereniging Moordrecht (HVM), de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) en de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle (OZM) hebben in juni 2017 een gezamenlijke en integrale visie op het cultureel erfgoed in de gemeente gepresenteerd, getiteld 'Zuidplas & cultureel erfgoed. Tien adviezen. Een integrale visie op het cultureel erfgoed van de Gemeente Zuidplas'. In het kort is hun missie dit erfgoed - ook in samenwerking met de politiek - zo goed mogelijk voor huidige en komende generaties in stand te houden, zodat het nu en in de toekomst met plezier beleefd en met voldoening benut kan worden.

Zij realiseren zich dat dat doel alleen bereikt kan worden wanneer zij de politiek, met argumenten van hoofd en hart, van het belang van cultureel erfgoed kunnen overtuigen. Zij hopen dan ook dat de politieke partijen hun adviezen, geheel of gedeeltelijk, opnemen in hun verkiezingsprogramma’s. Hun visie is dat binnen het gemeentelijk beleid duidelijk rekening moet worden gehouden met het belang van cultureel erfgoed waarbij de historische organisaties betrokken worden als partner in ontwerp en uitvoering van dit beleid. Cultureel erfgoed verdient meer aandacht dan het tot nu toe in de gemeente Zuidplas krijgt. Volgens de heemkunde-organisaties komt dat omdat er, onder andere, geen samenhangend overzicht van het cultureel erfgoed in de gemeente gehanteerd wordt en dientengevolge ook een visie op dat totale erfgoedveld ontbreekt. Om die reden hebben zij vanuit hun expertise deze erfgoedvisie opgesteld.

Zij stellen o.a. voor de historische organisaties een actievere rol te laten spelen in de gemeente Zuidplas d.m.v. structureel overleg met de betrokken wethouder(s). Waarom dit initiatief op dit moment? Zij ondernemen dit niet alleen met het oog op het nieuwe collegeprogramma in 2018, maar ook omdat het aansluit bij twee nieuwe wetten op dit gebied. In de zomer van 2016 is de Erfgoedwet van kracht geworden. Deze bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Het uitgangspunt is dat de beschermingsniveaus zoals die in de huidige wetten en regelingen gelden tenminste worden gehandhaafd. En in 2018 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is één samenhangende wet, waarin bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving geïntegreerd wordt en waarin de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee cultureel erfgoed goed geborgd is. N.B. Gemeenten hanteren vaak een 'smalle' definitie van erfgoed, waarmee ze alleen bouwkundige en archeologische monumenten bedoelen.

Het spreekt voor zich dat zij het cultureel erfgoed belangrijk vinden omdat het hun werkterrein betreft. Maar zij ondernemen dit niet alleen voor zichzelf maar doen dit ook met het oog op het algemeen nut. Niet voor niets zijn zij alle drie door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hun motieven om zich in te zetten voor het cultureel erfgoed zijn de volgende: 1. Wij hebben het geërfd van de mensen die voor ons leefden. Het is een morele verplichting er goed mee om te gaan. Het zorgvuldig omgaan met cultureel erfgoed is een vorm van goed rentmeesterschap; 2. Het versterkt de verbondenheid tussen de burger en de plaats waar hij woont; 3. Erfgoed kost weliswaar ook publiek geld, maar het geeft een gemeente meerwaarde die zowel voor de inwoner als voor de recreant en toerist aantrekkelijk is;

4. Omdat ieder mens vroeger of later in zijn leven wil weten wat zijn geschiedenis inhoudt en waar zijn wortels liggen; 5. Kennis van ons cultureel erfgoed bevordert de integratie van nieuwkomers. Wij kunnen een rol spelen in het overdragen van deze kennis. En tot slot nog een materieel argument en gunstig neveneffect: Cultureel erfgoed verhoogt de waarde van een gebied. Een recente studie van het Tinbergen Instituut, een samenwerking van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit, laat zien dat de huizenprijzen stijgen door investeringen in cultureel erfgoed als gevolg van het toenemen van ruimtelijke kwaliteit. (bron: 'Archeologiebeleid en de Omgevingswet', Heleen van Londen, 2015)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Bijvriendelijkste gemeente
"Gemeente Zuidplas is door Nederland Zoemt verkozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland 2021. Op 5 november 2021 heeft wethouder Jan Willem Schuurman de prijs in ontvangst genomen. De gemeente zet zich bijzonder in om van haar grondgebied een veilige en voedselrijke thuishaven te maken voor wilde bijen. Zuidplas zoemt! In de gemeente worden de bermen bijvriendelijk beheerd, zodat wilde bijen genoeg voedsel hebben. Op veel plekken wordt gefaseerd gemaaid en blijft het maaisel een paar dagen liggen. Zo krijgen insecten de tijd om te verkassen. De jury van Nederland Zoemt is ook erg te spreken over de samenwerking van de gemeente met tal van partijen. Zo wordt er samengewerkt met waterschappen, agrariërs, natuurorganisaties, bedrijven, onderwijs en bewoners om te zorgen voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.

“Ik ben blij dat onze inspanningen hun vruchten hebben afgeworpen,” zegt wethouder Jan Willem Schuurman. “Onze inspanningen om in onze gemeente het groen meer bijvriendelijk en biodivers in te richten, is een succes gebleken. Deze prijs is een mooie bezegeling en we blijven ons uiteraard inzetten voor nog meer biodiversiteit in onze gemeente. Wat ik vooral heel belangrijk vind, is dat dit beleid door iedereen, zowel inwoners, ambtelijk, bestuurlijk en de raad gedragen wordt. Ook de motie die in 2019 is aangenomen om onze gemeente Zuidplas bijvriendelijker en biodiverser te maken, heeft bijgedragen aan het succes. Ik ben ongelooflijk trots en ik wil iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt.”

Helft alle bijensoorten bedreigd. Al die inzet om wilde bijen ook in de stad een plek te bieden is broodnodig. In Nederland zoemen 358 soorten wilde bijen, maar de helft van alle soorten is bedreigd. Ze hebben enorm te lijden van de intensieve landbouwmethoden, bestrijdingsmiddelen, verstening en ons ‘traditioneel’ groenbeheer. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur én voor de mens. Zo’n tachtig procent van ons groenten, fruit en andere eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bijen.

Op 5 november 2021, Natuurwerkdag, heeft wethouder Schuurman in Zevenhuizen de prijs in ontvangst genomen. De gemeente kreeg een insectenhotel, 25m2 bloembollen, 25m2 bijvriendelijke planten en advies cadeau. De bollen en planten gingen meteen de grond in: basisschoolleerlingen, betrokkenen en buurtbewoners gingen direct na de uitreiking aan de slag. Over Nederland Zoemt. Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland." (bron: IVN)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidplas (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zuidplas. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Algemeen: - Zuidplas Gewoon Grenzeloos is een informatieve site van en over de gemeente op het gebied van wonen, werken, recreëren en duurzaamheid.

- Media / nieuws: - Omroep Zuidplas was een stichting die werkte met vrijwilligers. Ca. 85 mensen waren actief betrokken bij het maken van programma’s via radio, tv en internet. De omroep beschikte over een eigen nieuwsredactie bestaande uit vrijwillige professionals. De omroep was er in verband met de gemeentelijke herindeling sinds 2010, als rechtsopvolger van de voorgangers Lokale Omroep Nieuwerkerk (LON) en Radio Moordrecht (RaMo). Samen hebben deze omroepen hier tot april 2020 bijna 30 jaar de lokale omroep verzorgd. Toen zijn ze ermee gestopt, want in januari 2020 heeft de gemeenteraad met een kleine meerderheid ervoor gekozen om de komende 5 jaar verder te willen gaan met Stichting Gouda Media (SGM), die gaat uitzenden onder de naam Zuidplas FM. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft dat advies in april 2020 overgenomen.

- Sport en bewegen: - "Sportstichting Zuidplas is het centrale loket in deze gemeente voor alles wat te maken heeft met sport, bewegen, evenementen en activiteiten. Alle evenementen rondom sport en bewegen worden vanuit de Sportstichting georganiseerd. Geregeld worden er evenementen en activiteiten voor jong en oud georganiseerd om het sporten en bewegen te stimuleren. Vaak zijn deze evenementen georganiseerd met diverse maatschappelijke thema’s in het achterhoofd. Denk hierbij aan weerbaarheid, gezondheid en sociaal welzijn. De Sportstichting organiseert haar evenementen altijd zo veilig, schoon en duurzaam mogelijk."

"Als nieuwe directeur van Sportstichting Zuidplas vind ik, Carlo Trumpi, het een uitdaging om de inwoners van onze gemeente nog verder in beweging te brengen. In onze nieuwe rol als centraal loket voor sport en bewegen vormen wij de spin in het web tussen verenigingen, inwoners en de gemeente Naast het beheren van 8 binnensportaccommodaties gaan wij de komende jaren meer naar buiten treden. Met de mooie toevoeging van Sport & Bewegen aan ons team willen wij met onze partners innovatieve activiteiten en evenementen binnen de gemeente organiseren die het bewegen stimuleren. Wij staan open voor jouw ideeën en belangen en gaan hierover graag in gesprek met jou als inwoner, ondernemer en/of sportvereniging!"

- Welzijn: - Welzijn Zuidplas streeft naar een inclusieve samenleving met een sterke sociale cohesie, waarin elke inwoner zijn talent kan ontwikkelen, naar vermogen meedraait in de maatschappij en bereid is iets voor een ander te betekenen. Wil je een activiteit doen? Wil je iets leren? Wil je helpen of kunnen we je helpen? Dit zijn vragen waarvoor iedereen uit deze gemeente bij Welzijn Zuidplas terecht kan. Er is een groot activiteitenaanbod voor jong & ouder. Ook zijn er veel activiteiten waar je iets kunt leren. Denk bijvoorbeeld aan een groot cursusaanbod via BRAinS, en aan workshops voor de oudere doelgroep. Als je wilt helpen, ben je hier ook aan het goede adres. Bij het Vrijwilligers Informatie Punt vind je vacatures van vrijwilligersorganisaties in de hele gemeente. Ook vind je er vragen van andere inwoners, waar jij misschien bij kunt helpen.

Je kunt hier ook terecht als je hulp nodig hebt. Bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of bij een stukje ondersteuning in het leven van alledag. Wanneer er meer hulp nodig is, kan er samen met het Sociaal Team worden gekeken of extra hulp wenselijk is. Ook wordt er nauw samengewerkt met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Sociaal Makelaars. Bezoek Welzijn Zuidplas op een van de locaties (De Meidoorn of ’t Blok) of kijk op de site voor meer informatie.

- Wonen: - "Woonpartners Midden-Holland is een woningstichting die actief is in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Wij hanteren als motto 'Thuis in wonen'. Als woningcorporatie zijn wij immers medeverantwoordelijk voor het woonplezier van vele klanten. Dit betekent dat wij ons voortdurend inzetten voor betaalbare en prettige woningen in aantrekkelijke en leefbare wijken. Onze organisatie streeft naar het leveren van hoge kwaliteit, zowel op het gebied van de dienstverlening en de werkorganisatie als het woningbezit en de leefomgeving."

Reactie toevoegen