Zwartewaterland

Gemeente
Zwartewaterland
Kop van Overijssel
Overijssel

zwartewaterland_kaart_osm.jpg

De gemeente Zwartewaterland (= het grondgebied binnen de oranje lijn) is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De naamgever van de gemeente, het Zwarte Water, loopt langs al deze kernen.

De gemeente Zwartewaterland (= het grondgebied binnen de oranje lijn) is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De naamgever van de gemeente, het Zwarte Water, loopt langs al deze kernen.

Zwartewaterland

Terug naar boven

Status

- Zwartewaterland is een gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Salland, en daarbinnen in de regio IJsseldelta.

- De gemeente is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis.

- De gemeente Zwartewaterland omvat de steden Genemuiden en Hasselt, de dorpen Kamperzeedijk, Mastenbroek (deels) en Zwartsluis en de buurtschappen Baarlo, Cellemuiden, De Velde, Genne, Genne-Overwaters, Holten, Kievitsnest, Nieuwe Wetering (grotendeels), Oude Wetering (deels), Roebolligehoek, Streukel en Zwartewatersklooster. In totaal zijn dit 2 steden, 3 dorpen en 12 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zwartewaterland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente is genoemd naar de rivier het Zwarte Water, die vanuit Zwolle langs alle drie de grote kernen van de gemeente loopt en via het Zwarte Meer en het Ketelmeer uitkomt in het IJsselmeer.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Zwartewaterland ligt N van Zwolle, NO van Kampen en IJsselmuiden, Z van de gemeente Steenwijkerland, en ZW van Meppel en Staphorst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Zwartewaterland heeft ca. 9.000 huizen met ca. 22.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Canon van Zwartewaterland (= een chronologisch overzicht van de 50 belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van het grondgebied van deze gemeente).

- "Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ) is in 2017 opgericht met als doel het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in de gemeente e.o. Om inhoud te geven aan onze doelstellingen zijn wij op zoek naar enthousiaste Zwartewaterlanders die de archeologie een warm hart toedragen. De SAWZ zorgt intern voor opleiding, kennis en vaardigheid. Je kunt je hiervoor kosteloos opgeven. Ook voor het maken van een database voor het verwerken van vondstmateriaal zoeken wij een computerdeskundige. De SAWZ heeft zich aangesloten bij de AWN (landelijke vereniging van vrijwilligers in de archeologie) en maakt als werkgroep deel uit van AWN afdeling 20 / IJsseldelta/Vechtstreek.

Heb je belangstelling dan kun je natuurlijk ook eerst vrijblijvend met ons kennismaken. Op maandagmiddag en -avond zijn we te vinden in onze werkruimte in voormalige school De Trekschuit, Burgemeester Malcorpslaan 91-99 te Hasselt. Je kunt hier tevens terecht voor al je vragen over archeologie, en je kunt ook voorwerpen meenemen voor expertise. De SAWZ is een stichting zonder betalende leden en is daarom afhankelijk van donaties, subsidies en sponsoren. Wil je ons interessante werk steunen, dan kun je op onze contactpagina verdere informatie vinden."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Omgevingswet
"De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2023 in werking. Dat brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeenten, bewoners en organisaties. De wetgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu en water bestaat nu uit 26 wetten en honderden regelingen. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water en stemt de regels beter op elkaar af. Ook geeft de wet ruimte aan nieuwe initiatieven en maakt het lokaal maatwerk mogelijk. De Omgevingswet vormt de basis voor het beheer van en voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Voor wie heeft de wet gevolgen? De gemeente Zwartewaterland is verantwoordelijk voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Kortom: iederéén krijgt met deze wet te maken. Op de site onder de link lees je meer over de Omgevingswet en hoe de gemeente zich op deze wet voorbereidt. Deze informatie is bedoeld voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner.

De Omgevingsvisie is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Verplicht voor het Rijk, provincies en gemeenten, dus ook voor de gemeente Zwartewaterland. In de Omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor ons grondgebied. De visie is geen gedetailleerd plan, maar toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. De Omgevingsvisie bevat de strategische hoofdkeuzen voor de fysieke leefomgeving. De visie geeft aan waar kansen en ontwikkelingen op de langere termijn zich voordoen voor initiatiefnemers, bewoners en bedrijven.

Wat betekent het voor mij? In die visie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat je ziet, ervaart, hoort en ruikt. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met polders, bereikbaarheid, wel of geen winkels. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie denken we vanuit de maatschappelijke opgaven voor de fysieke leefomgeving. En daar koppelen we beleidsdoelstellingen aan. Waar deze doelstellingen onderling botsen, maken we keuzes. De visie dient ook ter onderbouwing van keuzes in andere instrumenten van de wet: programma's, het Omgevingsplan en vergunningen.

Hoe maken we het? We denken na over hoe we de maatschappelijke opgaven voor de fysieke leefomgeving voor het grondgebied van de gemeente Zwartewaterland in beeld gaan brengen. Daarbij willen wij ook graag de inwoners betrekken. Vragen die wij hierbij stellen zijn: Wat zijn de sterke kanten van onze gemeente? Wat vindt u belangrijk voor de gemeente, waar wordt u blij van? Waarom woont, werkt, leeft u graag in onze gemeente? Wat mist er in onze gemeente en hoe kunnen we dat met elkaar verder ontwikkelen?

De omgevingswet bepaalt dat er één Omgevingsplan komt voor het hele grondgebied van een gemeente. Het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het vervangt alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen in een gemeente. De gemeente Zwartewaterland doet dit stapsgewijs. Per gemeente geldt één Omgevingsplan. Hierin staan onder andere regels over gebruik, milieu, water, monumenten, bouw, gezondheid en natuur. Met de komst van de Omgevingswet heeft de gemeente de keuze om meer zaken vergunningsvrij te maken. In het Omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad wat vergunningsvrij kan worden gerealiseerd. We nemen hier de ervaring en het advies van inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden mee. Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bezoekers kunnen vanaf het begin actief meedenken over de inhoud van het Omgevingsplan.

Met een Omgevingsvergunning vragen burgers en bedrijven (en overheden), precies zoals nu het geval is, toestemming om een of meer activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te voeren. De nieuwe Omgevingswet regelt straks zoveel mogelijk activiteiten met algemene regels. Voor een beperkt aantal activiteiten is dan een vergunning nodig voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten, milieubelastende activiteiten en rijksmonumentenactiviteiten. De Omgevingsvergunning in de Omgevingswet integreert en harmoniseert de vergunningverlening voor bestaande vergunningplichtige activiteiten. De nieuwe Omgevingsvergunning onder de nieuwe Omgevingswet wordt, anders dan nu onder de Wabo, opgeknipt in een technische vergunning en een ruimtelijke vergunning. De aanvraag technische vergunning wordt dan getoetst aan het 'Besluit bouwwerken leefomgeving'. De ruimtelijke vergunning wordt dan getoetst aan het Omgevingsplan. De gemeente Zwartewaterland bepaalt zelf welke bouwwerken toegestaan zijn op grond van het Omgevingsplan en waarvoor de ruimtelijke vergunning dus niet nodig is.

Een Omgevingsprogramma, tot slot, bevat de concrete uitwerkingen en acties die nodig zijn om de in de Omgevingsvisie afgesproken ambities te bereiken. Een gemeente kan een of meer Omgevingsprogramma’s opstellen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een integraal dorpsontwikkelingsplan of juist meer specifieke programma’s voor een bepaald thema zoals energietransitie, klimaatbestendigheid, een actieplan voor de afname van geluidshinder en een verbeterplan geurhinder intensieve veehouderij." (bron: gemeente Zwartewaterland)

- Na een aantal bijeenkomsten met de inwoners, gaat de gemeente Zwartewaterland vanaf eind 2019 leefbaarheidsplannen opstellen voor de kernen Genemuiden, Hasselt, Kamperzeedijk en Zwartsluis. Vooruitlopend daarop heeft de gemeente in oktober 2019 middelen gereserveerd voor projecten die daar niet op hoeven te wachten en die op korte termijn al kunnen worden uitgevoerd. Een voorbeeld daarvan is het beter zichtbaar maken van het Oude Stadshuis in Hasselt. Voor het monumentale pand staat een boom die het zicht op de gevel ontneemt. Uit het potje voor snel uit te voeren projecten kan het snoeiwerk worden betaald. Dat geldt ook voor het maken van een replica van een stenen leeuw met wapenschild. De stad bezat er ooit twee op de Veerpoort aan het Zwarte Water. Een daarvan is in de Tweede Wereldoorlog verdwenen bij het opblazen door de Duitsers van de brug over het Zwarte Water. Daarvan wordt een replica gemaakt, die wordt geplaatst bij de deels te herbouwen Veerpoort, waarvan in 2016 bij werkzaamheden restanten zijn blootgelegd. En langs de vele monumentale panden in Hasselt komt een route met qr-codes, waardoor de toerist in beeld en geluid de historie kan beleven.

Voor Genemuiden gaat het om de aanleg van een vissteiger in het Varkensgat, het plaatsen van een aantal laadpunten voor elektrische fietsen en de camperplaats voorzien van een stroom- en waterpunt. In Zwartsluis komt een passantensteiger in de tegenwoordig met bootjes bereikbare Kolk (een idee van Stichting Fortresse), er komen bloembakken in het centrum, om dat zo een fleuriger aanzien te geven, en er wordt een 'digitaal dorpsplein' opgezet; een website waarop plaatselijke ondernemers zich samen presenteren en waar online verkopen worden gefaciliteerd. In Kamperzeedijk wordt basisschool De Driester ondersteund bij het goed organiseren van de buitenschoolse opvang (BSO), en worden de inwoners gefaciliteerd bij hun plan om een vlinder- en bijentuin aan te leggen in de groenstrook bij het oorlogsmonument. In het kader van de op te stellen leefbaarheidsplannen trekt de gemeente Zwartewaterland daarnaast vanaf 2020 gedurende drie jaar jaarlijks 50.000 euro uit voor leefbaarheidsinitiatieven vanuit de bevolking.

- Om te zorgen dat Overijssel ook in de toekomst aantrekkelijk blijft als vestigingslocatie voor (inter)nationale ondernemingen, kiest de provincie sinds 2018 voor extra inzet op de (door)ontwikkeling van enkele Topwerklocaties. Topwerklocaties zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een (inter)nationaal en bovenregionaal verzorgingsgebied. Topwerklocaties hebben een stimulerende functie voor de regionale economie. Een onafhankelijke expertgroep heeft hier advies over uitgebracht. Zij waren o.a. onder de indruk van het Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt in de gemeente Zwartewaterland.

Meer dan 3/4 van de Nederlandse tapijtproductie vindt hier plaats. Provinciale Staten van Overijssel heeft het Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt in 2018 dan ook benoemd tot Topwerklocatie. De Provincie Overijssel schrijft in haar advies dat de bedrijven in Tapijtcluster Genemuiden-Hasselt toonaangevende internationale ondernemingen zijn met een onderscheidend profiel. Bijzonder is dat de gehele productieketen in het gebied aanwezig is en dat het tapijtcluster een eigen arbeidsethos heeft. De bedrijven dragen in belangrijke mate bij aan het verdienvermogen van de regio. Daarnaast kunnen zij zich ontwikkelen tot een innovatief circulair ecosysteem waarbij het hergebruiken van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd en waardevernietiging wordt geminimaliseerd. (bron: Regio Zwolle)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Zwartewaterland Helpt bestaat uit een groep vrijwilligers die zich naast hun hobby radio maken ook graag inzetten voor een goed doel. Dit wordt samengebracht in een zogeheten radiomarathon, die jaarlijks in het weekend voor de kerst vanuit horecacentrum Onder de Luifel in Hasselt wordt georganiseerd. De radiomarathon is een afgeleide van het Glazen Huis van 3FM, maar dan lokaal en met medewerking van de lokale omroep ZwartewaterFM. De non-stop radiouitzending wordt gehouden vanuit een tijdelijke studio, waar naast muziek tegen betaling ook een online veiling wordt georganiseerd. Rondom de driedaagse radiomarathon worden de radiomakers bijgestaan door (sport)verenigingen, scholen, de middenstand en de plaatselijke horeca die, samen met de inwoners van de gemeente en de luisteraars, graag hun (financiële) steentje bijdragen aan het goede doel. De keuze voor het goede doel wordt jaarlijks bepaald. Luister naar de radiomarathon via kabel 104.1, FM 107.3 of online streaming. Vraag een plaatje aan, doe een bod op de veiling en kom langs in onze tijdelijke studio in horecacentrum Onder de Luifel in Hasselt. Samen kunnen we het verschil maken!"

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Toeristen en inwoners van de gemeente Zwartewaterland worden sinds 2020 nog beter geïnformeerd over de toeristische en recreatieve mogelijkheden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Veel bestaande informatiepanelen en -bordjes zijn namelijk vervangen door vernieuwde exemplaren, dankzij een samenwerkingsverband van ANWB, gemeente en een werkgroep. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. Diverse informatieborden zijn namelijk voorzien van een NFC-tag. Dat betekent dat je je smartphone tegen het bord kunt houden en dan meer informatie krijgt. Dat was ook het uitgangspunt van de werkgroep: zoveel mogelijk gedachten en ideeën oproepen met zo min mogelijk woorden.

- Zwembaden Zwartewaterland beheert de zwembaden De Kragge in Zwartsluis, Bestevaer in Genemuiden en Ariën Prins van Wijngaarden in Hasselt.

- De gemeente Zwartewaterland grenst in het noorden, via Zwartsluis, aan Nationaal Park Weerribben-Wieden.

- "Natura2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt ten noorden van Zwolle en vervolgens langs Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden (gemeente Zwartewaterland). Hier stroomt de Overijsselse Vecht samen met het Zwarte Water. Dit gedeelte van de Vecht kronkelt sterk door het landschap. De uiterwaarden bestaan uit graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen. Boeren in dit gebied gebruiken een groot deel van de uiterwaarden voor hun landbouw. Het gebied is te droog, hierdoor zijn de bijzondere plant- en diersoorten kwetsbaar. We hebben het gebied in 2020 daarom natter gemaakt en versterkt.

De kievitsbloemhooilanden willen we verbeteren en op sommige plekken uitbreiden. De kievitsbloemhooilanden in de uiterwaarden van het Zwarte Water moeten regelmatig overstromen, willen we ze houden. Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is goed voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. Daarom hebben we de sloten en klepduikers aangepast. Zo kan het gebied in de winter makkelijker overstromen. We hebben een nevengeul en een hardhoutooibos aangelegd. Dit hebben we gedaan ten zuiden van het bedrijventerrein van Hasselt, aan de westkant van het Zwarte Water. Samen met Rijkswaterstaat hebben we een oude zijtak van de rivier hersteld. Daarnaast hebben we een bos aangelegd, in de uiterwaarden, op een eiland dat door de nieuwe inrichting is ontstaan. Dit bos overstroomt, doordat het op een eiland staat, dan maar een keer in de 50 tot 100 jaar.

We hebben de grondwaterstanden verhoogd. De bodem mag niet verzuren en niet te ver uitdrogen. Het verzuren kunnen we voorkomen door de grondwaterstanden te verhogen. Daarnaast is het verhogen van de waterstand goed voor weidevogels en andere vogels. Land dat deels onder water staat, is voor deze vogels voedselrijk gebied. Het grondwater staat in het voorjaar hoger, daardoor zitten alle wormen helemaal bovenin de grond. Zo zijn ze beter te vinden voor jonge vogels. We hebben de rietvelden aangepakt. Sommige oude rietvelden waren verdroogd. Hier hebben we het bovenste stuk van de bodem verwijderd (afplaggen). Ook hebben we een paar ondiepe plassen in het rietveld afgegraven. Hierdoor ontstaat waterriet. Waterriet is jong en sterk riet. Het is geschikt als broedplek voor vogels zoals de grote karekiet.

We stoppen met het bemesten van de graslanden en we maken de grond natter. Hierdoor ontstaan meer kruidenrijke graslanden. Deze hebben dan ook een hogere natuurwaarde. Het gras maaien we later in het jaar. Zo kunnen alle planten eerst bloeien en zaad vormen. Hierdoor verspreiden vooral de verschillende kruiden zich sneller. Ook ontstaan zo weer de hooilanden met de vele kleuren, die rijk zijn aan insecten en vogels. We hebben een aantal oude kolken hersteld voor vissen en andere dieren die in het water leven. Bij de uitvoering van de maatregelen proberen we de inrichting voor de recreatie te verbeteren zoals voorlichtingsborden en voetpaden." (bron: Provincie Overijssel) Voor nadere informatie zie het Beheerplan Natura2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.

Cultuur
"Met de website 'Cultuur in Zwartewaterland' wil de gemeente inwoners en bezoekers informeren over het rijke aanbod aan cultuur en erfgoed en de recreatieve mogelijkheden in onze gemeente."

Kunst en cultuur
"Onze gemeente heeft op het gebied van cultuur, historie en erfgoed veel te bieden. Voor een relatief kleine gemeente heeft Zwartewaterland een bijzonder veelzijdig en actief cultureel leven. Veel van de inwoners organiseren zelf culturele activiteiten of nemen deel aan het culturele leven, zowel individueel als in verenigingsverband. Cultuurbeleid. In januari 2021 heeft de gemeenteraad de cultuurnota 'Nieuwe Kansen voor Cultuur' unaniem vastgesteld. Er was dus groot politiek draagvlak voor het gemeentelijke cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Het nieuwe beleid is niet alleen een voortzetting, maar ook een uitbreidiing van het al ingezette beleid uit de vorige cultuurnota. De gemeente gaat voor het behouden, versterken en verbinden van het cultuuraanbod en zet daarom in op:

1. Investeren in vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties zijn ons sociale kapitaal en onmisbaar voor het culturele leven in Zwartewaterland. We willen samenwerking stimuleren, uitwisselen van kennis en ervaring mogelijk maken en kleine culturele initiatieven ondersteunen. Dit wil de gemeente mogelijk maken door o.a.: - Subsidies. Met structurele subsidies beogen we een culturele infrastructuur in de gemeente in stand te houden. Met incidentele subsidies proberen we ook eenmalige culturele initiatieven en activiteiten mogelijk te maken. - Cultuur Café. Een nieuwe manier om informatie uit te wisselen en verbindingen tussen organisaties te versterken. - Beursplein. Het beursplein brengt lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties op een laagdrempelige manier met elkaar in contact. Tijdens Beursplein Zwartewaterland worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Als beide partijen elkaar vinden is er een match. Het is de bedoeling dat deze match met gesloten portemonnee tot stand komt.

2. Cultuur is jong geleerd. Creatief en inventief zijn basiscompetenties voor onze kenniseconomie. Cultuureducatie op de basisschool stimuleert de creativiteit van leerlingen. Ingezet wordt op een jaarlijks CE-programma op alle basisscholen. We proberen zoveel mogelijk de plaatselijke organisaties en cultuuraanbieders een plek te geven in het programma. De leerlingen maken zo kennis met geschiedenis, cultuur en erfgoed van hun eigen gemeente en woonplaats. Lokale musea, bibliotheek en muziiekverenigingen worden gestimuleerd hieraan deel te nemen.

3. Bibliotheek als sociaal-cultureel hart. De rol van de bibliotheek in de samenleving is aan het veranderen. Dit komt door een verandering in media- en informatiegebruik. Van een uitleenbalie van fysieke boeken is de rol van de bibliotheek steeds meer verschoven naar informatieverstrekker en adviseur. We willen deze functie als maatschappelijk en cultureel advies-, informatie- en ontmoetingspunt versterken. Ook speelt de Bibliotheek een belangrijke rol bij het tegen gaan van ontlezing en laaggeletterdheid en stimuleren van mediawijsheid.

4. Erfgoed en evenementen ter versterking van de lokale identiteit. Cultuurhistorie, immaterieel en materieel erfgoed zijn belangrijke pijlers van de lokale identiteit en diversiteit in Zwartewaterland. Naast musea en monumenten (materieel erfgoed) zorgt ook immaterieel erfgoed voor reuring en levendigheid in de kernen. Denk daarbij aan tradities zoals het psalmzingen met de bovenstem in Genemuiden. Of aan culturele evenementen als het W.G. van de Hulst-festival in Hasselt. Ze spelen een belangrijke rol bij de sociale cohesie en als publiekstrekkers vormen zij een economische stimulans."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zwartewaterland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zwartewaterland. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - "Zwartewater FM is de lokale omroep voor het grondgebied van de gemeente Zwartewaterland. Wekelijks zorgen wij voor een afwisselende programmering met actualiteiten, sport, cultuur, achtergrondinformatie, muziek voor jong en ouder en verschillende kerkdiensten." - Zwartewaterkrant. - Nieuws uit de gemeente van de Stentor. - Website van huis-aan-huiskrant De Stadskoerier. De krant is via deze link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Kinderopvang: - Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) is een professionele organisatie die garant staat voor kwaliteit en die door haar lokale karakter kan inspelen op de behoeften aan kinderopvang in deze gemeente. De stichting heeft vestigingen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. Ze beschikken over verschillende vormen van opvang. Hierdoor kunnen zij je kind vanaf babytijd tot en met het einde van de basisschoolperiode een tweede thuis bieden. In de opvang komen zij zo veel mogelijk tegemoet aan je wensen, ze zijn flexibel in hun aanbod.

- Lezen: - Waarom lid worden van Bibliotheek Zwartewaterland?: Leen boeken uit een continue bijgewerkte leencollectie van één miljoen boeken. Heb je een tablet of e-reader? Lees waar jij dat wilt en kies uit 20.000 e-books. Volg interessante, inspirerende, verrassende cursussen en workshops. Liever luisteren? Ruim 1.000 online storytelling boeken staan voor je klaar. Ook inbegrepen: leen je muziek uit de Muziekbieb en films uit de Filmbieb. En de Bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar je elkaar kan inspireren, van elkaar kan leren en jezelf kan ontwikkelen. Met digitraining of taaltraining word je vaardiger en sta je sterker in het leven.

- Cultuureducatie: - "De gemeente ondersteunt al meer dan tien jaar een succesvol cultuureducatieprogramma. Inmiddels nemen alle 16 basisscholen in Zwartewaterland hieraan deel. Het aanbod is verdeeld over vijf culturele disciplines: muziek, erfgoed, literatuur, beeldend en voorstelling. De scholen stemmen ieder jaar zelf het aanbod af. Ze bepalen daarbij zelf welke onderdelen het beste aansluiten bij hun identiteit. Het programma wordt financieel gedragen door de basisscholen en door een bijdrage uit de provinciale subsidieregeling Cultuur aan de Basis. De gemeente draagt zorg voor de coördinatie van het programma door de inzet van de combinatiefunctionaris Cultuur. Plaatselijke organisaties. We proberen zoveel mogelijk de samenwerking te zoeken met plaatselijke culturele instellingen en organisaties. Zo verzorgt het Muziekcentrum de muzieklessen, organiseert de Bibliotheek de Kinderboekenweek en kunnen de leerlingen een bezoek brengen aan een groot aantal musea en monumenten in onze gemeente. Dit versterkt de lokale eigenheid van het programma en laat de leerlingen kennis maken met het eigen culturele erfgoed. - Op deze pagina kun je een indruk krijgen van de programma's van de afgelopen vier schooljaren."

- Religie: - "Leerhuis Zwartewaterland is een samenwerkingsverband van een aantal kerken in deze gemeente. Het Leerhuis biedt een ruim aanbod aan cursussen en thema-bijeenkomsten, waarbij geloofsgroei en ontmoeting voorop staan. Het Leerhuis is gericht op het samen groeien in Christus. Inmiddels nemen de volgende kerken deel aan het Leerhuis: Hervormd PKN, Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerd PKN en Christelijk Gereformeerd, verdeeld over de kernen Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Wij staan open voor groei. Het biedt een groter draagvlak voor het realiseren van onze missie: door onderwijs en ontmoeting mensen (opnieuw/hernieuwd) in aanraking te brengen met het christelijke geloof. Als kerken deze missie ondersteunen, gaan we graag in gesprek over mogelijke deelname. Het Leerhuis verspreidt en vraagt gebedspunten en organiseert zelf gebedsbijeenkomsten. Er wordt een gevarieerd programma aangebonden dat vier geloofsgroeiniveaus ondersteunt: Vinden-Volgen-Verkondigen-Verdiepen."

- Muziek: - "Muziek inspireert, verstilt, ontroert en verzoent. Muziek brengt mensen samen, scherpt het verstand en de emotie. Muziek overstijgt culturen, overbrugt tegenstellingen en vormt ons sociale leven. Muziek levert een wezenlijke bijdrage aan een betere samenleving. Muziekcentrum Zwartewaterland is een onafhankelijke, ideële en veelzijdige organisatie met een regionale functie. We verzorgen, organiseren en produceren sinds 2000 muzikale activiteiten, muzieklessen, cultuureducatie op 16 basisscholen, workshops, voorstellingen en cursussen. Ook werken we samen met culturele en maatschappelijke instanties zoals lokale culturele commissies, (amateur) verenigingen, kerken, musea, jeugd- en jongerenwerk en meer. Daarnaast verzorgen we de geluidsversterking, licht en/of decor voor concerten of evenementen van 10 tot 1000 personen."

- Sport en bewegen: - "Op de website Bewegen in Zwartewaterland vind je alle sport- en beweegactiviteiten in deze gemeente. Wat past bij jou? Bekijk het aanbod van sportverenigingen en de verschillende projecten die in en rondom Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis worden georganiseerd. Er zijn ook veel activiteiten voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld: Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke beweging, waarbij partners zich inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren (0-18 jaar) gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Fun & Forget is een activiteitenprogramma voor kinderen van 6-18 jaar die door wat voor reden dan ook veel zorgen hebben thuis. Back On Track is elke donderdag een beweegles voor mensen die geen aansluiting vinden bij de reguliere sportclubs. Bewegen Werkt is een beweegprogramma voor mensen in de bijstand. Elke dinsdag- en donderdagochtend in Hasselt. Sportverenigingen kunnen bij de Buurtsportcoach terecht voor ondersteuning. Samen streven we naar vitale sportverenigingen. Ook scholen kunnen gebruik maken van het ondersteuningsaanbod van de Buurtsportcoach. En ook steeds meer zorg- en welzijnsinstellingen werken samen met de Buurtsportcoach."

- "In 2014 zijn hengelaarsvereniging 't Meuntje uit Hasselt en HSV Zwartsluis gefuseerd tot Hengelsport Vereniging Zwartewaterland. Een fusie als deze kent eigenlijk alleen maar voordelen voor de sportvissers in deze regio. We zijn nu een grote vereniging binnen de gemeente, de leden kunnen met één vispas op meer stekken terecht en de besturen van de voormalige verenigingen zijn versmolten in één daadkrachtig bestuur."

- Welzijn: - "Welzijn Zwartewaterland is dé organisatie voor welzijn in Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden. Wij vinden het van groot belang dat ieder mens de mogelijkheid krijgt om zich persoonlijk te ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij het uitgangspunt. Wij bieden vrijwilligers, mantelzorgers en ouderen een gevarieerd pakket activiteiten en diensten. Daarnaast geven medewerkers ondersteuning, informatie en advies. De welzijnsconsulent en mantelzorgconsulent ondersteunen burgers bij: het ondersteunen van zorgen; het langer thuis blijven wonen; het verminderen van overlast; het iets willen doen voor en met een ander; het verbinden van wensen en ideeën; als zij iets willen veranderen; als zij iets willen organiseren; als zij in actie willen komen. Senioren, maar ook familieleden of andere betrokkenen, kunnen bij ons terecht voor informatie, advies, activiteiten, contacten en vrijwilligerswerk. Met 5 medewerkers en ruim 300 vrijwilligers zijn wij actief op tal van locaties verspreid door de gemeente."

- "Heb je een vraag over de opvoeding of ontwikkeling van je kind? Over (zelfstandig) wonen of samenleven met iemand met een beperking? Leren en werken? Of bijvoorbeeld over regels en geldzaken? Wil je graag dat iemand met je meegaat naar een gesprek, met de gemeente, het Wmo-loket, of bijvoorbeeld het UWV? Dat iemand je helpt bij het doen van een aanvraag? Samen met jou bekijkt welke mogelijkheden er voor jou zijn in wet- en regelgeving? Met jou op zoek gaat naar passende zorg, een zorgorganisatie of je ondersteunt bij ontevredenheid? Of gewoon iemand die alles eens samen met jou op een rijtje zet, en vanuit jouw belang bekijkt welke mogelijkheden er zijn in jouw situatie? Voor al dit soort vragen kunt je terecht bij MEE IJsseloevers (die ook in de gemeente Zwartewaterland actief is)."

- "Voedselbanken zoals Voedselbank Zwartewaterland helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn."

- Duurzaamheid: - Om je te helpen met het energiezuinig maken van je woning heeft de gemeente Zwartewaterland samen met zeven andere gemeenten in de regio een Energieloket. Hier vind je alle informatie over de ondersteuning die de gemeente je kan bieden bij het verduurzamen van je woning.

- In juni 2019 heeft de gemeenteraad het Programma Energietransitie Zwartewaterland vastgesteld. Het programma laat zien hoe de gemeente de komende jaren om wil gaan met de transitie van fossiele naar duurzame energie. De opgave omvat zowel besparing van het energieverbruik, efficiënter inzetten van bestaande bronnen als het opwekken van duurzame energie. De eisen en wensen waaraan de totstandkoming van zonnevelden moet voldoen, staan beschreven in het zogeheten 'Afwegingskader zon', als onderdeel van het Programma Energietransitie.

De gemeente start in het kader van haar Programma Energietransitie vanaf eind 2019 3 proefprojecten met zonnevelden van ieder maximaal 10 hectare groot. Deze pilots moeten onder meer duidelijk maken hoe, in samenwerking met inwoners en andere betrokkenen, deze vorm van energieopwekking het beste in de omgeving kan worden ingepast, en ook anderszins als gemeente ervaring op te doen met het proces rondom de implementatie van zonnevelden. De pilots leiden uiteindelijk tot een reguliere aanvraag van een omgevingsvergunning. Deze ervaringen dienen ook als input voor de in 2020 vast te stellen Omgevingsvisie. Er wordt rekening mee gehouden dat de gemeentelijke opgave tot 2030 opgeteld uiteindelijk 50 hectare aan zonnevelden zal zijn. Dit is nog los van de circa 160.000 zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven die óók nodig zullen zijn.

- "Het roer moet om. Steenkool, olie en gas raken langzamerhand op, zijn vervuilend en dragen bij aan klimaatverandering. Inwoners, bedrijven, instellingen en overheid moeten geleidelijk omschakelen naar energie uit natuurlijke bronnen zoals zon en wind. Er zijn al veel mooie voorbeelden van inwoners die hun woning isoleren en zonnepanelen plaatsen. Energiek Zwartewaterland (EZ) wil deze voorbeelden breder bekend maken, nieuwe initiatieven stimuleren en gezamenlijk een energiecoöperatie oprichten die energieprojecten opzet voor en door de lokale gemeenschap. EZ komt graag in contact met inwoners, bedrijven en instellingen met goede ideeën of plannen voor energiebesparing of duurzame opwekking. EZ is een enthousiaste groep vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om een bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van onze gemeente. We willen niet langer afwachten, maar net als zo vele anderen in Nederland zelf het initiatief nemen. EZ is van en voor alle inwoners van deze gemeente. Onze bijdrage bestaat vooral uit het opzetten van Postcoderoosprojecten en Buurkrachtprojecten. We kunnen dat niet alleen. We werken samen met bedrijven in de gemeente en natuurlijk met de gemeente zelf."

Reactie toevoegen