Pean

Plaats
Buurtschap
Heerenveen
Fryslân

pean_zeilschoolzone_langzaam_varen.jpg

De kleine buurtschap Pean is vooral bekend van de gelijknamige zeilschool. Aan het begin van hun oprijlaan staat een bord dat je de 'zeilschoolzone' betreedt en verzoeken ze je langzaam te 'varen'. (© https://afanja.com)

De kleine buurtschap Pean is vooral bekend van de gelijknamige zeilschool. Aan het begin van hun oprijlaan staat een bord dat je de 'zeilschoolzone' betreedt en verzoeken ze je langzaam te 'varen'. (© https://afanja.com)

pean_schaap_met_lammetjes.jpg

Schaap en zijn twee lammetjes rusten even uit in weiland tussen de buurtschappen Pean en Soarremoarre (april 2019). De oren van het ene lammetje weerspiegelen mooi in het water. (© https://afanja.com/2019/05/14/weerspiegelde-lamsoortjes)

Schaap en zijn twee lammetjes rusten even uit in weiland tussen de buurtschappen Pean en Soarremoarre (april 2019). De oren van het ene lammetje weerspiegelen mooi in het water. (© https://afanja.com/2019/05/14/weerspiegelde-lamsoortjes)

Pean

Terug naar boven

Status

- Pean is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Heerenveen.

- De buurtschap Pean valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nes.

- De buurtschap Pean heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Pean ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt aan de O oever van het water de Greft (Graft), aan de Z oever van de meren Peanster Ie (Peanster Ee) en Wide Ie (Wijde Ee), aan de N oever van het water Marshoarntsje, NW van het meertje Botmar (Botmeer) en W van het dorp Goëngahuizen, ZO van het dorp Grou, NO van de dorpen Nes en Akkrum en NW van het dorp Aldeboarn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Pean omvat een enkel woonhuis (zijnde het pand van de zeilschool), verder nog een handvol panden die alle als recreatiewoning te boek staan, en een enkel woonschip.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Door de bouw van gemaal Botmar (bij Pean 3) raakte het gelijknamige meer O ervan afgesloten voor de recreatievaart.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied de Botmar is 50 hectare groot en bestaat uit een groot meer met daaromheen riet en moerasbos. In de Botmar, gelegen ZO van buurtschap Pean, Z van de Peansterdyk, heerst rust. Hier komen geen bezoekers, maar kwaken de wilde eenden en klinkt het geroep van meerkoeten op het water. Vooral in de winter en het vroege voorjaar komen honderden smienten, meerkoeten, kuifeenden en tafeleenden op het mooie binnenmeertje af. Ze rusten uit op het veilige water en zoeken hun voedsel in de omringende weilanden. De futen, kuifeenden en tafeleenden gebruiken de Botmar ook als broedgebied. Om het meertje liggen hier en daar moerasbosjes. Ze vallen op in het open agrarische landschap. De bosjes bestaan voornamelijk uit els, wilg, sporkehout en ruwe berk. Deze bomen zijn bestand tegen de natte omstandigheden. Verschillende soorten vogels broeden in deze bosjes en stellen de stilte op prijs. Het gebied wordt beheerd door It Fryske Gea.

De Botmar is in ca. 2010 hydrologisch geïsoleerd van het omliggende gebied. Dit werkt gunstig uit op het peilbeheer en de waterkwaliteit. Op de grens met particuliere eigenaren is waar mogelijk een grenssloot aangelegd, die ingesteld wordt op het landbouwpeil. Door middel van pendammen wordt de Botmar hiervan afgesloten. Op een aantal plaatsen was ten tijde van het opstellen van het plan 'Herinrichting Swette-De Burd, derde uitvoeringsmodule' (2009) nog geen grond beschikbaar om een grenssloot aan te leggen. De intentie was om dit via het Plan van Toedeling te realiseren. Het aanleggen van de scheidingssloot zou in deze gevallen via de kavelaanvaarding worden uitgevoerd.

Reactie toevoegen