Oud-Zevenaar

Plaats
Dorp
Zevenaar
Liemers
Gelderland

Oud-Zevenaar plaatsnaambord.jpg

Oud-Zevenaar is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar.

Oud-Zevenaar is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar.

Oud-Zevenaar

Terug naar boven

Status

- Oud-Zevenaar is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Zevenaar.

- Het dorp Oud-Zevenaar heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Zevenaar.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Omdat Oud-Zevenaar geen formele woonplaats is voor het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG, is ook de spelling niet formeel vastgesteld. Wellicht daarom komen wij deze plaatsnaam in de diverse bronnen zowel met als zonder koppelteken tegen (bijvoorbeeld in de Topografische atlas Gelderland en op Google Maps staat het zonder koppelteken). Op de plaatsnaamborden staat de plaatsnaam met koppelteken. Taalkundig gezien is dat bij dit soort plaatsnamen ook de te prefereren spelling (zie 6.E onder de link). Ook de lokale instellingen houden doorgaans die spelling aan. En ook wij hanteren die spelling.

In het dialect
Old-Sènder.

Oudere vermeldingen
1851 Oud-Zevenaar. Vroeger ook Alt-Zevenaar genoemd.

Naamsverklaring
Zie Zevenaar.

Terug naar boven

Ligging

Oud-Zevenaar ligt direct ZO van Zevenaar en grenst in het N aan de spoorlijn Arnhem-Emmerich (D).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Oud-Zevenaar heeft ca. 250 huizen met ruim 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Op de dorpssite vind je vele artikelen over de geschiedenis van Oud-Zevenaar, in tekst en beeld, zowel over het dorp in bredere zin als over allerlei specifieke objecten en andere onderwerpen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De oude dorpskern is benoemd tot beschermd dorpsgezicht. In de Toelichting op het beschermd dorpsgezicht vind je een uitvoerige beschrijving van verleden en heden van het dorp, in tekst en beeld. Een citaat: "De historische dorpskern van Oud-Zevenaar is van zeer hoge (cultuur)historische waarde op grond van de hoge ouderdom - de locatie waar Zevenaar is ontstaan - en de afleesbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis aan de in de loop der eeuwen ontstane dorpsplattegrond, wegenstructuur en aan de uit verschillende perioden bewaard gebleven bebouwing. De historische dorpskern is van hoge stedenbouwkundige waarde als zijnde een fraai en samenhangend gebied met een gaaf bewaard gebleven en duidelijk herkenbare ruimtelijke opbouw, waarbinnen vooral de op een omdijkte terp gesitueerde kerk een belangrijke rol speelt.

De historische dorpskern van Oud-Zevenaar is ook van belang op grond van de hoogwaardige kwaliteit van een deel van de aanwezige bebouwing - waaronder een beschermd rijksmonument en een dito gemeentelijk monument - en hun groepering in relatie tot de ruimtelijke opbouw van het gebied. In deze opbouw spelen ook de groenstructuren zoals de dijk, het kerkhof en de open onbebouwde terreinen aan de Kerkweg. Samen zorgen deze elementen voor het aantrekkelijke en waardevolle kleinschalige dorpse karakter dat de historische dorpskern - ondanks de nodige wijzigingen - tot op heden nog altijd heeft weten te behouden."

- Oud-Zevenaar heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Sint Martinuskerk en Molen De Hoop.

- De RK Sint-Martinuskerk in Oud-Zevenaar (Kerkweg 11) staat op een terp aan de bandijk. De kerk wordt in 1276 voor het eerst genoemd en is van oorsprong de moederkerk van Zevenaar. De huidige kerk dateert uit ca. 1345. Begin 15e eeuw wordt er een Mariakerk gebouwd, waarschijnlijk tegen de zuidzijde van de bestaande Sint-Martinuskerk aan. In 1572 lijdt de kerk zwaar onder krijgsgeweld. De gotische torenspits wordt in brand gestoken en verwoest bij haar val het kerkgebouw. Na 1583 is een begin gemaakt met de herbouw. Restauratie en uitbreiding in 1909 door de gerenommeerde architecten J. Stuyt en J. Cuypers. In 2013 is het voegwerk vernieuwd en de dakgoot gerenoveerd. - Uitvoerige beschrijving van geschiedenis en interieur van de Sint-Martinuskerk in tekst en beeld, op de dorpssite.

In 2019 maakt de fusieparochie bekend dat de kerken in Babberich, Giesbeek, Groessen, Loo, Herwen, Oud-Zevenaar, Pannerden, Spijk en Westervoort te koop komen. Als een nieuwe eigenaar voor de gebouwen is gevonden, worden de kerken aan de eredienst onttrokken. De reguliere zondagsvieringen stoppen per 1 januari 2021. In 2020 is Stichting St. Martinuskerk Oud-Zevenaar opgericht, door inwoners die de kerk graag deels willen behouden voor erediensten en er tevens een zinvolle herbestemming aan willen geven. De stichting stelt dat het een prachtige kerk is met een geweldige akoestiek, die zich ook heel goed leent voor bijzondere vieringen. Zo zijn er onder meer de vierjaargetijdenvieringen op Goede Vrijdag en drie zondagmiddagen. En ze willen ook dat uitvaartvieringen mogelijk blijven.

- De andere blikvanger in Oud-Zevenaar is Molen De Hoop (Babberichseweg 35), een in 1850 gebouwde korenmolen. "Molen De Hoop is een stellingmolen. Dit is een hoge windmolen met halverwege een omloop, de stelling. Zo’n omloop wordt ook wel zwichtstelling, galerij, gaanderij of balie genoemd. Vanaf deze stelling, die rondom de molen loopt, wordt de molen bediend. Denk hierbij aan het kruien (naar de wind zetten) van de molen en het voorleggen van de zeilen aan de wieken. Een stellingmolen staat meestal in bebouwd gebied en moet daarom hoog zijn om voldoende wind te kunnen vangen, de vrije windvang. De wieken en de staart reiken niet tot aan de grond, maar tot aan de stelling. Hierdoor beschikken stellingmolens over een grote benedenruimte, waar je bovendien met een bevoorradingswagen naar binnen kunt rijden zonder geraakt te worden door de draaiende wieken. De voet van een stellingmolen is meestal van steen, vanaf de stelling omhoog is het soms een houten constructie, maar in ons geval is de molen rietgedekt. - Bekijk hier een mooie dronefilm van Molen De Hoop. Alle genoemde onderdelen van een stellingmolen komen mooi in beeld.

Sinds 1852 is de molen in het bezit van de familie Pijnappel. Omstreeks 1900 waren ook de windmolens van Babberich, Ooy (gemeente Zevenaar), Duiven, Pannerden, Klarenbeek, en Posterenk in het bezit van de Pijnappels. Zij vormen dan ook een echte molenaars- en bakkersfamilie. Zoals bij vele molens in Nederland, was hier sprake van een molenaarsbedrijf annex bakkerij en boerderij. Na de 4e generatie Pijnappel, die bestond uit de broers Antoon (de molenaar) Hein (de bakker) en Jan (de boer), kwam er een einde aan dit drieluik. Een 5e generatie zat er voor de boerderij en bakkerij wegens het gebrek aan een opvolger niet in. Voor de molen diende zich wel een nieuwe generatie aan: Jan Pijnappel, een zoon van Hein. Op dat moment was het malen van veevoeders de hoofdactiviteit van Molen De Hoop. Zodra bovengenoemd doel wegviel, is Jan zich gaan concentreren op de exploitatie van de molen en grutterij.

In september 2014 hebben Jan en zijn echtgenote Henriëtte Grutterij-Molen De Hoop te Oud-Zevenaar overgedragen aan de huidige beheerders: Frits en Maaike Botter, die zich op hun (hiervóór gelinkte) site over de molen (waaraan wij ook de voorgaande tekst hebben ontleend) als volgt voorstellen." "We hebben een zoon, Thijs (2009), en een dochter, Fleur (2013). Met ons gezin wonen we in Zevenaar. Sinds 2014 zetten wij, na 6 generaties Pijnappel, de bedrijfsvoering van Grutterij-Molen De Hoop voort. Het is hard en veel werken in en rondom de molen, maar het voelt voor ons als een hobby. Dit werk kun je niet anders doen dan met passie en aandacht voor het ambacht én voor de klant. Onze taakverdeling blijkt een succesformule. Frits is de molenaar en neemt de administratie voor zijn rekening. Maaike runt de grutterij en regelt de inkoop van luxe- en geschenkartikelen. Samen zorgen wij er letterlijk voor dat de molen blijft draaien. Kom je een keer een kijkje nemen in onze grutterij? Gastvrijheid is voor ons vanzelfsprekend, je bent meer dan welkom!" De openingstijden vind je bovenaan de aan het begin van deze alinea gelinkte site van de molen. - Nieuws van Grutterij-Molen De Hoop op Facebook.

- Uitvoerige beschijvingen van de vele bezienswaardige panden in Oud-Zevenaar, in tekst en beeld, alsmede een beschrijving van alle wegen in het dorp in tekst en beeld, op de dorpssite.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval, met o.a. het Pronkzittingsweekend (januari). - Carnavalsvereniging De Nachtuulen is opgericht in 1958.

- De Ooyse Landloop (2e pinksterdag, in 2020 voor de 21e keer) is een gezellige hardloopwedstrijd voor zowel jeugd als volwassenen en wordt georganiseerd door Atletiekvereniging De Liemers. De route loopt door het prachtige buitengebied van de Zevenaarse dorpen Oud-Zevenaar en Ooy. Naast sportiviteit staat de Kroon Ooyse landloop ook bekend om zijn gezelligheid. Op het kerkplein worden allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd. De opbrengst is voor een goed doel (voorlichting over en onderzoek naar sarcomen).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Uitvoerige beschrijving van de fraaie landschappen rond het dorp Oud-Zevenaar, op de dorpssite, verdeeld in de hoofdstukken De Gelderse Poort, De Rijnstrangen, De Oude Rijn, De Rosandse Polder, Dijken, Wejenward, Karekiet, De Breuly, De Egelwaai en Ezelswaai, Klompenmakersbosje, De Aa, De Ooyse Aa, De Liemerse Overlaat, en De Mauritswallen.

Natuurgraslanden
"Dankzij de - hieronder beschreven, red. - Kavelruil Rijnstrangen Z van Oud-Zevenaar zijn nu mooie aaneengesloten beheereenheden gecreëerd", vertelt Teun Spek, projectleider Water, Natuur en Landschap bij provincie Gelderland. "Voor de natuur is grond naast het rietmoeras vrij geruild om natuurgraslanden te laten ontstaan. Hiermee realiseerden we over een groot gebied het ensemble open-water-rietmoeras-natuurgrasland. Deze resultaten van de kavelruil dragen bij aan extra ruimte voor een duurzaam rietmoeras en de daarbij horende moerasvogels. Het gaat om de roerdomp, de grote karekiet en de woudaap (een kleine reiger). Na vele jaren natuurontwikkeling komen we hier in de fase van eindbeheer. Het grootste deel van de natuurgronden is in eigendom gekomen van Stichting Twickel. Het westelijk deel van de Rosandse Polder blijft een regulier landbouwgebied en houdt een rol als economische drager. In het noorden langs de dijk is Stichting Huis Sevenaer beheerder geworden van de natuurgraslanden." (bron: Provincie Gelderland, juni 2021)

Terug naar boven

Agrarisch

"Natuurinclusief boeren in de Gelderse Waard en Rosandse Polder
Rijnstrangen is onderdeel van het Natura 2000gebied Rijntakken. Voor Provincie Gelderland zijn natuurinclusieve landbouw en het vergroten van biodiversiteit daarom belangrijk. Stichting Twickel wil in de Gelderse Waard en de Rosandse Polder - beide gelegen Z van Oud-Zevenaar - natuurinclusief boeren. De inrichting sluit daar bij aan. Twickel sluit met het project in de Rosandse Polder aan bij de wens van Provincie Gelderland om meer natuurinclusief te boeren. Bij deze vorm van landbouw worden agrarische percelen anders ingericht en zijn de agrariërs – met een passend verdienmodel – nauw betrokken bij het beheer. Het project dient als voorbeeld voor andere Twickel-gronden. In de Gelderse Waard was Twickel hier al mee gestart. Hier zijn twee landbouwbedrijven: een akkerbouwbedrijf (Bouwplaats) en een melkveehouderij (Waardmansplaats). Jan Huigen junior boert op Bouwplaats. Hij heeft een akkerbouwbedrijf met vleesvee (Charolais). Tien procent van het landbouwareaal van de Bouwplaats is benut voor de aanleg van hagen, kruidenrijk grasland en natuurstroken. Een biologische melkveehouder nam de pacht over van de Waardmansplaats. Het gaf eigenaar Twickel de mogelijkheid om zo’n vijftien procent van het areaal van dit bedrijf om te vormen tot natuur.

Vergroten biodiversiteit. Om natuur en landbouw weer meer met elkaar te verbinden, plantte Stichting Twickel langs al haar agrarische percelen bij Oud-Zevenaar struweelhagen of knotwilgen. Aan weerszijden liggen bovendien botanische graslandstroken of akkerranden. Samen zo’n 17 meter breed. Het moet de biodiversiteit in dit gebied verhogen. Op deze stroken mogen geen mest en gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. De akkerranden worden niet geoogst, zodat ze in de winter als voedselvoorziening voor dieren en vogels dienen. ‘Bijna zeven kilometer struweelhagen hebben we aangeplant. De hagen bestaan voor 80 procent uit meidoorn en 20 procent uit besdragende inheemse struiksoorten’, legt Wilke Schoemaker, beheerder bij Stichting Twickel, uit. ‘Naast struweelhagen hebben we ook 700 meter aan knotbomen aangeplant. In 2020 hebben we al zes kilometer struweelhagen aangelegd op eigen grond. We verstevigen de natuur en leggen ecologische leef- en verbindingsstroken aan langs de agrarische percelen om zo de natuurgebieden te verbinden door een groene dooradering.

Boer Jan kan vooruit in de Gelderse Waard
Jan Huigen junior (anno 2021 28 jaar) boert op de Bouwplaats, gelegen midden in de Gelderse Waard Z van Oud-Zevenaar. Hij heeft daar sinds enige tijd een akkerbouwbedrijf met vleesvee (Charolais). Hij boert natuurinclusief. Wat houdt dat precies in? Samen met zijn vader Jan Huigen senior (anno 2021 67 jaar) heeft Jan ook in Pannerden een akkerbouwbedrijf van 70 hectare met vleesvee. Ze verbouwen onder andere poot- en consumptieaardappelen, uien, wintertarwe, zomergerst, zomerkoolzaad, snijmais en graszaad. Om op termijn ook toekomst te hebben, wilde Jan junior graag uitbreiden. Pachtovername. Jan zag toekomst en een nieuwe uitdaging in de Gelderse Waard, want voormalig pachter van de Bouwplaats had geen opvolger. In 2015 ging Jan in gesprek met hem en daarna gingen ze gezamenlijk met verpachter Stichting Twickel praten. Deze ging akkoord met Jan als pachter. ‘Eerst hebben we samengewerkt via een maatschap en per 1 januari 2021 heb ik het bedrijf volledig overgenomen. De bouwplannen van het akkerbouwbedrijf in Pannerden en in de Gelderse Waard hebben we samengevoegd. De bedrijfsvoering van beide bedrijven loopt wat door elkaar heen. Ik doe het meeste vanuit de Gelderse Waard, want ik woon nu op de Bouwplaats. Hier is ook een schuur voor het vleesvee en een opslag voor aardappels en uien’, vertelt Jan.

Andere boeg. Twickel greep de overname van de pacht aan om het wat betreft bedrijfsvoering over een andere boeg te gooien. Jan moest natuurinclusief gaan boeren. Dat is een vorm van duurzame landbouw die gebruikmaakt van de natuurlijke omgeving en deze integreert in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving en heeft het een positief effect op de biodiversiteit. Tien procent van het landbouwareaal van de Bouwplaats is benut voor de aanleg van hagen, kruidenrijk grasland en natuurstroken. Provincie Gelderland droeg hier financieel aan bij. Dankzij de kavelruil in Rijnstrangen kwamen de percelen nog gunstiger en aaneengesloten te liggen.

Natuur volwaardige tak. Op de Bouwplaats in Oud-Zevenaar is vleesvee en natuurbeheer een volwaardige tak. Jan Huigen: ‘Je hebt oppervlakte nodig om natuurinclusief te boeren, want je kunt je areaal niet maximaal inzetten voor de landbouw. Ik pacht hier 85 hectare bouwland en 70 hectare natuur. Ik wil naar 50 zoogkoeien toe. De koeien gaan we ook inzetten voor het beheer. Het bedrijf heeft voor het weiden, maaien en hooien de beschikking over grote delen van de zomerkades die rondom de Gelderse Waard liggen. Ik kies voor een gesloten bedrijf. Dat betekent dat een eigen stier voor jonge kalfjes zorgt en dat we het jongvee zoveel mogelijk aanhouden en zo weinig mogelijk dieren aanvoeren. Daarnaast werken we met een gesloten kringloop. Dat betekent dat stro en hooi en voer van eigen land komt en dat we de mest van de koeien weer gebruiken op het land. Dankzij het nieuwe verdienmodel komt er een potstal. Dat had anders niet gekund. Het wordt een simpel gebouw met veel ruimte. Samen met Twickel hebben we regels opgesteld en afspraken gemaakt over het beheer. Ik mag bijvoorbeeld voor een bepaalde datum niet maaien. Hier kan ik prima mee werken. We werken met ‘natuurpacht’ en ik betaal in ruil voor het beheer nauwelijks pacht. Ook komt een deel van het beheersgeld uit de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van Provincie Gelderland.’

Extensievere landbouw is trend. ‘Ik ben iemand van denken in kansen en mogelijkheden. De aandacht voor natuur wordt in de toekomst alleen maar meer. Daarnaast zie je een verschuiving naar een extensievere landbouw. Met ons bedrijf in Oud-Zevenaar spelen we in op die ontwikkeling. Ik ben akkerbouw- én veeman. Vleesvee kost mij weinig tijd en kan ik goed combineren met de piekperiodes in de akkerbouw. Ons akkerbouwbedrijf is een gangbaar bedrijf. Toch waren we daar ook al bezig met duurzamer werken. We werken bijvoorbeeld meer met compost, groenbemester en vaste mest. Ook gebruiken we bijna geen kunstmest. Ondanks dat we niet biologisch willen worden, zoeken we wel naar een soort balans. Zo dicht mogelijk bij de natuur. En als je natuurinclusief boert moet je ruimdenkender zijn ten opzichte van traditioneel. Verder bieden we alle ruimte aan natuurvrijwilligers op ons bedrijf, zoals patrijzentellers. Ik ben erg blij met de kans die ik heb gekregen. Ik kan vooruit’, besluit Jan." (bron: Provincie Gelderland in de 'Special Kavelruil Rijnstrangen, juni 2021)

Terug naar boven

Beeld

- "Old-Sènder op Facebook is speciaal bedoeld om oude foto's en herinneringen uit ons dorp en buurdorp Ooy en buur-buurtschap Holthuizen met elkaar te delen. Heb je zelf van die prachtige foto's zoals ze op deze pagina staan en wil je ze met ons delen? Stuur ze dan naar andre@oud-zevenaar.nl."

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Oud-Zevenaar.

- Nieuws: - Nieuws uit Oud-Zevenaar op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Kom is opgericht in 1969. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale contacten en het woonplezier binnen de buurt. De vereniging doet dit door o.a. lief en leed-activiteiten, het organiseren van evenementen en het behartigen van gemeenschappelijke belangen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Brede School St. Martinus in Oud-Zevenaar is in 2012 van start gegaan. Het oude gebouw van de basisschool is gesloopt. Kinderen ontmoeten elkaar op de leer- en speelpleinen van de huiselijk ingerichte school. Ze spelen en ontdekken samen onder de bomen op het grote speelplein. Kinderen voelen zich hier thuis. Deze basis creëert een goede leeromgeving waar kinderen zich op natuurlijke wijze ontwikkelen. Kenmerken: Betrokkenheid: een klein, betrokken en deskundig team binnen de school en opvang; Kleinschaligheid: korte lijnen, herkenbaarheid, laagdrempelig en betrokken bij dorpsactiviteiten; Veiligheid: respect, de kanjertaal, structuur en aandacht voor het groepsproces; Zorg: afstemming, kijken naar onderwijsbehoeften, werken met groepsplannen, een inloop en in gesprek gaan met kinderen en ouders; Vieringen en activiteiten: saamhorigheid, openheid en ontmoeten; Brede school: doorgaande lijn, samenwerking met opvang en peuterspeelzaal, alles onder één dak, weten wat er leeft, openstaan voor vernieuwingen, een veilige omgeving en coöperatief samenwerken.

- Jongeren: - JOZ staat voor Jongeren Oud-Zevenaar, een recent initiatief van de verschillende verenigingen in het dorp. JOZ organiseert activiteiten voor jongeren tussen de 11 en 18 jaar. Op het moment dat je naar de middelbare school gaat is er vaak weinig te doen in het dorp. Geen plek om even gezellig bij te praten met je vrienden/ vriendinnen van de basisschool of een plek om je nieuwe vrienden en vriendinnen mee naar toe te nemen. Erg jammer, vandaar de komst van JOZ. Een gezellige club waar jij zeker welkom bent, een reden om toch naar de “tent” te kunnen. Niet alleen voor jongeren uit het dorp, maar voor iedereen. Een mooie manier om betrokken te zijn bij de bestaande feesten die georganiseerd worden (kermis, carnaval, schuttersfeest) en een plek om nieuwe activiteiten te organiseren. Naast de bestaande feesten worden er ook activiteiten voor de jongeren georganiseerd, zoals dropping met spooktocht of een avond Fifa spelen.

- Muziek: - Harmonie Martinus is opgericht in 1945 en organiseert activiteiten met een brede programmering, zoekt naar vernieuwing en originele en onverwachte uitdagingen voor muzikanten en toehoorders. Dit doen ze met concerten, concoursen en grote evenementen. Hierbij zijn plezier en passie voor muziek de basis om de beste muzikale prestaties neer te zetten. Harmonie Martinus vertegenwoordigt graag, herkenbaar, enthousiast en muzikaal de dorpsgemeenschap tijdens optredens in zowel Oud-Zevenaar als daarbuiten. Samen met de zusterverenigingen zetten ze zich van harte in voor het behoud van de dorpse tradities tijdens bijvoorbeeld Kermis, Schuttersfeest, Koningsdag en Carnaval.

- "Drumfanfare St. Anna in Oud-Zevenaar is een jonge, levendige vereniging waar gezelligheid en het plezier in muziek maken voorop staat. Optredens die door de Drumfanfare worden verzorgd zijn onder meer: het begeleiden van schuttersvereniging St. Anna bij de jaarlijkse Kermis, Schuttersfeest, Schuttersavond en andere schuttersevenementen. Verder de deelname aan concoursen en festivals. Daarnaast zorgt de Drumfanfare voor muziek bij diverse optochten zoals tijdens Koningsdag, Avondvierdaagse en voor serenades bij jubilea, bruiloften e.d. Geïnteresseerd in onze vereniging? Neem dan gerust contact op of kom eens kijken tijdens een van onze repetities op donderdagavond van 18.30-21.30 uur in het schuttersgebouw (Babberichseweg 58)."

- Dweilorkest Slût Nørgus Op.

- Schutterij: - "Het schutterswezen vindt zijn oorsprong in het middeleeuwse verleden. De eerste schuttersgilden stonden in voor de bescherming van de burgerij, de verdediging van muren en grachten en voor de handhaving in orde en tucht. Natuurlijk ontbrak in het schutterswezen het feest- en spelelement niet. In 1873 is in Oud-Zevenaar Schuttersvereniging St. Anna opgericht. In 1927 kreeg zij een eigen schuttersgebouw op Babberichseweg 58. Momenteel heeft de vereniging rond de 350 leden. De doelstelling van de schuttersvereniging is bevordering van de leefbaarheid binnen de dorpsgemeenschap, het behouden van de dorpscultuur met een eigen gezicht en het organiseren van traditionele dorpsfeesten en andere evenementen. Als de Schutterij uittrekt lopen ook Harmonie St. Martinus en Drumfanfare St. Anna mee. Ook wordt deelgenomen aan diverse concoursen in binnen- en buitenland zoals kringdagen, Landjuweel, Federatieve en Europese schuttersconcoursen. Daarnaast verleent de schutterij haar medewerking aan inhuldigingen bij lokale autoriteiten en demonstraties." Voor een indruk van de fraaie uitdossingen van deze vereniging zie de fotoreportage van Schuttersvereniging St. Anna.

- Senioren: - "Senior Actief Oud-Zevenaar en Ooy is de plaatselijke vereniging van en voor senioren en richt zich op alle inwoners van 55 jaar en ouder. Senior Actief is aanwezig in het Platform Senioren Zevenaar. Via dit orgaan worden de belangen van de senioren behartigd bij o.a. de gemeente, woningbouwverenigingen, Caleidoz en andere relevante organisaties. Lid zijn van Senior Actief betekent dat je tevens lid bent van de landelijke Unie KBO-PCOB, de grootste landelijke organisatie van ouderen. Senior Actief komt op voor de belangen van de ouderen op o.a. de volgende gebieden: zorg en gezondheid; wonen en welzijn; inkomen en koopkracht; mobiliteit en veiligheid. Welzijn voor senioren betekent in dit geval, dat senioren zelf de regie over hun leven hebben en houden, in een inspirerende omgeving, in relatie met anderen en het liefst in de eigen vertrouwde omgeving.

Naast de reeds genoemde zaken zijn er nog een aantal voordelen waar je bij Senior Actief Oud-Zevenaar en Ooy van kunt profiteren, zoals: 10x per jaar het KBO-PCOB magazine boordevol leuke en interessante informatie voor senioren; korting op ziektekostenverzekeringen, rijbewijskeuringen energietarieven; toegang tot de KBO-servicelijn voor al je vragen over wonen, zorg, gezondheid en juridische zaken; hulp bij het invullen van je belastingaangifte door getrainde vrijwilligers; persoonlijke en deskundige ondersteuning bij je (zorg)vraag door vrijwillige ouderenadviseurs; kortingsacties bij activiteiten en evenementen; korting bij fitnesscentra; de mogelijkheid om zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan: laat jouw talent niet verloren gaan en blijf actief! En daarnaast kun je ook deelnemen aan yoga, bridgen, biljarten en in ontwikkeling is jeu de boules. Ook kan ieder lid meedoen aan het project Samen aan Tafel, waardoor je voor een relatief klein bedrag kunt eten samen met dorps- of stadsgenoten. Ook deelname aan de lezingen en bedrijfsbezoeken is inbegrepen. Nadere informatie vind je op de pagina 'Wie zijn wij'."

- Veiligheid: - "Het streven van Buurtpreventie Oud-Zevenaar is om de dorpskom veiliger te maken. Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. Bewoners, politie en gemeente zorgen er zo samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden. Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In vele dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Criminelen zijn aangehouden en het aantal woninginbraken is gedaald. De gemeente en de politie juichen dit initiatief van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in dorp, wijk of buurt. Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel genoeg worden opgemerkt. Het is dus de bedoeling om de BuurtWhatsApp ook echt alleen als alarmsysteem te gebruiken. - Nadere toelichting op de werking van de BuurtWhatsApp vind je hier.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oud-Zevenaar.

Reactie toevoegen