Parkstad

Streek
Parkstad
Limburg

parkstad_kaart_vanaf_2019.jpg

Gestileerde kaart van de regio Parkstad, en de ligging van de gemeenten daarin, situatie vanaf 2019 (in dat jaar zijn de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen gefuseerd tot de gemeente Beekdaelen).

Gestileerde kaart van de regio Parkstad, en de ligging van de gemeenten daarin, situatie vanaf 2019 (in dat jaar zijn de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen gefuseerd tot de gemeente Beekdaelen).

parkstad_kaart_van_de_8_gemeenten.jpg

Gestileerde kaart van de regio Parkstad, en de ligging van de gemeenten daarin, situatie t/m 2018. (© van deze kaart en de kaart hierboven: http://zonnepanelenprojectparkstad.nl)

Gestileerde kaart van de regio Parkstad, en de ligging van de gemeenten daarin, situatie t/m 2018. (© van deze kaart en de kaart hierboven: http://zonnepanelenprojectparkstad.nl)

parkstad_kaart_kopie.jpg

Wat vroeger de Oostelijke Mijnstreek was, heet tegenwoordig Parkstad. Een toepasselijke naam die de verstedelijking én de 'vergroening' die na de mijnbouwtijd heeft plaatsgevonden, goed weergeeft. Op deze kaart zie je de afbakening van de regio Parkstad.

Wat vroeger de Oostelijke Mijnstreek was, heet tegenwoordig Parkstad. Een toepasselijke naam die de verstedelijking én de 'vergroening' die na de mijnbouwtijd heeft plaatsgevonden, goed weergeeft. Op deze kaart zie je de afbakening van de regio Parkstad.

Parkstad

Terug naar boven

Status

- Parkstad is een regio en bestuurlijk samenwerkingsverband in Zuid-Limburg.

- Parkstad is een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en sinds 2019 ook de gemeente Beekdaelen (t/m 2018 betrof het in dit kader de in deze gemeente opgegane gemeenten Nuth en Onderbanken. De derde fusiepartner in deze gemeente, Schinnen, viel onder het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek). De eerstgenoemde 4 gemeenten zijn de verstedelijkte, in de loop van de 20e eeuw - vooral door de mijnbouw - sterk gegroeide en inmiddels aan elkaar gegroeide gemeenten, de laatstgenoemde 3 gemeenten zijn meer landelijk van aard en vallen geografisch gezien tevens onder de streek Heuvelland.

Terug naar boven

Naam

Oudere benaming
Vanouds, althans sinds het bestaan van de mijnindustrie alhier, heette deze regio Oostelijke Mijnstreek. Maar sinds de mijnen gesloten zijn en zeker sinds nadien de transformatie van de streek ´van zwart naar groen´ is afgerond, was deze naam niet passend meer en is, mede om het huidige groene karakter aan te geven, de naam Parkstad geïntroduceerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Volgens prognoses van PBL en CBS krimpt de bevolking van Parkstad van 240.000 in 2007 naar 225.000 in 2025, en het aantal huishoudens van 111.000 naar 109.000. Dit verschijnsel, dat zich in meer regio's in het land voordoet, heet 'krimp'. Zie verder bij 'Recente ontwikkelingen'.

- De Parkstadmonitor is bestemd voor iedereen die geinteresseerd is in de regio Parkstad Limburg. Veel van de cijfers zijn te raadplegen tot op het niveau van de buurten en zijn beschikbaar voor meerdere jaren.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot eind 19e eeuw stond wat tegenwoordig Parkstad heet, bekend als ‘agrarisch district Zuid-Oost-Limburg’. De regio was opgebouwd uit een groot aantal kleine boerengemeenschappen. Met de toenemende industriële vraag naar kolen in het begin van de 20e eeuw vindt hier een radicale verandering plaats. Tussen 1900 en 1975 concentreert het economische leven in deze regio zich volledig op steenkoolwinning. Niet alleen de economie, ook de sociale en culturele activiteiten worden door de mijnen bepaald. De regio floreert en is een van de meest welvarende delen van Nederland. In 1960 kondigt het einde van deze glorierijke tijd zich aan. Nieuwe energiebronnen zoals olie en gas verschijnen op het toneel. In 1965 besluit de regering alle kolenmijnen te sluiten. Plotseling zitten 80.000 mensen zonder werk. De regio gaat door stormachtige tijden en krijgt het zwaar. Maar slaat uiteindelijk terug met nieuwe en innovatieve vormen van werkgelegenheid en toeristische hotspots.

Is de toeristische omzet in Parkstad eind 20e eeuw nog nihil, vandaag de dag is de sector hier goed voor 368 miljoen euro en 5.800 fulltime banen. Deze transformatie is te danken aan de bewoners en samenwerkingen tussen politieke leiders, gedreven ondernemers en investeerders met visie. Het gezamenlijk bundelen van kracht heeft geresulteerd in grote dagattracties, aanleg van natuur, ontwikkeling van wandel- en fietsroutes en ruimte voor cultuur. Dit alles met respect voor het mijnverleden, en gebruikmakend van de euregionale ligging en de wil om over de grenzen heen te kijken.

In 15 jaar tijd heeft Parkstad zich ontwikkeld tot een van de groenste stadsregio's van Nederland. Door toerisme, cultuur en natuur als speerpunten in de ontwikkelingsstrategie op te nemen en deze jarenlang consequent door te voeren, is uit het niets een bloeiende sector ontstaan. De transformatiekracht van de regio gaat echter verder dan de toeristische sector. De samenwerking tussen ondernemers en bestuurders maakt de regio een voorbeeld op het gebied van economische transformatie. De in 2016 aan de regio toegekende Tourism for Tomorrow Award - zie daarvoor verder het hoofdstuk Landschap etc. - symboliseert de transformatiekracht die zo eigen is voor de regio.

In de regio werken 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. De regio zet in op het stimuleren van haar sterke kanten. Speerpunten zijn nieuwe energie, toerisme en recreatie, zorg, financieel-administratieve dienstverlening en de ontwikkeling van het centrum van de regio: Heerlen-Centrum als centrum van Parkstad.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de plaatsen in) de regio Parkstad, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Historische Kring Het land van Herle. - Historische Kring op Facebook.

- Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), kring Parkstad.

- En natuurlijk bij de lokale heemkundekringen in de regio. Je vindt die bij de plaatsen in kwestie onder het kopje Geschiedenis vermeld.

Terug naar boven

Gemeentelijke herindelingen

- Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben medio 2017 het Herindelingadvies Landgraaf-Heerlen vastgesteld. Door de beoogde herindeling zou een robuuste gemeente ontstaan van bijna 125.000 inwoners, die in staat is de huidige en toekomstige maatschappelijke, economische en ruimtelijk-fysieke opgaven effectief op te pakken. De nieuwe gemeente zou een krachtige bijdrage leveren aan de aanpak van de sociaal-economische opgaven waar de beide gemeenten maar ook de regio al vele jaren mee kampen. De Provincie Limburg heeft het besluit van 24 januari 2017 tot provinciale regie niet lichtvaardig genomen. De vele soms tegenstrijdige belangen, diverse standpunten, verschillend gemotiveerde afwegingen en eigen verantwoordelijkheden zijn meegewogen. En rapporten van onderzoeksbureau BMC en van het Expertteam hebben de inhoudelijke, bestuurlijke en financiële noodzaak van herindeling en versterking van bestuurskracht en organisatiekracht overtuigend aangetoond.

BMC oordeelt dat een fusie de beste kansen biedt om de organisatiekracht op het vereiste niveau te brengen om daarmee de achterstand van veel inwoners op de arbeidsmarkt, het inkomen, de scholing en de gezondheid in te halen. Samengaan vergroot ook de autonomie, omdat er geen besluiten van twee afzonderlijke gemeenten nodig zijn voor zorg of onderwijs. Het feit dat de inwoners van Landgraaf en Heerlen in de burgerpeiling om extra aandacht vragen voor nagenoeg identieke problemen, pleit ook en juist voor een krachtenbundeling in de vorm van een fusie. Het samengaan van Heerlen en Landgraaf betekent volgens de onderzoekers ook dat er meer kans is om extra geldstromen naar de nieuwe gemeente te halen. Die nieuwe gemeente heeft een sterkere positie aan de onderhandelingstafels en heeft zowel provinciaal als nationaal meer invloed.

Alleen een fusie van de ambtelijke organisaties van Landgraaf en Heerlen ('ambtelijke fusie') biedt onvoldoende soelaas om de bestuurskracht te verbeteren en de sociaal-economische problemen voor de inwoners op te lossen, volgens BMC en het Expertteam. Een ambtelijke fusie levert extra bureaucratie op, omdat de ambtenaren dan door twee besturen moeten worden aangestuurd. De ambtenaren voelen zelf ook niets voor die aanpak, die ze als complex en niet duurzaam omschrijven. Bij een ambtelijke fusie ontstaat ook het fenomeen van twee kapiteins op één schip, met mogelijk veel discussie over de vraag wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. "En het risico dat de gemeentelijke organisatie veel aandacht moet besteden aan interne kwesties, waardoor de aanpak van de problemen waar de inwoners om vragen, niet de aandacht krijgt die nodig is", zo concluderen de onderzoekers. De Raad van State adviseert in december 2017 echter om de herindeling stop te zetten, omdat het proces niet zorgvuldig genoeg zou zijn uitgevoerd. Het kabinet heeft dat advies gevolgd. Kabinet en Raad van State blijven echter wel van mening dat de bestuurskracht in de regio op korte termijn moet worden versterkt. Partijen gaan daarom wederom met elkaar in gesprek. Overigens waren zowel voor- als tegenstanders van deze herindeling van mening dat een eventuele herindeling een groter gebied zou moeten beslaan, waarbij er met name voor werd gepleit om ook Brunssum erbij te betrekken.

- In 2016 hebben de kleine gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen besloten per 1-1-2019 te fuseren tot één nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente heet Beekdaelen.

- De Parkstad-gemeenten Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal lijken vooralsnog zelfstandig te kunnen blijven. Een meerderheid van het Limburgs Parlement vindt anno februari 2017 dat de vier gemeenten niet langer betrokken moeten worden bij gesprekken over herindelingen in deze regio, omdat er in deze gemeenten nauwelijks draagvlak is voor een herindeling.

Terug naar boven

Overige recente ontwikkelingen

- "Wonen en Herstructurering. In Parkstad is het aantrekkelijk om te wonen. De prijs-kwaliteitverhouding van de woningvoorraad is relatief hoog. De keuze aan woonmilieus is divers. Je kunt in stedelijk gebied wonen dichtbij allerlei voorzieningen zoals in Heerlen-Centrum, Kerkrade-Centrum en Brunssum-Centrum. Je kunt er ook voor kiezen om landelijk te wonen in een groene omgeving, bijvoorbeeld in Simpelveld en Voerendaal. Op de plateaus in Beekdaelen of in de meer suburbane woonmilieus met ruimte en voorzieningen zoals in Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. Daarnaast liggen cultuurhistorische steden als Aken en Maastricht dichtbij.

Wonen en Herstructurering focust op het behoud en verbeteren van de woonkwaliteiten in de regio. Door trends en ontwikkelingen is de woningmarkt dynamisch. Zo hebben economische, en sociale ontwikkelingen gevolgen voor de woonwensen van huishoudens. Door de veranderingen in de zorgsector dienen zorgbehoevenden langer thuis te wonen, strengere hypotheekregels hebben gevolgen voor de toegankelijkheid van de particuliere koopwoningmarkt en de bevolkingsontwikkeling heeft invloed op de omvang van de woningbehoefte. In het programma Wonen en Herstructurering staan daarom vier speerpunten centraal: - de kwaliteit en omvang van de (particuliere) woningvoorraad; - de betaalbaarheid en beschikbaarheid van (huur)woningen; - het levensloopgeschikt maken van de woningvoorraad (Wonen en Zorg); - het verduurzamen van de woningvoorraad. Dit kunnen de zeven gemeenten niet alleen. Ze werken daarom intensief samen met woningcorporaties, provincie Limburg, Rijksoverheid, ontwikkelaars, beleggers, huurdersorganisaties en particulieren. Je vindt de ambities van de zeven Parkstad-gemeenten in de Regionale Woonvisie 2017-2021."

- In 2010 zijn de betrokken gemeenten en de Provincie het eens geworden over het project Buitenring Parkstad Limburg, dat de doorstroming van het verkeer in de regio moet bevorderen. Niet iedereen vindt de nieuwe Buitenring een goed plan. Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten hebben in 2012 het alternatieve plan Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen: een aantrekkelijk en economisch alternatief gelanceerd, dat het landschap niet onnodig belast met nieuw asfalt. De provincie Limburg vindt niet dat dit plan een beter alternatief is: zij liet weten dat volgens haar in het alternatieve plan de reistijd minder daalt, de milieuhinder in de dorpen toeneemt en dat het plan veel duurder zou zijn dan wordt voorgesteld. De Raad van State heeft op 11 maart 2015, na diverse aanpassingen door de provincie, het provinciale inpassingsplan Buitenring goedgekeurd. Dat betekent dat het project sindsdien van start kon gaan. - Uitspraak Raad van State over inpassingsplan. - Uitspraak over natuurvergunning. - Uitspraak over verdiepte ligging bij Vaesrade.

De provincie Limburg kan anno 2017 - eerder dan verwacht - beschikken over de laatste stukken grond die nodig zijn voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Voor de 26 km lange Buitenring moesten meer dan 1000 percelen worden verworven. In totaal ruim 300 dossiers. Bijna alle percelen zijn op minnelijke wijze verworven. Er hoefde slechts één perceel te worden onteigend. De eerdere beschikbaarheid van de gronden maakt het mogelijk om de volledige Buitenring eerder dan het aanvankelijk geplande opleveringsjaar 2021 te openen. De eerste plannen voor deze weg werden al een halve eeuw geleden gemaakt. De voorbereidingen duurden ongeveer tien jaar en de aanleg zelf bijna vijf jaar. De voorbereidingen voor de aanleg van de Buitenring begonnen al in 2004. In 2014 is met de aanleg van delen van de weg gestart. Telkens werden de gereedgekomen wegdelen (vrijwel) direct in gebruik genomen. De nieuwe ringweg maakt de regio beter bereikbaar en sluit aan op Nederlandse en Duitse snelwegen. De volledige Buitenring is in oktober 2019 in gebruik genomen.

- Onderzoeksbureau Ecorys heeft in 2015 in opdracht van de Provincie Limburg onderzoek gedaan naar de sociaal-economische situatie in Parkstad Limburg. 50 jaar na de sluiting van de mijnen blijkt dat het nog steeds zoeken is naar een structurele positieve omslag van de sociaal- economische situatie in de regio. De vraag dient zich aan wat nodig is om de sociaal- economische situatie op een structurele wijze te verbeteren en optimaal maatschappelijk rendement van toekomstige investeringen in deze regio te realiseren. De Provincie Limburg wilde deze vraag aan de hand van een feiten- en beleidsanalyse over de periode na de mijnsluiting (1965-2015) laten onderzoeken. Een samenvatting van het rapport vind je op de site van De Limburger en op de site van de NOS.

- IBA Parkstad zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een stad of gebied. IBA bouwt zelf niet, maar regelt processen. Het legt de basis voor een nieuwe oriëntatie op de toekomst waarin maatschappelijke veranderingen worden aangejaagd. Simpel gesteld: IBA draagt bij aan de verbetering van een stad of regio. IBA geeft een Aufschwung. In 2020 eindigt de IBA-periode met een tentoonstelling van de gerealiseerde projecten.

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor betreffende gebieden. Met als tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. Maar minstens zo belangrijk: een cultuuromslag in denken en werken in en waardering voor het gebied. Een hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. Succesvolle buitenlandse IBA's zoals IBA Emscherpark, IBA Sachsen-Anhalt, IBA Hamburg en de IBA's in Berlijn bewijzen dat een IBA gebieden daadwerkelijk op de kaart kan zetten. IBA Parkstad is de eerste niet-Duitse IBA.

Terug naar boven

Evenementen

- Op de site Parkstad Popstad vind je welke popconcerten er de komende tijd in de regio zijn. En dat zijn er heel veel!

- Tijdens Parkstad Culinair (2e weekend van september) tonen restaurateurs uit de regio hun kunnen. Geniet van culinaire hoogstandjes, een heerlijk glas wijn, verse cocktails, workshops van de standhouders, en een gevarieerd muzikaal programma.

- Sinterklaas in Parkstad.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2016 is Parkstad uitgeroepen tot beste toeristische bestemming ter wereld. De World Travel & Tourism Council (WTTC) heeft Parkstad Limburg de Tourism for Tomorrow Award - de hoogste toeristische onderscheiding ter wereld - toegekend. Het is de eerste Nederlandse bestemming die de prijs wint en staat daarmee nu wereldwijd te boek als een van de toonaangevende regio's op het gebied van toerisme. Vooral de structurele, complete aanpak die in relatief korte tijd leidde tot een succesvolle ontwikkeling van een 'zwart naar groen' gebied, werd door de jury geroemd.

Parkstad Limburg is het enige voorbeeld in Nederland van de transitie van een voormalig mijngebied naar een toeristische bestemming. Het project bewijst dat een lelijke regio mooi kan worden op haar eigen manier, met accenten op de juiste plekken. Overheden, ondernemers, inwoners en de VVV werkten intensief en vastberaden samen en ontwikkelden in 15 jaar tijd een toeristische bestemming van formaat. Met een omzet in 2015 van €368 miljoen en 5800 nieuwe fulltime banen. In 2015 werd 29% van de totale toeristische omzet van Zuid-Limburg zelfs gerealiseerd door dit vroeger 'lelijkste gebied van de regio'.

Bereikt in een economisch moeilijke tijd, door politieke leiders en investeerders met visie, die het mogelijk maakten grote dagattracties te bouwen (GaiaZoo, Snowworld), natuur aan te leggen (Park Gravenrode), wandel- en fietsroutes te ontwikkelen, een cultureel klimaat te creëren (Pinkpop, Cultura Nova), het mijnverleden te koesteren en betrokkenheid te zoeken bij de inwoner door het aantrekken van vrijwilligers en nadrukkelijk over de grenzen heen te durven kijken naar onze buurlanden. Daarbij heeft de ontwikkeling van Parkstad Limburg het korte bestemmingstoerisme naar Zuid-Limburg doen toenemen omdat het gebied aantrekkelijker is geworden voor de toerist en recreant.

- De Parkstad Limburg Prijs is een kunstprijs die in 1996 is opgestart om een brug slaan tussen jonge kunstenaars, het bedrijfsleven, de overheid en het publiek. Initiator Stichting Promotie Limburgse Kunstenaars stelt zich tot doel talentvolle jonge Limburgse kunstenaars te helpen in hun ontwikkeling. De prijs is bedoeld voor beeldende kunstenaars tot 35 jaar die actief zijn of actief geweest zijn in Nederlands of Belgisch Limburg en een kunstopleiding succesvol hebben afgerond.

- IVN Parkstad is het overkoepelende orgaan voor: de IVN-afdelingen in de gemeenten Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Voerendaal en de voormalige gemeente Nuth; het Natuurhistorisch genootschap Limburg; en de Wormdalkids.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in de regio Parkstad, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Parkstad (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk samenwerkingsverband: - "Stadsregio Parkstad Limburg is het bestuurlijke samenwerkingsverband van de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal. Er wordt grensoverschrijdend samengewerkt op de thema’s economie & toerisme, wonen & herstructurering, ruimte en mobiliteit. Deze samenwerking werpt zijn vruchten af: de regio is volop in beweging, loopt voorop en is steeds vaker laboratorium voor allerlei landelijke pilots. Den Haag roemt de regio voor zijn voortvarende aanpak als voorbeeld voor veel andere regio’s."

- Media / nieuws: - Nieuws van Stadsregio Parkstad Limburg op Facebook.

- "RTV Parkstad is het radio- en TV-station voor deze regio. Wij zenden 24 uur per dag en 7 dagen per week programma’s uit op radio en televisie om je een vrolijke dag te bezorgen. Op onze website vind je informatie over onze DJ’s en programmamakers, de radio- en TV-programmering, info over adverteren bij RTVP en je kunt er programma’s terugkijken. Wil je precies weten hoe, waar (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Simpelveld, en Voerendaal, maar ook digitaal in Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meersen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, en Valkenburg aan de geul), en waarmee je de uitzendingen van RTVP kunt bekijken en beluisteren? Kijk dan even op deze pagina voor al onze frequenties."

- Jeugd: - Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en repect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen ze zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. Scouting Regio Zuid-Oost Limburg verbindt de Scoutinggroepen in Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Schinnen, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Mechelen.

- Lezen: - Op de site van de Bibliotheek Parkstad Limburg vind je overzichten van welke bibliotheken en servicepunten er in de regio zijn. In de online catalogus kun je zoeken naar welke boeken ze hebben en waar die beschikbaar zijn. En ze maken het je graag gemakkelijk. Je kunt met je bibliotheekpas overal lenen, overal terugbrengen, en lenen tegen dezelfde tarieven en voorwaarden.

- Muziek: - Parkstad Popstad is een initiatief waarbij diverse poppodia (waaronder Oefenbunker, Nieuwe Nor en Limburgzaal maar ook de talrijke kleine theaters en café-podia) op diverse vlakken samenwerken. Het platform wil de scene verbinden en tegelijkertijd de rijke poptraditie in de voormalige Oostelijke Mijnstreek aan een groter publiek presenteren. Zij wil jongeren ook laten zien dat Parkstad als popstad ook voor hen genoeg te bieden heeft: opleidingsmogelijkheden, voldoende podia en events voor optredens en de kracht en de wil om samen te werken.

- Sport: - Parkstad Lions (voorheen ASC) is de enige honkbal- en softbalclub in de regio. Je kunt er als volwassene maar ook als kind en jongere terecht; voor iedereen tussen de 11 en 20 zijn er de aspiranten. Kinderen onder de 10 jaar kunnen veelal terecht bij Beeball, een vereenvoudigde vorm van honkbal. Hier kunnen zij kennis maken met de sport en klaargestoomd worden voor de aspiranten.

- Basketballclub Tracks Parkstad is een symbiose van Braggarts Heerlen, Brunssum Eagles '72, Kepu Stars, BV Kerkrade, Rolstoelbasketball Lucas en Nepomuk Hoensbroek. Hoe dat zit kun je lezen onder de link.

- Sinds zomer 2017 komen de open water zwemmers, de wedstrijdzwemmers (binnen) en de waterpolo'ers van de verenigingen ZV Brunssum, NIMO en KZPC uit onder de vlag van Zwemsport Parkstad.

- Welzijn: - De Vrijwilligerscentrales in Parkstad stimuleren en faciliteren een zelfredzame civil society, waarmee ze bedoelen dat alle burgers naar vermogen meedoen aan de samenleving. Als mensen dat nog niet kunnen, zien zij het als hun taak hen daarbij te ondersteunen. "Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Aan de slag met kinderen, jongeren of toch liever met senioren? Kies je voor de dierenbescherming, het vluchtelingenwerk of wordt het de speeltuin? Wil je administratief bezig zijn of liggen jouw talenten op het creatieve, technische of bestuurlijke vlak? Maak gebruik van de vacaturebank in jouw gemeente om passend vrijwilligerswerk te vinden.

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk, maar weet je nog niet precies wat je wilt en kunt? We helpen je graag tijdens een persoonlijk gesprek om jouw vragen te beantwoorden en bij het maken van jouw keuze. Je vindt ons op verschillende locaties in Parkstad. Graag tot ziens! Waardering, leuke sociale contacten, werkervaring, persoonlijke groei? Vrijwilligerswerk levert je veel op! En, je doet het niet voor niets! Vrijwilligerswerk is goud waard voor heel wat verenigingen en maatschappelijke organisaties. En het mooie is, bijna iedereen kan als vrijwilliger aan de slag. Jouw kennis, vaardigheden en kwaliteiten zijn hard nodig. Ook als je voor een korte periode of maar een paar uurtjes beschikbaar bent."

- Duurzaamheid: - De samenwerkende Parkstadgemeenten hebben de ambitie geformuleerd om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om die ambitie te realiseren worden diverse projecten uitgevoerd, waaronder het Zonnepanelenproject Parkstad, dat aan particuliere huishoudens, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère de kans biedt te investeren in duurzaamheid. Ook huurders kunnen meedoen, zij het dat zij vooraf wel toestemming moeten vragen aan de eigenaar van de woning (zoals een woningcorporatie).

- Bedrijfsleven / ondernemen / werkgelegenheid: - "MKB Parkstad is de belangenbehartiger voor MKB-ondernemers in de regio. De afdeling is een actieve partner voor alle lokale overheden om samen het bedrijfsleven in de regio te ondersteunen en te versterken. "Samen staan wij sterk, samen kunnen wij alles aan" is onze missie. De doelstellingen die wij uitdragen zijn: het vormen van een platform tussen MKB-bedrijven en onderwijscluster; invloed uitoefenen (getal=macht) op ontwikkelingen binnen onze regio met als basis bedrijfseconomische zaken; als intermediair optreden tussen de individuele ondernemer en de overige partijen in ondernemersland; het behartigen van belangen in engere zin; voordelen op inkoopgebied; lidmaatschappen; verzekeringen etc.; het ontwikkelen van toekomstvisies op het gebied van wet- en regelgeving met een raakvlak in het MKB in onze regio."

- Open Coffee Parkstad gelooft in de kracht van netwerken én samenwerken. Als ondernemer, zelfstandig professional, vertegenwoordiger, werkzoekende, carrière switcher, maatschappelijk functionaris etc. heb je hier meer dan genoeg mogelijkheden om jouw professionele netwerk op een leuke manier uit te breiden.

- "Ladies' Circle Parkstad 71 is een serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar die onze regio een warm hart toedragen. Een groep dames die zich verenigd heeft met als doel door vriendschap, commitment en passie, mensen service te verlenen daar waar het hard nodig is." Het is een afdeling van de landelijke serviceclub: "Ladies’ Circle Nederland is een serviceclub, wat inhoudt dat wij ons inzetten voor goede doelen. Onze Circles halen geld op voor allerlei mooie projecten, op lokaal, nationaal en internationaal gebied. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het organiseren van evenementen of het verkopen van diverse producten. Geld ophalen is fantastisch en vaak nodig, maar ook worden vaak letterlijk de handen uit de mouwen gestoken. Ladies helpen in vele verschillende situaties door te doen. Denk hierbij aan het organiseren van een high tea voor een vrouwenopvang, wandelen met ouderen, speelgoed inzamelen voor minder bedeelde kinderen of het opschilderen van een wijkgebouw. Onze Ladies zijn van alle markten thuis!"

- De (in 2019 voor de 16e keer toegekende) Parkstad Limburg Economy Award is dé ondernemersprijs van deze regio. Het is een erkenning voor ondernemers (langer dan 5 jaar actief) die een succesvolle bijdrage hebben geleverd aan de economische bedrijvigheid van de regio. De Talent Award is een soortgelijke prijs, als aanmoediging voor startend ondernemerstalent (tussen de 1-5 jaar actief). Onder deze link kun je zien wie de afgelopen jaren de Economy Ward en de Talent Award hebben gewonnen.

- Humor: - En last but not least; omdat er af en toe ook gelachen mag worden ter afwisseling met alle serieuze kost op onze site, vind je op Madlipz Parkstad onder meer korte, vaak bekende filmfragmenten, die op satirische wijze zijn 'nagesynchroniseerd' door bekende voice overs uit de regio.

Reactie toevoegen