Parkstad

Streek
Parkstad
Limburg

parkstad_kaart_van_de_8_gemeenten.jpg

Gestileerde weergave van de regio Parkstad, en de ligging van de gemeenten daarin ten opzichte van elkaar (met dien verstande dat de gemeenten Nuth en Onderbanken sinds 2019 onderdeel zijn van de gemeente Beekdaelen) ©http://zonnepanelenprojectparkstad.nl

Gestileerde weergave van de regio Parkstad, en de ligging van de gemeenten daarin ten opzichte van elkaar (met dien verstande dat de gemeenten Nuth en Onderbanken sinds 2019 onderdeel zijn van de gemeente Beekdaelen) ©http://zonnepanelenprojectparkstad.nl

parkstad_kaart_kopie.jpg

Wat vroeger de Oostelijke Mijnstreek was, heet tegenwoordig Parkstad. Een toepasselijke naam die de verstedelijking én de 'vergroening' die na de mijnbouwtijd heeft plaatsgevonden, goed weergeeft. Op deze kaart zie je de afbakening van de regio Parkstad.

Wat vroeger de Oostelijke Mijnstreek was, heet tegenwoordig Parkstad. Een toepasselijke naam die de verstedelijking én de 'vergroening' die na de mijnbouwtijd heeft plaatsgevonden, goed weergeeft. Op deze kaart zie je de afbakening van de regio Parkstad.

Parkstad

Terug naar boven

Status

- Parkstad is een regio en bestuurlijk samenwerkingsverband in Zuid-Limburg.

- Parkstad is een samenwerkingsverband van de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en de sinds 2019 voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken. De eerstgenoemde 4 gemeenten zijn de verstedelijkte, in de loop van de 20e eeuw - vooral door de mijnbouw - sterk gegroeide en inmiddels aan elkaar gegroeide gemeenten, de laatstgenoemde 2 gemeenten en de 2 daarna vermelde voormalige gemeenten zijn meer landelijk van aard en vallen geografisch gezien tevens onder de streek Heuvelland.

Terug naar boven

Naam

Oudere benaming
Vanouds, althans sinds het bestaan van de mijnindustrie alhier, heette deze regio Oostelijke Mijnstreek. Maar sinds de mijnen gesloten zijn en zeker sinds nadien de transformatie van de streek ´van zwart naar groen´ is afgerond, was deze naam niet passend meer en is, mede om het huidige groene karakter aan te geven, de naam Parkstad geïntroduceerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Volgens prognoses van PBL en CBS krimpt de bevolking van Parkstad van 240.000 in 2007 naar 225.000 in 2025, en het aantal huishoudens van 111.000 naar 109.000. Dit verschijnsel, dat zich in meer regio's in het land voordoet, heet 'krimp'. Zie verder bij 'Recente ontwikkelingen'.

- De Parkstadmonitor is bestemd voor iedereen die geinteresseerd is in de regio Parkstad Limburg. Veel van de cijfers zijn te raadplegen tot op het niveau van de buurten en zijn beschikbaar voor meerdere jaren.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot eind 19e eeuw stond wat tegenwoordig Parkstad heet, bekend als ‘agrarisch district Zuid-Oost-Limburg’. De regio was opgebouwd uit een groot aantal kleine boerengemeenschappen. Met de toenemende industriële vraag naar kolen in het begin van de 20e eeuw vindt hier een radicale verandering plaats. Tussen 1900 en 1975 concentreert het economische leven in deze regio zich volledig op steenkoolwinning. Niet alleen de economie, ook de sociale en culturele activiteiten worden door de mijnen bepaald. De regio floreert en is een van de meest welvarende delen van Nederland. In 1960 kondigt het einde van deze glorierijke tijd zich aan. Nieuwe energiebronnen zoals olie en gas verschijnen op het toneel. In 1965 besluit de regering alle kolenmijnen te sluiten. Plotseling zitten 80.000 mensen zonder werk. De regio gaat door stormachtige tijden en krijgt het zwaar. Maar slaat uiteindelijk terug met nieuwe en innovatieve vormen van werkgelegenheid en toeristische hotspots.

Is de toeristische omzet in Parkstad eind 20e nog nihil, vandaag de dag is de sector hier goed voor 368 miljoen euro en 5.800 fulltime banen. Deze transformatie is te danken aan de bewoners en samenwerkingen tussen politieke leiders, gedreven ondernemers en investeerders met visie. Het gezamenlijk bundelen van kracht heeft geresulteerd in grote dagattracties, aanleg van natuur, ontwikkeling van wandel- en fietsroutes en ruimte voor cultuur. Dit alles met respect voor het mijnverleden, en gebruikmakend van de euregionale ligging en de wil om over de grenzen heen te kijken.

In 15 jaar tijd heeft Parkstad zich ontwikkeld tot een van de groenste stadsregio's van Nederland. Door toerisme, cultuur en natuur als speerpunten in de ontwikkelingsstrategie op te nemen en deze jarenlang consequent door te voeren, is uit het niets een bloeiende sector ontstaan. De transformatiekracht van de regio gaat echter verder dan de toeristische sector. De samenwerking tussen ondernemers en bestuurders maakt Parkstad een voorbeeld op het gebied van economische transformatie. De in 2016 aan de regio toegekende Tourism for Tomorrow Award - zie daarvoor verder het hoofdstuk Landschap etc. - symboliseert de transformatiekracht die zo eigen is voor de regio.

In de regio werken 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. De regio zet in op het stimuleren van haar sterke kanten. Speerpunten zijn nieuwe energie, toerisme en recreatie, zorg, financieel-administratieve dienstverlening en de ontwikkeling van het centrum van de regio: Heerlen-Centrum als centrum van Parkstad.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de plaatsen in) de regio Parkstad, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Historische Kring Het land van Herle. - Historische Kring op Facebook.

- Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), kring Parkstad.

- En natuurlijk bij de lokale heemkundekringen in de regio. Je vindt die bij de plaatsen in kwestie onder het kopje Geschiedenis vermeld.

Terug naar boven

Gemeentelijke herindelingen

- Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben medio 2017 het Herindelingadvies Landgraaf-Heerlen vastgesteld. Door de beoogde herindeling zou een robuuste gemeente ontstaan van bijna 125.000 inwoners, die in staat is de huidige en toekomstige maatschappelijke, economische en ruimtelijk-fysieke opgaven effectief op te pakken. De nieuwe gemeente zou een krachtige bijdrage leveren aan de aanpak van de sociaal-economische opgaven waar de beide gemeenten maar ook de regio al vele jaren mee kampen. De Provincie Limburg heeft het besluit van 24 januari 2017 tot provinciale regie niet lichtvaardig genomen. De vele soms tegenstrijdige belangen, diverse standpunten, verschillend gemotiveerde afwegingen en eigen verantwoordelijkheden zijn meegewogen. En rapporten van onderzoeksbureau BMC en van het Expertteam hebben de inhoudelijke, bestuurlijke en financiële noodzaak van herindeling en versterking van bestuurskracht en organisatiekracht overtuigend aangetoond.

BMC oordeelt dat een fusie de beste kansen biedt om de organisatiekracht op het vereiste niveau te brengen om daarmee de achterstand van veel inwoners op de arbeidsmarkt, het inkomen, de scholing en de gezondheid in te halen. Samengaan vergroot ook de autonomie, omdat er geen besluiten van twee afzonderlijke gemeenten nodig zijn voor zorg of onderwijs. Het feit dat de inwoners van Landgraaf en Heerlen in de burgerpeiling om extra aandacht vragen voor nagenoeg identieke problemen, pleit ook en juist voor een krachtenbundeling in de vorm van een fusie. Het samengaan van Heerlen en Landgraaf betekent volgens de onderzoekers ook dat er meer kans is om extra geldstromen naar de nieuwe gemeente te halen. Die nieuwe gemeente heeft een sterkere positie aan de onderhandelingstafels en heeft zowel provinciaal als nationaal meer invloed.

Alleen een fusie van de ambtelijke organisaties van Landgraaf en Heerlen ('ambtelijke fusie') biedt onvoldoende soelaas om de bestuurskracht te verbeteren en de sociaal-economische problemen voor de inwoners op te lossen, volgens BMC en het Expertteam. Een ambtelijke fusie levert extra bureaucratie op, omdat de ambtenaren dan door twee besturen moeten worden aangestuurd. De ambtenaren voelen zelf ook niets voor die aanpak, die ze als complex en niet duurzaam omschrijven. Bij een ambtelijke fusie ontstaat ook het fenomeen van twee kapiteins op één schip, met mogelijk veel discussie over de vraag wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft. "En het risico dat de gemeentelijke organisatie veel aandacht moet besteden aan interne kwesties, waardoor de aanpak van de problemen waar de inwoners om vragen, niet de aandacht krijgt die nodig is", zo concluderen de onderzoekers. De Raad van State adviseert in december 2017 echter om de herindeling stop te zetten, omdat het proces niet zorgvuldig genoeg zou zijn uitgevoerd. Het kabinet heeft dat advies gevolgd. Kabinet en Raad van State blijven echter wel van mening dat de bestuurskracht in de regio op korte termijn moet worden versterkt. Partijen gaan daarom wederom met elkaar in gesprek. Overigens waren zowel voor- als tegenstanders van deze herindeling van mening dat een eventuele herindeling een groter gebied zou moeten beslaan, waarbij er met name voor werd gepleit om ook Brunssum erbij te betrekken.

- In 2016 hebben de kleine gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen besloten per 1-1-2019 te fuseren tot één nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente heet Beekdaelen.

- De Parkstad-gemeenten Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal lijken vooralsnog zelfstandig te kunnen blijven. Een meerderheid van het Limburgs Parlement vindt anno februari 2017 dat de vier gemeenten niet langer betrokken moeten worden bij gesprekken over herindelingen in Parkstad, omdat er nauwelijks draagvlak is voor een herindeling in de vier gemeenten.

Terug naar boven

Overige recente ontwikkelingen

- IBA Parkstad zoekt naar innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn voor de ontwikkeling van een stad of gebied. IBA bouwt zelf niet, maar regelt processen. Het legt de basis voor een nieuwe oriëntatie op de toekomst waarin maatschappelijke veranderingen worden aangejaagd. Simpel gesteld: IBA draagt bij aan de verbetering van een stad of regio. IBA geeft een Aufschwung. In 2020 eindigt de IBA-periode met een tentoonstelling van de gerealiseerde projecten.

IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor betreffende gebieden. Met als tastbaar resultaat een fysieke verandering in het gebied. Maar minstens zo belangrijk: een cultuuromslag in denken en werken in en waardering voor het gebied. Een hernieuwde trots, die uitnodigt om te investeren. Succesvolle buitenlandse IBA's zoals IBA Emscherpark, IBA Sachsen-Anhalt, IBA Hamburg en de IBA's in Berlijn bewijzen dat een IBA gebieden daadwerkelijk op de kaart kan zetten. IBA Parkstad is de eerste niet-Duitse IBA.

- In 2012 is de Regionale Woonstrategie 2012-2020 vastgesteld.

- In 2010 zijn Parkstad, de gemeenten en de Provincie het eens geworden over het project Buitenring Parkstad Limburg, dat de doorstroming van het verkeer in de regio moet bevorderen. Niet iedereen vindt de nieuwe Buitenring een goed plan. Milieufederatie Limburg en Natuurmonumenten hebben in 2012 het alternatieve plan Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen: een aantrekkelijk en economisch alternatief gelanceerd, dat het landschap niet onnodig belast met nieuw asfalt. De provincie Limburg vindt niet dat dit plan een beter alternatief is: zij liet weten dat volgens haar in het alternatieve plan de reistijd minder daalt, de milieuhinder in de dorpen toeneemt en dat het plan veel duurder zou zijn dan wordt voorgesteld. De Raad van State heeft op 11 maart 2015, na diverse aanpassingen door de provincie, het provinciale inpassingsplan Buitenring Parkstad goedgekeurd. Dat betekent dat het project sindsdien van start kon gaan. - Uitspraak Raad van State over inpassingsplan. - Uitspraak over natuurvergunning. - Uitspraak over verdiepte ligging bij Vaesrade.

De provincie Limburg kan anno 2017 - eerder dan verwacht - beschikken over de laatste stukken grond die nodig zijn voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Voor de 26 km lange Buitenring moesten meer dan 1000 percelen worden verworven. In totaal ruim 300 dossiers. Bijna alle percelen zijn op minnelijke wijze verworven. Er hoefde slechts één perceel te worden onteigend. De eerdere beschikbaarheid van de gronden maakt het mogelijk om de volledige Buitenring eerder dan het aanvankelijk geplande opleveringsjaar 2021 te openen.

- Structuurvisie Parkstad Limburg (2009).

- Regioprogramma 'Naar een duurzaam vitale regio' (2010).

- Onderzoeksbureau Ecorys heeft in 2015 in opdracht van de Provincie Limburg onderzoek gedaan naar de sociaal-economische situatie in Parkstad Limburg. 50 jaar na de sluiting van de mijnen blijkt dat het nog steeds zoeken is naar een structurele positieve omslag van de sociaal- economische situatie in de regio. De vraag dient zich aan wat nodig is om de sociaal- economische situatie op een structurele wijze te verbeteren en optimaal maatschappelijk rendement van toekomstige investeringen in Parkstad te realiseren. De Provincie Limburg wilde deze vraag aan de hand van een feiten- en beleidsanalyse over de periode na de mijnsluiting (1965-2015) laten onderzoeken. Een samenvatting van het rapport vind je op de site van De Limburger en op de site van de NOS.

- Regiodialoog Parkstad Limburg - Provincie Limburg.

- Eindrapport Maatschappelijke kosten-baten analyse Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg.

Terug naar boven

Evenementen

- Op de site Parkstad Popstad vind je welke popconcerten er de komende tijd in de regio zijn. En dat zijn er heel veel!

- Ignite gaat over snelle en bovenal leuke presentaties van mensen die iets interessants te melden hebben. Sprekers mogen voor hun presentaties 20 slides gebruiken, maar elke slide mag slechts 15 seconden in beeld blijven. Daarmee krijgt elke spreker dus slechts 5 minuten om zijn verhaal te doen en wordt hij/zij gedwongen om het bondig te houden. De eerste Ignite vond plaats in 2006 in Seattle (USA), en heeft zich vanaf dat moment ontpopt tot een wereldwijd fenomeen. Nu is er ook Ignite Parkstad! (maart en oktober). Dankzij sponsoren is de toegang gratis.

- De Maatschappelijke Beursvloer 'Parkstad aan Zet' (mei) is een evenement waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en eventueel een kwalitatieve match maken. Bij een match helpt een ondernemer een maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld met het maken van een flyer of het maken van een fietsenhok. In ruil daarvoor doet de organisatie iets terug voor de ondernemer, bijvoorbeeld het organiseren van een teamdag. De matches worden vastgelegd door een notaris.

- Tijdens Parkstad Culinair (2e weekend van september) tonen restaurateurs uit de regio hun kunnen. Geniet van culinaire hoogstandjes, een heerlijk glas wijn, verse cocktails, workshops van de standhouders, en een gevarieerd muzikaal programma.

- Sinterklaas in Parkstad.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2016 is Parkstad uitgeroepen tot beste toeristische bestemming ter wereld. De World Travel & Tourism Council (WTTC) heeft Parkstad Limburg de Tourism for Tomorrow Award - de hoogste toeristische onderscheiding ter wereld - toegekend. Het is de eerste Nederlandse bestemming die de prijs wint en staat daarmee nu wereldwijd te boek als een van de toonaangevende regio's op het gebied van toerisme. Vooral de structurele, complete aanpak die in relatief korte tijd leidde tot een succesvolle ontwikkeling van een 'zwart naar groen' gebied, werd door de jury geroemd.

Parkstad Limburg is het enige voorbeeld in Nederland van de transitie van een voormalig mijngebied naar een toeristische bestemming. Het project bewijst dat een lelijke regio mooi kan worden op haar eigen manier, met accenten op de juiste plekken. Overheden, ondernemers, inwoners en de VVV werkten intensief en vastberaden samen en ontwikkelden in 15 jaar tijd een toeristische bestemming van formaat. Met een omzet in 2015 van €368 miljoen en 5800 nieuwe fulltime banen. In 2015 werd 29% van de totale toeristische omzet van Zuid-Limburg zelfs gerealiseerd door dit vroeger 'lelijkste gebied van de regio'.

Bereikt in een economisch moeilijke tijd, door politieke leiders en investeerders met visie, die het mogelijk maakten grote dagattracties te bouwen (GaiaZoo, Snowworld), natuur aan te leggen (Park Gravenrode), wandel- en fietsroutes te ontwikkelen, een cultureel klimaat te creëren (Pinkpop, Cultura Nova), het mijnverleden te koesteren en betrokkenheid te zoeken bij de inwoner door het aantrekken van vrijwilligers en nadrukkelijk over de grenzen heen te durven kijken naar onze buurlanden. Daarbij heeft de ontwikkeling van Parkstad Limburg het korte bestemmingstoerisme naar Zuid-Limburg doen toenemen omdat het gebied aantrekkelijker is geworden voor de toerist en recreant.

- De Parkstad Limburg Prijs is een kunstprijs die in 1996 is opgestart om een brug slaan tussen jonge kunstenaars, het bedrijfsleven, de overheid en het publiek. Initiator Stichting Promotie Limburgse Kunstenaars stelt zich tot doel talentvolle jonge Limburgse kunstenaars te helpen in hun ontwikkeling. De prijs is bedoeld voor beeldende kunstenaars tot 35 jaar die actief zijn of actief geweest zijn in Nederlands of Belgisch Limburg en een kunstopleiding succesvol hebben afgerond.

- IVN Parkstad.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Parkstad (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van en over het samenwerkingsverband Parkstad Limburg.

- Algemeen: - De site Dit is Parkstad vertelt waar de streek voor staat en wat zij in alle mogelijke opzichten te bieden heeft.

- Media/nieuws: - Nieuws uit Parkstad van De Limburger. - RTV Parkstad is het radio- en tv-station voor deze regio. - Nieuws van Dit is Parkstad op Facebook.

- Jeugd: - Bij Scouting Parkstad besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en repect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen ze zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren.

- Lezen: - Op de site van Parkstad Limburg Bibliotheken vind je overzichten van welke bibliotheken en servicepunten er in de regio zijn. In de online catalogus kun je zoeken naar welke boeken ze hebben en waar die beschikbaar zijn. En ze maken het je graag gemakkelijk. Je kunt met je bibliotheekpas overal lenen, overal terugbrengen, en lenen tegen dezelfde tarieven en voorwaarden.

- Muziek: - Parkstad Popstad is een initiatief waarbij diverse poppodia (waaronder Oefenbunker, Nieuwe Nor en Limburgzaal maar ook de talrijke kleine theaters en café-podia) op diverse vlakken samenwerken. Het platform wil de scene verbinden en tegelijkertijd de rijke poptraditie in de voormalige Oostelijke Mijnstreek aan een groter publiek presenteren. Zij wil jongeren ook laten zien dat Parkstad als popstad ook voor hen genoeg te bieden heeft: opleidingsmogelijkheden, voldoende podia en events voor optredens en de kracht en de wil om samen te werken.

- Sport: - ASC Parkstad is de enige honkbal- en softbalclub in de regio. Je kunt er als volwassene maar ook als kind en jongere terecht; voor iedereen tussen de 11 en 20 zijn er de aspiranten. Kinderen onder de 10 jaar kunnen veelal terecht bij Beeball, een vereenvoudigde vorm van honkbal. Hier kunnen zij kennis maken met de sport en klaargestoomd worden voor de aspiranten. - Basketballclub Tracks Parkstad is een symbiose van Braggarts Heerlen, Brunssum Eagles '72, Kepu Stars, BV Kerkrade, Rolstoelbasketball Lucas en Nepomuk Hoensbroek. Hoe dat zit kun je lezen onder de link. - Sinds zomer 2017 komen de open water zwemmers, de wedstrijdzwemmers (binnen) en de waterpolo'ers van de verenigingen ZV Brunssum, NIMO en KZPC uit onder de vlag van Zwemsport Parkstad.

- Welzijn: - De Vrijwilligerscentrales in Parkstad stimuleren en faciliteren een zelfredzame civil society, waarmee ze bedoelen dat alle burgers naar vermogen meedoen aan de samenleving. Als mensen dat nog niet kunnen, zien zij het als hun taak hen daarbij te ondersteunen.

- Duurzaamheid: - De samenwerkende Parkstadgemeenten hebben de ambitie geformuleerd om in 2040 een energieneutrale regio te zijn. Om die ambitie te realiseren worden diverse projecten uitgevoerd, waaronder het Zonnepanelenproject Parkstad, dat aan particuliere huishoudens, bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3×80 ampère de kans biedt te investeren in duurzaamheid. Ook huurders kunnen meedoen, zij het dat zij vooraf wel toestemming moeten vragen aan de eigenaar van de woning zoals een woningcorporatie. Samen met hun duurzaamheidsexperts stoomt DUW Parkstad je woning klaar voor een gezonde en duurzame toekomst. Zo ga je niet alleen zuinig om met het milieu, maar ook met je eigen portemonnee. Maak een afspraak voor de DUW Check (t.w.v. €250). Deze biedt DUW gratis aan voor alle woningeigenaren in deze regio. DUW is een iniatief van Stichting EnviAA.

Stichting EnviAA vergaart, verzamelt en verbindt alle duurzame initiatieven in de regio Parkstad Limburg, zodat ze samen kunnen werken aan een duurzame leefomgeving, gebaseerd op de driehoek planet-people-prosperity. Het motto van EnviAA is Re-built the future, waarin ze duidelijk maken dat we een toekomst delen, op deze planeet, en we bezig moeten zijn met hoe we de kringlopen kunnen sluiten, zoals energie, materialen en water. Dit doet EnviAA aan de hand van de drie pijlers: gericht op verleden, heden en toekomst. Vertaald in spin-offs met afgestudeerden uit de regio. Gericht op de toekomst ontwikkelt EnviAA de Jorden woning; een 0-energie, 0-materialen en 0-water woning, gebaseerd op gesloten kringlopen, en voor een betaalbare prijs. Gericht op het verleden werkt EnviAA mee aan de vertaling van Re Use Materials, een organisatie gespecialiseerd in het hoogwaardig hergebruiken van secundaire materialen in het bouwproces.

- Bedrijfsleven/ondernemen/werkgelegenheid: - MKB Parkstad is de belangenbehartiger voor MKB-ondernemers in de regio. De afdeling is een actieve partner voor alle lokale overheden om samen het bedrijfsleven in de regio te ondersteunen en te versterken.

- Open Coffee Parkstad gelooft in de kracht van netwerken én samenwerken. Als ondernemer, zelfstandig professional, vertegenwoordiger, werkzoekende, carrière switcher, maatschappelijk functionaris etc. heb je hier meer dan genoeg mogelijkheden om jouw professionele netwerk op een leuke manier uit te breiden.

- Ladies' Circle Parkstad 71 is een serviceclub voor ondernemende vrouwen tot 45 jaar in deze regio.

- De (in 2018 voor de 15e keer toegekende) Parkstad Limburg Economy Award is dé ondernemersprijs van deze regio. Het is een erkenning voor ondernemers die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de sociale, culturele en/of economische ontwikkeling van de regio. In 2018 ging de hoogste eer naar GrausBouw uit Hoensbroek. Het van oorsprong familiebedrijf bestaat al meer dan honderd jaar en is uitgegroeid tot een specialist in onderhoud en renovatie van vastgoed. Onder de link kun je lezen over de visie van directeur/eigenaar René Vanhommerig op Parkstad en Zuid-Limburg.

- Humor: - En last but not least; omdat er af en toe ook gelachen mag worden ter afwisseling met alle serieuze kost op onze site, vind je op Madlipz Parkstad korte, vaak bekende filmfragmenten, die op satirische wijze zijn 'nagesynchroniseerd' door bekende voice overs uit de regio.

Reactie toevoegen