Regio Alkmaar

Streek
Regio Alkmaar
Noord-Holland

regio_alkmaar_kaart_kopie.jpg

De Regio Alkmaar is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten, zijnde Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Op deze kaart wordt de ligging van deze gemeenten in de regio duidelijk aangegeven. (© www.noord-holland.nl)

De Regio Alkmaar is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten, zijnde Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Op deze kaart wordt de ligging van deze gemeenten in de regio duidelijk aangegeven. (© www.noord-holland.nl)

regio_alkmaar_logo.jpg

De gemeenten in de Regio Alkmaar zien dankzij hun samenwerking de toekomst met vertrouwen tegemoet (© www.regioalkmaar.nl)

De gemeenten in de Regio Alkmaar zien dankzij hun samenwerking de toekomst met vertrouwen tegemoet (© www.regioalkmaar.nl)

Regio Alkmaar

Terug naar boven

Status

- Regio Alkmaar is een bestuurlijke regio en strategisch samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar*, Bergen*, Castricum*, Heerhugowaard**, Heiloo*, Langedijk** en Uitgeest*. De regio is onderdeel van het gebied Noord-Holland Noord, waar verder ook nog de bestuurlijke regio's en samenwerkingsverbanden Kop van Noord-Holland en West-Friesland deel van uitmaken.
* = geografische streek Kennemerland.
** = geografische streek West-Friesland.

- Het strategisch samenwerkingsverband Regio Alkmaar is opgericht in 2013. De betrokken gemeenten realiseren zich dat zij een aantal onderwerpen beter in regionaal verband kunnen oppakken en uitwerken dan ieder voor zich afzonderlijk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om wonen, werken, onderwijs en voorzieningen.

- Overigens is het goed om je te realiseren dat streken en regio's in ons land vaak niet hard zijn afgebakend. Zo ook hier. De hierboven genoemde indeling is de meest gangbare. Maar er zijn ook bijv. regionale instanties en/of landelijke instanties met een afdeling in deze regio, die voor hun situatie het gebied anders afbakenen. Elders op deze pagina zie je daar diverse voorbeelden van.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2014 is het Regiobeeld 2025 vastgesteld, waarin Regio Alkmaar met betrekking tot een aantal onderwerpen waarin zij regionaal samenwerkt, beschrijft waar de regio nu staat, waar zij heen wil en hoe zij dat denkt te bereiken. Samengevat: "Strategie: we willen de sterke punten van de Regio, zoals toerisme, duurzame energie en agribusiness inzetten, zodat we een toekomstbestendige regio zijn; we houden daarbij rekening met (demografische) trends en ontwikkelingen, zoals een dalende beroepsbevolking, vergrijzing en verstedelijking. Deze ontwikkelingen vragen om andersoortige voorzieningen en om aanpassingen in de afstemming arbeidsmarkt en onderwijs; alleen zo kunnen we prettig blijven wonen, houden we voldoende (zorg)voorzieningen, blijven we goed bereikbaar, kunnen we een gevarieerd opleidings- en scholingsaanbod behouden en bieden we tegelijk hoogwaardig technisch personeel voor onze bedrijven; zo’n strategische doelstelling behalen kan alleen in regionaal verband, we sluiten aan bij de economisch sterke regio’s in onze buurt: Noord-Holland Noord en Metropool Regio Amsterdam. We willen een regio zijn waar alle inwoners trots op zijn en graag willen (blijven) wonen, leren, werken, vestigen en recreëren.

Daarom willen we in de Regio een goede spreiding van sociale, onderwijs- en zorgvoorzieningen, zodat deze voorzieningen voor iedereen fysiek of digitaal bereikbaar zijn. Ook de kleine kernen blijven zo vitaal. Binnen Regio Alkmaar werken we aan (nog) meer samenhang tussen de domeinen (ruimtelijk-economisch en sociaal), zodat de ambitie die we hebben met de Regio ook daadwerkelijk invulling krijgt door de uitvoering van jaarplannen met concrete uitvoeringsagenda’s. Daarvoor zullen we blijven werken aan draagvlak bij inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en zorginstellingen en bij onderwijsinstellingen. De strategie is bepaald, uitvoeren doen we samen!"

- Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020.

- Detailhandelsvisie Regio Alkmaar.

- De partners van Regio Alkmaar werken al langer samen in diverse beleidsvelden, en hebben in 2017 Urhahn Stedenbouw en Strategie gevraagd een Omgevingsbeeld op te stellen. Dat interpreteren zij als een integraal afwegingskader, een document dat de verschillende gemeenten en alle beleidsvelden bindt. Maar Urhahn ziet ook kansen om middels het Omgevingsbeeld een gezamenlijke ambitie voor de regio neer te zetten, en zich daarmee te positioneren ten opzichte van de MRA (Metropool Regio Amsterdam), de Zaancorridor en de Greenport Noord Holland Noord. Onder meer de concurrentie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de innovatiesector dwingen gemeenten keuzes te maken. Wanneer de gemeenten dat doen in samenwerking met de regio, staan ze samen sterker en zijn ze completer. Bij het vormgeven van het Omgevingsbeeld hanteert Urhahn het motto: wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeente. Urhahn tourt door de regio Alkmaar en zal onderweg wethouders interviewen, buurten bij inwoners en aankloppen bij diverse raadsavonden. Om zo mede input te krijgen t.b.v. het opstellen van het Omgevingsbeeld. Wordt vervolgd dus...

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandel- en fietsroutes in Regio Alkmaar.

- Fietsersbond Regio Alkmaar.

- IVN Noord-Kennemerland. Het IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, wil bijdragen aan een duurzame samenleving, die gericht is op het behoud van de biologische diversiteit en vitaliteit van de aarde. Vrijwilligers nemen mensen mee op excursies, verzorgen cursussen en doen aan educatie en voorlichting. Door mensen te laten genieten en bewust te maken van de rijkdommen van de natuur wil het IVN de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving van mensen verhogen.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van het samenwerkingsverband Regio Alkmaar.

- Welzijn: - Samen met vrijwilligers en maatschappelijke organisaties geeft Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) vorm en inhoud aan een samenleving waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. Vrijwilligerswerk is leuk, leerzaam en zinvol. Iedereen kan iets betekenen, voor een organisatie of een medemens. VCRA is daarbij een verbindende schakel. Persoonlijk en laagdrempelig. Zij zijn de thuisbasis voor vrijwilligerswerk, met een schat aan kennis, ervaring en enthousiasme. Daarmee stimuleren zij iedereen in de regio tot deelname aan vrijwilligerswerk. Zij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. En waar zij kansen zien, nemen zij initiatief. Zo vertalen zij wensen en ideeën in concrete projecten en activiteiten. Hulp vragen en aanbieden in de gemeenten Alkmaar, Bergen en Langedijk kun je eenvoudig via de site Alkmaarvoorelkaar.nl.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Regio Alkmaar Magazine (RAM) is het B2B zakenblad voor ondernemers, bestuurders en instanties in Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk. Het commitment van gemeenten en ondernemersverenigingen geeft het magazine de diepgang waar de ondernemer behoefte aan heeft. Het magazine verbindt al ruim 25 jaar de belangrijkste zakelijke spelers in de regio en laat inhoudelijke geluiden (casussen) horen. Deze praktijkvoorbeelden gaan over: innovatie, samenwerken, kennisdeling en relevante ontwikkelingen in de regio.

- Bij Bedrijvenloket Regio Alkmaar vind je alle bedrijventerreinen in de regio in één overzicht. Wil je je hier vestigen of wil je uitbreiden? Het Bedrijvenloket geeft gratis advies. Het is als ondernemer vaak lastig om er achter te komen wat de ideale locatie is voor je bedrijf, bij wie je moet zijn, welke vergunningen nodig zijn en hoe je aan financiering komt. Het kan een tijdrovende zoektocht zijn. Het Bedrijvenloket biedt je ondersteuning bij je huisvestings- en financieringsvraagstukken, zodat jij kunt doen waar je goed in bent: ondernemen.

- Mobiliteit: - "In het in augustus 2019 aan de Provincie aangeboden Ontwikkelbeeld Mobiliteit Regio Alkmaar is het toekomstperspectief van mobiliteit en bereikbaarheid van de Regio beschreven. De Regio staat voor een forse woningbouwopgave. Om de regio bereikbaar te houden wordt ingezet op knooppuntontwikkeling (bij overstappunten als stations en P+R locaties), infrastructurele maatregelen in het hoofdwegennetwerk, verbeteren van openbaar vervoer en het stimuleren van de fiets door o.a. doorfietsroutes. Ook is het belangrijk om ruimte te geven aan nieuwe en duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals e-bike delen en autodelen.

Wethouder Marcel van Zon van de gemeente Alkmaar: ‘We willen als regio ook de bereikbaarheid verbeteren. Dit gaat beter als er ook buiten de gemeentegrenzen wordt samengewerkt. Daarnaast is het voor de bereikbaarheid van de regio nodig om in te zetten op infrastructurele maatregelen op het hoofdwegennet van de regio. Hiervoor hebben we ook andere partners nodig zoals de provincie, het rijk en de Metropoolregio Amsterdam.’ Gedeputeerde Tekin: ‘Het is goed dat Regio Alkmaar nadenkt over toekomstige bereikbaarheid in relatie tot meerdere opgaven zoals woningbouw’. Met het aanbieden van het Ontwikkelbeeld Mobiliteit hebben de wethouders van de 7 gemeenten de ambities van de Regio toegelicht en is geconstateerd dat er genoeg 'haakjes' zijn om samen op te trekken. De Regio zet nu in op het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek met Rijk, Metropoolregio Amsterdam en provincie Noord-Holland naar adequate mobiliteitsmaatregelen en bijbehorende financieringsmogelijkheden." (bron: gemeente Alkmaar, augustus 2019)

Reactie toevoegen