Brantgum

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

brantgum_dorpshuis_de_terpring_50_jaar_2017.jpg

Dorpshuis de Terpring in Brantgum bestond in 2017 50 jaar, wat ze hebben gevierd met een ouderwetse Bûnte Jûn.

Dorpshuis de Terpring in Brantgum bestond in 2017 50 jaar, wat ze hebben gevierd met een ouderwetse Bûnte Jûn

brantgum_collage.jpg

Brantgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Brantgum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Brantgum plaatsnaambord met dorpswapen [640x480].jpg

Brantgum, plaatsnaambord, met dorpswapen

Brantgum, plaatsnaambord, met dorpswapen

Brandgum..JPG

Daar ligt Brantgum

Daar ligt Brantgum

Brantgum. (2).JPG

Brantgum, met de 12e-eeuwse kerk

Brantgum, met de 12e-eeuwse kerk

Brantgum

Terug naar boven

Status

- Brantgum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- Onder het dorp Brantgum valt ook de buurtschap Fjildbuorren.

- Dorpswapen van Brantgum.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
(eveneens) Brantgum.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Brontegum, 1469 to Brantgum, 1500 thoe brantghum, 1505 Brantghum.

Naamsverklaring
Uitgaande van Brantinga-heem* is de betekenis 'woonplaats van de lieden van de persoon Brant'. Vergelijk Mantgum.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Brantgum ligt NW van Dokkum, ZO van Holwerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Brantgum 41 huizen met 295 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 90 huizen met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De plek waar nu het dorp Brantgum ligt, was hoogstwaarschijnlijk al tamelijk in het begin van onze jaartelling bewoond. Bij de verbreding van de weg Holwerd - Dokkum zijn daarvan enkele sporen gevonden in de vorm van fragmenten aardewerk en een van onregelmatige insnijdingen voorzien stuk rib, dat mogelijk bij het kaarden van wol gebruikt zou kunnen zijn. Veel is het dus niet en van de toenmalige bewoners weten wij eigenlijk heel weinig of niets.

Iets meer kunnen wij zeggen van het ogenblik waarop Brantgum een kerkdorp werd. Bij de restauratie van het kerkgebouw in 1973 werd de pleisterlaag van de muren gehaald en toen kwamen de oudste bouwfragmenten aan het licht. Het daarbij gebruikte materiaal - tufsteen - en de resultaten van een toen uitgevoerd bodemonderzoek brachten aan het licht dat de kerk in de 12e eeuw, dus tussen het jaar 1100 en 1200 gebouwd moet zijn. Aan de hand daarvan zouden wij kunnen zeggen dat het dorp nu zo'n ruim 800 jaar oud is. Van het oorspronkelijk kerkgebouw moeten wij ons niet al te grote voorstellingen maken. Het was een klein, rechthoekig gebouwtje met een oppervlakte van 7 x 14 meter en waarschijnlijk nog zonder toren. In de loop van de tijd is het gebouw in de 15e en 16e eeuw uitgebreid en kreeg het ongeveer zijn tegenwoordige vorm.

Brantgum had vroeger een aantal 'zaten', waarvan de meeste in de loop der tijd verloren zijn gegaan, zoals Amminga, Teijtiema, Jaringa, Menneda, Minnerda, Verdouwema, Montiama en Ripema.

Eind 18e eeuw zijn we in het begin van de tijd van patriotten en Fransen, een tijd die ook Brantgum niet geheel onberoerd heeft gelaten. Zo werd Geert Geerts in 1795 opgepakt omdat hij "Oranje boven" had geroepen. Hij kwam in de gevangenis in Leeuwarden terecht en werd op 29 september veroordeeld tot een half jaar verbanning uit Friesland. Hij keerde later weer in het dorp terug en zijn naam komt dan ook weer voor op de kerklijst van 1798. Wel bleef hij voorlopig uitgesloten van het kiesrecht, want op het stemregister voor de grondvergaderingen van 1798 komt hij niet voor.

Ook bestuurlijk bracht de Franse tijd grote veranderingen. Tot die tijd maakte Brantgum deel uit van de door grietman en bijzitters bestuurde grietenij Westdongeradeel. In 1811 werd die gesplitst in drie kleine gemeenten, Holwerd, Ternaard en Nes, waar een door het Franse gezag aangestelde maire en adjunct maire het voor het zeggen hadden. Het dorp maakte deel uit van de mairie Holwerd. Lang heeft die toestand niet geduurd; na de val van Napoleon en het vertrek van de Fransen uit ons land is de oude toestand weer hersteld. Het door de Fransen ingestelde Kadaster is echter de oude indeling blijven hanteren, daarom valt Brantgum nog altijd onder de kadastrale gemeente Holwerd.

Brantgum was rond 1840 een levendig dorp. Naast landbouw en veehouderij, het hoofdmiddel van bestaan, werden in het dorp tal van beroepen uitgeoefend.zoals bakker, schoenmaker, smid, timmerman, linnenwever, koopman, winkelier, schipper, kastelein, naaister en onderwijzer, zo blijkt uit de Volkstelling van dat jaar. Tien jaar later was de kastelein naast zijn herberg een wagenmakerij begonnen. Zijn vrouw dreef de bij de herberg horende winkel. Bovendien vestigde zich een schilder, een aanwinst voor het dorp.

In 1843 was het aloude schoollokaal vervangen door een nieuw gebouw, waarin zowel meester als leerlingen onderdak vonden. Het traktement van de meester was in die tijd niet bepaald hoog en dat leidde er toe dat de meester in 1856 wegens diefstal van lood van de kerktoren tot een gevangenisstraf van êên jaar werd veroordeeld. Het was een man, "die het noch aan bekwaamheid, noch aan scherpzinnigheid des verstands ontbreekt, een man met kennis en fijn oordeel, maar zonder goeden wil en zedelijke macht", aldus de burgemeester in zijn mededeling aan de gemeenteraad van dit treurige feit. (bron: Wim Keune, streekarchivaris Noordoost Friesland, 1990. Dit stuk is een samenvatting van een veel uitvoeriger betoog over de geschiedenis van Brantgum van dhr. Keune, dat je onder de link kunt vinden)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Waarschijnlijk was er rond 1540 al een school in Brantgum. De school werd eeuwenlang bekostigd uit de opbrengsten van landerijen van de kerkvoogdij. Pas vanaf 1871 komen de kosten voor onderwijs ten laste van de gemeente. In 1989 zijn ze in het pand aan de Stemhusstrjitte getrokken. De indeling van de school was speels en kindvriendelijk. Het aantal leerlingen schommelde jarenlang tussen de 30 en 40. Door de afnemende inwoner- en daarmee ook kindertallen in de dorpen heeft de Ids Wiersmaskoalle na afloop van schooljaar 2014-2015 de deuren moeten sluiten. In dat schooljaar waren er nog maar 25 leerlingen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Brantgum heeft 3 rijksmonumenten.

- De Hervormde kerk dateert oorspronkelijk (en deels nog altijd ) uit de 12e eeuw. Koor en toren zijn er in latere eeuwen aan toegevoegd. De terp waar de kerk op staat is een archeologisch monument.

- Miedenmolen uit 1855.

- Standbeeld van de in Brantgum geboren schilder Ids Wiersma, vervaardigd door beeldhouwer Gosse Dam. - Nog een pagina over Ids Wiersma.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Iepenloftspul (= openluchtspel) Brantgum (eind juni / begin juli).

Terug naar boven

Literatuur

- Tweedehands boeken over Brantgum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Brantgum.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Brantgum op Facebook. - Nieuws uit Brantgum, Foudgum en Waaxens op Twitter.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Terpring (zie de pagina's bovenin onder het menu 'Dorpshuis').

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Brantgum.

Reactie toevoegen