5G-netwerk

Whitepaper KPN over 5G

5G is dé technologie die aanzet tot samenwerken met partners waaraan voorheen wellicht niet gedacht zou worden. Lees in dit whitepaper van KPN hoe 5G onze samenleving verbindt, op weg naar een slimme, duurzame samenleving. Enkele citaten hieruit: "Intro. Economische en maatschappelijke trends dwingen ons om slimmer en duurzamer te gaan werken: bijvoorbeeld in de zorg, in de landbouw en in de logistiek. Data, software en connectiviteit vormen de randvoorwaarden voor datagestuurd werken. Om de slag naar datagestuurd werken mogelijk te maken, zijn we aangewezen op hoogwaardige en realtime informatie-uitwisseling die met grote datavolumes kan werken. 5G rekent af met de laatste beperkingen in snelheid, reactietijd, capaciteit en betrouwbaarheid. Smart is daarom onlosmakelijk verbonden met 5G. In Nederland wordt 5G gezien als dé basis voor smart industry, smart mobility, smart agriculture en smart city.

Wat we de komende jaren gaan zien van 5G, wordt vooral bepaald door de mogelijkheden die wij als mensen onderling creëren. 5G is daarom (nog meer dan 4G) een technologie die aanzet tot samenwerken in ketens, met partners waaraan voorheen wellicht niet gedacht zou worden. Zoeken naar het gezamenlijke belang, dat is de succesfactor voor 5G. KPN bevindt zich in een uitstekende positie om een essentiële rol te spelen in een dergelijk digitaal ecosysteem. In dit whitepaper willen we laten zien wat dat in de praktijk betekent én oplevert voor onze samenleving.

Voorwoord. Het internet, en later het mobiele internet, heeft voor een blijvende verandering in onze economie gezorgd. Traditionele bedrijfsmodellen zijn verdwenen, nieuwe verdienmodellen zijn ontstaan en bedrijven zijn meer dan ooit in contact met klanten en leveranciers. Consumenten hebben er dankzij 4G massaal voor gekozen om ‘always online’ te zijn en hebben streaming services als Spotify en Netflix omarmd. Na de internetrevolutie volgden nieuwe slagen in automatisering, data-analyse en kunstmatige intelligentie (AI). Deze technologieën helpen ons om waardevolle inzichten uit data te halen. Die inzichten vormen het fundament onder doorlopend leren en verbeteren, het verlagen van kosten en het creëren van waarde.

De komende tien jaar zorgt digitalisering opnieuw voor versnelling en vernieuwing: in bedrijfsprocessen en in onze manieren van werken. Ook nu speelt een nieuwe generatie mobiele technologie hier weer een rol in, maar anders dan we tot nu toe gewend zijn. 5G wordt, als technologie voor mobiele connectiviteit, een katalysator voor het bedenken en realiseren van nieuwe en revolutionaire toepassingen in de richting van datagestuurde bedrijfsvoering. Bij KPN noemen we dat smart business, want data is het vertrekpunt voor slim ondernemen.

Slim ondernemen wordt belangrijker dan ooit bij het bedenken van oplossingen voor ingewikkelde problemen in economie en samenleving. Hierbij speelt KPN - met hét netwerk van Nederland - een nadrukkelijke rol. Op verschillende plekken in ons land staat KPN samen met partners aan de wieg van oplossingen die onze economie slimmer maken en verduurzamen. Vanuit onze FieldLabs wordt gewerkt aan smart agriculture, onmisbaar voor de verduurzaming van onze landbouw. We dragen bij aan de ontwikkeling van innovaties in mobiliteit, zoals autonoom rijden. Onze industriële sector wordt slimmer met gerobotiseerde inspecties en ‘smart worker’-toepassingen. 5G biedt ook een fundament voor volledig nieuwe verdienmodellen waarbij ‘connected’ producten als service worden geleverd. En hoe bijzonder zou het zijn als je virtueel én realtime bij een uitverkocht live muziekoptreden kunt zijn in de Johan Cruijff ArenA?

5G gaat een waaier van intelligente vernieuwingen opleveren. Zoals gezegd gaat de rol van KPN hierbij verder dan het leveren van technologie. 5G van KPN is ook een platform waarmee KPN verschillende partners bij elkaar brengt. Want innovatie is steeds vaker een spel waarin verschillende talenten en expertises samenkomen. Om invulling te geven in de zoektocht naar antwoorden op uitdagingen. Of om samen compleet nieuwe services te ontwikkelen die tot nieuwe kansen leiden en soms zelfs tot geheel nieuwe bedrijvigheid. KPN biedt dit whitepaper aan het Nederlandse bedrijfsleven aan om het denken over smart business op basis van innovatieve vormen van connectiviteit vooruit te helpen. Bovendien is het een opmaat naar de lancering van 5G door KPN." In het whitepaper gaat KPN ook uitvoerig in op de zorgvuldigheid die zij betrachten in relatie tot de stralingsnormen; zo moet men bij 5G, net als bij 3G en 4G, voldoen aan alle wettelijke stralingsnormen die daar door Nederland, de WHO en de EO aan worden gesteld. Ook hierna vind je daar de nodige informatie over.

5G en vermeende schadelijkheid voor de gezondheid

Anno 2020 wordt de aanleg van een zogeheten 5G-netwerk - voluit 5e generatie mobiele netwerk of 5e generatie draadloze systemen - in ons land voorbereid. Het netwerk kenmerkt zich door een grotere gegevensdoorvoer en minder vertraging (latentie) dan de voorganger 4G/IMT-Advanced (International Mobile Telephony-Advanced). Het vele malen snellere internet dan de huidige infrastructuur is nodig voor het faciliteren van bijvoorbeeld zelfrijdende auto's, (operatie)robots, apparatuur in huis en slimme sensoren in de landbouw. Het voornemen is om medio 2020 een werkend 5G-netwerk te hebben.

Inmiddels doen er allerlei verhalen de ronde over de vermeende schadelijkheid van straling door mobiele telefonie e.a. mobiele netwerken en die van 5G in het bijzonder. De regering heeft hier daarom gedegen onderzoek naar laten doen en komt in april 2019 tot de volgende conclusies: Uit alle inmiddels afgeronde onderzoeken en de adviezen van de Gezondheidsraad waarin alle literatuur is meegenomen, blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er gezondheidsrisico’s optreden door de aanwezigheid van niet-zichtbare elektromagnetische velden, zolang de blootstelling beneden de blootstellingslimieten blijft. Dat geldt ook na introductie van het 5G-netwerk. Het Agentschap Telecom zal ook toezicht houden op de naleving van de blootstellingslimieten.

Met de introductie van het 5G-netwerk zullen op lokaal niveau antennes met een kleiner bereik hun intrede doen die gebruik maken van hogere frequenties, zoals de 26 GHz band. Daarnaast zullen de 5G-netwerken gebruik maken van antennetechnieken die het mogelijk maken om met meerdere antennes te werken voor het ontvangen en verzenden van informatie over hetzelfde radiokanaal, in een bundel naar de eindgebruiker. Hierdoor kan er sprake zijn van een dynamische blootstelling aan elektromagnetische velden. Maar, ook in deze situaties moet de blootstelling binnen de daarvoor gestelde limieten blijven.

Stichting Elektro Hypersensitiviteit heeft in een brief aan de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aandacht gevraagd voor het optreden van mogelijke gezondheidsrisico’s van blootstelling aan hoogfrequente straling en vraagt om het toepassen van het voorzorgsbeginsel omdat er sprake zou zijn van wetenschappelijke onenigheid. De stichting verwijst daarbij zowel naar een artikel van onderzoeksjournalisten in de Groene Amsterdammer als naar een petitie van internationale wetenschappers. De publicaties waar de artikelen op gebaseerd zijn, betreffen echter allereerst onderzoeken waarbij biologische effecten bij cellen, planten en dieren gevonden zijn, vaak bij blootstellingsniveaus boven de blootstellingslimieten. Daarnaast is het zo dat deze biologische effecten veranderingen in het lichaam zijn die volgens het Kennisplatform Elektromagnetische velden niet tot gezondheidsschade leiden. En verder is het, volgens het kennisplatform, niet mogelijk effecten in cellen, planten en dieren te vertalen naar gezondheidseffecten bij mensen.

Alle details over hoe het nu echt zit met al dan niet schadelijkheid van het 5G-netwerk, hebben staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat en minister Bruins voor Medische Zorg en Sport verwoord in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-4-2019. Omdat wij er een groot voorstander zijn om alle relevante en wetenschappelijk geverifieerde informatie over een onderwerp, dus ook dit onderwerp, op één plek overzichtelijk bij elkaar te hebben, in het kader van waarheidsvinding en duiding, en ter ontkrachting van de complottheorieën en halve dan wel hele onwaarheden die over deze materie de ronde doen, geven wij deze brief hieronder integraal weer (kenmerk DGBI-DE/19098282, onderwerp "5G en gezondheid"):

Kenmerken 5G technologie
"Ongeveer eens per tien jaar maakt de wereld kennis met een nieuwe generatie technologie voor mobiele netwerken. In 1992 zijn de tweede generatie (2G) GSM-netwerken in gebruik genomen. GSM is geschikt voor telefoneren en korte
tekstberichten (SMS). Sinds 2001 is UMTS (3G) beschikbaar in de mobiele netwerken, met meer datacapaciteit dan GSM en geschikt om mee te internetten. Vanaf begin 2013 is LTE (4G) beschikbaar in de mobiele netwerken, met hogere
snelheden en zo nog meer geschikt voor internetten.

Draadloze connectiviteit is een onmisbare grondstof geworden voor de Nederlandse samenleving en een belangrijke voorwaarde voor economische groei en maatschappelijke ontwikkeling. 5G is weer een volgende stap in de digitale
toekomst en kan vanaf 2020 beschikbaar komen. Kenmerkend voor 5G is de veel hogere datacapaciteit en lagere latentie (vertraging) in de communicatie tussen apparaten. Met deze technologische innovatie van 5G kan zo een breed palet aan diensten geleverd worden aan klanten die sterk uiteenlopende behoeftes hebben. Een belangrijk onderdeel van de infrastructuur wordt gevormd door antennes, die signalen verzenden en ontvangen. Antennes zetten elektrische signalen om in niet-zichtbare elektromagnetische velden (EMV).

Met de introductie van het 5G-netwerk zullen op lokaal niveau antennes met een kleiner bereik hun intrede doen die gebruik maken van hogere frequenties, zoals de 26 GHz band. Daarnaast zullen de 5G-netwerken gebruik maken van
antennetechnieken die het mogelijk maken om met meerdere antennes te werken voor het ontvangen en verzenden van informatie over hetzelfde radiokanaal, in een bundel naar de eindgebruiker. Hierdoor kan er sprake zijn van een
dynamische EMV-blootstelling. Echter, ook in deze situaties dient de EMV-blootstelling binnen de daarvoor gestelde limieten te blijven.

Huidig beleid
Om gezondheidsschade van sterke elektromagnetische velden te voorkomen heeft een internationale commissie blootstellingslimieten opgesteld voor elektromagnetische velden, die ook in Nederland worden gehanteerd. Deze
limieten bevatten een ruime veiligheidsmarge, die rekening houden met kwetsbare groepen, zoals ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. De veiligheidsmarges zijn vijftig keer lager dan het niveau waarboven
gezondheidseffecten kunnen optreden. De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) beoordeelt hiervoor regelmatig de stand van de wetenschap op het gebied van elektromagnetische velden en gezondheid.
Er zijn verschillende blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden van verschillende frequenties. De limieten zijn gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden.

Ook voor het gebruik van de hogere frequentiebanden zoals de 26 GHz-band zijn deze limieten van toepassing. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, zolang de limieten gehanteerd worden. Omdat 5G uiteindelijk van alle frequentiebanden die daarvoor zijn aangewezen gebruik kan maken, zijn ook de adviezen van de Gezondheidsraad - die daar de afgelopen jaren betrekking op hadden - nog steeds relevant en worden in deze brief ook meegenomen.

Op grond van het Besluit radioapparaten 2016 en de Europese Radio Richtlijn dienen radioapparaten, zoals mobiele telefoons, voor het op de markt aanbieden te voldoen aan de ICNIRP-limieten. Om aan te tonen dat deze apparatuur veilig is, hanteert de industrie de blootstellingslimieten zoals die beschreven zijn in de Europese normen. Producten met een CE-markering voldoen volgens de fabrikant aan deze normen. Dezelfde eis is ook van toepassing op de eerste
ingebruikneming van zenders/antennes, zoals voor 5G. Het Agentschap Telecom houdt hier toezicht op en doet veldsterktemetingen door het gehele land om te controleren of de blootstellingslimieten niet worden overschreden.

Uit metingen van het Agentschap Telecom door het gehele land blijkt (over het gehele radiofrequentiegebied van 100 kHz tot 6 GHz) dat de limieten nergens worden overschreden en ook ver onder de strengste blootstellingslimieten
bevinden. Dit wordt uitgedrukt in volt per meter (V/m). Op straatniveau wordt in de meeste gevallen 0,5 tot 3 V/m gemeten. In een woning is dit 1 V/m. Dit is ver onder de strengste blootstellingslimiet van 28 V/m. Alle metingen zijn te vinden
op de website van het Antennebureau. Waar we vervolgens voor staan en op inzetten is het meten en monitoren van de EMV-waarden in de publieke ruimte om te borgen dat deze binnen de daarvoor geldende limieten blijven. Het voornemen is om deze beschikbare metingen te koppelen aan het publiek toegankelijke antenneregister. Het Agentschap Telecom doet ook metingen op 5G-testlocaties. De eerste resultaten worden rond juni beschikbaar gesteld op de website van het Antennebureau. Om burgers zekerheid te bieden dat de EMV blootstelling binnen de limieten blijven worden deze limieten vastgelegd in de wet, zoals aangekondigd in het Actieplan Digitale Connectiviteit. Zo kan Agentschap Telecom hier passend toezicht op houden, ook in de gebruiksfase (na de ingebruikname) van radioapparaten.

Aanbevolen limieten Europese Unie
De Europese Unie heeft alle lidstaten aanbevolen om de blootstellingslimieten van de ICNIRP na te leven ter bescherming van de gezondheid van de bevolking. Het RIVM heeft een overzicht van het internationale beleid op het gebied van risico's van elektromagnetische velden. Per land kan wel de wet- en regelgeving verschillen, mede omdat de Europese aanbeveling niet bindend is. Zo zijn er lidstaten die (a) de aanbevolen limieten hebben opgenomen in nationale
wetgeving, (b) de limieten niet-bindend hebben verklaard, of soepelere limieten of helemaal geen regelgeving hebben, en (c) strengere limieten hanteren uitgaande van het voorzorgprincipe en/of als gevolg van publieke druk. De ICNIRP-limieten worden ook in Nederland gehanteerd en worden in wetgeving vastgelegd. Het 5G-netwerk moet net als de huidige mobiele netwerken voldoen aan internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.

5G en gezondheid
Er is vanaf de komst van mobiele netwerken veel onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten. In deze paragraaf worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht en wordt gereageerd op de brief van de Stichting
ElektroHyperSensitiviteit (EHS).

ZonMw-onderzoeksprogramma EMV
In opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) coördineert ZonMw al sinds 2006 een grootschalig onderzoeksprogramma van 16,6 miljoen euro op het gebied van hoog- en laagfrequent EMV. Het programma
richt zich op (1) de biologische interactie tussen blootstelling aan EMV en het menselijk lichaam; (2) epidemiologische onderzoeken naar het verband tussen blootstelling aan EMV en het optreden van gezondheidseffecten; (3) de
gepercipieerde risico’s van EMV; en (4) technologische aspecten van EMV. Op een na zijn alle onderzoeken inmiddels afgerond en een groot aantal is gepubliceerd. Tot dusverre is uit de onderzoeken naar voren gekomen dat er geen aanwijzingen zijn dat blootstelling aan radiofrequente EMV door mobiele telefonie leidt tot gezondheidseffecten.

Een van de studies uit het ZonMw-programma (COSMOS 9 ) is verlengd tot 2023. Dit betreft een zeer groot Europees cohortonderzoek, waarin enkele honderdduizenden mensen gevolgd worden, met als doel lange termijn
gezondheidseffecten te achterhalen. Ook wordt hun gebruik van telecommunicatiemiddelen vastgelegd en wordt hun gezondheidsstatus door de tijd heen gemeten, zodat verbanden tussen blootstelling en gezondheid kunnen
worden onderzocht. Nederland is een van de deelnemende landen.

Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad volgt de ontwikkelingen rond elektromagnetische velden en gezondheid en rapporteert daar zo nodig over. Het meest recente advies over radiofrequente EMV 10 richtte zich op mogelijke lange termijn gezondheidseffecten van het gebruik van mobiele telefoons. Hierover heeft de staatssecretaris van IenW uw Kamer geïnformeerd op 1 december 2017 (Kamerstuk 27561, nr. 45). In haar advies concludeert de Gezondheidsraad dat er geen bewezen verband bestaat tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en het risico op het ontstaan van tumoren in de hersenen of het hoofd-halsgebied. Hoewel de Gezondheidsraad oordeelt dat het verband onwaarschijnlijk is, adviseert zij wel lopende cohortonderzoeken ook na 2019 voort te zetten. Naar aanleiding hiervan is ook besloten het eerder genoemde COSMOS-onderzoek te verlengen.

Kennisontsluiting (Kennisplatform EMV)
In het kennisplatform EMV werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden en kennis te ontsluiten voor burgers, werknemers en lagere overheden. Hier worden ook alle wetenschappelijke inzichten uit het ZonMw-programma ontsloten. Volgens het Kennisplatform wordt iedereen in Nederland dagelijks - thuis en op het werk - blootgesteld aan elektromagnetische velden van telecommunicatie- en elektriciteitstoepassingen. De velden zijn afkomstig van bijvoorbeeld mobiele telefoons, zendstations, elektrische apparaten en elektriciteitsnetwerken. Deze apparatuur en de velden moeten voldoen aan Europese blootstellingslimieten ter bescherming van burgers of werknemers.

Echter, blootstelling betekent nog geen gezondheidsrisico. Volgens het Kennisplatform kunnen elektromagnetische zendsignalen schadelijk voor de gezondheid zijn als ze sterker zijn dan de gehanteerde blootstellingslimieten. Bij
blootstelling aan zendsignalen die lager is dan de blootstellingslimieten is geen bewijs gevonden voor mogelijke gezondheidseffecten. In de onderzoeken naar gezondheidseffecten is gekeken naar het mogelijk ontstaan van hersentumoren en schade aan het DNA. Ook is gekeken naar mogelijke effecten op zintuigen, hersenen, het zenuwstelsel, hart en bloedvaten, hormonen, het afweersysteem, de vruchtbaarheid en effecten tijdens de zwangerschap. De totale blootstelling van alle stralingsbronnen samen moet dus altijd onder de blootstellingslimieten blijven. Dit verandert niet met de komst van 5G. Het Agentschap Telecom van EZK controleert de sterkte van elektromagnetische velden en gaat metingen
uitvoeren bij (test)opstelling van 5G-antennes in de publieke leefomgeving.

De zorgen van Stichting EHS
De Stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS) heeft in haar brief aan de Vaste Commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (uw kenmerk:2019Z03392) aandacht gevraagd voor het optreden van mogelijke
gezondheidsrisico’s van blootstelling aan hoogfrequente straling en vraagt om het toepassen van het voorzorgsbeginsel omdat er sprake zou zijn van wetenschappelijke onenigheid. De Stichting verwijst daarbij zowel naar een artikel
van onderzoeksjournalisten in de Groene Amsterdammer als naar een petitie van internationale wetenschappers (5G-appeal). De Stichting uit daarbij ook haar zorgen over een te eenzijdige samenstelling van adviescommissies.

Allereerst is het van groot belang te onderstrepen dat alle Nederlandse wetenschappers moeten voldoen aan de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. De principes eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij leidend. Ook ZonMw hanteert deze gedragscode bij het verstrekken van subsidies aan onderzoeksconsortia. De Gezondheidsraad hanteert daarnaast ook de ‘Code ter
voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling’, die zij zelf mede heeft opgesteld. Er wordt dan ook te allen tijde van uitgegaan dat wetenschappelijke onderzoeken en adviezen zorgvuldig en onafhankelijk tot stand
zijn gekomen.

De publicaties waar 5G-appeal en de Groene Amsterdammer zich op baseren, betreffen onderzoeken waarbij biologische effecten bij cellen, planten en dieren gevonden zijn, vaak bij blootstellingsniveaus boven de blootstellingslimieten.
Echter, deze biologische effecten (die betrekking hebben op de opwarming van (delen van) het lichaam door zendsignalen) zijn veranderingen in het lichaam die volgens het Kennisplatform EMV niet tot gezondheidsschade leiden. Daarnaast is het, volgens het Kennisplatform, niet mogelijk effecten in cellen, planten en dieren te vertalen naar gezondheidseffecten bij mensen. De schrijver van het artikel ‘Bellen schaadt cellen’ heeft daarnaast selectief wetenschappelijke informatie en argumenten gekozen om tot de conclusie te komen. Dit is een eenzijdige benadering en geen evenwichtige beoordeling van de beschikbare wetenschappelijke kennis.

De klachten die elektrogevoeligen beschrijven, kunnen reëel en ernstig zijn en de kwaliteit van leven nadelig beïnvloeden. De oorzaak van de klachten is wetenschappelijk niet duidelijk. Het Kennisplatform EMV verwacht ook dat verder
onderzoek op de korte termijn geen duidelijkheid zal geven over de oorzaak. Onderzoek is lastig, onder andere doordat de aard van de klachten zo verschillend is onder elektrogevoeligen, als ook de bronnen waarbij ze die ervaren. Het Kennisplatform geeft aan dat eerst een goede begripsomschrijving en een diagnosemethode nodig is als basis voor verder onderzoek naar elektrogevoeligheid.

Samenvattend
Het is belangrijk dat de leefomgeving van mensen gezond en veilig is en ook als zodanig wordt ervaren. Het kabinet heeft sinds 2006 ruim 16 miljoen euro geïnvesteerd in wetenschappelijke onderzoeken om te achterhalen of er
gezondheidsrisico’s optreden door aanwezigheid van EMV. Uit alle inmiddels afgeronde onderzoeken en de Gezondheidsraadadviezen waarin alle literatuur is meegenomen, blijkt echter dat er geen aanwijzingen hiervoor zijn, zolang de
blootstelling beneden de blootstellingslimieten blijft. Dat geldt ook na introductie van het 5G-netwerk. Het Agentschap Telecom zal ook toezicht houden op de naleving van de blootstellingslimieten.

Daarnaast blijf het kabinet de nieuwste wetenschappelijke resultaten op de voet volgen. Zo worden de komende jaren meer onderzoeksresultaten verwacht, bijvoorbeeld van het Europese onderzoeksproject COSMOS, waaraan enkele
honderdduizenden mensen deelnemen. Ook spelen het Kennisplatform EMV en organisaties als het RIVM, Gezondheidsraad en GGD’en een belangrijke rol in de
advisering en ontsluiting van kennis op het gebied van EMV.

Tenslotte wil het kabinet de transparantie en voorlichting over EMV verder versterken. Dit kwam ook aan de orde bij de actielijn “lokaal beleid” uit het actieplan digitale connectiviteit. Zo gaan we in gesprek met gemeenten over de
uitdagingen die de introductie van 5G met zich meebrengt op het lokale niveau. We zullen in die gesprekken 5G en gezondheid ook meenemen. Verder zullen alle veldsterktemetingen (EMV) die Agentschap Telecom uitvoert ook worden op
genomen in het publiek toegankelijke antenneregister. Tevens zullen de ICNIRP-limieten voor EMV geborgd worden in de Telecommunicatiewet, zodat het Agentschap hier ook passend toezicht op kan houden."

5G en complottheorieën

Ondertussen zijn er sinds voorjaar 2020 mensen en groeperingen die in de vermeende schadelijkheid van de 5G-zendmasten geloven en ze daarom als protest in brand steken. - Van 3 april tot eind mei 2020 waren het er al 29. Onder de link vind je meer informatie over de complottheorieën waar dergelijke mensen in geloven.

"Het coronavirus en het 5G-netwerk. Wie had in 2019 gedacht dat die twee dingen aan elkaar gelinkt zouden worden? Maar wat houdt het complot nou precies in en waarom geloven sommige mensen erin? Allereerst, wat geloven mensen nu eigenlijk? Al jaren zijn sommige mensen ervan overtuigd dat zendmasten slecht zijn voor de volksgezondheid. Daar is geen enkel bewijs voor, maar toch blijft een groep mensen angstig. Zij denken: wat als die straling toch gevaarlijk is? Het woord straling klinkt eng: je ziet het niet, en de associaties met Tsjernobyl zijn snel gemaakt, terwijl het om een heel ander soort straling gaat.

Toen eind 2019 het coronavirus uitbrak, kreeg de zendmast een nieuwe rol in het verhaal. En dan met name de masten die een 5G-signaal uitzenden. Dat signaal zou mensen vatbaarder maken om covid-19 te ontwikkelen, de ziekte die je krijgt van het coronavirus. Er gingen zelfs complotten rond waarin 5G de oorzaak was van de ziekte, in plaats van het coronavirus. Het 5G-complot is een plausibel broodjeaapverhaal. Zulke verhalen zullen al snel worden bestempeld als klinklare onzin. Maar volgens Theo Meder, onderzoeker van volksverhalen bij het Meertens Instituut, kan een onlogisch verhaal zich na verloop van tijd ontwikkelen tot een plausibel broodjeaapverhaal. En dat is precies wat er volgens hem gebeurt met het 5G-complot." (bron en voor nadere informatie zie het artikel 'Waarom geloven mensen in het 5G-complot', door Roeliene Bos, in Quest, 1-5-2020)

Reactie toevoegen