Ruimtelijke ordening

ruimtelijke_ordening_boek.jpg

Over een veelomvattend en complex onderwerp als de ruimtelijke ordening zijn natuurlijk vele boeken en studies verschenen, waaronder het hier afgebeelde boek. Via de link op deze pagina kunt u deze boeken online bestellen.

Over een veelomvattend en complex onderwerp als de ruimtelijke ordening zijn natuurlijk vele boeken en studies verschenen, waaronder het hier afgebeelde boek. Via de link op deze pagina kunt u deze boeken online bestellen.

- De Canon van de Ruimtelijke Ordening beschrijft 35 'iconen' van de ruimtelijke ordening. Objecten die ieder voor zich model staan voor een bepaald type bijzonderer ruimtelijke ontwikkeling in de afgelopen decennia en soms zelfs eeuwen. Het betreft: Randstad en Groene Hart, IJsselmeerpolders, Nagele, Blokjeskaart, Houten, Ecoduct Best, Pieterpad / Pieterburen, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Bolwerk Zwolle, Plan Berlage / Amsterdam-Zuid, Heveadorp, Rijksstraatwegenplan 1814 / Zwolle-Enschede, Rijkswegenplan 1927 / Oudenrijn, Zuid-Willemsvaart, Naardermeer, Algemeen Uitbreidingsplan AUP Amsterdam, Kootwijkerzand, Lijnbaan Rotterdam, Deltawerken, Stokstraatkwartier Maastricht, Midden-Delfland, Tielerwaard, Dapperbuurt Amsterdam, Oostelijke Mijnstreek, Haagse Beemden Breda, Krakers Nijmegen, Céramique Maastricht, Mainports Rotterdam / Schiphol, Vinex Leidsche Rijn Utrecht, Beerze Reusel, intensieve veehouderij Nederweert, Paleiskwartier 's-Hertogenbosch, Korenwolf Limburg, Randstadrail en Waddenzee.

- De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van IenM, EZ en BZK. Velden waarover de raad adviseert zijn: wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel (kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid. Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming. Op de site van de Rli vindt u vele rapporten over de genoemde onderwerpen.
Enkele voorbeelden:
- Adviesrapport over de toekomst van de stad (2014).
- Adviesrapport Kwaliteit zonder groei: over de toekomst van de leefomgeving (2014).

- RUIMTEVOLK is een multidisciplinair inspiratieplatform en werkplaats voor steden, dorpen en regio’s. In de zoektocht naar duurzame antwoorden op maatschappelijke opgaven, organiseren we kennis en inspiratie door middel van kruisbestuiving en het leggen van nieuwe verbindingen tussen disciplines en spelers in de steden en dorpen. Als kennisorganisatie nemen zij een bijzondere en onafhankelijke positie in tussen lokale, regionale en nationale overheden, (kennis)instituten, maatschappelijke instellingen, burgers en ondernemers. Dat doen zij met hun team en uitgebreide kennisnetwerk, dat zij sinds 2007 zorgvuldig hebben opgebouwd en zich uitstrekt tot in de haarvaten van de Nederlandse steden en regio’s: van Leiden tot Lochem, Heerlen tot Hornhuizen en van Amsterdam tot Appingedam. Op hun site Ruimtevolk vindt u vele inspirerende blogs van mensen uit het vak over de toekomst van de ruimtelijke ordening.

- Het Ruimtevolk Jaarboek 2012. Nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening biedt ca. 50 inspirerende artikelen van deskundigen die hun visie geven op de huidige ruimtelijke ordening in ons land en waar het de komende jaren volgens hen heen zou kunnen of moeten. Het jaarboek is via de link ook online te lezen.

- VOER - een afkorting van Visies Op Erfgoed & Ruimte - is een online platform dat opinies presenteert op het gebied van erfgoed in de ruimtelijke ordening. De afkorting VOER staat symbool voor de missie: uiteenlopende visies rondom erfgoed en ruimte presenteren en hiermee food for thought, 'denkvoer' of kortweg 'voer' te leveren.

- Het belangrijkste deel van het leven van de meeste mensen speelt zich vooral af in het verband van stadsgewesten en streken. Ook de meeste bedrijven en voorzieningen opereren vooral in regionale verbanden. Maar hoe zien die ruimtelijke verbanden er werkelijk uit, veranderen ze, en wat betekent dat voor het functioneren van het middenbestuur? Het onderzoeksrapport "De veranderende geografie van Nederland" (prof. dr. P. Tordoir, drs. A. Poorthuis en dr. P. Renooy, maart 2015, rapport is onderaan de pagina te downloaden) geeft antwoord op die vragen. Activiteitennetwerken in Nederland worden nauwkeurig in kaart gebracht en vertaald naar beleidsconsequenties op het geografische mesoniveau: tussen het lokale en het nationale. We doen dat aan de hand van een analyse van grootschalige, meerjarige databestanden over de structuur van en netwerken in de economie, en over het dagelijkse verplaatsingsgedrag en verhuizingen van burgers en werkplekken. Ruimtelijke structuren zijn het resultaat van trage processen met een lange historie. Veranderingen in ruimtelijke patronen zijn nauwelijks merkbaar en manifesteren zich geleidelijk. Ze hebben echter grote gevolgen voor het functioneren van de economie en voor de kwaliteit van leven. Ook de geografie van Nederland verandert. En die verandering heeft consequenties voor beleid. Beleid op diverse terreinen, van arbeids- en woningmarkt tot het beleid ten aanzien van natuur en milieu. Wat zich openbaart is een ‘stromenland’ waarin zich de contouren van een vernieuwend Nederland aftekenen. Er bestaat een dicht, maar opvallend sterk gestructureerd mozaïek van bovenlokale netwerken, dat in belangrijke mate wordt gedreven door de opkomende kennis- en diensteneconomie en door onze steeds meer toenemende mobiliteit.

- Boeken over ruimtelijke ordening (online te bestellen).

- Hoe het landelijk gebied er in 2040 uit zal zien, weet niemand. Toch is een aantal trends aan te wijzen dat nu al zichtbaar is en voor een groot deel de richting zal bepalen waarin het zich gaat ontwikkelen. Het landelijk gebied wordt steeds meer een multifunctionele leef- en werkomgeving, waarbinnen initiatieven van burgers en bedrijven oplossingen aandragen voor lokale problemen. Schaalvergroting van (agrarische) bedrijven en voorzieningen gaan gelijk op met een toename van kleinschalige en lokale initiatieven van burgers en bedrijven. Technologische innovatie kan de bedrijvigheid en de leefbaarheid in het landelijk gebied vergroten. Tot slot is een toename van extreme gebeurtenissen mogelijk door klimaatverandering of de uitbraak van dierziekten.

De grote en vaak onomkeerbare veranderingen in het landelijk gebied vragen een actieve en wendbare opstelling van de Nederlandse gemeenten. Zij kunnen het beste samen met burgers en bedrijven de uitdagingen oppakken die deze veranderingen met zich meebrengen. Dat concludeert Alterra Wageningen UR in een trendverkenning voor het landelijk gebied op thema’s als landbouw, demografie, werkgelegenheid, recreatie en natuur. De VNG heeft de trendverkenning laten uitvoeren omdat ze constateert dat het Rijk haar aandacht vooral richt op trends in het stedelijk gebied. Daarbij blijven ontwikkelingen en uitdagingen in het landelijk gebied onderbelicht. Dit ondanks het feit dat het landelijk gebied van groot belang is voor de stad als leverancier van voedsel, recreatieve ruimte, groen, transport en energie. De trendverkenning van Alterra geeft bestuurders en ambtenaren van gemeenten niet alleen inzicht in de belangrijkste trends per thema, maar geeft ook aan waar de uitdagingen voor hen liggen. Voor nadere informatie zie het rapport Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied. Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied op de site van Alterra Wageningen UR.

- De staat van de ruimte 2010: de herschikking van stedelijk Nederland. (PBL)

- Gebiedsontwikkeling.nu is een (kennis)netwerk voor professionals en studenten die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling. Het onafhankelijke platform biedt vanuit wetenschap en praktijk: nieuws & actualiteiten, een agenda-overzicht met evenementen, congressen e.a. bijeenkomsten en inspiratie, onderzoek, verdieping en opinie ten aanzien van gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling.nu is een initiatief van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.