Offingawier

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Offingawier.JPG

Offingawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Sneek, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

Offingawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Sneek, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

offingawier_collage.jpg

Offingawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Offingawier, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Offingawier (2).JPG

Dorpsgezicht Offingawier

Dorpsgezicht Offingawier

Offingawier (3).JPG

Het kerkje van Offingawier

Het kerkje van Offingawier

Offingawier (4).JPG

Het landschap bij Offingawier

Het landschap bij Offingawier

Offingawier

Terug naar boven

Status

Offingawier is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Wymbritseradiel. In 1984 middels grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Sneek, in 2011 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Offenwier.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Vffenwere, 1328 Offinghewere, 1335 Oftingherwier, 1495 Offangeer, 1505 Offingawier.

Naamsverklaring
Betekent wier = weer 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning' van het geslacht Offinga 'de lieden van de persoon Offa'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Offingawier ligt direct O van de stad Sneek, Z van het dorp Goënga, ZZW van het dorp Gauw, WZW van het dorp Terherne, W van de Snitser Mar, NNW van het dorp Uitwellingerga, en N van het dorp Oppenhuizen en de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Offingawier 14 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De inwoners van Offingawier ervaren al jaren verkeersoverlast. Vooral de laatste paar jaar is er veel verkeer bijgekomen, doordat er meer toeristen naar de Snitser Mar gaan. Daarnaast zijn er veel mensen die het dorp gebruiken als sluiproute van en naar Sneek. De verkeerscommissie van het dorp maakt zich ook grote zorgen om de bouw van de Sneker nieuwbouwwijk Houkepoort. Dat zou voor nog meer sluipverkeer kunnen zorgen. Volgens de inwoners zou een oplossing zijn dat er een extra aftakking komt van de rondweg naar de Snitser Mar, zodat het verkeer niet meer door het dorp gaat. Ze hebben in september 2018 Veilig Verkeer Nederland ingeschakeld om hen te helpen met het onderzoeken van mogelijke oplossingen. (bron en voor nadere informatie zie: Omrop Fryslân, 17-9-2018)

- Samenvatting van de Toekomstvisie Offingawier (2012): De inwoners zijn over het algemeen tevreden over hun dorp. De kleinschaligheid, het landelijk karakter en de openheid worden zeer gewaardeerd. Behoud van deze waarden is van groot belang. Er moet een duidelijke groene buffer blijven bestaan tussen het dorp en grote buur Sneek. Een werkgroep gaat daartoe aan de slag met het opstellen van een groenplan. De verkeerssituatie wordt, ondanks de recente aanleg van een voetpad, nog als zeer onveilig ervaren, evenals de kruising Fiifgeawei/Paviljoenwei en de plaats waar fietsers en voetgangers oversteken bij de rondweg Sneek. Tenslotte wordt het sluipverkeer door het dorp als een groot probleem ervaren.

Er is binnen het dorp veel belangstelling voor ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Een werkgroep zal zich hiermee bezig gaan houden. Woningbouw is in Offingawier voorlopig niet aan de orde maar voor veel inwoners wel bespreekbaar. Er is belangstelling om bestaande woningen te kunnen aanpassen zodat met name ouderen zo lang mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen. Er bestaat behoefte aan een ontmoetingsplek en/of speelveldje waar jong en ouder elkaar kunnen treffen. Men is blij met het dorpshuis, al kan de inrichting nog wel wat sfeervoller. Er is behoefte aan een terras buiten het gebouw. De inwoners vinden de kerk en het kerkhof van groot belang voor het dorp. Een werkgroep onderzoekt of er mogelijkheden zijn en draagvlak is voor de overname van de kerk en het kerkhof van de kerkelijke gemeente (wat inmiddels gebeurd is, waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden). De inwoners zijn tegen verdere recreatieve ontwikkelingen in het Pottengebied. Men staat over het algemeen positief tegenover kleinschalige recreatieve ontwikkelingen, ook binnen de dorpskern.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Offingawier heeft 1 rijksmonument, zijnde de kerktoren dan wel klokkenstoel (op de pagina van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zien wij beide termen gebezigd worden).

- Offingawier heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de Hervormde (PKN) Nicolaaskerk (Fiifgeawei 6). De zaalkerk met houten geveltoren uit de 19e eeuw is in 1882 naar plannen van architect Albert Breunissen Troost in eclectische vormen ommetseld. De originele kerk is gebouwd in 1335 en is binnen de omgemetselde muur deels nog aanwezig. Dit is pas ontdekt in 1984, toen de muur aan de zuidkant zo erg verzakt was dat er stukken uit het plafond naar beneden kwamen en er onderzoek werd gedaan naar de toestand van de kerk. Het is daarmee het oudste gebouw van de voormalige gemeente Sneek. De huidige luidklok uit 1948 van klokkengieterij Van Bergen is een vervanging van een door de Duitse bezetter gevorderde luidklok uit 1637. Het orgel is in 1908 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

Protestantse Gemeente De Lege Geaën besloot in 2008 om vier van de zes kerken die ze in beheer had af te stoten (de hoofdkerk is de kerk in Gauw, verder behouden ze vooralsnog de kerk in Tersoal). Waaronder deze kerk. De inwoners hebben daarop plannen ontwikkeld om de kerk en het kerkhof over te nemen. En zo geschiedde. In 2014 is de kerk in Goënga aan een lokale stichting overgedragen, in 2016 de Nicolaaskerk in Sibrandabuorren, in mei 2017 de Vituskerk in Tersoal en in december 2017 de Nicolaaskerk in Offingawier. Door het jaar heen worden er in de kerk nog ca. 5 diensten gehouden (net als in Sibrandabuorren). Of het dorp zelf nog bepaalde activiteiten in de kerk onderneemt, is ons niet bekend; over de actuele situatie kunnen wij op de dorpssite geen gegevens vinden. Uit de Toekomstvisie (2012) maken wij op dat de kerk, naast de jaarlijkse ca. 5 reguliere kerkdiensten, met name nog gebruikt zal blijven worden voor rouw- en trouwdiensten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Onder Dorpsbelang is ook een activiteitencommissie actief, die allerlei activiteiten organiseert voor alle inwoners van Offingawier. Dit is een zeer actieve groep mensen die minstens maandelijks een activiteit voorbereiden en organiseren. Dit varieert van de vaste feestavonden tot de jaarlijkse nieuwjaarsborrel en de jaarlijkse BBQ, die door jong en oud goed worden bezocht en zeer op prijs worden gesteld. Daarnaast worden er viswedstrijden georganiseerd, filmavonden, bingo-avonden, informatieavonden, kaatsdagen, culinaire avonden en wandel-/puzzeltochten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Binnen het dorpsgebied van Offingawier bevindt zich een eendenkooi. De kooi is rond 2010 door Staatsbosbeheer in oude staat hersteld en heeft een educatieve functie gekregen.

- Recreatie en toerisme zijn binnen de bebouwde kom van Offingawier niet echt ontwikkeld. Het dorp staat positief tegenover kleinschalige ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan het aansluiten van de Sylroede op de bestaande kanoroute en de Offingawierster Opfeart middels een doorvaarbare duiker onder de Fiifgeawei, de realisatie van een dorpshaventje en het geschikt maken van de Sylroede als dorpsijsbaan. Kamperen bij de boer en bêd en brochje zijn voor de meeste inwoners ook acceptabele ontwikkelingen. Veel belangstelling is er voor de realisatie van nieuwe wandel- en fietsroutes. Met name een wandelverbinding tussen dorp en Grienedyk is de wens van vele inwoners. Aldus de Toekomstvisie uit 2012.

- "In 2014 is aangekondigd dat de gemeente Súdwest-Fryslân de komende jaren diverse waterwegen in beheer en onderhoud gaat overdragen aan de provincie Fryslân of Wetterskip Fryslân, dit als gevolg van de Waterwet. Voordat deze overdracht plaatsvindt gaat de gemeente deze vaarwegen eerst baggeren, in 3 projecten, zodat de wateren in goede staat worden overgedragen. Een van die projecten omvat de Oudvaart e.o. Deze vaarwegen worden overgedragen aan Wetterskip Fryslân. In dit project zitten de volgende vaarwegen, die in 2015 zijn gebaggerd: Offingawier - no-rondweg Sneek naar Oudvaart; Oudvaart zelf vanaf no-rondweg Sneek naar Raerd; opvaart van Oudvaart naar Goënga; opvaarten van Oudvaart naar Gauw; Sybrandabuorster opvaart; Kerkvaart en Bangafeart richting Tersoal; Dearsumer opvaart; Syltsjesleat tot de Dillesluis te Raerd; Vaart van Tolhuisbrug (Tersoal) tot Tersoalstersyl (Terherne) incl.vaargeul door Krúsbrekken." (bron: gemeente)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Offingawier, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Offingawier.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Offingawier is opgericht in 1914 en heeft in 2014 dus het 100-jarig jubileum gevierd, onder meer met het planten van een jubileumboom, waar nogal wat bij kwam kijken, zoals je in het prachtige, creatieve, door de inwoners vervaardigde filmpje onder de link kunt zien. Zo te zien is het halve dorp er bij betrokken geweest...

- Dorpshuis: - In 1833 krijgt het dorp een lagere school. In 1887 komt er een nieuwe lagere school in Gauw voor de kinderen uit Gauw, Offingawier en Goënga. De school wordt herbestemd tot kosterijwoning met gemeenschapsruimte voor het dorp. In 1994 neemt Dorpsbelang het pand van de kerk over en maakt er formeel een dorpshuis van: Dorpshuis De Wier. In 2004 is het pand uitgebreid. Recentelijk is er zowel binnen als buiten weer het nodige verbouwd om het pand weer helemaal aan de eisen des tijds te laten voldoen (o.a. zonnepanelen, terras, rookruimte, bar). De inwoners zijn trots op hun kleine dorpsgemeenschap, waarin jong en oud bij het dorpshuis wordt betrokken. Dankzij de aanpassingen aan het dorpshuis kunnen ze dit naar de toekomst voortzetten en eventueel nog wat uitbreiden. Door de aanschaf van het landje achter het dorpshuis is er nu meer mogelijk qua buitenactiviteiten. Een buitenterras en een wat grotere bar waar ook aan gezeten kan worden, hebben de functionaliteit van het dorpshuis enorm vergroot.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Offingawier kerk.

Reactie toevoegen