Oost-Nederland

Streek
Oost-Nederland
OverijsselGelderland

oost-nederland_regios_op_basis_van_daily_urban_systems_dus.jpg

Oost-Nederland (= provincies Overijssel en Gelderland) is op basis van daily urban systems - wat dat is leggen we uit in de tekst - in te delen in deze 9 'DUS-regio's'. (bron: Werkdocument 'De Kracht van Oost-Nederland', dat wij in de tekst beschrijven)

Oost-Nederland (= provincies Overijssel en Gelderland) is op basis van daily urban systems - wat dat is leggen we uit in de tekst - in te delen in deze 9 'DUS-regio's'. (bron: Werkdocument 'De Kracht van Oost-Nederland', dat wij in de tekst beschrijven)

Oost-Nederland

Terug naar boven

Status

Oost-Nederland is een regio. De regio omvat het grondgebied van de provincies Gelderland en Overijssel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Innovatieve bedrijven uit Oost-Nederland zoeken nadrukkelijk de samenwerking met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. “Samen kunnen we wereldkampioen worden”, kopte de Duitse krant Welt am Sonntag naar aanleiding van een inspiratiereis van Duitse journalisten langs innovatieve bedrijven in de regio. Nederland en Duitsland zijn goede buren, maar kennen elkaar nog te slecht. Dit leidt ertoe dat bedrijven uit beide landen nog te weinig met elkaar zaken doen, merken de provincies Overijssel en Gelderland. Zij lanceerden daarom het exportprogramma GO4EXPORT, dat als verbinder fungeert tussen bedrijven, wetenschappelijke instellingen, netwerken en overheden in beide landen. Bedrijven uit Nederland en Duitsland kunnen nog veel meer voor elkaar betekenen, stelden experts tijdens het inspiratiebezoek van Duitse journalisten aan Twente en de Achterhoek."

- In december 2016 is de studie 'De kracht van Oost-Nederland' verschenen. De provincies lichten hierna toe wat hier de bedoeling van is: "In 2016 zijn in een uitgebreid onderzoek de feiten, cijfers en verhalen achter de kracht van Oost-Nederland blootgelegd. Zes gerenommeerde wetenschappers van vier universiteiten hebben hun kennis en nieuwste inzichten gebundeld aan de hand van unieke data en ‘state of the art’ methoden. Het resultaat is een product van de wetenschap, geen bestuurlijk gestuurd of vastgesteld document. ‘De Kracht van Oost­NL’ is een nieuwe manier om onderzoek en beleid te koppelen. Dat doen we steeds in triple helix verband (overheid, ondernemers en onderwijs/onderzoek). We passen de maatschappelijke dynamiek toe in onze beleidscyclus. Omdat de werkelijkheid verandert. Of omdat er nieuwe wetenschappelijke gegevens of inzichten zijn.

De maatschappelijke opgaven vormen ons uitgangspunt. Met het onderzoek hebben we inzicht in de economische positie van Oost­-Nederland en haar regio’s. Dit is gecombineerd met de identiteit van de verschillende gebieden en de wijze waarop de governance is georganiseerd. We beschikken nu over gegevens die vanuit dezelfde bronnen, met dezelfde definities en methoden gelden op de schalen van het landsdeel, de provincies en de daily urban systems (regio’s) daarbinnen. ‘De Kracht van Oost­-Nederland’ is vooral een begin. Een start van gezamenlijk handelen. Wij zien daarbij drie stappen: ZIEN: hoe staan het landsdeel, de provincies en de regio’s er voor? VINDEN: wat betekenen de gegevens? Welke urgentie is er? Hoe onderbouwen ze onze ambities? DOEN: programma’s beter onderbouwen en samen slagkracht organiseren (governance). De eerste stap is nu afgerond. De analyse is gemaakt met zeven kernboodschappen als resultaat:

1 Het onderzoek is uniek. Nooit eerder is op vergelijkbare wijze een regio multidisciplinair doorgelicht. Het palet bestrijkt ruimtelijk economische en sociaal geografische gegevens, praktijkervaringen en bestuurskundige inzichten. Daarbij brengen historische patronen ideeën voor kansen in de onbekende toekomst.
2 Het Oosten versnelt. Oost­-Nederland ontwikkelt zich sneller dan het Nederlandse gemiddelde. Qua concurrentiepositie kan het zich op een aantal punten meten met de top van de wereld. Er liggen uitdagingen op het gebied van de omvang van de kenniseconomie, stedelijkheidsgraad en bereikbaarheid van luchthavens.
3 Het Oosten maakt slim. De maakindustrie en landbouw zijn van oudsher aanwezig in het Oosten en Brabant. Die hebben zich ontwikkeld en omgevormd. Het gaat allang niet meer om laagproductieve arbeid. Industrie gaat hand in hand met ICT, zakelijke diensten, innovatie en creativiteit.
4 Het Oosten heeft veerkracht. Oost­-Nederland kan schokken opvangen. Dat hebben we in het verleden gedaan (denk aan de textielindustrie) en doen we nog steeds. Door een ijzeren arbeidsmoraal, bedrijven die elkaar helpen en door vakmanschap dat in meerdere sectoren inzetbaar is.
5 Het Oosten is stad en land. Er is in Nederland veel aandacht voor de stedelijke economie, de motor van innovatie en werkgelegenheid. Als we naar de groeicijfers van de toegevoegde waarde en werkgelegenheid kijken doet het landelijk gebied het zonder meer goed. Dat presteert veelal beter dan het stedelijke of landelijke gemiddelde. Er wordt geld verdiend. En het landelijk gebied blijkt voor hoger opgeleiden aantrekkelijk als leefomgeving.
6 Het Oosten heeft veel kansen - die we zelf moeten realiseren. De verschillende regio’s binnen Oost­-Nederland hebben allerlei verschillende kenmerken. Daarmee hebben zij allemaal verschillende uitgangsposities ten opzichte van de onbekende toekomst. Soms kunnen we die op eigen kracht realiseren, soms is samenwerking noodzakelijk. Het is zaak dit met elkaar te onderzoeken.
7 Het Oosten is een essentiële schakel in vele netwerken. De Nederlandse economie vormt vele netwerken, ook internationaal. Oost­-Nederland is daar onderdeel van en het levert in potentie aan de gehele nederlandse economie voordeel op om te werken aan de versterking van die positie. Als we kijken naar HTSM vormt Oost­-Nederland netwerken met Duitsland en Brabant. Is Health de focus, dan ligt het zwaartepunt tussen Utrecht en Nijmegen. Op het gebied van Voedsel en Landbouw is Oost­-Nederland onderdeel van heel Nederland met Wageningen als mondiaal kenniscentrum. De economie houdt zich niet aan bestuurlijke grenzen.

Er liggen kansen, te weten...
Het onderzoek onderstreept in welke sectoren kansen liggen. Hoe goed we het doen ten opzichte van onze concurrerende Europese regio’s en waar aan we moeten werken om ons te versterken. Wat daarin de rol is voor grote, gevestigde bedrijven en hoe groot het belang is van starters. Of er sprake is van specialisatie of niet. Waar clusters een goede kans hebben om samenwerkingspartners te vinden; in hun directe omgeving of wellicht verder weg. In economische termen: het verdienvermogen, het aanpassingsvermogen en het combinatievermogen.

Er is een begin gemaakt met het bespreken van de resultaten in de verschillende regio’s in triple helix­verband. Wij als provincies zetten graag met u de volgende stappen. Daarom nodigen wij u uit te ontdekken wat precies de kansen zijn, voor uw regio, uw sector, uw bedrijf of uw keten. Daarvoor vindt u op de hierboven gelinkte website De Kracht van Oost-Nederland het werkdocument waarin alle gegevens zijn ontsloten en toegelicht. Dit werkdocument heeft een dynamisch karakter en wordt actueel gehouden aan de hand van nieuwe inzichten en cijfers.

We hechten belang aan het goed organiseren van het vervolg. De term ‘economic governance’ verwijst naar een aanpak waarbij overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoek (triple helix) elkaar versterken. De nieuwe bestuurskracht wordt gevonden op de grenzen van domeinen en niet primair in de kern van de organisatie. Daarvoor zijn verbindingen nodig om de juiste coalities te vormen. Zodat ieder met zijn instrumenten bijdraagt aan de coalitie.

Het blijft hard werken om de verbinding te behouden tussen verschillende overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. Omdat acute werkzaamheden van elke dag vaak de urgente samenwerking in de weg staan. Van elkaar blijven leren in de regio en hoe dit te doen, lijkt een belangrijke volgende stap in het ontwikkelen van een krachtige economic governance in Oost­-Nederland. Kortom, als provincies baseren we ons op feiten en maken samen met onze partners het verschil. We pakken kansen, buiten onze diversiteit uit en vormen op basis van lichte samenwerking daadkrachtige allianties. Dat vraagt om pionieren en gewoon doen. Oftewel: "De kennis om het te bedenken, de ruimte om het te proberen en de kwaliteit om het te maken."

De studie 'De Kracht van Oost-Nederland' is ook een nieuwe manier om onderzoek en beleid te koppelen. We streven naar dynamiek. Om die reden zal dit document ook updates kennen. Omdat de werkelijkheid verandert of omdat er nieuwe wetenschappelijke gegevens of inzichten zijn. Een overheid die vanuit de maatschappelijke opgaven werkt, heeft te maken met de dynamiek ervan: daar moeten we onze beleidscyclus ook op aanpassen. Het is nu aan u als lezer, aan ons als provincies en aan onze partners om het beschikbare materiaal te benutten. Vormt het een onderbouwing van beleid en programma’s? Is bijstelling nodig? Wat zijn nieuwe perspectieven voor kansen, invalshoeken, allianties? De eerste stap is afgerond. De analyse is gemaakt. Wij als provincies zetten graag met u de twee volgende stappen, die van beoordeling en handelen. Zodat we de kracht van de regio nog beter kunnen tonen en versterken." Aldus Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning Gelderland en Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning Overijssel.

De onderzoekers zelf geven ten slotte nog de volgende conclusie mee: "Onzes inziens biedt het onderzoek en dus ook dit werkdocument veel mooie inzichten. De uitnodiging is om die zelf te signaleren, op te pikken en om er met relevante partners mee aan de slag te gaan. Wij noteerden wat we zagen. Het is aan u of u daar naar wilt handelen." Aldus Prof. dr. O. Atzema, Prof. dr. G.J. Hospers, Prof. dr. F. van Oort, Dr. P. Renooy, Prof. dr. G. Teisman en Prof. dr. P. Tordoir. Zie ook de video waarin de studie 'De Kracht van Oost-Nederland' - met praktijkvoorbeelden - wordt toegelicht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Nieuwe Oost, productiehuis voor popmuziek, theater, dans en literatuur, is ontstaan door het samengaan van Productiehuis Oost-Nederland (popmuziek, gevestigd in Deventer), Generale Oost (theater & dans, gevestigd in Arnhem) en Wintertuin (gevestigd in Nijmegen).

- De regio wil zich ontwikkelen tot een kraamkamer voor nieuwe vormen van kunst en cultuur. Dit staat in het Cultuurconvenant Landsdeel Oost dat het ministerie van OCW, de provincies Gelderland en Overijssel en de 8 steden Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen, Ede, Deventer, Zwolle, Hengelo en Enschede in februari 2017 zijn overeengekomen. Met deze overeenkomst willen de overheden de culturele infrastructuur in de regio versterken. Basis voor de samenwerking is het Cultuurmanifest Oost-Nederland. Het convenant bevestigt en regelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor en de financiering van de culturele instellingen in de regio. Een van de afspraken is het uitwerken van een visie voor het cultuurbeleid vanaf 2021. Verder spreken de ondertekenaars onder meer af samen te werken om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 37 instellingen te nemen. Dit zijn instellingen die mede gefinancierd worden vanuit het Rijk.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - ONE (Oost-Nederland Energiek) is een publiek private samenwerking waarin de Technische Installatiebranche en het onderwijs gezamenlijk optrekken. Kennisdeling en innovatie leidt tot meer inzicht in de snelle ontwikkelingen in de Energiesector. Door het bieden van uitdagend en aantrekkelijk onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven zijn studenten en zittend personeel voorbereid op het kunnen toepassen van de nieuwste technieken voor een duurzame samenleving.

- Sport: - Sportvisserij Oost-Nederland is de belangenbehartigende organisatie voor ruim 70 hengelsportverenigingen en 2 specialistenverenigingen in deze regio, met daarbij aangesloten ca. 60.000 senior sportvissers en ca. 10.000 jeugdige sportvissers. Het werkgebied omvat Overijssel, een deel van Drenthe, een deel van Gelderland en de Noordoostpolder.

- Duurzaamheid: - CIRCLES is de digitale en fysieke ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost-Nederland wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. CIRCLES is een one-stop-shop voor ondernemers, initiatieven en overheden actief binnen de Circulaire Economie. Binnen Oost-Nederland ontwikkelt zich een circulair economisch cluster, dat gebaseerd is op sterk aanwezige sectoren als de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst.

12 partners in CIRCLES hebben op initiatief van kiEMT en VNO-NCW Midden een brede aanpak ontwikkeld die (mkb-) bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust maakt van de noodzaak en voordelen van transformeren en hen bij die transformatie ondersteunt. Samenwerking is de sleutel voor deze transformatie. Dankzij het cluster wordt een nieuwe markt ontwikkeld waarop Oost-Nederland een koploper en voorbeeld zal zijn; niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. In het programma van 'Regiotours OOST NL Circulair', een evenement dat op 19-5-2017 heeft plaatsgevonden, zie je beschrijvingen van een 10-tal voorbeelden van verschillende soorten bedrijven in de regio die al ver gevorderd zijn in de circulaire economie, en waar bezoekers die dag een inspirerend kijkje hebben kunnen nemen.

- Veiligheid: - Politie Oost-Nederland.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - "Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in ondernemers in de regio. Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. We zijn actief in de topsectoren Food, Energy, Health en Tech. Een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement is voor ons van groot belang. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Daarnaast scheppen we gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. We bieden ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Onze activiteiten voeren wij uit via drie bedrijfsonderdelen die volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken: Business Development. Business Development biedt het regionale mkb: kennis, toegang tot geld, netwerken en 1-op-1 contacten bij de realisatie en naar de markt brengen van innovaties. Hiervoor vormen we consortia met meerdere bedrijven, kennisinstellingen, overheden. Het resultaat van onze business development activiteiten: open innovatiecentra, campusontwikkeling en business cases die tot marktintroducties leiden. Capital. Onze business unit Capital financiert startende en groeiende innovatieve mkb-ondernemers met risicokapitaal uit verschillende (innovatie)fondsen. Vanuit haar regionale verankering biedt Oost NL ondernemers niet alleen (groei)kapitaal, maar ook kennis, netwerk en persoonlijke contacten. International. Onze business unit International biedt internationaal opererende bedrijven een ‘zachte landing’ in onze regio. Voor deze bedrijven verzorgen we ‘bidbook-presentaties’ en ‘fact finding trips’ op maat; we organiseren handelsmissies, presentaties en bedrijfsbezoeken. Wij geven internationale bedrijven toegang tot onze regionale netwerken bij onderzoeks- en kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven."

- BOOST is de aanjager voor Smart Industry in Oost-Nederland. Snelheid en daadkracht zijn daarbij van belang. Met 6 strategische thema’s hebben ondernemers uit de maakindustrie de prioriteiten voor de komende jaren aangegeven. Ondernemers, onderwijsinstellingen, intermediairs en de overheid werken als eenheid in verschillende projecten aan het realiseren van een concurrerende, sterke en duurzame maakindustrie in de regio. Ze hebben een Actieagenda gemaakt waarmee ze Smart Industry in de Oost-Nederlandse bedrijfscultuur helpen te integreren. Smart Industry maakt productieprocessen efficiënter, flexibeler, duurzamer en meer op maat. Het biedt nieuwe kansen voor ondernemers.

- De Startversneller biedt coaching, training en intervisie voor startende ondernemers uit Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland). Starters komen in aanmerking voor een voucher van maximaal €1000,- om in te zetten voor een coachingstraject. Een tweede voucher is beschikbaar voor het doen van een vakgerichte opleiding. ”Veel startende ondernemers hebben behoefte aan ondersteuning bij het versterken van hun ondernemersvaardigheden. Met de Startversneller bieden we een mooi programma met coaching, opleiding en intervisie. Als provincie willen wij daarmee de slagingskans van startende ondernemers in onze provincie vergroten. Een prachtige kans voor startende ondernemers met ambitie”, aldus Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie van de provincie Overijssel, bij de start van deze faciliteit voor deze provincie in oktober 2018. Via de website selecteren starters een geschikte coach. Ook een eigen coach meenemen is onder voorwaarden mogelijk. Tijdens het coachingstraject werkt de starter bijvoorbeeld aan verkooptechnieken, het aanscherpen van een businessplan of de persoonlijke ontwikkeling als ondernemer.

Reactie toevoegen