Rien

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Rien

Terug naar boven

Status

- Rien is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Zoals hieronder aan de hand van diverse voorbeelden te lezen is, werkt het kleine dorp Rien intensief samen met de eveneens kleine buurdorpen Hinnaard, Itens en Lytsewierrum, en zijn er ook veel gemeenschappelijke verenigingen en andere voorzieningen (zoals gemeenschappelijke school en dorpshuis in Itens). Je zou ze samen dan ook een 'vierlingdorp' kunnen noemen. Diverse namen van lokale instanties verwijzen hier ook naar.

Terug naar boven

Naam

Oudere vemeldingen
1527 Reensterzyl, 1529 en 1538 Reen, 1543 Rien, 1718 Reen.

Naamsverklaring
Reen is oorspronkelijk een waterwoord. Het Middelnederlandse reen, rein, het Nieuwfriese rien, het Oudhoogduitse rein, het Nieuwhoogduitse rain en het Oudnoorse rein zijn ontstaan uit het Germaanse rai(no)*, dat 'spoor, grens' betekent.(1) Mogelijk verwijst dit naar het feit dat het op de grens was gelegen van het water dat de dijk van de poldereiland van Oosterend doorsneed.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Rien ligt N van de stad Sneek, tussen de dorpen Lytsewierrum en Itens, en wordt doorsneden door de Frjentsjerter Feart (de vaart tussen Sneek en Franeker, voor 2007: Franekervaart).

Terug naar boven

Statistische gegevens

in 1840 heeft Rien 40 huizen met 321 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rien is ontstaan als een satellietnederzetting / buurtschap van Lytsewierrum, bij een schutsluis (zijl). De eerste vermelding van de plaats stamt uit 1527, als het wordt vermeld als Reensterzyl. Pas in 1954 krijgt de plaats, die toen al groter was dan Lytsewierrum, de dorpsstatus.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rien heeft 8 rijksmonumenten.

- Het centrum van het dorp is in 1991 benoemd tot beschermd dorpsgezicht. De toelichting hierbij motiveert dit als volgt: "Het dorp is gelegen op een afstand van circa zeven kilometer ten noordwesten van Sneek. De nederzetting is ontstaan na de bedijking van het eiland van Oosterend, een van de oudste bedijkingen in Friesland. Waar een afwatering de dijk kruist, ontstaat langs de vaart een lintvormige bebouwing. Door de gunstige ligging op de kruising van een doorgaande weg over de dijk en de waterweg kent de nederzetting enige groei en wordt langs de Franekervaart een kade aangelegd. Het belang van de scheepvaart voor de nederzetting blijkt uit de orientatie van de bebouwing op de vaart. In de 19e eeuw komt langs de doorgaande weg een lintbebouwing tot stand in aansluiting op het centrum van de nederzetting, een brug over de vaart en de hiernaast gelegen herberg. De typerende ruimtelijke opbouw langs een van de oevers van de Franekervaart, gevormd door een licht gebogen bebouwingsfront aan de kade, het centrale dorpsgedeelte met ophaalbrug en waterherberg op de kruising van land- en waterweg, en de hierop aansluitende lintbebouwing langs de dijk, vormen te zamen een kenmerkende dorpsstructuur. Die ruimtelijke structuur van het verkeersdorpje is van zodanige cultuurhistorische waarde, dat een aanwijzing van Rien als beschermd dorpsgezicht gerechtvaardigd is."

- Gevelstenen in Rien.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Feestcommissie Fjouwer Doarpen Docht (FDD) organiseert diverse evenementen door het jaar heen in en voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over 'de 4 dorpen' Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien, die - zoals elders op deze pagina ook blijkt - op vele gebieden intensief samenwerken.

- Nieuws: - Dorpskrant Diggelfjoer (wat 'lopend vuurtje' betekent) is er voor de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien en verschijnt 6x per jaar.

- Belangenorganisatie: - Doarpsbelang De Fjouwer Doarpen behartigt de belangen van de inwoners van de dorpen Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien.

- Glasvezel: - Het glasvezelnetwerk van de dorpen Hidaard, Hinnaard, Itens, Lytsewierrum en Rien is in december 2015 officieel in gebruik genomen. In het najaar van 2013 peilde de gemeente Littenseradiel de behoefte aan snel internet in haar dorpen. De behoefte bleek vooral groot in de genoemde kleine kernen. In 2014 is daarom de lokale werkgroep Glasvezel opgericht, die een informatie-avond organiseerde om het draagvlak voor glasvezel-internet te peilen. Maar liefst 70% van de huishoudens in deze dorpen gaf aan mee te willen doen aan het glasvezelproject. De provincie Fryslân heeft een eenmalige subsidie van € 200.000 beschikbaar gesteld. De gemeente Littenseradiel stond garant voor het restant van € 269.000,- waarvoor de werkgroep een lening is aangegaan, die door de deelnemers aan het glasvezelproject wordt afgelost.

Reactie toevoegen