Absdale

Plaats
Buurtschap
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

absdale_huize_klimop_kopie.jpg

Over de geschiedenis van Huize Klimop in buurtschap Absdale valt veel te vertellen. Zie daarvoor het hoofdstuk Geschiedenis. (© Google StreetView)

Over de geschiedenis van Huize Klimop in buurtschap Absdale valt veel te vertellen. Zie daarvoor het hoofdstuk Geschiedenis. (© Google StreetView)

Absdale

Terug naar boven

Status

- Absdale is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 31-3-1970 gemeente Sint Jansteen.

- De buurtschap Absdale valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Hulst en voor een klein deel onder het dorp Heikant.

- De buurtschap Absdale heeft - in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land - een bebouwde kom en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Abtsdaal, Abtsdale, ca. 1315/1484/ca. 1750 Absdale, 1839 ook Abtsdaal.

Naamsverklaring
Betekent 'dal van de abt', een ontginning door de monniken van de abdij van Ter Duinen (die het destijds Abbatis Vallis noemden, red.). De naam komt als Abtsdael voor in het Middelnederlandse dierenepos Van den vos Reynaerde.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Absdale ligt WZW van de stad Hulst, rond de weg van Hulst naar Axel, rond de Absdaalseweg (de N258) en de wegen Tolweg, Tarweweg, Gerstweg, Oud Ferdinandusdijk en Riet- en Wulfsdijkweg en ligt verder WNW van de dorpen SInt Jansteen en Kapellebrug, NW van het dorp Heikant, NO van het dorp Koewacht en OZO van de stad Axel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1910 heeft de buurtschap Absdale 550 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
Archeologen hebben in november 2020 tussen Hulst en Absdale resten gevonden van twee oude boerderijen*. De ene is uit de 7e/8e eeuw na Christus, de andere uit de 12e/13e eeuw. Bij de oudste vondst gaat het om resten van een Karolingische boerderij. Het gaat volgens provinciaal archeoloog Nathalie de Visser om cirkelvormige structuren. "We vermoeden dat het graanmijten zijn, ronde opslagschuren. Maar dat weten we niet zeker. Daarom is het lastig om precies te achterhalen uit welke tijd ze komen en wat de functie is geweest." De archeologische vondsten kwamen aan het licht bij werkzaamheden aan de parallelweg naast de Absdaalseweg. Volgens De Visser een hotspot voor archeologen. "Hier worden veel vondsten gedaan, elk onderzoekje is onderdeel van een grote puzzel." Naast de cirkelvormige structuren is er ook aardewerk gevonden bij deze opgraving. Omdat langs de weg veel vondsten worden gedaan, gaan de onderzoeken ook na november 2020 nog wel even verder. De Visser hoopt nog grotere boerderijen tegen te komen, maar ook resten uit de Romeinse tijd. "Daarvan hebben we nog niets teruggevonden in Hulst. Dat is best vreemd, omdat er net over de grens wel vondsten uit die tijd zijn gedaan."
* Ga met het 'volgende'-pijltje ook naar de 2e en 3e foto onder de link.

Dekzandrug/polder
Absdale is gelegen op een dekzandrug met een hoogte van meer dan twee meter boven N.A.P., die daarom tijdens de inundaties (= onderwaterzettingen) van rond 1600 boven water bleef. In 1617 vond er O van de buurtschap een herdijking plaats onder de naam Absdalepolder. De polder is in de 16e en 17e eeuw verscheidene malen onder water gezet door middel van het doorsteken van de zeedijken. Onder meer in 1672, om de aanstormende Fransen tegen te houden. Naderhand weer ingedijkt en verschillende malen overstroomd, is deze in 1788/1789 definitief ingedijkt. Sindsdien is het een vruchtbare polder.

Boterfabriek/cafés
In 1896 is er een boterfabriekje gesticht in Absdale, in het pand op Tolweg 94. Een gedenkplaats in de gevel herinnert er nog aan. Het pand had twee kelders: een voor de productie en een voor de opslag. Het fabriekje was geen lang leven beschoren, omdat de kosten van het botermaken hoger waren dan de opbrengst. Een exact jaar van sluiting is vooralsnog niet bekend. Dat was in ieder geval vóór 1927. Nadien is er een café in gekomen, dat in de loop der jaren diverse namen heeft gehad. Aanvankelijk heette het Café Boterfabriek, rond 1933 werd het Café Klimop, vanwege de grote klimop die de hele voorgevel bedekte. Omdat die nogal woekerde en men vreesde voor vochtige muren, is deze op enig moment gerooid. Rond 1947 is het café herdoopt in Trapken Op.

Het bier dat er verkocht werd, was van burgemeester-brouwer Dierick uit Koewacht. Eerst A. Dierick en later George Dierick. In 1975 koopt dhr. R. de Vliegere van het in de regio befaamde restaurant De Huifkar het pand. Hij gaat er in 1978/1979 wonen. Hij houdt alleen tijdens de kermis van Absdale het café nog open. In 1987 heeft zijn zoon Carlo het pand betrokken. Tegenwoordig heet het pand weer - getuige het gevelopschrift - (weer) Huize Klimop. Vroeger heeft de kleine buurtschap overigens wel vijf cafés gehad. Naast het hiervoor beschreven café waren dat Bij Wieze (van de meisjes Wieze en Mieken van Avermaete), De Speelwagen (van Tine en Belle Martens), bij Toon Wagenaar en bij Van Dam.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Van oktober t/m december 2020 heeft aannemer H4A Infratechniek in opdracht van de Provincie Zeeland een landbouwweg en fietspad aangelegd langs de provinciale weg N258 tussen de Stellestraat en de rotonde bij de Australiëweg. In 2017 is de weg tussen Hulst en Absdale gereconstrueerd door de aanleg van een rotonde bij de buurtschap en de aanleg van een parallelle landbouwweg en fietspad. Helaas konden we toen de laatste fase van dit project, tussen de nieuwe rotonde en de Stellestraat, niet uitvoeren. Dat is nu alsnog gebeurd. Naast de aanleg van de landbouwweg en fietspad zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de parallelweg tussen de Stellestraat en rotonde N258-Australiëweg." (bron: Provincie Zeeland)

- Zalencentrum De Tijd heeft onder de nieuwe naam De Bourgondiër in 2014 een doorstart gemaakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Sinds 2012 is er weer, als vanouds, jaarlijks een kermis in Absdale (die voorheen bekend stond als Polderkermis). De kermis is medio juli.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Stichting Dorpsraad Sint Jansteen e.o. heeft ten doel het behouden en waar mogelijk vergroten van de leefbaarheid van het dorp en de buurkernen Kapellebrug en Absdale."

Reactie toevoegen